Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

únor 2021

19. února 2021

Tržní operace

Každoroční přezkum seznamu akceptovaných neregulovaných trhů a seznamu uznaných agentur v rámci zajištění operací Eurosystému

Po každoročním přezkumu těchto seznamů Rada guvernérů 22. ledna 2021 rozhodla, že na seznam akceptovaných neregulovaných trhů doplní SI ENTER a seznam uznaných agentur se rozroste o UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) a Slovenskou záručnou a rozvojovou banku, a.s. (SZRB). Oba seznamy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změna v rozhodnutí o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů přijala 29. ledna 2021 rozhodnutí (EU) 2021/124, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-III) (ECB/2021/3). Dále rozhodla, že do 15. února 2021: i) ve složení skupin TLTRO-III lze provádět změny přijetím nových členů skupin TLTRO-III, a to pouze institucí, jež nejsou součástí jiné uznané skupiny TLTRO-III, a ii) protistrany, které se již zúčastnily operací TLTRO-III jednotlivě, mohou vytvářet nové skupiny TLTRO-III, aby jim bylo umožněno účastnit se sedmé série operací TLTRO-III v rámci skupiny. Revidovaný kalendář TLTRO-III je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Společný postoj Eurosystému ke klimaticky udržitelným a odpovědným investicím do portfolií nevztahujících se k měnové politice

Rada guvernérů přijala 3. února 2021 společný postoj Eurosystému k provádění zásad klimaticky udržitelného a odpovědného investování do portfolií ECB a národních centrálních bank v eurech nevztahujících se k měnové politice. Tento společný postoj vytváří pro zmíněná portfolia základy pro měření emisí skleníkových plynů a další udržitelné a odpovědné parametry investování. Cílem Eurosystému je v průběhu následujících dvou let pro tyto typy portfolií každoročně zveřejňovat klimatické parametry. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny v rozhodnutí o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv

Rada guvernérů přijala 10. února 2021 změny v rozhodnutí (EU) 2020/440 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv (PEPP) (ECB/2020/17). Revidovaný právní akt (rozhodnutí (EU) 2021/174 (ECB/2021/6)) provádí rozhodnutí související s PEPP, která Rada guvernérů přijala 10. prosince 2020.

Tržní infrastruktura a platební styk

Změny v dohodách o TARGET2-Securities

Rada guvernérů schválila 22. ledna 2021 technické změny v rámcové dohodě o TARGET2-Securities a v dohodě o měnové účasti TARGET2-Securities. Změny se týkají těchto částí dohod: příloha 1 (Definice), příloha 5 (Popis služeb), příloha 8 (Řízení) příloha 9 (Řízení změn a verzí). Oba pozměněné dokumenty podepíší smluvní strany v nejbližší době.

Stanovisko k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o přeshraničních platbách v Unii

Rada guvernérů na žádost Rady Evropské unie přijala 25. ledna 2021 stanovisko CON/2021/3.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Deutsche Bundesbank

Rada guvernérů přijala 4. února 2021 doporučení ECB/2021/4 Radě Evropské unie o externím auditorovi Deutsche Bundesbank.

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank

Rada guvernérů přijala 4. února 2021 doporučení ECB/2021/5 Radě Evropské unie o externím auditorovi Eesti Pank.

Jmenování nové členky výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou

Dne 15. února 2021 Rada guvernérů jmenovala s okamžitou platností do funkce členky výboru ECB pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou (€STR) Imène Rahmouni-Rousseauovou, generální ředitelku pro tržní operace. Ta nahradila dřívější členku výboru Cornelii Holthausenovou, jež v rámci ECB nedávno převzala jiné povinnosti. Úkolem výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou je přezkoumávat všechny aspekty postupu pro stanovení krátkodobé eurové sazby, rozporovat je a podávat o nich zprávy, jak stanovují obecné zásady o €STR. Další informace o výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Roční účetní závěrka ECB za rok 2020

Rada guvernérů schválila 17. února 2021 auditované účetní výkazy ECB za účetní rok 2020. Roční účetní závěrka společně s příslušnou tiskovou zprávou byla zveřejněna na internetových stránkách ECB 18. února 2021.

Statistika

Revize nařízení o uplatňování povinnosti minimálních rezerv a o rozvahových položkách sektoru úvěrových institucí a měnových finančních institucí

Rada guvernérů přijala 22. ledna 2021 nařízení ECB/2021/1 o uplatňování povinnosti minimálních rezerv (přepracované znění) a nařízení ECB/2021/2 o rozvahových položkách sektoru úvěrových institucí a měnových finančních institucí (přepracované znění nařízení o rozvaze sektoru měnových finančních institucí). Přepracovaným zněním nařízení o uplatňování minimálních rezerv se mění: rozsah úvěrových institucí, na něž se vztahuje povinnost minimálních rezerv, aby zahrnoval systémové investiční podniky, podmínky, za nichž se peněžní prostředky započítávají do povinnosti minimálních rezerv, a podmínky pro vykazování základu pro stanovení minimálních rezerv v souhrnu. Přepracovaným zněním nařízení o rozvaze sektoru měnových finančních institucí se od roku 2022 zavádí nové statistiky pro analýzu měnového vývoje a vývoje úvěrů na území eurozóny. Zrevidovaný návrh tohoto nařízení byl k dispozici pro veřejnou konzultaci od února 2020. Vyhodnocení připomínek shrnující podněty z této veřejné konzultace a revize následně zapracované do přepracovaného znění nařízení jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Priority v oblasti dohledu pro rok 2021, hodnocení rizik a zranitelných míst a souhrnné výsledky procesu dohledu a hodnocení za rok 2020

Rada guvernérů nevznesla 19. a 26. ledna 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu zveřejnit informace o prioritách v oblasti dohledu pro rok 2021, hodnocení rizik a zranitelných míst ani souhrnný výsledek procesu dohledu a hodnocení (SREP) za rok 2020. Priority v oblasti dohledu, hodnocení rizik a zranitelných míst, souhrnný výsledek procesu dohledu a hodnocení (SREP) a související tisková zpráva jsou dostupné na internetových stránkách ECB.

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k podávání zpráv a zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (tzv. CRR „quick fix“)

Rada guvernérů nevznesla 27. ledna 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB dodržuje: a) obecné pokyny EBA k podávání zpráv a zpřístupňování informací v souladu s „rychlými úpravami“ nařízení o kapitálových požadavcích v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (EBA/GL/2020/11) a b) obecné pokyny EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2018/01 k jednotnému zpřístupňování informací podle článku 473a nařízení (EU) č. 575/2013 (nařízení CRR), pokud jde o přechodná ustanovení pro zmírnění dopadu zavedení IFRS 9 na kapitál, s cílem zajistit soulad s „rychlými úpravami“ nařízení CRR v reakci na pandemii COVID-19 (EBA/GL/2020/12). Rychlé úpravy nařízení CRR jsou jedním z opatření evropských institucí ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 na instituce v členských státech EU. Již flexibilní stávající pravidla doplňují o určité změny, včetně dočasných opatření, která si mimo jiné dávají za cíl podpořit toky úvěrů podnikům a domácnostem, a tím podpořit ekonomiku EU.

Dodržování obecných pokynů orgánu EBA k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19

Rada guvernérů nevznesla 28. ledna 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA o tom, že pokud jde o významné instituce pod přímým dohledem Evropské centrální banky, ECB dodržuje obecné pokyny EBA, kterými se mění obecné pokyny EBA/GL/2020/02 k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (EBA/GL/2020/15). Ve světle druhé vlny pandemie COVID-19 a souvisejících ekonomických opatření v řadě členských států EU se orgán EBA rozhodl upravit obecné pokyny k moratoriím tím, že původní termín pro použití moratoria, tj. 30. září 2020, nahradil termínem 31. března 2021.

Dodržování obecných pokynů orgánu EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu

Rada guvernérů nevznesla 8. února 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB dodržuje obecné pokyny EBA k upřesnění a zveřejňování ukazatelů systémového významu (EBA/GL/2020/14). Tyto obecné pokyny vymezují údaje a ukazatele, jež mají být od roku 2021 na základě údajů z konce roku 2020 použity při hodnocení k určování globálních systémově významných institucí (G-SII). Metodika orgánu EBA pro určování globálních systémově významných institucí (G-SII) úzce navazuje na metodiku Basilejského výboru pro bankovní dohled (BCBS) pro určování systémově významných bank („G-SIB“ v terminologii BCBS) a na nové požadavky stanovené v páté směrnici EU o kapitálových požadavcích (CRD V).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média