Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Luty 2021

19 lutego 2021

Operacje rynkowe

Coroczny przegląd listy zaakceptowanych rynków nieregulowanych i listy uznanych agencji ujętych w zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń

22 stycznia 2021, po przeprowadzeniu corocznego przeglądu list zaakceptowanych rynków nieregulowanych i uznanych agencji, Rada Prezesów postanowiła dodać do pierwszej z tych list rynek SI ENTER, a do drugiej – dwie agencje: UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) oraz Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB). Obie listy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiana decyzji w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

29 stycznia 2021 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2021/124 (EBC/2021/3) zmieniającą decyzję (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III). Postanowiła także, że do 15 lutego 2021 dopuszcza się: (a) zmiany w składzie grup TLTRO III polegające na włączeniu do grupy nowych członków, którzy nie należą do innej uznanej grupy TLTRO III, oraz (b) zakładanie nowych grup TLTRO III przez kontrahentów, którzy uczestniczyli indywidualnie w poprzednich operacjach TLTRO III, tak aby ci kontrahenci mogli zacząć uczestniczyć w tych operacjach na zasadzie grupowej od siódmej TLTRO III. Zmieniony kalendarz operacji TLTRO III jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Wspólne stanowisko Eurosystemu w sprawie odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju inwestycji związanych ze zmianą klimatu w ramach portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną

3 lutego 2021 Rada Prezesów uchwaliła wspólne stanowisko Eurosystemu w sprawie wdrożenia w praktyce reguł dotyczących odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju inwestycji związanych ze zmianą klimatu w ramach nominowanych w euro portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną prowadzonych przez EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro. Wspólne stanowisko przyjęto w ramach przygotowań do pomiaru emisji gazów cieplarnianych oraz uzyskiwania innych wskaźników dotyczących odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju inwestycji na potrzeby tych portfeli. Eurosystem zamierza zacząć ujawniać roczne wskaźniki związane z klimatem dla takich portfeli w ciągu najbliższych dwóch lat. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiany do decyzji w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii

10 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła zmiany do decyzji (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) (EBC/2020/17). Akt zmieniający (decyzja (UE) 2021/174 (EBC/2021/6)) wdraża decyzje Rady Prezesów związane z programem PEPP z 10 grudnia 2020.

Infrastruktura rynku i płatności

Zmiany umów w sprawie TARGET2‑Securities

22 stycznia 2021 Rada Prezesów zatwierdziła zmiany techniczne do umowy ramowej w sprawie TARGET2-Securities i umowy o udziale waluty w TARGET2-Securities. Zaktualizowane zostały następujące części tych umów: załącznik 1 (Definicje), załącznik 5 (Opis usługi), załącznik 8 (Zarządzanie) i załącznik 9 (Zarządzanie zmianami i wersjami). Oba zmienione dokumenty zostaną wkrótce podpisane przez strony umowy.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie płatności transgranicznych w Unii

25 stycznia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/3 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank

4 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2021/4 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank.

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank

4 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2021/5 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank.

Mianowanie nowego członka komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminową stopą procentową dla euro

15 lutego 2021 decyzją Rady Prezesów Imène Rahmouni-Rousseau, Dyrektor Generalna ds. Operacji Rynkowych, została mianowana, ze skutkiem natychmiastowym, nowym członkiem komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminową stopą procentową dla euro (€STR) z ramienia EBC. To mianowanie jest następstwem zmiany stanowiska osoby dotychczas pełniącej tę funkcję – Cornelii Holthausen, która niedawno objęła nowe obowiązki w EBC. Komitet ds. nadzoru nad stopą €STR dokonuje oceny i krytycznej weryfikacji wszystkich zagadnień związanych z procesem ustalania tej stopy, zgodnie z wytycznymi w sprawie €STR, oraz sporządza sprawozdania w tej sprawie. Więcej informacji na temat komitetu ds. nadzoru nad stopą €STR można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Roczny raport finansowy EBC 2020

17 lutego 2021 Rada Prezesów zatwierdziła zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy 2020. Roczny raport finansowy wraz z komunikatem prasowym został opublikowany na stronie internetowej EBC 18 lutego 2021.

Statystyka

Zmiana rozporządzenia w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej i rozporządzenia w sprawie pozycji bilansowych instytucji kredytowych i sektora monetarnych instytucji finansowych

22 stycznia 2021 Rada Prezesów przyjęła rozporządzenie EBC/2021/1 w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej (wersja przekształcona) oraz rozporządzenie EBC/2021/2 w sprawie pozycji bilansowych instytucji kredytowych i sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona). Zmiany wprowadzone w przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie stosowania wymogów dotyczących utrzymywania rezerwy obowiązkowej dotyczą: rozszerzenia grupy instytucji kredytowych objętych wymogiem utrzymywania rezerwy obowiązkowej o firmy inwestycyjne o znaczeniu systemowym, warunków zaliczania funduszy na poczet rezerwy obowiązkowej oraz warunków podawania podstawy naliczania rezerwy w ujęciu zagregowanym. Zmiany wprowadzone w przekształconej wersji rozporządzenia w sprawie pozycji bilansowych instytucji kredytowych i sektora monetarnych instytucji finansowych umożliwią pozyskiwanie nowych statystyk na potrzeby analizy sytuacji monetarnej i kredytowej strefy euro od początku 2022. Projekt przekształconej wersji tego rozporządzenia został w lutym 2020 przekazany do konsultacji publicznych. Podsumowanie konsultacji ze streszczeniem otrzymanych uwag i wykazem zmian wprowadzonych w ich następstwie w rozporządzeniu jest dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Priorytety nadzorcze SSM na rok 2021, ocena ryzyk i podatności na zagrożenia oraz zbiorcze wyniki procesu przeglądu i oceny nadzorczej za rok 2020

19 i 26 stycznia 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru, żeby opublikować, po pierwsze, informację o priorytetach nadzoru bankowego na rok 2021 oraz o ocenie ryzyk i podatności na zagrożenia, a po drugie – zbiorcze wyniki procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) za rok 2020. Dokumenty dotyczące priorytetów nadzorczych na rok 2021oceny ryzyk i podatności na zagrożenia oraz raport o procesie SREP i odnośny komunikat prasowy są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących sprawozdawczości nadzorczej i ujawniania informacji zgodnie z ukierunkowanymi zmianami rozporządzenia CRR wprowadzonymi w trybie przyspieszonym w odpowiedzi na pandemię COVID‑9

27 stycznia 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega: (a) wytycznych EUNB dotyczących sprawozdawczości nadzorczej i ujawniania informacji zgodnie z ukierunkowanymi zmianami rozporządzenia CRR wprowadzonymi w trybie przyspieszonym w odpowiedzi na pandemię COVID‑19 (EUNB/GL/2020/11) oraz (b) wytycznych EUNB zmieniających wytyczne EBA/GL/2018/01 w sprawie jednolitego ujawniania na podstawie art. 473a rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (CRR) informacji na temat okresu przejściowego służącego łagodzeniu skutków wprowadzenia MSSF 9 względem funduszy własnych w celu zapewnienia zgodności z ukierunkowanymi zmianami rozporządzenia CRR wprowadzonymi w trybie przyśpieszonym w odpowiedzi na pandemię COVID‑19 (EBA/GL/2020/12). Zmiany rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych wprowadzone w trybie przyśpieszonym (tzw. „CRR quick fix”) należą do serii środków podjętych przez instytucje europejskie dla złagodzenia wpływu pandemii koronawirusa (COVID‑19) na instytucje we wszystkich państwach członkowskich UE. Jako uzupełnienie elastyczności, którą przewidziano już w obowiązujących przepisach, zmiany obejmują pewne dostosowania w rozporządzeniu CRR, w tym tymczasowe rozwiązania mające na celu m.in. poprawę dopływu kredytów do firm i gospodarstw domowych, żeby wspomóc europejską gospodarkę.

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑19

28 stycznia 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC stosuje się do jego wytycznych zmieniających wytyczne EBA/GL/2020/02 dotyczące ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑19 (EBA/GL/2020/15). Ze względu na drugą falę pandemii COVID‑19 i ograniczenia gospodarcze, które zostały wprowadzone w jej następstwie w różnych państwach członkowskich UE, EUNB postanowił reaktywować wytyczne w sprawie moratoriów przez zmianę terminu na stosowanie moratoriów z 30 września 2020 na 31 marca 2021.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego

8 lutego 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC przestrzega jego wytycznych w sprawie określania i ujawniania wskaźników znaczenia systemowego (EBA/GL/2020/14). W wytycznych określono, jakich danych i wskaźników należy używać do identyfikacji globalnych instytucji o znaczeniu systemowym, poczynając od cyklu 2021 na podstawie informacji wg stanu na koniec 2020. Przyjęta przez EUNB metoda identyfikacji tych instytucji opiera się na podejściu Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego do identyfikacji globalnych banków o znaczeniu systemowym oraz na nowych wymaganiach określonych w piątej unijnej dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych (CRD V).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami