Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:
  • PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Financijski izvještaji ESB‑a za 2020.

18. veljače 2021.

  • Dobit ESB‑a iznosila je 1,6 mlrd. EUR (2019.: 2,4 mlrd. EUR) i u cijelosti je podijeljena nacionalnim središnjim bankama.
  • Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike iznosili su 1,3 mlrd. EUR (2019.: 1,4 mlrd. EUR).
  • Bilanca ESB‑a povećala se na 569 mlrd. EUR (2019.: 457 mlrd. EUR).

Revidirani financijski izvještaji Europske središnje banke (ESB) za 2020. pokazuju da je dobit za godinu iznosila 1.643 mil. EUR (2019. 2.366 mil. EUR). U odnosu na prethodnu godinu dobit se smanjila za 722 mil. EUR uglavnom zbog manjih neto kamatnih prihoda od deviznih pričuva i od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike. U skladu s odlukom Upravnog vijeća 48 mil. EUR preneseno je na ESB‑ove rezervacije za financijske rizike, čime je dobit ESB‑a smanjena za jednak iznos.

Neto kamatni prihodi iznosili su ukupno 2.017 mil. EUR u 2020. (2019.: 2.686 mil. EUR). Neto kamatni prihodi od deviznih pričuva smanjili su se na 474 mil. EUR (2019.: 1.052 mil. EUR) zbog manjih kamatnih prihoda od portfelja u američkim dolarima. Neto kamatni prihodi od vrijednosnih papira koji se drže za potrebe monetarne politike smanjili su se na 1.337 mil. EUR (2019.: 1.447 mil. EUR) uglavnom zbog smanjenja kamatnih prihoda od programa za tržišta vrijednosnih papira (engl. securities markets programme, SMP) prouzročenog otkupima.

Realizirani dobitci od financijskih operacija povećali su se na 342 mil. EUR (2019.: 197 mil. EUR). Do povećanja je došlo uglavnom zbog većih dobitaka od razlika u cijeni pri prodaji vrijednosnih papira nominiranih u američkim dolarima jer je na njihovu tržišnu vrijednost povoljno utjecalo smanjenje prinosa na obveznice u američkim dolarima u 2020.

Umanjenja su iznosila 26 mil. EUR (2019.: 20 mil. EUR) i uglavnom su proizišla iz nerealiziranih gubitaka od razlika u cijeni vrijednosnih papira koji se drže u portfelju u američkim dolarima i nerealiziranih gubitaka od tečajnih razlika za držanja u kineskim juanima renminbijima.

Provjere umanjenja vrijednosti provode se za vrijednosne papire koje ESB drži u portfeljima za potrebe monetarne politike, koji se vrednuju po amortiziranom trošku koji podliježe umanjenju. U skladu s rezultatima tih provjera za te portfelje nisu evidentirani gubitci od umanjenja vrijednosti.

Ukupni troškovi za zaposlenike povećali su se na 646 mil. EUR (2019.: 566 mil. EUR) zbog većeg prosječnog broja zaposlenika u 2020., uglavnom u nadzoru banaka, i većih troškova povezanih s primanjima nakon prestanka zaposlenja koji proizlaze iz aktuarske procjene na kraju 2020. Ostali administrativni troškovi smanjili su se na 553 mil. EUR (2019.: 590 mil. EUR) uglavnom zbog smanjenja troškova za usluge vanjskih savjetnika i službena putovanja.

Prihodi od naknada za nadzor, koji su ostvareni od naknada koje se ubiru kako bi se nadoknadili troškovi ESB‑a povezani s provedbom nadzornih zadaća, iznosili su 535 mil. EUR (2019.: 537 mil. EUR). Blago smanjenje u 2020. prouzročeno je smanjenjem administrativnih troškova povezanih s nadzornim zadaćama, koje je bilo veće od povećanja troškova za zaposlenike zbog većeg prosječnog broja zaposlenika u nadzoru banaka.

Dobit ESB‑a raspodjeljuje se nacionalnim središnjim bankama europodručja. Upravno vijeće odlučilo je 29. siječnja 2021. provesti privremenu raspodjelu dobiti u iznosu od 1.260 mil. EUR nacionalnim središnjim bankama europodručja. Na jučerašnjem sastanku Upravno vijeće odlučilo je 19. veljače 2021. podijeliti ostatak dobiti u iznosu od 383 mil. EUR.

Ukupna bilanca ESB‑a povećala se za112 mlrd. EUR na 569 mlrd. EUR (2019.: 457 mlrd. EUR). Povećanje je uglavnom prouzročeno kupnjom vrijednosnih papira u sklopu hitnog programa kupnje zbog pandemije (engl. pandemic emergency purchase programme, PEPP) i programa kupnje vrijednosnih papira (engl. asset purchase programme, APP).

Na kraju 2020. konsolidirana bilanca Eurosustava, koja obuhvaća imovinu nacionalnih središnjih banaka europodručja i ESB‑a te njihove obveze prema trećim stranama, iznosila je 6.979 mlrd. EUR (2019.: 4.671 mlrd. EUR). Povećanje bilance u odnosu na prethodnu godinu uglavnom je prouzročeno povećanjem obujma operacija refinanciranja Eurosustava zbog treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO III) i kupnjom vrijednosnih papira u sklopu PEPP‑a i APP‑a.

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike povećala su se za 1.063 mlrd. EUR na 3.695 mlrd. EUR (2019.: 2.632 mlrd. EUR). Držanja u sklopu APP‑a povećala su se za 330 mlrd. EUR na 2.909 mlrd. EUR a kupnje u sklopu PEPP‑a iznosile su 754 mlrd. EUR.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Williamu Lelieveldtu, tel.: +496913447316.

Napomene:

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije
SEE ALSO

Find out more about related content