Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Februari 2021

19 februari 2021

Marknadsoperationer

Årlig granskning av listan över godtagbara icke-reglerade marknader och listan över godkända agenturer i Eurosystemets ramverk för säkerheter

Som resultat av den årliga granskningen beslutade ECB-rådet den 22 januari 2021 att lägga till marknaden SI ENTER på listan över godtagbara icke-reglerade marknader samt två agenturer (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) och Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) på listan över godkända agenturer. Båda listorna finns på ECB:s webbplats.

Ändring av beslutet om den tredje serien riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 29 januari 2021 antog ECB-rådet beslut (EU) 2021/124 (ECB/2021/3) om ändring av beslut (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III). ECB-rådet beslutade även att till och med den 15 februari 2021: i) tillåta ändringar i en TLTRO III-grupps sammansättning när det gäller att inkludera nya TLTRO III-gruppmedlemmar, dock endast för institut som inte är del av en annan erkänd TLTRO III-grupp, och ii) att nya TLTRO III-grupper kan bildas av motparter som tidigare deltagit i TLTRO III-transaktioner på enskild basis, i syfte att tillåta dessa motparter att börja delta från den sjunde TLTRO III-transaktionen på gruppbasis. Den reviderade TLTRO III-kalendern finns på ECB:s webbplats.

Eurosystemets gemensamma förhållningssätt till klimatrelaterade hållbara och ansvarsfulla investeringar i icke-penningpolitiska portföljer

Den 3 februari 2021 antog ECB-rådet ett inom Eurosystemet gemensamt förhållningssätt för ett praktiskt genomförande av klimatrelaterade hållbara och ansvarsfulla investeringsprinciper i de icke-penningpolitiska portföljerna i euro för ECB och de nationella centralbankerna i euroområdet. Det gemensamma förhållningssättet lägger grunden för mätning av utsläpp av växthusgaser och andra hållbara och ansvarsfulla investeringsrelaterade mätvärden för dessa portföljer. Eurosystemet har som mål att börja rapportera årliga klimatrelaterade mätvärden för sådana portföljer inom de närmaste två åren. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Ändringar av beslutet om det tillfälliga stödköpsprogrammet föranlett av pandemin

Den 10 februari 2021 antog ECB-rådet ett beslut om ändring av beslut (EU) 2020/440 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin (PEPP) (ECB/2020/17). Genom den reviderade rättsakten (beslut (EU) 2021/174 (ECB/2021/6)) implementeras PEPP-relaterade beslut som ECB-rådet antog den 10 december 2020.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ändringar i avtalen om Target2-Securities (T2S)

Den 22 januari 2021 godkände ECB-rådet tekniska ändringar i ramavtalet för T2S och avtalet om T2S om ansluten valuta. Uppdateringarna berör följande delar i avtalen: Tidsplan 1 (Definitioner), Tidsplan 5 (Beskrivning av tjänster), Tidsplan 8 (Styrning) och tidsplan 9 (Förändrings- och versionshantering). De båda ändrade dokumenten kommer inom kort att signeras av avtalsparterna.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om gränsöverskridande betalningar i unionen

Den 25 januari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/3 på begäran av Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank

Den 4 februari 2021 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2021/4 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank.

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank

Den 4 februari 2021 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2021/5 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank.

Utnämning av ny ledamot i tillsynskommittén för den korta euroräntan

Den 15 februari 2021 utsåg ECB-rådet Imène Rahmouni-Rousseau, generaldirektör för marknadsoperationer, till ny ECB-ledamot i tillsynskommittén för den korta euroräntan (€STR) med omedelbar verkan. Utnämningen sker p.g.a. en befattningsändring för ledamoten Cornelia Holthausen, som nyligen erhållit nya ansvarsområden inom ECB. Tillsynskommittén för €STR granskar, analyserar och rapporterar om samtliga aspekter av fastställandet av €STR, såsom fastställs i €STR-riktlinjen. Mer information om tillsynskommittén för €STR finns på ECB:s webbplats.

ECB:s årsbokslut 2020

Den 17 februari 2021 godkände ECB-rådet ECB:s reviderade årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Årsbokslutet publicerades tillsammans med ett pressmeddelande på ECB:s webbplats den 18 februari 2021.

Statistik

Revidering av förordningen om tillämpningen av minimireserver och av förordningen om kreditinstitutens och de monetära finansinstitutens balansräkningar

Den 22 januari 2021 antog ECB-rådet förordning ECB/2021/1 om tillämpningen av minimireserver (omarbetning) och förordning ECB/2021/2 om kreditinstitutens och de monetära finansinstitutens balansräkningar (omarbetning av BSI-förordningen). Genom revideringarna i omarbetningen av förordningen om tillämpning av minimireserver ändras: till vilken grad kassakravspliktiga kreditinstitut kan inkludera systemviktiga värdepappersföretag, villkoren för hur medel räknas i förhållande till kassakrav samt villkoren för rapportering av kassakravsbas på aggregerad nivå. Revideringarna i den omarbetade BSI-förordningen kommer att ge ny statistik för analys av den monetära utvecklingen och kreditutvecklingen i euroområdet från och med början av 2022. Utkastet till denna reviderade BSI-förordning gjordes tillgängligt för ett offentligt samråd i februari 2020. Ett feedbackdokument med en sammanfattning över svaren som mottogs i samband med det offentliga samrådet och därav följande revideringar i den omarbetade BSI-förordningen finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Tillsynsprioriteringar för 2021, bedömning av risker och sårbarheter samt aggregerade resultat för 2020 års översyns- och utvärderingsprocess

Den 19 och den 26 januari 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslag från tillsynsnämnden att offentliggöra både information om tillsynsprioriteringarna för 2021 och bedömningen av risker och sårbarheter, och det samlade resultatet från 2020 års översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP). Dokument om tillsynsprioriteringarna för 2021, bedömningen av risker och sårbarheter, SREP-rapporten och det tillhörande pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid–19-pandemin

Den 27 januari 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa: a) EBA:s riktlinjer om krav på tillsynsrapportering och upplysningskrav enligt paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid–19-pandemin (EBA/GL/2020/11), och b) EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2018/01 för enhetliga upplysningar enligt artikel 473a i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen) om övergångsbestämmelser för att minska effekten av införandet av IFRS 9 på kapitalbasen i syfte att säkra efterlevnad av ”quick fix”-paketet för kapitalkravsförordningen mot bakgrund av covid-19-pandemin (EBA/GL/2020/12) Paketet med snabbändringar för kapitalkravsförordningen (CRR) är en del av en rad åtgärder som vidtagits av europeiska institutioner för att minska effekterna från coronapandemin (covid-19) på institut i EU-medlemsstaterna. Utöver den flexibilitet som redan godtagits i de befintliga reglerna, införs genom paketet även vissa justeringar till kapitalkravsförordningen, inbegripet tillfälliga åtgärder med avsikt att bl.a. stärka kreditflöden till företag och hushåll och därigenom stödja EU:s ekonomi.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om lagstiftade och icke lagstiftade moratorier avseende återbetalning av lån tillämpade under covid-19-krisen

Den 28 januari 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjer EBA/GL/2020/02 om lagstiftade och icke lagstiftande moratorier avseende återbetalning av lån tillämpade under covid-19-krisen (EBA/GL/2020/15). Mot bakgrund av covid-19-pandemins andra våg och de åtföljande ekonomiska restriktionerna i flera EU-medlemsstater beslöt EBA att återaktivera riktlinjerna om moratorier genom att införa en ny tidsgräns för tillämpningen av moratorier – den 31 mars 2021 – som ersätter den gamla tidsgränsen som var den 30 september 2020.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer

Den 8 februari 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer om angivande och offentliggörande av systemviktiga indikatorer (EBA/GL/2020/14). I riktlinjerna specificeras uppgifter och indikatorer som används för identifiering av globala systemviktiga institut (G-SII-institut) och börjar med 2021 års övning som baseras på information från slutet av 2020. EBA:s metod för att identifiera G-SII-institut följer noga den metod som används av Baselkommittén för banktillsyn (BCBS) för att identifiera globala systemviktiga banker (G-SIB i BCBS terminologi), samt de nya kraven som fastställts i EU:s femte kapitalkravsdirektiv (CRD V).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media