Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Februarie 2021

19 februarie 2021

Operațiuni de piață

Evaluarea anuală a listei piețelor nereglementate acceptate și a listei agențiilor recunoscute la nivelul cadrului de garantare al Eurosistemului

La data de 22 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis, în urma evaluării anuale a acestor liste, să adauge piața SI ENTER pe lista piețelor nereglementate acceptate și două agenții (UAB Valstybės investicinis kapitalas – VIK și Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. – SZRB) pe lista agențiilor recunoscute. Ambele liste sunt disponibile pe website-ul BCE.

Modificarea deciziei privind cea de-a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 29 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2021/124 (BCE/2021/3) de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III). Totodată, Consiliul guvernatorilor a decis că, până la 15 februarie 2021: (i) este permisă modificarea structurii unui grup OTRTL-III prin includerea de noi membri, cu limitare la instituțiile care nu fac parte dintr-un alt grup OTRTL-III recunoscut; și (ii) contrapărțile care au participat la operațiuni OTRTL-III anterioare pe bază individuală pot forma grupuri OTRTL-III noi, pentru a li se permite acestor contrapărți să înceapă să participe pe bază de grup începând cu a șaptea OTRTL-III. Calendarul OTRTL-III revizuit este disponibil pe website-ul BCE.

Poziția comună a Eurosistemului privind investițiile sustenabile și responsabile din perspectiva schimbărilor climatice în portofoliile care nu au legătură cu politica monetară

La data de 3 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat o poziție comună la nivelul Eurosistemului cu privire la punerea în aplicare a unor principii privind investițiile sustenabile și responsabile din perspectiva schimbărilor climatice în portofoliile exprimate în euro care nu au legătură cu politica monetară ale BCE și ale băncilor centrale naționale din zona euro. Poziția comună pregătește terenul pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră și alți indicatori legați de investițiile sustenabile și responsabile asociate acestor portofolii. Eurosistemul își propune să înceapă să publice în următorii doi ani indicatori anuali referitori la schimbările climatice pentru aceste tipuri de portofolii. Un comunicat de presă este disponibil pe website-ul BCE.

Modificări aduse deciziei privind programul temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

La data de 10 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat o serie de modificări aduse Deciziei (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (BCE/2020/17). Actul juridic revizuit (Decizia (UE) 2021/174 (BCE/2021/6)) pune în aplicare deciziile referitoare la PEPP adoptate de Consiliul guvernatorilor la 10 decembrie 2020.

Infrastructura pieței și plăți

Modificări aduse acordurilor privind TARGET2-Securities

La data de 22 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat modificările tehnice aduse Acordului-cadru privind TARGET2-Securities (TARGET2-Securities Framework Agreement) și Acordului de participare monetară TARGET2-Securities (Currency Participation Agreement – T2S CPA). Au fost actualizate următoarele secțiuni ale acordurilor: Anexa 1 (Definiții), Anexa 5 (Descrierea serviciilor), Anexa 8 (Guvernanță) și Anexa 9 (Administrarea modificărilor și a versiunilor). Ambele documente modificate vor fi semnate în curând de părțile contractante.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind plățile transfrontaliere în Uniune

La data de 25 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/3, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Deutsche Bundesbank

La data de 4 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2021/4 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Deutsche Bundesbank.

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Eesti Pank

La data de 4 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2021/5 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Eesti Pank.

Numirea unui nou membru în Comitetul de monitorizare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro

La data de 15 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe Imène Rahmouni-Rousseau, directoare generală a Direcției generale operațiuni de piață, ca nouă membră din partea BCE în cadrul Comitetului de monitorizare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR), cu efect imediat. Numirea vine în urma schimbării funcției fostei membre a comitetului, Cornelia Holthausen, care a preluat recent noi responsabilități în cadrul BCE. Comitetul de monitorizare a €STR evaluează, contestă și publică rapoarte privind toate aspectele procesului de stabilire a €STR, astfel cum se prevede în Orientarea privind €STR. Informații suplimentare despre Comitetul de monitorizare a €STR sunt disponibile pe website-ul BCE.

Conturile anuale 2020 ale BCE

La data de 17 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat situațiile financiare auditate ale BCE pentru exercițiul financiar 2020. Conturile anuale, însoțite de un comunicat de presă, au fost publicate pe website-ul BCE la 18 februarie 2021.

Statistici

Revizuirea regulamentului privind aplicarea rezervelor minime obligatorii și a regulamentului privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare

La data de 22 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2021/1 privind aplicarea rezervelor minime obligatorii (Regulamentul MRR – reformare) și Regulamentul BCE/2021/2 privind posturile din bilanț ale instituțiilor de credit și ale sectorului instituții financiare monetare (Regulamentul BSI – reformare). Revizuirile incluse în Regulamentul MRR (reformare) modifică următoarele: domeniul de aplicare al instituțiilor de credit supuse cerințelor privind rezervele minime obligatorii va include firmele de investiții sistemice; condițiile în care fondurile sunt contabilizate în cadrul rezervelor minime obligatorii; și condițiile de raportare agregată a bazei de calcul a rezervelor minime obligatorii. Revizuirile din Regulamentul BSI (reformare) vor oferi noi statistici pentru analiza evoluțiilor monetare și ale creditelor din zona euro de la începutul anului 2022. În luna februarie 2020, proiectul revizuit al Regulamentului BSI a fost pus la dispoziție în vederea unei consultări publice. Sinteza reacțiilor primite, care conține răspunsurile primite în contextul acestei consultări publice, precum și revizuirile incluse ulterior în Regulamentul BSI (reformare), este disponibilă pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2021, evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților și rezultatele agregate ale procesului de supraveghere și evaluare din 2020

La datele de 19 și 26 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere de a publica, pe de o parte, informații privind prioritățile în materie de supraveghere bancară în 2021 și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților și, pe de altă parte, rezultatul agregat al procesului de supraveghere și evaluare (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) din 2020. Documentele referitoare la prioritățile în materie de supraveghere pentru anul 2021, evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților, raportul privind SREP și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Respectarea Ghidului Autorității bancare europene (ABE) privind cerințele de raportare în scopuri de supraveghere și de publicare a informațiilor în conformitate cu „soluția pe termen scurt” pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19

La data de 27 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE respectă: (a) Ghidul ABE privind cerințele de raportare în scopuri de supraveghere și de publicare a informațiilor în conformitate cu „soluția pe termen scurt” pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19 (EBA/GL/2020/11) și (b) Ghidul de modificare a Ghidului EBA/GL/2018/01 privind publicarea uniformă în temeiul articolului 473a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR) privind perioada de tranziție pentru diminuarea impactului introducerii IFRS 9 asupra fondurilor proprii în vederea asigurării conformității cu soluția pe termen scurt pentru CRR ca răspuns la pandemia de COVID-19 (EBA/GL/2020/12). Soluția pe termen scurt pentru CRR face parte dintr-o serie de măsuri adoptate de instituțiile europene în scopul atenuării impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra instituțiilor din statele membre ale UE. Pe lângă flexibilitatea oferită deja de normele existente, aceasta introduce anumite modificări ale Regulamentului privind cerințele de capital (CRR), printre care se numără măsuri temporare destinate, printre altele, sprijinirii fluxurilor de credite acordate companiilor și populației, susținând astfel economia UE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind moratoriile legislative și non-legislative referitoare la plata împrumuturilor în contextul crizei COVID-19

La data de 28 ianuarie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE respectă Ghidul ABE de modificare a Ghidului EBA/GL/2020/02 privind moratoriile legislative și non-legislative referitoare la plata împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 (EBA/GL/2020/15). Având în vedere cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19 și restricțiile economice aferente impuse în mai multe state membre ale UE, ABE a decis să reactiveze Ghidul privind moratoriile, introducând ca nou termen pentru aplicarea moratoriilor data de 31 martie 2021, care înlocuiește data anterioară de 30 septembrie 2020.

Respectarea Ghidului ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică

La data de 8 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează Ghidului ABE privind detalierea și publicarea indicatorilor de importanță sistemică (EBA/GL/2020/14). Ghidul precizează datele și indicatorii care se vor utiliza în exercițiul de evaluare, în scopul identificării instituțiilor globale de importanță sistemică (global systemically important institutions – G-SII), începând cu exercițiul aferent anului 2021, pe baza informațiilor de la sfârșitul anului 2020. Metodologia utilizată de ABE pentru identificarea G-SII urmează îndeaproape abordarea Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) de identificare a băncilor de importanță sistemică globală (global systemically important banks – G-SIB, conform terminologiei BCBS), precum și noile cerințe prevăzute în cea de-a cincea Directivă a UE privind cerințele de capital (CRD V).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media