Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Veebruar 2021

19. veebruar 2021

Turuoperatsioonid

Aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu ja eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus tunnustatud asutuste loetelu iga-aastane läbivaatamine

22. jaanuaril 2021 otsustas EKP nõukogu kõnealuste loetelude iga-aastase läbivaatamise tulemusel, et aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetellu lisatakse turg SI ENTER ning tunnustatud asutuste loetellu lisatakse kaks asutust (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) ja Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)). Mõlemad loetelud on kättesaadavad EKP veebilehel.

Suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmandat seeriat (TLTRO-III) käsitleva otsuse muutmine

29. jaanuaril 2021 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2021/124 (EKP/2021/3), millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta (EKP/2019/21). Ühtlasi otsustas EKP nõukogu, et kuni 15. veebruarini 2021: i) on lubatud teha TLTRO-III grupis muudatusi ja kaasata uusi TLTRO-III grupi liikmeid krediidiasutuste hulgast, mis ei kuulu mõnda teise tunnustatud TLTRO-III gruppi; ning ii) tehingupooled, kes on osalenud varasemates TLTRO-III operatsioonides individuaalselt, võivad moodustada uue TLTRO-III grupi, et nad saaksid alates seitsmendast TLTRO-IIIst osaleda grupi koosseisus. TLTRO-III operatsioonide läbivaadatud ajakava on kättesaadav EKP veebilehel.

Eurosüsteemi ühine seisukoht kliimamuutustega seotud säästvate ja vastutustundlike investeeringute kohta mitterahapoliitilistes portfellides

3. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu vastu eurosüsteemi ühise seisukoha säästlike ja vastutustundlike investeerimispõhimõtete kasutuselevõtuks EKP ja euroala keskpankade eurodes nomineeritud mitterahapoliitilistes portfellides. Ühine seisukoht loob aluse kasvuhoonegaaside heitkoguste ning nende portfellide säästlike ja vastutustundlike investeeringutega seotud muude parameetrite mõõtmiseks. Eurosüsteem plaanib hakata lähema kahe aasta jooksul igal aastal avalikustama kliimaga seotud teavet kõnealuste portfellide kohta. Sellekohane pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

Pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralist ja ajutist varaostukava käsitleva otsuse muutmine

10. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu vastu muudatused otsuses (EL) 2020/440 pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ja ajutise varaostukava kohta (EKP/2020/17). Läbivaadatud õigusaktiga (otsus (EL) 2021/174 (EKP/2021/6)) rakendatakse erakorralise ostukavaga seotud otsuseid, mis EKP nõukogu tegi 10. detsembril 2020.

Turuinfrastruktuur ja maksed

T2Si puudutavate lepingute muudatused

22. jaanuaril 2021 kiitis EKP nõukogu heaks T2Si raamlepingu ja T2Si vääringu lisamise lepingu tehnilised muudatused. Need puudutavad lepingute järgmisi osi: teema 1 (mõisted), teema 5 (teenuste kirjeldus), teema 8 (juhtimine) ja teema 9 (uuenduste juhtimise kord). Lepinguosalised allkirjastavad peatselt mõlemad läbivaadatud dokumendid.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust piiriüleste maksete kohta liidus

25. jaanuaril 2021 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2021/3.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Deutsche Bundesbanki välisaudiitorite kohta

4. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2021/4 Euroopa Liidu Nõukogule Deutsche Bundesbanki välisaudiitorite kohta.

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Eesti Panga välisaudiitorite kohta

4. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2021/5 Euroopa Liidu Nõukogule Eesti Panga välisaudiitorite kohta.

Euro lühiajalise intressimäära sisekontrolli komitee uue liikme ametissenimetamine

15. veebruaril 2021 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates euro lühiajalise intressimäära (€STR) sisekontrolli komitee EKP uue liikmena ametisse turutehingute peadirektoraadi peadirektori Imène Rahmouni-Rousseau. Uue liikme ametissenimetamine toimus pärast seda, kui komitee endine liige Cornelia Holthausen asus EKPs täitma uusi ametiülesandeid. Sisekontrolli komitee vaatab läbi, hindab ja esitab aruandeid kõikide euro lühiajalise intressimäära kindlaksmääramise menetluse aspektide kohta, nagu on sätestatud euro lühiajalist intressimäära käsitlevas suunises. Täpsem teave euro lühiajalise intressimäära sisekontrolli komitee kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP raamatupidamise aastaaruanne 2020

17. veebruaril 2021 kiitis EKP nõukogu heaks EKP 2020. aasta auditeeritud finantsaruande. Raamatupidamise aastaaruanne koos pressiteatega avaldati EKP veebilehel 18. veebruaril 2021.

Statistika

Õigusaktide läbivaatamine: määrus kohustusliku reservi nõuete kohaldamise kohta ning määrus krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta

22. jaanuaril 2021 võttis EKP nõukogu vastu määruse EKP/2021/1 kohustusliku reservi nõuete kohaldamise kohta (uuesti sõnastatud) ning määruse EKP/2021/2 krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta (uuesti sõnastatud). Uuesti sõnastatud määruses (kohustusliku reservi nõuete kohaldamise kohta) muudetakse järgmist: krediidiasutused, kelle suhtes kohaldatakse kohustusliku reservi nõuet, hõlmavad süsteemselt olulisi investeerimisühinguid; tingimused, mille alusel võetakse vahendeid arvesse kohustusliku reservi nõude täitmisel; ning reservibaasi koondaruandluse tingimused. Uuesti sõnastatud määruses (krediidiasutuste ja rahaloomeasutuste sektori bilansikirjete kohta) tehtud muudatused võimaldavad saada uut statistikat euroala raha- ja krediidiarengu analüüsimiseks alates 2022. aastast. Bilansikirjete läbivaadatud määruse eelnõu kohta kuulutati 2020. aasta veebruaris välja avalik konsultatsioon. EKP veebilehel on avaldatud tagasiside aruanne, mis sisaldab kokkuvõtet avaliku konsultatsiooni käigus laekunud vastustest ning ülevaadet muudatustest, mis uuesti sõnastatud määruses nende põhjal tehti.

Pangandusjärelevalve

2021. aasta järelevalveprioriteedid, riskide ja haavatavuste hinnang ning 2020. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise (SREP) koondtulemused

19. ja 26. jaanuaril 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada pangandusjärelevalve 2021. aasta prioriteedid, riskide ja haavatavuste hinnang ning 2020. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise koondtulemused. 2021. aasta järelevalveprioriteedid, riskide ja haavatavuste hinnang, SREPi aruanne ja seonduv pressiteade on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisnõuete kohta kooskõlas kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatusega COVID19 pandeemiale reageerimisel

27. jaanuaril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul: a) EBA suuniseid järelevalvelise aruandluse ja avalikustamisnõuete kohta kooskõlas kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatusega COVID19 pandeemiale reageerimisel (EBA/GL/2020/11) ning b) suuniseid, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2018/01, mis käsitlevad määruse (EL) nr 575/2013 (kapitalinõuete määrus) artikli 473a kohast teabe ühtset avalikustamist seoses üleminekukorraga, mis leevendab IFRS 9 kasutuselevõtu mõju omavahenditele, et tagada COVID-19 pandeemiale reageerimisel vastavus kapitalinõuete määruse „kiirele muudatusele” (EBA/GL/2020/12). Kapitalinõuete määruses sätestatud nn kiire muudatuse all mõeldakse mitmesuguseid meetmeid, mida Euroopa institutsioonid võtavad selleks, et leevendada koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia mõju krediidiasutustele ELi liikmesriikides. Lisaks kehtivate eeskirjade raames lubatavale paindlikkusele tehakse teatavaid kohandusi kapitalinõuete määruses. Sealhulgas nähakse ette ajutised meetmed, mis on muu hulgas mõeldud ettevõtetele ja kodumajapidamistele laenuandmise edendamiseks, et toetada ELi majandust.

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta

28. jaanuaril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid, millega muudetakse suuniseid EBA/GL/2020/02 COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta (EBA/GL/2020/15). Pidades silmas koroonaviiruse pandeemia teist lainet ja sellest tulenevaid majanduslikke piiranguid paljudes ELi liikmesriikides, otsustas Euroopa Pangandusjärelevalve uuesti aktiveerida moratooriumeid käsitlevad suunised ning kehtestada moratooriumite kohaldamise senise tähtaja (30. september 2020) asemel uue tähtaja, milleks on 31. märts 2021.

Euroopa Pangandusjärelevalve suunised süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta

8. veebruaril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid süsteemse tähtsuse näitajate täpsustamise ja avalikustamise kohta (EBA/GL/2020/14). Suunistes täpsustatakse andmeid ja näitajaid, mida hakatakse alates 2021. aastast kasutama globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramiseks. 2021. aastal toimuv hindamine tehakse 2020. aasta lõpu seisuga saadud andmete põhjal. Metoodika, millest EBA lähtub globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramisel, järgib ligilähedaselt Baseli pangajärelevalve komitee poolt globaalsete süsteemselt oluliste pankade tuvastamisel kasutatavat lähenemisviisi ning ka uusi nõudeid, mis on sätestatud ELi viiendas kapitalinõuete direktiivis (CRD V).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid