Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Februar 2021

19. februar 2021

Tržne operacije

Letni pregled seznama sprejemljivih nereguliranih trgov in seznama priznanih agencij v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu

Svet ECB je 22. januarja 2021 sklenil, da po letnem pregledu obeh seznamov na seznam sprejemljivih nereguliranih trgov doda trg SI ENTER, na seznam priznanih agencij pa dve agenciji, in sicer UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) in Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB). Oba seznama sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Sprememba sklepa o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 29. januarja 2021 sprejel Sklep (EU) 2021/124 (ECB/2021/3) o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-III). Svet ECB je tudi sklenil, da so do 15. februarja 2021: (i) dovoljene spremembe v sestavi skupine institucij, ki sodelujejo v operacijah CUODR-III, tako da se v skupino vključijo nove članice, ki niso del druge priznane skupine CUODR-III; (ii) nasprotne stranke, ki so v prejšnjih operacijah CUODR-III sodelovale posamično, lahko oblikujejo nove skupine CUODR-III, tako da lahko te nasprotne stranke od sedme operacije CUODR-III dalje začnejo sodelovati v okviru skupine. Spremenjeni koledar operacij CUODR-III je na voljo na spletnem mestu ECB.

Skupno stališče Eurosistema o podnebno trajnostnih in odgovornih naložbah v portfeljih, ki niso povezani z denarno politiko

Svet ECB je 3. februarja 2021 sprejel skupno stališče Eurosistema v zvezi s praktičnim uresničevanjem podnebno trajnostnih in odgovornih naložbenih načel v eurskih portfeljih ECB in centralnih bank v euroobmočju, ki niso povezani z denarno politiko. S skupnim stališčem se pripravlja teren za merjenje izpustov toplogrednih plinov ter za druga merila trajnostnih in odgovornih naložb v teh portfeljih. Eurosistema namerava letna podnebna merila za te vrste portfeljev začeti razkrivati v roku naslednjih dveh let. Sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Spremembe sklepa o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji

Svet ECB je 10. februarja 2021 sprejel spremembe Sklepa (EU) 2020/440 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (ECB/2020/17). S spremenjenim pravnim aktom (Sklep (EU) 2021/174 (ECB/2021/6)) se izvajajo sklepi o tem programu, ki jih je Svet ECB sprejel 10. decembra 2020.

Tržna infrastruktura in plačila

Spremembe sporazumov v zvezi s sistemom TARGET2-Securities

Svet ECB je 22. januarja 2021 odobril tehnične spremembe okvirnega sporazuma TARGET2-Securities in sporazuma o udeležbi valut v sistemu TARGET2-Securities. Spremembe se nanašajo na naslednje dele sporazumov: Schedule 1 (opredelitve), Schedule 5 (opis storitev), Schedule 8 (upravljavska struktura) in Schedule 9 (upravljanje sprememb in izdaj). Oba spremenjena dokumenta bodo pogodbene stranke kmalu podpisale.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe o čezmejnih plačilih v Uniji

Svet ECB je 25. januarja 2021 Mnenje CON/2021/3 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Deutsche Bundesbank

Svet ECB je 4. februarja 2021 sprejel Priporočilo ECB/2021/4 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Deutsche Bundesbank.

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank

Svet ECB je 4. februarja 2021 sprejel Priporočilo ECB/2021/5 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank.

Imenovanje nove članice v odboru za nadzor eurske kratkoročne obrestne mere

Svet ECB je 15. februarja 2021 imenoval Imène Rahmouni-Rousseau, generalno direktorico Tržnih operacij, za novo članico ECB v odboru za nadzor eurske kratkoročne obrestne mere (€STR). Imenovanje je začelo veljati takoj. Imenovanje je bilo opravljeno potem, ko se je spremenil položaj nekdanje članice odbora Cornelie Holthausen, ki je nedavno prevzela nove dolžnosti znotraj ECB. Odbor za nadzor €STR pregleduje, preverja in poroča o vseh vidikih procesa določanja €STR, kot to predvideva smernica o €STR. Dodatne informacije o odboru za nadzor €STR so na spletnem mestu ECB.

Zaključni račun ECB za leto 2020

Svet ECB je 17. februarja 2021 potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za poslovno leto 2020. Zaključni račun je bil skupaj s sporočilom za javnost 18. februarja 2021 objavljen na spletnem mestu ECB.

Statistika

Revizija uredbe o uporabi obveznih rezerv ter uredbe o postavkah bilance stanja kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij

Svet ECB je 22. januarja 2021 sprejel Uredbo ECB/2021/1 o uporabi zahtev glede obveznih rezerv (prenovitev uredbe o obveznih rezervah) ter Uredbo ECB/2021/2 o postavkah bilance stanja kreditnih institucij in sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev uredbe o bilančnih postavkah). S prenovljeno uredbo o obveznih rezervah se spreminja nabor kreditnih institucij, za katere veljajo zahteve po obveznih rezervah, tako da so vključena tudi sistemska investicijska podjetja, ter spreminjajo pogoji, pod katerimi je mogoče sredstva šteti kot obvezne rezerve, in pogoji za poročanje o osnovi za obvezne rezerve na agregirani podlagi. S prenovljeno uredbo o bilančnih postavkah pa se bodo zbirali novi statistični podatki, s katerimi se bodo od začetka leta 2022 analizirala denarna in kreditna gibanja v euroobmočju. O osnutku revidirane uredbe o bilančnih postavkah je februarja 2020 potekalo javno posvetovanje. Poročilo o odzivih na javno posvetovanje, ki povzema prejete pripombe med javnim posvetovanjem ter popravke, ki so bili zatem vključeni v prenovljeno uredbo o bilančnih postavkah, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Prednostne naloge nadzora v letu 2021, ocena tveganj in ranljivosti ter agregirani rezultati procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja v letu 2020

Svet ECB 19. in 26. januarja 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi informacije o prednostnih nalogah bančnega nadzora v letu 2021 in o oceni tveganj in ranljivosti ter agregirane rezultate procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v letu 2020. Dokumenti o prednostnih nalogah nadzora v letu 2021 in o oceni tveganj in ranljivosti ter poročilo o procesu SREP in s tem povezano sporočilo za javnost so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo COVID-19

Svet ECB 27. januarja 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva (a) Smernice EBA o nadzorniškem poročanju in zahtevah po razkritju v skladu s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/11) ter (b) Smernice o spremembi Smernic EBA/GL/2018/01 o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 (CRR) v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital za zagotovitev skladnosti s »quick fix« spremembo CRR kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/12). »Quick fix« sprememba CRR je sestavni del sklopa ukrepov, ki so jih evropske institucije sprejele, da bi omilile vpliv pandemije koronavirusa (COVID-19) na institucije v državah članicah EU. Poleg fleksibilnosti, ki jo obstoječa pravila že zagotavljajo, sprememba uvaja določene prilagoditve uredbe o kapitalskih zahtevah (CRR), med katerimi so začasni ukrepi, katerih namen je med drugim okrepiti kreditne tokove podjetjem in gospodinjstvom ter s tem podpreti gospodarstvo v EU.

Skladnost s Smernicami EBA o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19

Svet ECB 28. januarja 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva Smernice EBA o spremembi Smernic EBA/GL/2020/02 o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/15). Ob drugem valu pandemije COVID-19 in posledičnih gospodarskih omejitvah v več državah članicah EU je EBA sklenil, da znova aktivira smernice o moratorijih. Tako je uvedel nov rok, do katerega je mogoče uporabiti moratorije (31. marec 2021), ki je nadomestil prejšnji rok (30. september 2020).

Skladnost s Smernicami EBA o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti

Svet ECB 8. februarja 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva Smernice EBA o specifikaciji in razkritju kazalnikov sistemske pomembnosti (EBA/GL/2020/14). Smernice določajo, kateri podatki in kazalniki se uporabljajo pri ocenjevanju, da bi se opredelile globalne sistemsko pomembne institucije, začenši z ocenjevanjem v letu 2021 na podlagi informacij ob koncu leta 2020. Metodologija EBA za opredelitev globalnih sistemsko pomembnih institucij tesno sledi pristopu, ki ga Baselski odbor za bančni nadzor (BCBS) uporablja pri opredeljevanju globalnih sistemsko pomembnih bank (po terminologiji BCBS), ter upošteva nove zahteve iz pete direktive EU o kapitalskih zahtevah (CRD V).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije