Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. vasario mėn.

2021 m. vasario 19 d.

Rinkos operacijos

Eurosistemos įkaito sistemoje priimtinų nereguliuojamų rinkų ir pripažintų agentūrų sąrašų metinė peržiūra

Atlikusi metinę šių sąrašų peržiūrą, 2021 m. sausio 22 d. Valdančioji taryba nusprendė į priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašą įtraukti rinką SI ENTER, o į pripažintų agentūrų sąrašą įtraukti dvi agentūras (UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ (VIK) ir Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)). Abu sąrašai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Sprendimo dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos pakeitimai

2021 m. sausio 29 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ES) 2021/124 (ECB/2021/3), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO-III). Valdančioji taryba taip pat nusprendė, kad iki 2021 m. vasario 15 d.: i) leidžiama keisti TITRO-III grupės sudėtį įtraukiant naujus TITRO-III grupės narius, tačiau jais gali būti tik kitai pripažintai TITRO-III grupei nepriklausančios įstaigos; ir ii) sandorio šalys, dalyvavusios ankstesnėse TITRO-III operacijose individualiai, gali sudaryti naujas TITRO-III grupes ir nuo septintosios TITRO-III operacijos pradėti dalyvauti TITRO-III operacijose kartu su grupe. Patikslintas TITRO-III kalendorius paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bendra Eurosistemos pozicija dėl klimato kaitos požiūriu tvarių ir atsakingų investicijų, įtrauktų į su pinigų politika nesusijusius portfeliuos

2021 m. vasario 3 d. Valdančioji taryba priėmė bendrą Eurosistemos poziciją dėl su klimato kaita susijusių tvaraus ir atsakingo investavimo principų praktinio taikymo ECB ir euro zonos nacionalinių centrinių bankų su pinigų politika nesusijusiems portfeliams eurais. Šia bendra pozicija sukurtas pagrindas, pagal kurį bus vertinami išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir kiti su tvariomis ir atsakingomis investicijomis susiję šių portfelių parametrai. Eurosistemoje yra planuojama per artimiausius dvejus metus pradėti teikti duomenis apie šio pobūdžio portfelių metinius su klimato kaita susijusius parametrus. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Sprendimo dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos pakeitimai

2021 m. vasario 10 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimo (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos (SPPP) (ECB/2020/17) pakeitimus. Peržiūrėtu teisės aktu (Sprendimu (ES) 2021/174 (ECB/2021/6)) įgyvendinami su SPPP susiję sprendimai, kuriuos Valdančioji taryba priėmė 2020 m. gruodžio 10 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

TARGET2-Securities susitarimų pakeitimai

2021 m. sausio 22 d. Valdančioji taryba patvirtino TARGET2-Securities pamatinio susitarimo ir TARGET2-Securities valiutų dalyvavimo susitarimo techninius pakeitimus. Iš dalies pakeistos šios susitarimų dalys: 1 priedas (Apibrėžtys), 5 priedas (Paslaugos aprašymas), 8 priedas (Valdymas) ir 9 priedas (Pakeitimų ir paleidimo valdymas). Susitariančiosios šalys netrukus pasirašys abu iš dalies pakeistus dokumentus.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl tarptautinių mokėjimų Sąjungoje

2021 m. sausio 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/3 Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB vidaus valdymas

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Deutsche Bundesbank išorės auditoriaus

2021 m. vasario 4 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2021/4, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Deutsche Bundesbank išorės auditoriaus.

ECB rekomendacija, skirta Europos Sąjungos Tarybai dėl Eesti Pank išorės auditoriaus

2021 m. vasario 4 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2021/5, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Eesti Pank išorės auditoriaus.

Paskirta nauja Euro trumpalaikio skolinimosi normos priežiūros komiteto narė

2021 m. vasario 15 d. Valdančioji taryba paskyrė Rinkos operacijų generalinio direktorato vadovę Imènę Rahmouni-Rousseau nauja Euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) priežiūros komiteto ECB nare. Pareigas ji pradeda eiti iš karto. Naujoji narė paskirta vietoj ankstesnės komiteto narės Cornelios Holthausen, neseniai pradėjusios eiti naujas pareigas Europos Centriniame Banke. Kaip nustatyta gairėse dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos, Priežiūros komitetui pavesta peržiūrėti, ginčyti ir pranešti apie bet kokius euro trumpalaikio skolinimosi normos nustatymo proceso aspektus. Daugiau informacijos apie Euro trumpalaikio skolinimosi normos priežiūros komitetą pateikta ECB interneto svetainėje.

ECB 2020 m. metinės ataskaitos

2021 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2020 finansinių metų finansines ataskaitas. Metinės ataskaitos ir atitinkamas pranešimas spaudai 2021 m. vasario 18 d. paskelbti ECB interneto svetainėje.

Statistika

Reglamento dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo ir Reglamento dėl kredito įstaigų ir pinigų finansų įstaigų sektoriaus balansinių straipsnių peržiūra

2021 m. sausio 22 d. Valdančioji taryba priėmė reglamentą ECB/2021/1 dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo (nauja redakcija) ir Reglamentą ECB/2021/2 dėl kredito įstaigų ir pinigų finansų įstaigų sektoriaus balansinių straipsnių (nauja redakcija). Nauja redakcija išdėstytame Reglamente dėl privalomųjų atsargų reikalavimo taikymo padaryti šie pakeitimai: prie kredito įstaigų, kurioms yra taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, priskirtos sisteminės investicinės įmonės, pakeistos nuostatos dėl to, kurios lėšos įskaičiuojamos į atsargų reikalavimus, ir nuostatos dėl susumuotų duomenų apie atsargų basę teikimo. Pagal Balansinių straipsnių reglamento pakeitimus nuo 2022 m. pradžios bus teikiami nauji statistiniai duomenys, leisiantys analizuoti euro zonos pinigų ir kredito pokyčius. 2020 m. vasario mėn. dėl peržiūrėto Balansinių straipsnių reglamento surengtos viešos konsultacijos. Pranešimas apie konsultacijų rezultatus su apibendrinta informacija apie atsakymus, gautus per šias viešas konsultacijas, ir pakeitimus, kurie po konsultacijų buvo įtraukti į Balansinių straipsnių reglamentą, paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

2021 m. priežiūros prioritetai, rizikos ir silpnųjų vietų vertinimas ir apibendrinti 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai

2021 m. sausio 19 ir 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti informaciją apie 2021 m. bankų priežiūros prioritetus ir apie rizikos bei silpnųjų vietų vertinimą ir siūlymui paskelbti apibendrintus 2020 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. Dokumentai dėl 2021 m. priežiūros prioritetų, rizikos ir silpnųjų vietų vertinimo, SREP ataskaita ir atitinkamas pranešimas spaudai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl priežiūros ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, taikomų reaguojant į COVID-19 pandemiją įgyvendinant greitą sprendimą pagal KRR, laikymasis

2021 m. sausio 27 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi: a) EBI gairių dėl priežiūros ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų, taikomų reaguojant į COVID-19 pandemiją įgyvendinant greitą sprendimą pagal KRR (EBA/GL/2020/11) ir b) Gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės EBA/GL/2018/01 dėl vienodo informacijos atskleidimo pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 473a straipsnį, atsižvelgiant į pereinamojo laikotarpio nuostatas, kuriomis siekiama sušvelninti TFAS 9 įdiegimo poveikį nuosavoms lėšoms, siekiant užtikrinti greito sprendimo pagal KRR įgyvendinimą reaguojant į COVID-19 pandemiją (EBA/GL/2020/12). Greitas sprendimas pagal KRR yra viena iš priemonių, kurių Europos institucijos ėmėsi siekdamos sušvelninti koronaviruso (COVID-19) pandemijos padarinius visų ES valstybių narių institucijoms. Greta lankstumo, kuris taikomose taisyklėse jau yra numatytas, gairėse išdėstyti tam tikri Kapitalo reikalavimų reglamento (KRR) patikslinimai, įskaitant laikinąsias priemones, kuriomis, be kitų dalykų, yra siekiama padidinti kredito srautus įmonėms ir namų ūkiams ir taip paremti ES ekonomiką.

EBI gairių dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų laikymasis

2021 m. sausio 28 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI gairių, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės EBA/GL/2020/02 dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų (EBA/GL/2020/15). Atsižvelgdama į antrąją COVID-19 pandemijos bangą ir dėl to kai kuriose ES valstybėse narėse nustatytus ekonominius apribojimus, EBI nusprendė atnaujinti Gaires dėl moratoriumų ir ankstesnį moratoriumų taikymo terminą (2020 m. rugsėjo 30 d.) pakeisti nauja data (2021 m. kovo 31 d.).

EBI gairių dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo laikymasis

2021 m. vasario 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI gairių dėl sisteminės svarbos rodiklių nurodymo ir atskleidimo (EBA/GL/2020/14). Gairėse nustatyta, kokie duomenys ir rodikliai turi būti naudojami nuo 2021 m. atliekant vertinimą pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms (G-SII) nustatyti remiantis 2020 m. pabaigos informacija. EBI metodika G-SII nustatyti labai panaši į Bazelio bankų priežiūros komiteto (BBPK) metodiką pasaulinės sisteminės svarbos bankams (remiantis BBPK terminologija, G-SIB) nustatyti ir atitinka penktojoje ES kapitalo reikalavimų direktyvoje (KRD V) išdėstytus naujus reikalavimus.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai