Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Február 2021

19. februára 2021

Operácie na trhu

Ročná revízia zoznamu akceptovaných neregulovaných trhov a zoznamu uznaných agentúr v kolaterálovom rámci Eurosystému

Dňa 22. januára 2021 Rada guvernérov na základe ročnej revízie týchto zoznamov rozhodla o zaradení trhu SI ENTER do zoznamu akceptovaných neregulovaných trhov a dvoch agentúr (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) do zoznamu uznaných agentúr. Obidva zoznamy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena rozhodnutia o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 29. januára 2021 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2021/124 (ECB/2021/3), ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 (ECB/2019/21) o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III). Rada guvernérov zároveň rozhodla, že do 15. februára 2021: i) sú povolené zmeny zloženia skupiny TLTRO III v podobe začlenenia nových členov skupiny TLTRO III len pre inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou inej uznanej skupiny TLTRO III, a že ii) protistrany, ktoré sa zúčastnili na predchádzajúcich operáciách TLTRO III individuálne, môžu vytvárať nové skupiny TLTRO III, s cieľom umožniť im skupinovú účasť počnúc siedmou operáciou TLTRO III. Upravený kalendár TLTRO III je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Spoločný postoj Eurosystému k udržateľným a zodpovedným investíciám do nemenovopolitických portfólií v spojitosti s klimatickými zmenami

Dňa 3. februára 2021 Rada guvernérov schválila spoločný postoj Eurosystému k praktickej implementácii zásad udržateľného a zodpovedného investovania do eurových nemenovopolitických portfólií ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny v spojitosti s klimatickými zmenami. Spoločný postoj vytvára podmienky na meranie emisií skleníkových plynov a ďalších ukazovateľov udržateľného a zodpovedného investovania v rámci týchto portfólií. Cieľom Eurosystému je začať zverejňovať ročné klimatické ukazovatele tohto typu portfólií v priebehu nasledujúcich dvoch rokov. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny rozhodnutia o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív

Dňa 10. februára 2021 Rada guvernérov prijala zmeny rozhodnutia (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) (ECB/2020/17). Zmenený právny predpis (rozhodnutie (EÚ) 2021/174 (ECB/2021/6)) zavádza rozhodnutia Rady guvernérov týkajúce sa programu PEPP z 10. decembra 2020.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Zmeny dohôd o systéme TARGET2-Securities

Dňa 22. januára 2021 Rada guvernérov schválila technické zmeny dohôd TARGET2-Securities Framework Agreement a TARGET2-Securities Currency Participation Agreement. Zmeny sa týkajú nasledujúcich častí dohôd: Schedule 1 (Definitions), Schedule 5 (Service Description), Schedule 8 (Governance) a Schedule 9 (Change and Release Management). Obidva zmenené dokumenty budú onedlho podpísané zmluvnými stranami.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o cezhraničných platbách v Únii

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/3 dňa 25. januára 2021 na žiadosť Rady Európskej únie.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank

Dňa 4. februára 2021 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2021/4 Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank.

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank

Dňa 4. februára 2021 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2021/5 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank.

Vymenovanie nového člena kontrolného výboru pre krátkodobú eurovú sadzbu

Dňa 15. februára 2021 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Imène Rahmouniovú-Rousseauovú, generálnu riaditeľku odboru pre operácie na trhu, za novú členku (za ECB) kontrolného výboru pre krátkodobú eurovú sadzbu (€STR). Jej vymenovanie nadväzuje na zmenu funkcie predchádzajúcej členky výboru Cornelie Holthausenovej, ktorá nedávno v rámci ECB prevzala nové úlohy. Kontrolný výbor pre sadzbu €STR posudzuje, preveruje a podáva správy o všetkých aspektoch postupu určovania sadzby €STR na základe usmernenia o sadzbe €STR. Bližšie informácie o kontrolnom výbore pre sadzbu €STR sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2020

Dňa 17. februára 2021 Rada guvernérov schválila overené finančné výkazy ECB za finančný rok 2020. Ročná účtovná závierka bola spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená 18. februára 2021 na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Revízia nariadenia o povinných minimálnych rezervách a nariadenia o bilančných položkách úverových inštitúcií a sektora peňažných finančných inštitúcií

Dňa 22. januára 2021 Rada guvernérov prijala nariadenie ECB/2021/1 o uplatňovaní požiadaviek na povinné minimálne rezervy (prepracované znenie) a nariadenie ECB/2021/2 o bilančných položkách úverových inštitúcií a sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie). Zmeny v prepracovanom nariadení o povinných minimálnych rezervách spočívajú v rozšírení okruhu úverových inštitúcií, na ktoré sa vzťahujú požiadavky na povinné minimálne rezervy, o systémové investičné spoločnosti; v zmene podmienok, za akých sa prostriedky započítavajú do povinných minimálnych rezerv; a v zmene podmienok vykazovania základne na výpočet povinných minimálnych rezerv na agregovanej úrovni. Zmeny uvedené v prepracovanom nariadení o bilančných položkách zabezpečia od začiatku roka 2022 nové štatistické údaje na analýzu peňažného a úverového vývoja v eurozóne. Návrh revidovaného nariadenia o bilančných položkách bol vo februári 2020 predmetom verejnej konzultácie. Súhrn pripomienok prijatých počas verejnej konzultácie a následných zmien zakomponovaných do prepracovaného znenia nariadenia o súvahových položkách sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Priority dohľadu na rok 2021, hodnotenie rizík a slabých miest a celkové výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu za rok 2020

Dňa 19. a 26. januára 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad zverejniť informácie o prioritách bankového dohľadu na rok 2021 a hodnotení rizík a slabých miest, ako aj celkové výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) za rok 2020. Príslušné dokumenty o prioritách dohľadu na rok 2021, a hodnotení rizík a slabých miest, správa z hodnotenia SREP a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo o vykazovaní na účely dohľadu a o požiadavkách na zverejňovanie informácií v súlade s rýchlym riešením v rámci nariadenia CRR v reakcii na pandémiu ochorenia COVID‐19

Dňa 27. januára 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi: a) usmerneniami EBA o vykazovaní na účely dohľadu a o požiadavkách na zverejňovanie informácií v súlade s rýchlym riešením v rámci nariadenia CRR v reakcii na pandémiu ochorenia COVID‐19 (EBA/GL/2020/11) a b) usmerneniami, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2018/01 k jednotnému zverejňovaniu informácií podľa článku 473a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (CRR), pokiaľ ide o prechodné opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia IFRS 9 na vlastné zdroje s cieľom zabezpečiť súlad s rýchlym riešením v rámci nariadenia CRR v reakcii na pandémiu ochorenia COVID‐19 (EBA/GL/2020/12). Rýchle riešenie v rámci CRR je súčasťou súboru opatrení európskych inštitúcií na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu (COVID-19) na inštitúcie v členských štátoch Európskej únie. Popri flexibilite, ktorú umožňujú existujúce pravidlá, zavádza určité dodatočné úpravy CRR vrátane dočasných opatrení zameraných okrem iného na zintenzívnenie toku úverov podnikom a domácnostiam na podporu hospodárstva EÚ.

Súlad s usmerneniami EBA o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Dňa 28. januára 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi usmerneniami EBA, ktorými sa menia usmernenia EBA/GL/2020/02 o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (EBA/GL/2020/15). Vzhľadom na druhú vlnu pandémie COVID-19 a súvisiace hospodárske obmedzenia vo viacerých členských štátoch EÚ sa EBA rozhodol reaktivovať usmernenia o moratóriách stanovením nového termínu na uplatnenie moratórií na 31. marec 2021, ktorým nahradil predchádzajúci termín 30. september 2020.

Súlad s usmerneniami EBA týkajúcimi sa upresnenia a zverejňovania ukazovateľov systémového významu

Dňa 8. februára 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa bude v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadiť usmerneniami EBA týkajúcimi sa upresnenia a zverejňovania ukazovateľov systémového významu (EBA/GL/2020/14). Usmernenia špecifikujú údaje a ukazovatele, ktoré sa majú použiť pri hodnotení zameranom na určenie globálnych systémovo dôležitých inštitúcií (global systemically important institutions – G-SII), počnúc hodnotením v roku 2021 na základe údajov ku koncu roka 2020. Metodika EBA na určovanie G-SII tesne nadväzuje na postup Bazilejského výboru pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) na určovanie globálne systémovo dôležitých bánk (v terminológii BCBS) i nové požiadavky stanovené v piatej smernici EÚ o kapitálových požiadavkách (CRD V).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá