SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB's regnskab for 2020

18. februar 2021

  • ECB's overskud var på 1,6 mia. euro (2,4 mia. euro i 2019), som fordeles fuldt ud til nationale centralbanker
  • Nettorenteindtægter fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde: 1,3 mia. euro (1,4 mia. euro i 2019)
  • ECB's balance voksede til 569 mia. euro (457 mia. euro i 2019)

Den Europæiske Centralbanks (ECB's) reviderede regnskab for 2020 viser, at årets resultat var 1.643 mio. euro (2.366 mio. euro i 2019). Nedgangen på 722 mio. euro i forhold til året før skyldtes hovedsagelig lavere nettorenteindtægter fra valutareserveaktiver og fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde. Styrelsesrådet besluttede desuden at overføre 48 mio. euro til ECB's hensættelse til dækning af finansielle risici, hvilket reducerede ECB's overskud med et tilsvarende beløb.

I 2020 var nettorenteindtægterne på i alt 2.017 mio. euro (2.686 mio. euro i 2019). Nettorenteindtægterne fra valutareserveaktiver faldt til 474 mio. euro (1.052 mio. euro i 2019) som følge af lavere renteindtægter fra dollarporteføljen. Nettorenteindtægterne fra værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, faldt til 1.337 mio. euro (1.447 mio. euro i 2019). Faldet skyldtes hovedsagelig lavere renteindtægter fra Securities Markets Programme (SMP) som følge af indfrielser.

Realiserede gevinster på finansielle operationer steg til 342 mio. euro (197 mio. euro i 2019). Stigningen skyldtes hovedsagelig børskursgevinster ved salg af værdipapirer i amerikanske dollar, idet de faldende renter på obligationer i amerikanske dollar havde en positiv effekt på deres markedsværdi.

Nedskrivningerne beløb sig til 26 mio. euro (20 mio. euro i 2019), hvilket primært skyldtes urealiserede børskurstab på værdipapirer, som indgår i dollarporteføljen, og urealiserede valutakurstab på beholdningen af kinesiske renminbi.

Der er udført værdiforringelsestest for værdipapirerne i ECB's pengepolitiske porteføljer, som er værdiansat til den amortiserede anskaffelsespris (med fradrag af værdiforringelse). På grundlag af disse test er der ikke registreret tab som følge af værdiforringelse for disse porteføljer.

De samlede personaleomkostninger steg til 646 mio. euro (566 mio. euro i 2019) som følge af det højere gennemsnitlige antal medarbejdere i 2020, primært inden for banktilsyn, og højere udgifter i forbindelse med ydelser efter fratrædelse som følge af den aktuarmæssige værdiansættelse ved udgangen af 2020. Øvrige administrationsomkostninger faldt til 553 mio. euro (590 mio. euro i 2019), primært som følge af faldet i udgifter til ekstern konsulentbistand og forretningsrejser.

Indtægterne fra tilsynsgebyrer, der opkræves for at dække ECB's udgifter i forbindelse med tilsynsopgaverne, udgjorde 535 mio. euro (537 mio. euro i 2019). Det marginale fald i 2020 skyldtes de lavere administrationsomkostninger i relation til tilsynsopgaverne, som mere end udlignede de højere personaleomkostninger, der var resultatet af det højere gennemsnitlige antal medarbejdere, der arbejdede for banktilsynet.

ECB's overskud fordeles til de nationale centralbanker i euroområdet. Styrelsesrådet besluttede at foretage en foreløbig overskudsfordeling på 1.260 mio. euro til de nationale centralbanker i euroområdet den 29. januar 2021. På gårsdagens møde besluttede Styrelsesrådet at fordele den resterende del af overskuddet, hvilket vil sige 383 mio. euro, den 19. februar 2021.

ECB's samlede balance steg med 112 mia. euro til 569 mia. euro (457 mia. euro i 2019). Stigningen skyldtes hovedsagelig værdipapirer opkøbt under opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) og programmet til opkøb af aktiver (APP).

Ved udgangen af 2020 var Eurosystemets konsoliderede balance, der består af de nationale centralbanker i euroområdets og ECB's aktiver og passiver over for tredjeparter, på 6.979 mia. euro (4.671 mia. euro i 2019). Væksten i forhold til sidste år skyldtes hovedsagelig stigningen i Eurosystemets markedsoperationer som følge af den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III) og værdipapirerne opkøbt under PEPP og APP.

De værdipapirbeholdninger, som Eurosystemet holder af pengepolitiske grunde, steg med 1.063 mia. euro til 3.695 mia. euro (2.632 mia. euro i 2019). APP-beholdningerne steg med 330 mia. euro til 2.909 mia. euro, og PEPP-opkøbene udgjorde 754 mia. euro.

Henvendelser fra medierne kan rettes til William Lelieveldt, tlf.: +496913447316.

Anm.:

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
SEE ALSO

Find out more about related content