Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Februari 2021

19 februari 2021

Markttransacties

Jaarlijkse evaluatie van de lijst aanvaarde niet-gereguleerde markten en de lijst erkende instellingen binnen het onderpandskader van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur heeft naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van deze twee lijsten op 22 januari 2021 besloten de markt SI ENTER toe te laten tot de lijst aanvaarde niet-gereguleerde markten. Tot de lijst erkende agentschappen zijn daarnaast toegelaten UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) en Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB). Beide lijsten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Wijziging van het besluit betreffende de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 29 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (EU) 2021/124 (ECB/2021/3) tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO's-III). De Raad van Bestuur besloot tevens dat, tot 15 februari 2021: (i) wijzigingen in de samenstelling van een TLTRO-III-groep door de opname van nieuwe TLTRO-III-groepsleden zijn toegestaan, voor zover deze instellingen geen deel uitmaken van een andere erkende TLTRO-III-groep; en dat (ii) nieuwe TLTRO-III-groepen gevormd mogen worden door tegenpartijen die bij eerdere TLTRO’s-III op individuele basis hebben deelgenomen. Een en ander om het deze tegenpartijen mogelijk te maken om met ingang van de zevende TLTRO-III-transactie op groepsbasis deel te nemen. De herziene TLTRO’s-III-kalender is beschikbaar op de website van de ECB.

Gemeenschappelijk standpunt Eurosysteem ten aanzien van klimaatgerelateerde duurzame en verantwoorde beleggingen in niet-monetairbeleidsportefeuilles

De Raad van Bestuur heeft op 3 februari 2021 een gemeenschappelijk Eurosysteem-standpunt ingenomen over de praktische invoering van klimaatgerelateerde duurzame en verantwoorde beleggingsprincipes in de in euro's luidende niet-monetairbeleidsportefeuilles van de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied. Met dat gemeenschappelijk standpunt wordt de basis gelegd voor het meten van de uitstoot van broeikasgassen en andere duurzame en verantwoorde beleggingsmaatstaven voor deze portefeuilles. Het Eurosysteem wil binnen twee jaar voor dit soort portefeuilles jaarlijks de klimaatprestaties bekend gaan maken. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Wijzigingen in het Besluit over het tijdelijke pandemie-noodaankoopprogramma

Op 10 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen goedgekeurd in Besluit (EU) 2020/440 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) (ECB/2020/17). Met de herziene rechtshandeling (Besluit (EU) 2021/174 (ECB/2021/6)) worden de met de PEPP samenhangende besluiten doorgevoerd die de Raad van Bestuur op 10 december 2020 heeft genomen.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Wijzigingen overeenkomsten TARGET2-Securities

Op 22 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur technische wijzigingen goedgekeurd in de TARGET2-Securities Framework Agreement en de TARGET2-Securities Currency Participation Agreement. De updates hebben betrekking op de volgende onderdelen van de overeenkomsten: Schedule 1 (Definitions), Schedule 5 (Service Description), Schedule 8 (Governance) en Schedule 9 (Change and Release Management). Beide gewijzigde documenten worden binnenkort door de partijen getekend.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Unie

Op 25 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur op verzoek van de Raad van de Europese Unie Advies CON/2021/3 aangenomen.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Deutsche Bundesbank

Op 4 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2021/4 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Deutsche Bundesbank.

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank

Op 4 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2021/5 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Eesti Pank.

Benoeming nieuw lid oversightcomité van de kortetermijnrente voor de euro

De Raad van Bestuur heeft op 15 februari 2021 met onmiddellijke ingang Imène Rahmouni-Rousseau, directeur-generaal Markttransacties, benoemd als nieuw lid van het oversightcomité van de kortetermijnrente voor de euro (€STR). De benoeming volgt op de functiewisseling van voormalig lid van het comité Cornelia Holthausen, die onlangs binnen de ECB nieuwe verantwoordelijkheden op zich heeft genomen. Het €STR-oversightcomité evalueert en toetst alle aspecten van het vaststellingsproces van de kortetermijnrente voor de euro en brengt daarover verslag uit, zoals vastgelegd in het €STR-richtsnoer. Nadere informatie over het €STR-oversightcomité is te vinden op de website van de ECB.

Jaarstukken van de ECB over 2020

Op 17 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening van de ECB over het boekjaar 2020. De jaarstukken en een persbericht daarover zijn op 18 februari 2021 gepubliceerd op de website van de ECB.

Statistieken

Herziening van de verordening over de toepassing van reserveverplichtingen en de verordening over de balansposten van kredietinstellingen en de sector monetaire financiële instellingen

De Raad van Bestuur heeft op 22 januari 2021 Verordening ECB/2021/1 betreffende de toepassing van minimumreserveverplichtingen (herschikking verordening reserveverplichtingen) en Verordening ECB/2021/2 betreffende de balansposten (balance sheet items – BSI) van kredietinstellingen en van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking BSI-verordening) goedgekeurd. Met de herschikte verordening reserveverplichtingen worden de volgende punten aangepast: de uitbreiding van de groep reserveplichtige kredietinstellingen met systeemrelevante beleggingsondernemingen; de voorwaarden voor het aanmerken van gelden als reserveverplichtingen; en de voorwaarden voor de geaggregeerde rapportage van de reservebasis. De herzieningen van de herschikte BSI-verordening leiden tot nieuwe statistieken voor de analyse van de monetaire en kredietontwikkelingen in het eurogebied vanaf begin 2022. De conceptherziening van de BSI-verordening is in februari 2020 beschikbaar gesteld voor openbare raadpleging. Een feedbackdocument met daarin een samenvatting van de ontvangen reacties bij de openbare raadpleging en de vervolgens verwerkte herzieningen in de herschikte BSI-verordening is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Toezichtsprioriteiten voor 2021, beoordeling van risico's en kwetsbaarheden en de totaalresultaten van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie 2020

Op 19 en 26 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen voorstellen van de Raad van Toezicht om informatie te publiceren over de prioriteiten van het bankentoezicht in 2021 en de beoordeling van de risico's en kwetsbaarheden, naast ook de totaalresultaten van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie 2020 (supervisory review and evaluation process – SREP). De documenten over de toezichtsprioriteiten voor 2021, de beoordeling van de risico's en kwetsbaarheden, het SREP-verslag en het daarmee samenhangende persbericht zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) inzake toezichtsrapportage en openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de "quick fix" van de verordening kapitaalvereisten in respons op de COVID-19-pandemie

Op 27 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voldoet aan: (a) de richtsnoeren van de EBA inzake toezichtsrapportage en openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de "quick fix" van de verordening kapitaalvereisten in respons op de COVID-19-pandemie (EBA/GL/2020/11), en (b) de richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2018/01 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR) wat betreft de overgangsperiode ter beperking van het effect van de invoering van IFRS 9 op het eigen vermogen met het oog op naleving van de "quick fix" van de VKV in respons op de COVID-19-pandemie (EBA/GL/2020/12). De quick fix van de verordening kapitaalvereisten maakt deel uit van een serie door Europese instellingen genomen maatregelen die de impact van de coronapandemie op instellingen in de lidstaten van de EU moeten tegengaan. Naast de flexibiliteit die al in de bestaande regels zit ingebouwd, voorziet deze quick fix in bepaalde aanpassingen van de verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR), met inbegrip van tijdelijke maatregelen die onder meer de kredietstroom naar bedrijven en huishoudens moeten versterken en daarmee de economie in de EU moeten ondersteunen.

Naleving van de EBA-richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

Op 28 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, zich houdt aan de EBA-richtsnoeren tot wijziging van EBA-richtsnoeren EBA/GL/2020/02 over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis (EBA/GL/2020/15). In het licht van de tweede golf van de coronapandemie en de daarmee samenhangende economische beperkingen in diverse lidstaten van de EU heeft de EBA besloten de richtsnoeren op moratoria te heractiveren door een nieuwe deadline voor de toepassing van moratoria vast te stellen op 31 maart 2021, ter vervanging van de eerdere datum van 30 september 2020.

Naleving van de EBA-richtsnoeren over de specificatie en openbaarmaking van systeemrelevante indicatoren

Op 8 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren inzake de specificatie en openbaarmaking van indicatoren voor systeemrelevantie (EBA/GL/2020/14) naleeft. De richtsnoeren specificeren de gegevens en indicatoren die moeten worden gebruikt bij de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen (global systemically important institutions – G-SII’s), te beginnen met de exercitie van 2021 op basis van de beschikbare informatie ultimo 2020. De EBA-methodiek voor de aanmerking van G-SII’s sluit nauw aan bij de benadering van het Bazels Comité voor Bankentoezicht (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante banken (G-SIB’s in de terminologie van het BCBS), evenals bij de nieuwe vereisten zoals vastgelegd in de vijfde EU-richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive – CRD V).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media