Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Φεβρουάριος 2021

19 Φεβρουαρίου 2021

Δραστηριότητες αγορών

Ετήσια επανεξέταση του καταλόγου αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και του καταλόγου αναγνωρισμένων ειδικών φορέων-εκδοτών στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις

Στις 22 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης των καταλόγων αυτών, να προσθέσει την αγορά SI ENTER στον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και δύο ειδικούς φορείς-εκδότες (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) και Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) στον κατάλογο των αναγνωρισμένων ειδικών φορέων-εκδοτών. Και οι δύο κατάλογοι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποίηση της απόφασης σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 29 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2021/124 (ΕΚΤ/2021/3) που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 (ΕΚΤ/2019/21) σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης ότι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021: α) επιτρέπονται αλλαγές στη σύνθεση ομάδας ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ με την προσθήκη σε αυτήν νέων μελών, η οποία αφορά αποκλειστικά ιδρύματα που δεν αποτελούν μέρος άλλης αναγνωρισμένης ομάδας ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ και β) μπορούν να σχηματιστούν νέες ομάδες ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ από αντισυμβαλλομένους που συμμετείχαν μεμονωμένα σε προηγούμενες πράξεις ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει η ομαδική συμμετοχή τους από την έβδομη πράξη ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ. Το αναθεωρημένο ημερολογιακό πρόγραμμα των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Κοινή θέση του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τις σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις στα χαρτοφυλάκια που τηρούνται για σκοπούς πέραν της νομισματικής πολιτικής

Στις 3 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε κοινή θέση του Ευρωσυστήματος όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των αρχών για τις σχετιζόμενες με την κλιματική αλλαγή βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις στα χαρτοφυλάκια που τηρούν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες σε ευρώ για σκοπούς πέραν της νομισματικής πολιτικής. Η κοινή θέση προετοιμάζει το έδαφος για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άλλους δείκτες μέτρησης που αφορούν τις βιώσιμες και υπεύθυνες επενδύσεις στα εν λόγω χαρτοφυλάκια. Το Ευρωσύστημα σκοπεύει να αρχίσει να δημοσιοποιεί ετήσιους δείκτες μέτρησης σχετιζόμενους με το κλίμα για αυτά τα είδη χαρτοφυλακίων εντός των επόμενων δύο ετών. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τροποποιήσεις της απόφασης σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας

Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις της απόφασης (ΕΕ) 2020/440 σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (PEPP) (ΕΚΤ/2020/17). Η αναθεωρημένη νομική πράξη (απόφαση (ΕΕ) 2021/174 (ΕΚΤ/2021/16)) εφαρμόζει τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το PEPP στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Τροποποιήσεις των συμφωνιών για το TARGET2-Securities

Στις 22 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τεχνικές τροποποιήσεις της συμφωνίας-πλαίσιο για το TARGET2-Securities και της συμφωνίας όσον αφορά τη συμμετοχή νομισμάτων στο TARGET2-Securities. Οι επικαιροποιήσεις αφορούν τα ακόλουθα μέρη των συμφωνιών: Πρόγραμμα 1 (Ορισμοί), Πρόγραμμα 5 (Περιγραφή υπηρεσιών), Πρόγραμμα 8 (Διακυβέρνηση) και Πρόγραμμα 9 (Διαχείριση και διεκπεραίωση μεταβολών). Και τα δύο τροποποιημένα έγγραφα θα υπογραφούν προσεχώς από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Ένωση

Στις 25 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/3, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank

Στις 4 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2021/4 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank.

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Eesti Pank

Στις 4 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2021/5 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Eesti Pank.

Διορισμός νέου μέλους στην επιτροπή επίβλεψης του βραχυπρόθεσμoυ επιτοκίου του ευρώ

Στις 15 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την Imène Rahmouni-Rousseau, Γενική Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Αγορών, νέο μέλος-εκπρόσωπο της ΕΚΤ στην επιτροπή επίβλεψης του βραχυπρόθεσμoυ επιτοκίου του ευρώ (€STR) με άμεση ισχύ. Ο διορισμός έγινε έπειτα από την αλλαγή θέσης του προηγούμενου μέλους της επιτροπής, κας Cornelia Holthausen, η οποία ανέλαβε πρόσφατα νέες αρμοδιότητες εντός της ΕΚΤ. Η επιτροπή επίβλεψης του €STR διενεργεί ελέγχους, επαληθεύσεις και υποβάλλει αναφορές όσον αφορά όλες τις πτυχές της διαδικασίας καθορισμού του €STR, όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραμμή για το €STR. Περισσότερες πληροφορίες για την επιτροπή επίβλεψης του €STR παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Ετήσιοι λογαριασμοί της ΕΚΤ για το 2020

Στις 17 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ για το οικονομικό έτος 2020. Οι Ετήσιοι Λογαριασμοί, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 18 Φεβρουαρίου 2021.

Στατιστικά στοιχεία

Αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών και του κανονισμού σχετικά με τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 22 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον κανονισμό ΕΚΤ/2021/1 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (αναδιατυπωμένος κανονισμός MRR) και τον κανονισμό ΕΚΤ/2021/2 σχετικά με τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατυπωμένος κανονισμός BSI). Με τις αναθεωρήσεις που περιέχονται στον αναδιατυπωμένο κανονισμό MRR τροποποιούνται τα εξής: το πεδίο των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών ώστε να συμπεριληφθούν οι συστημικές εταιρείες επενδύσεων, οι όροι βάσει των οποίων τα κεφάλαια συνυπολογίζονται στα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά και οι όροι που διέπουν την υποβολή αναφορών για τη βάση αποθεματικών συγκεντρωτικά. Οι αναθεωρήσεις που περιέχονται στον αναδιατυπωμένο κανονισμό BSI θα παράσχουν νέα στατιστικά στοιχεία για την ανάλυση των νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων στη ζώνη του ευρώ από τις αρχές του 2022. Το σχέδιο αναθεωρημένου κανονισμού BSI τέθηκε υπό δημόσια διαβούλευση τον Φεβρουάριο του 2020. Έγγραφο παρατηρήσεων που συνοψίζει τις απαντήσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αυτής της διαβούλευσης και τις αναθεωρήσεις που έγιναν στη συνέχεια στον αναδιατυπωμένο κανονισμό BSI είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Εποπτικές προτεραιότητες για το 2021, αξιολόγηση κινδύνων και ευπαθειών και συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης για το 2020

Στις 19 και τις 26 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στις προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση, αφενός, πληροφοριών σχετικά με τις προτεραιότητες της τραπεζικής εποπτείας για το 2021 και την αξιολόγηση κινδύνων και ευπαθειών και, αφετέρου, των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για το 2020. Οι εποπτικές προτεραιότητες για το 2021, η αξιολόγηση κινδύνων και ευπαθειών, η έκθεση για την SREP και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) («quick fix») στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19

Στις 27 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στις προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με: α) τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις απαιτήσεις υποβολής εποπτικών αναφορών και δημοσιοποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) («quick fix») στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 (EBA/GL/2020/11) και β) τις κατευθυντήριες γραμμές για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών EBA/GL/2018/01 για την ενιαία δημοσιοποίηση δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (ΚΚΑ) σχετικά με τη μεταβατική περίοδο για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τον ΚΚΑ «quick fix» στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 (EBA/GL/2020/12). O ΚΚΑ «quick fix» αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που έχουν λάβει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) στα ιδρύματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον της ευελιξίας που ήδη παρέχουν οι υφιστάμενοι κανόνες, θεσπίζει ορισμένες προσαρμογές του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών μέτρων που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση των πιστωτικών ροών προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, στηρίζοντας έτσι την οικονομία της ΕΕ.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του COVID-19

Στις 28 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών EBA/GL/2020/02 σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του COVID-19 (EBA/GL/2020/15). Υπό τις συνθήκες του δεύτερου κύματος της πανδημίας COVID-19 και των συνακόλουθων περιορισμών της οικονομικής δραστηριότητας σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ, η ΕΑΤ αποφάσισε να επανενεργοποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις στάσεις πληρωμών, ορίζοντας την 31η Μαρτίου 2021 ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή στάσεων πληρωμών, αντί της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 που είχε προβλεφθεί αρχικά.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον καθορισμό και τη δημοσιοποίηση δεικτών συστημικής σημασίας (EBA/GL/2020/14). Οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν τα δεδομένα και τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία αξιολόγησης για τον εντοπισμό των παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών ιδρυμάτων (G-SII), με αφετηρία τη διαδικασία του 2021 η οποία βασίζεται σε πληροφορίες του τέλους του 2020. Η μεθοδολογία της ΕΑΤ για τον εντοπισμό G-SII συμβαδίζει κατά βάση με την προσέγγιση της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας για τον εντοπισμό παγκόσμιων συστημικώς σημαντικών τραπεζών (G-SIB, σύμφωνα με την ορολογία της επιτροπής), καθώς και με τις νέες απαιτήσεις που ορίζονται στην πέμπτη οδηγία της ΕΕ για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD V).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου