Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2020

18. února 2021

  • Zisk ECB dosáhl 1,6 mld. EUR (2,4 mld. EUR v roce 2019) a je v plném rozsahu rozdělen mezi národní centrální banky
  • Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky: 1,3 mld. EUR (1,4 mld. EUR v roce 2019)
  • Objem rozvahy ECB vzrostl na 569 mld. EUR (457 mld. EUR v roce 2019)

Podle auditovaných účetních výkazů Evropské centrální banky (ECB) za rok 2020 dosáhl zisk za uvedený rok 1 643 mil. EUR (2 366 mil. EUR v roce 2019). Pokles o 722 mil. EUR v porovnání s předchozím rokem byl způsoben především nižším čistým úrokový výnosem z devizových rezerv a z cenných papírů držených pro účely měnové politiky. Po rozhodnutí Rady guvernérů byl proveden také převod 48 mil. EUR do rezervy ECB na krytí finančních rizik, čímž o stejnou částku poklesl zisk ECB.

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2020 úrovně 2 017 mil. EUR (2 686 mil. EUR v roce 2019). Čistý úrokový výnos z devizových rezerv klesl na 474 mil. EUR (1 052 mil. EUR v roce 2019), a to v důsledku nižšího úrokového výnosu z portfolia v amerických dolarech. Čistý úrokový výnos z cenných papírů držených pro účely měnové politiky se snížil na 1 337 mil. EUR (1 447 mil. EUR v roce 2019), a to především v důsledku nižšího úrokového výnosu z programu pro trhy s cennými papíry (Securities Markets Programme – SMP) zapříčiněného jejich splácením.

Realizované zisky z finančních operací vzrostly na 342 mil. EUR (197 mil. EUR v roce 2019). Růst byl způsoben především vyššími realizovanými zisky z prodeje cenných papírů v amerických dolarech, neboť jejich tržní hodnotu pozitivně ovlivnil pokles výnosů z dluhopisů v amerických dolarech v roce 2020.

Snížení hodnoty dosáhlo 26 mil. EUR (20 mil. EUR v roce 2019), a to především v důsledku nerealizovaných ztrát vyplývajících ze změn cen cenných papírů držených v portfoliu v amerických dolarech a nerealizovaných kurzových ztrát vyplývajících z držby čínského renminbi.

Testy na snížení hodnoty se provádějí u cenných papírů, které ECB drží ve svých měnověpolitických portfoliích, oceňovaných zůstatkovou hodnotou, s uvážením snížení hodnoty. Na základě výsledků uvedených testů nebyly u těchto portfolií vykázány žádné ztráty ze snížení hodnoty.

Celkové osobní náklady vzrostly na 646 mil. EUR (566 mil. EUR v roce 2019) v důsledku vyššího průměrného počtu zaměstnanců v roce 2020, a to zejména v bankovním dohledu, a vyšších odvodů souvisejících s požitky po skončení pracovního poměru, které vyplývají z pojistněmatematického ocenění na konci roku 2020. Ostatní správní náklady poklesly na 553 mil. EUR (590 mil. EUR v roce 2019) především vlivem poklesu nákladů souvisejících s externí poradenskou podporou a služebními cestami.

Výnosy z poplatků za dohled, pocházející z poplatků fakturovaných k pokrytí nákladů ECB vzniklých v souvislosti s jejími úkoly v oblasti dohledu, činily 535 mil. EUR (537 mil. EUR v roce 2019). Tento mírný pokles v roce 2020 byl způsoben poklesem správních nákladů v souvislosti s úkoly v oblasti dohledu, který více než kompenzoval vyšší osobní náklady vyplývající z vyššího průměrného počtu zaměstnanců pracujících v bankovním dohledu.

Zisk ECB je rozdělen mezi národní centrální banky zemí eurozóny (NCB). Rada guvernérů rozhodla provést 29. ledna 2021 prozatímní rozdělení zisku ve výši 1 260 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 19. února 2021 zbytek zisku ve výši 383 mil. EUR.

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl o 112 mld. EUR na 569 mld. EUR (457 mld. EUR v roce 2019). Tento nárůst byl způsoben především nákupy cenných papírů v rámci nouzového pandemického programu nákupu aktiv (angl. pandemic emergency purchase programme – PEPP) a programu nákupu aktiv (angl. asset purchase programme – APP).

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému, která sestává z aktiv a pasiv národních centrálních bank zemí eurozóny a ECB vůči třetím stranám, dosáhla na konci roku 2020 objemu 6 979 mld. EUR (4 671 mld. EUR) v roce 2019). Tento růst v porovnání s předchozím rokem byl způsoben především zvýšením objemu refinančních operací Eurosystému, a to hlavně v důsledku třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (angl. targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III) a cenných papírů zakoupených v rámci PEPP a APP.

Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, vzrostl o 1 063 mld. EUR na 3 695 mld. EUR (2 632 mld. EUR v roce 2019). Objem aktiv držených v rámci APP se zvýšil o 330 mld. EUR na 2 909 mld. EUR a nákupy v rámci PEPP dosáhly 754 mld. EUR.

Médiím poskytne informace William Lelieveldt, tel.: +496913447316.

Poznámky:

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média
SEE ALSO

Find out more about related content