Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB:s årsredovisning för 2020

18 februari 2021

  • ECB:s vinst uppgick till 1,6 miljarder euro (2019: 2,4 miljarder euro) och delas ut till fullo till de nationella centralbankerna
  • Nettoränteintäkter på värdepapper som innehas i penningpolitiska syften: 1,3 miljarder euro (2019: 1,4 miljarder euro)
  • ECB:s balansräkningsomslutning ökade till 569 miljarder euro (2019: 457 miljarder euro)

Europeiska centralbankens (ECB) reviderade årsredovisning för 2020 visar att årets vinst uppgick till 1 643 miljoner euro (2019: 2 366 miljoner euro). Minskningen på 722 miljoner euro jämfört med föregående år beror främst på lägre räntenetto på valutareservtillgångar och värdepapper som hålls för penningpolitiska syften. Efter ett beslut av ECB-rådet gjordes även en överföring på 48 miljoner euro till ECB:s avsättning för finansiella risker, vilket minskade ECB:s vinst med motsvarande belopp.

Räntenettot uppgick totalt till 2 017 miljoner euro 2020 (2019: 2 686 miljoner euro). Räntenettot på valutareserven minskade till 474 miljoner euro (2019: 1 052 miljoner euro) genom lägre ränteintäkter på US-dollarportföljen. Räntenettot på värdepapper som hålls för penningpolitiska syften minskade till 1 337 miljoner euro (2019: 1 447 miljoner euro), främst p.g.a. lägre ränteintäkter från programmet för värdepappersmarknaderna (SMP) som resultat av inlösen.

Realiserade vinster från finansiella transaktioner ökade till 342 miljoner euro (2019: 197 miljoner euro). Ökningen berodde främst på högre prisvinster på försäljning av värdepapper denominerade i USD, eftersom marknadsvärdet på dessa påverkades positivt av nedgången i USD-avkastning.

Nedskrivningar uppgick till 26 miljoner euro (2019: 20 miljoner euro), huvudsakligen som resultat av orealiserade prisförluster på värdepapper i US-dollarportföljen och orealiserade växelkursförluster på det kinesiska renminbiinnehavet.

Värdeminskningstester görs på ECB:s värdepappersportföljer som innehas i penningpolitiska syften. Dessa portföljer värderas till upplupet anskaffningsvärde (med avdrag för värdeminskning). Inga förluster har bokförts för dessa portföljer baserat på resultaten av dessa tester.

Totala personalkostnader ökade till 646 miljoner euro (2019: 566 miljoner euro) beroende på det högre genomsnittliga antalet anställda 2020, huvudsakligen inom banktillsyn, och de högre avgifterna avseende förmåner efter avslutad tjänstgöring på grund av den aktuariella värderingen i slutet av 2020. Övriga administrativa kostnader minskade till 553 miljoner euro (2019: 590 miljoner euro), främst på grund av en minskning av kostnader för externa konsulter och affärsresor.

Intäkter från tillsynsavgifter, genom avgifter som tagits ut för att täcka de kostnader som ECB har haft för sina tillsynsuppgifter, uppgick till 535 miljoner euro (2019: 537 miljoner euro). Denna lilla minskning under 2020 kom främst från lägre administrativa kostnader för tillsynsuppgifterna, vilket mer än uppvägde högre personalkostnader från det högre genomsnittliga antalet anställda inom banktillsyn.

ECB:s vinst fördelas till de nationella centralbankerna i euroområdet. ECB-rådet beslutade att göra en interimistisk vinstfördelning på 1 260 miljoner euro till de nationella centralbankerna i euroområdet den 29 januari 2021. Vid gårdagens sammanträde beslutade ECB-rådet att fördela återstoden av vinsten, 383 miljoner euro, den 19 februari 2021.

Storleken på ECB:s balansräkning ökade med 112 miljarder euro till 569 miljarder euro (2019: 457 miljarder euro). Ökningen berodde främst på värdepapper som förvärvats inom stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP) och programmet för köp av tillgångar (APP).

Storleken på Eurosystemets konsoliderade balansräkning, som omfattar tillgångar och skulder av euroområdets nationella centralbanker och ECB gentemot tredje parter, var 6 979 miljarder euro i slutet av 2020 (2019: 4 671 miljarder euro). Tillväxten jämfört med föregående år berodde huvudsakligen på en ökning i Eurosystemets refinansieringstransaktioner som resultat av den tredje serien med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) och värdepapper förvärvade under PEPP och APP.

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas för penningpolitiska syften ökade med 1 063 miljarder euro till 3 695 miljarder euro (2019: 2 632 miljarder euro). Innehaven inom APP ökade med 330 miljarder euro till 2 909 miljarder euro och köpen inom PEPP uppgick till 754 miljarder euro.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +496913447316.

Anm.:

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
SEE ALSO

Find out more about related content