Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Helmikuu 2021

19.2.2021

Markkinaoperaatiot

Hyväksyttävät sääntelemättömät markkinat ja tunnustetut valtiosidonnaiset laitokset eurojärjestelmän vakuuskäytännössä

EKP:n neuvosto päätti 22.1.2021 vuotuisen arviointinsa perusteella, että hyväksyttävien sääntelemättömien markkinoiden luetteloon lisätään SI ENTER ja tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten luetteloon UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) ja Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB). Molemmat luettelot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmatta sarjaa koskevaan päätökseen

EKP:n neuvosto antoi 29.1.2021 päätöksen (EU) 2021/124 (EKP/2021/3), jolla muutetaan kolmannesta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta annettua päätöstä (EU) 2019/1311 (EKP/2019/21). EKP:n neuvosto päätti myös, että 15.2.2021 saakka TLTRO III ‑ryhmiin voidaan lisätä uusia jäseniä, jotka eivät kuulu johonkin toiseen hyväksyttyyn TLTRO III ‑ryhmään, ja aiemmin TLTRO III ‑operaatioihin yksin osallistuneet vastapuolet voivat muodostaa uusia TLTRO III ‑ryhmiä ja osallistua operaatioihin ryhmänä seitsemännestä TLTRO III ‑operaatiosta lähtien. TLTRO III -operaatioiden tarkistettu aikataulu on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Kestävää ja vastuullista ilmastosijoittamista koskeva eurojärjestelmän yhteinen linjaus

EKP:n neuvosto hyväksyi 3.2.2021 eurojärjestelmän yhteisen linjauksen siitä, miten kestävän ja vastuullisen ilmastosijoittamisen periaatteita sovelletaan käytännössä, kun EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit tekevät euromääräisiä sijoituksia muista kuin rahapoliittisista syistä. Yhteinen kanta luo pohjaa kasvihuonekaasupäästöjen määrän sekä muiden kestävän ja vastuullisen sijoitustoiminnan mittarien käytölle näiden sijoitussalkkujen hoidossa. Eurojärjestelmä aikoo seuraavan kahden vuoden kuluessa alkaa julkaista näiden mittareiden mukaiset tiedot muiden kuin rahapoliittisista syistä pidettävien sijoitusten salkkujen ilmastovaikutuksista. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Muutoksia pandemiaan liittyvää tilapäistä osto-ohjelmaa koskevaan päätökseen

EKP:n neuvosto hyväksyi 10.2.2021 muutoksia päätökseen (EU) 2020/440 (EKP/2020/17), joka koskee pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavaa väliaikaista osto-ohjelmaa (pandemic emergency purchase programme, PEPP). Muutospäätöksellä (EU) 2021/174 (EKP/2021/6) pannaan täytäntöön PEPP-ohjelmaa koskevia muutoksia, joista EKP:n neuvosto päätti 10.12.2020.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Muutoksia TARGET2-Securities-järjestelmää koskeviin sopimuksiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.1.2021 teknisiä muutoksia TARGET2-Securities-järjestelmän puitesopimukseen ja valuuttojen osallistumisesta TARGET2-Securities-järjestelmään tehtyyn sopimukseen. Muutokset tehtiin seuraaviin kohtiin: Lisäys 1 (Määritelmät), Lisäys 5 (Palvelukuvaus), Lisäys 8 (Hallinto ja valvonta) ja Lisäys 9 (Muutosten ja käyttöönoton hallinta). Molemmat päivitetyt sopimukset allekirjoitetaan piakkoin.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi rajatylittävistä maksuista unionissa

EKP:n neuvosto antoi 25.1.2021 Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2021/3.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Saksan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 4.2.2021 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2021/4 Deutsche Bundesbankin ulkopuolisista tilintarkastajista.

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Viron keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 4.2.2021 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen EKP/2021/5 Eesti Pankin ulkopuolisista tilintarkastajista.

Uusi jäsen euromääräisten markkinoiden lyhyen koron valvontakomiteaan

EKP:n neuvosto nimitti 15.2.2021 euromääräisten markkinoiden lyhyen koron (€STR) valvontakomitean uudeksi jäseneksi EKP:n rahapolitiikan pääosaston johtajan Imène Rahmouni-Rousseaun. Rahmouni-Rousseaun toimikausi alkoi välittömästi, sillä hänen edeltäjänsä Cornelia Holthausen oli siirtynyt uusiin tehtäviin EKP:n sisällä. Valvontakomitea tarkastelee kriittisesti €STR-koron määritysprosessiin liittyviä näkökohtia ja raportoi niistä €STR-korosta annettujen EKP:n suuntaviivojen mukaisesti. Lisätietoa valvontakomiteasta on EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n tilinpäätös 2020

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.2.2021 EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen tilikaudelta 2020. Tilinpäätös ja siitä kertova lehdistötiedote julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 18.2.2021.

Tilastot

Vähimmäisvarantojen soveltamista koskevan asetuksen ja rahalaitossektorin tasetta koskevan asetuksen tarkistaminen

EKP:n neuvosto antoi 22.1.2021 asetuksen EKP/2021/1 vähimmäisvarantovelvoitteiden soveltamisesta (uudelleenlaadittu asetus EKP/2013/33) ja asetuksen EKP/2021/2 luotto- ja rahalaitossektorin tase-eristä (uudelleenlaadittu asetus EKP/2013/33). Vähimmäisvarantoasetukseen tehdyillä tarkistuksilla lisätään vähimmäisvarantovelvoitteen alaisten laitosten joukkoon järjestelmän kannalta merkittävät sijoituspalveluyritykset ja muutetaan ehtoja, joiden toteutuessa a) varoja käytetään varantovelvoitteen täyttämiseen ja b) varantopohja ilmoitetaan yhteenlaskettuna. Rahalaitossektorin taseesta annettuun asetukseen tehtyjen tarkistusten myötä saadaan vuoden 2022 alusta lähtien uusia tilastotietoja euroalueen rahatalouden ja luotonannon kehityksen analysointia varten. Tarkistetun asetuksen luonnoksesta järjestettiin julkinen kuuleminen helmikuussa 2020. Julkisessa kuulemisessa saadusta palautteesta ja sen perusteella tehdyistä muutoksista on julkaistu yhteenveto EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Vuoden 2021 valvontaprioriteetit, arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä sekä vuoden 2020 valvojan arviointiprosessin kokonaistulokset

EKP:n neuvosto jätti 19.1.2021 ja 26.1.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotuksia julkaista pankkivalvonnan vuoden 2021 prioriteetit, arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä sekä vuoden 2020 valvojan arviointiprosessin kokonaistulokset. Vuoden 2021 valvontaprioriteetit, arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä ja valvojan arviointiprosessia koskeva raportti sekä niihin liittyvä lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Koronaviruspandemian vuoksi käyttöön otettuun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisuun” liittyvien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 27.1.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/11 vakavaraisuusvalvontaan liittyvästä raportoinnista ja julkistamisvaatimuksista covid-19-pandemian vuoksi käyttöön otetun vakavaraisuusasetuksen ”pikaratkaisun” mukaisesti sekä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/12, joilla muutetaan ohjeita yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi, jotta voidaan varmistaa vakavaraisuusasetuksen pikaratkaisun noudattaminen covid-19-pandemian vastatoimena. Vakavaraisuusasetuksen pikaratkaisu on osa toimenpiteitä, joilla EU:n toimielimet pyrkivät lieventämään koronaviruspandemian (covid-19) vaikutusta EU:n jäsenvaltioiden luottolaitoksiin. Vakavaraisuusasetusta voidaan soveltaa joustavasti jo nykysäännöilläkin, mutta pikaratkaisulla otetaan käyttöön mm. tilapäistoimenpiteitä, joilla pyritään lisäämään luotonantoa yrityksille ja kotitalouksille EU:n talouden tukemiseksi.

Koronaviruskriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavia lykkäyksiä koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 28.1.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/15, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/02 covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä. Koronaviruspandemian toisen aallon ja sen seurauksena useissa EU:n jäsenvaltioissa käyttöön otettujen rajoitustoimien vuoksi EPV päätti palauttaa voimaan maksulykkäyksiä koskevat ohjeensa. Uusien ohjeiden mukaan lykkäystä voidaan soveltaa ennen 31.3.2021 (aiemmin 30.9.2020).

Merkittävyyttä järjestelmän kannalta mittaavien indikaattorien täsmentämistä ja julkistamista koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 8.2.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta. Ohjeissa esitetään tiedot ja indikaattorit, joita käytetään maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämisessä vuodesta 2021 alkaen. Vuoden 2021 määrityshanke perustuu vuoden 2020 lopun tietoihin. EPV:n uudet menetelmät ovat tarkasti vastaavien Baselin pankkivalvontakomitean menetelmien sekä EU:n viidennessä vakavaraisuusdirektiivissä asetettujen uusien vaatimusten mukaisia.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle