Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada februāris

2021. gada 19. februārī

Tirgus operācijas

Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas ietvaros pieņemamo neregulēto tirgu saraksta un atzīto aģentūru saraksta ikgadējā pārskatīšana

Padome 2021. gada 22. janvārī pieņēma lēmumu šo sarakstu ikgadējās pārskatīšanas rezultātā pievienot tirgu SI ENTER pieņemamo neregulēto tirgu sarakstam, kā arī pievienot divas aģentūras (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) un Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) atzīto aģentūru sarakstam. Abi saraksti pieejami ECB interneta vietnē.

Veikti grozījumi lēmumā par trešo ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopumu

Padome 2021. gada 29. janvārī pieņēma Lēmumu (ES) 2021/124 (ECB/2021/3), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ITRMO III). Padome arī pieņēma lēmumu, ka līdz 2021. gada 15. februārim: 1) tiek atļautas ITRMO III grupas sastāva pārmaiņas, iekļaujot kā jaunus ITRMO III grupas dalībniekus tikai tādas iestādes, kas neietilpst citā atzītā ITRMO III grupā, un 2) darījuma partneri, kas individuāli piedalījās iepriekšējās ITRMO III operācijās, var veidot jaunas ITRMO III grupas, lai šie darījuma partneri, sākot ar septīto ITRMO III operāciju, varētu sākt piedalīties grupas līmenī. Mainītais ITRMO III grafiks pieejams ECB interneta vietnē.

Eurosistēmas kopējā nostāja attiecībā uz ilgtspējīgiem un atbildīgiem ieguldījumiem ar monetāro politiku nesaistītos portfeļos saistībā ar klimata pārmaiņām

Padome 2021. gada 3. februārī apstiprināja kopējo Eurosistēmas nostāju attiecībā uz ilgtspējīgu un atbildīgu ieguldījumu principu praktisko piemērošanu ECB un euro zonas nacionālo centrālo banku ar monetāro politiku nesaistītos euro denominētos portfeļos saistībā ar klimata pārmaiņām. Kopējās nostājas izstrāde ir pamats šo portfeļu siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu veikšanai un citu ar ilgtspējīgiem un atbildīgiem ieguldījumiem saistītu rādītāju noteikšanai. Eurosistēmas mērķis ir sākt atklāt šādu portfeļu ar klimata pārmaiņām saistītos gada rādītājus nākamo divu gadu laikā. Paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Grozījumi lēmumā par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu

Padome 2021. gada 10. februārī pieņēma grozījumus Lēmumā (ES) 2020/440 par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu (PĀAIP) (ECB/2020/17). Pārstrādātajā tiesību aktā (Lēmums (ES) 2021/174 (ECB/2021/6)) piemēroti ar PĀAIP saistītie lēmumi, ko Padome pieņēma 2020. gada 10. decembrī.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

TARGET2 vērtspapīriem līgumu grozījumi

Padome 2021. gada 22. janvārī apstiprināja TARGET2 vērtspapīriem pamatlīguma un TARGET2 vērtspapīriem valūtas dalības līguma tehniskos grozījumus. Grozījumi attiecas uz šādām līgumu daļām: 1. pielikums ("Definīcijas"), 5. pielikums ("Pakalpojumu apraksts"), 8. pielikums ("Pārvaldība") un 9. pielikums ("Pārmaiņu un versiju vadība"). Līgumslēdzējas puses drīzumā parakstīs abus dokumentus ar grozījumiem.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par pārrobežu maksājumiem Savienībā

Padome 2021. gada 25. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2021/3 pēc Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Deutsche Bundesbank ārējiem revidentiem

Padome 2021. gada 4. februārī pieņēma Ieteikumu ECB/2021/4 Eiropas Savienības Padomei par Deutsche Bundesbank ārējiem revidentiem.

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējiem revidentiem

Padome 2021. gada 4. februārī pieņēma Ieteikumu ECB/2021/5 Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējiem revidentiem.

Iecelta jauna Euro īstermiņa procentu likmes pārraudzības komitejas locekle

Padome 2021. gada 15. februārī iecēla Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Imeni Ramuni-Ruso (Imène Rahmouni-Rousseau) par Euro īstermiņa procentu likmes (€STR) pārraudzības komitejas jauno ECB locekli. Lēmums stājās spēkā nekavējoties. Jauna locekle tika iecelta sakarā ar agrākās komitejas locekles Kornēlijas Holthauzenas (Cornelia Holthausen) amata maiņu, viņai nesen uzņemoties jaunus pienākumus ECB. €STR pārraudzības komiteja pārskata, pārbauda un ziņo par visiem €STR noteikšanas procesa aspektiem saskaņā ar €STR pamatnostādnes noteikumiem. Sīkāka informācija par €STR pārraudzības komiteju pieejama ECB interneta vietnē.

ECB 2020. gada finanšu pārskati

Padome 2021. gada 17. februārī apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par 2020. finanšu gadu. Gada finanšu pārskati kopā ar paziņojumu presei tika publicēti ECB interneta vietnē 2021. gada 18. februārī.

Statistika

Pārskatīta regula par obligāto rezervju prasību piemērošanu un regula par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem

Padome 2021. gada 22. janvārī pieņēma Regulu ECB/2021/1 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (obligāto rezervju prasību regulas pārstrādāta versija) un Regulu ECB/2021/2 par kredītiestāžu un monetāro finanšu iestāžu sektora bilances posteņiem (bilances posteņu statistikas regulas pārstrādāta versija). Pārstrādātajā obligāto rezervju prasību regulas versijā ietverti grozījumi attiecībā uz kredītiestāžu, uz kurām attiecas obligāto rezervju prasības, tvērumu, iekļaujot sistēmiskas ieguldījumu sabiedrības, nosacījumiem, ar kādiem līdzekļi tiek ieskaitīti rezervju prasībās un nosacījumiem apkopotu pārskatu sniegšanai par rezervju bāzi. Pārstrādātā bilances posteņu statistikas regulas versija nodrošinās jaunus statistiskos datus euro zonas monetāro un kreditēšanas norišu analīzei, sākot ar 2022. gada sākumu. Pārstrādātās bilances posteņu statistikas regulas projekts 2020. gada februārī tika nodots sabiedriskajai apspriešanai. Pārskats par komentāriem, kurā apkopoti šīs sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtie komentāri un labojumi, kas pēc tam iekļauti pārstrādātajā bilances posteņu statistikas regulas versijā, pieejami ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

2021. gada uzraudzības prioritātes, risku un ievainojamības aspektu novērtējums un 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa apkopotie rezultāti

Padome 2021. gada 19. un 26. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt, pirmkārt, informāciju par 2021. gada banku uzraudzības prioritātēm un par risku un ievainojamības aspektu novērtējumu un, otrkārt, 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) apkopotos rezultātus. 2021. gada uzraudzības prioritātes, risku un ievainojamības aspektu novērtējums, SREP ziņojums un attiecīgais paziņojums presei pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par uzraudzības pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar CRR "ātrajiem risinājumiem", reaģējot uz Covid-19 pandēmiju

Padome 2021. gada 27. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību: a) EBI pamatnostādnēm par uzraudzības pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām saskaņā ar CRR "ātrajiem risinājumiem", reaģējot uz Covid-19 pandēmiju (EBA/GL/2020/11), un b) pamatnostādnēm, ar ko groza pamatnostādnes EBA/GL/2018/01 par vienotu informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (CRR) 473.a pantu par pārejas periodu, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu un nodrošinātu atbilstību KPR "ātrajiem labojumiem", reaģējot uz Covid-19 pandēmiju (EBA/GL/2020/12). CRR ātrie risinājumi ietver virkni Eiropas institūciju pieņemto pasākumu, lai mazinātu koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas ietekmi uz iestādēm ES dalībvalstīs. Papildus jau līdzšinējos noteikumos nodrošinātajam elastīgumam tie ievieš zināmas korekcijas Kapitāla prasību regulā (CRR), t.sk. pagaidu pasākumus, kuru mērķis ir arī uzlabot kredītu plūsmu uzņēmumiem un mājsaimniecībām, tādējādi stimulējot ES tautsaimniecību.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi

Padome 2021. gada 28. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm ECB nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm, ar ko groza EBI pamatnostādnes EBA/GL/2020/02 par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi (EBA/GL/2020/15). Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas otro vilni un ar to saistītos ekonomiskos ierobežojumus vairākās ES dalībvalstīs, EBI nolēma atkal aktivizēt pamatnostādnes par moratorijiem, aizstājot iepriekšējo moratoriju piemērošanas termiņu (2020. gada 30. septembris) ar jaunu termiņu (2021. gada 31. marts).

Atbilstība EBI pamatnostādnēm attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu rādītāju specifikāciju un informācijas atklāšanu

Padome 2021. gada 8. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu rādītāju specifikāciju un informācijas atklāšanu (EBA/GL/2020/14). Pamatnostādnēs norādīti dati un rādītāji, kas jāizmanto novērtējumā, lai noteiktu globālās sistēmiski nozīmīgās iestādes (G-SNI), ar 2021. gada novērtējumu, balstoties uz 2020. gada beigu informāciju. EBI metodoloģijā G-SNI noteikšanai stingri ievērota Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) pieeja globālo sistēmiski nozīmīgo banku (saskaņā ar BCSB izmantoto terminoloģiju – G-SNB) noteikšanai, kā arī jaunās prasības, kas noteiktas piektajā ES Kapitāla prasību direktīvā (CRD V).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem