SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Februar 2021

19. februar 2021

Markedsoperationer

Årlig gennemgang af listen over godkendte ikke-regulerede markeder og listen over godkendte agencies i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse

Den 22. januar 2021 besluttede Styrelsesrådet – som følge af den årlige gennemgang af disse lister – at tilføje markedet SI ENTER til listen over godkendte ikke-regulerede markeder og to agencies (UAB Valstybės investicinis kapitalas (VIK) og Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. (SZRB)) til listen over godkendte agencies. Begge lister findes på ECB's websted.

Ændring af afgørelsen om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 29. januar 2021 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2021/124 (ECB/2021/3) om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 (ECB/2019/21) om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III). Styrelsesrådet besluttede også, at det indtil 15. februar 2021: i) er tilladt at ændre sammensætningen af en TLTRO-III-gruppe, idet nye medlemmer af TLTRO-III-gruppen kun må være institutter, som ikke er en del af en anden godkendt TLTRO-III-gruppe, og ii) er muligt for modparter, der deltog i tidligere TLTRO-III-operationer på individuelt niveau, at danne nye TLTRO-III-grupper, for at gøre det muligt for disse modparter at begynde at deltage fra og med den syvende TLTRO-III-operation som gruppe. Den reviderede tidsplan for TLTRO-III'er findes på ECB's websted.

Eurosystemets fælles tilgang til klimarelaterede bæredygtige og ansvarlige investeringer i ikke-pengepolitiske porteføljer

Den 3. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet en fælles tilgang inden for Eurosystemet til den praktiske gennemførelse af klimarelaterede bæredygtige og ansvarlige investeringsprincipper for ECB's og de nationale centralbanker i euroområdets ikke-pengepolitiske porteføljer i euro. Den fælles tilgang er første skridt på vejen mod at måle udledningen af drivhusgasser og andre bæredygtige og ansvarlige investeringsrelaterede parametre i tilknytning til disse porteføljer. Det er Eurosystemets mål at begynde at oplyse om årlige klimarelaterede parametre for denne type porteføljer inden for de næste to år. En pressemeddelelse om dette findes på ECB's websted.

Ændringer af afgørelsen om det midlertidige opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation

Den 10. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet ændringer af afgørelse (EU) 2020/440 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) (ECB/2020/17). Den reviderede retsakt (afgørelse (EU) 2021/174 (ECB/2021/6) gennemfører de beslutninger i relation til PEPP, som Styrelsesrådet traf 10. december 2020.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Ændringer af aftalerne om Target2-Securities

Den 22. januar 2021 godkendte Styrelsesrådet en række tekniske ændringer af rammeaftalen om Target2-Securities (T2S) og T2S-aftalen om valutadeltagelse. Opdateringerne vedrører følgende dele af aftalerne: Bilag 1 (Definitions), Bilag 5 (Service Description), Bilag 8 (Governance) Bilag 9 (Change and Release Management). De kontraherende parter underskriver snart de to ændrede dokumenter.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om grænseoverskridende betalinger i Unionen

Den 25. januar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/3 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank

Den 4. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2021/4 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Deutsche Bundesbank.

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Eesti Pank

Den 4. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2021/5 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Eesti Pank.

Nyt medlem af tilsynskomitéen for den korte eurorente

Den 15. februar 2021 udpegede Styrelsesrådet generaldirektør Imène Rahmouni-Rousseau, Markedsoperationer, til nyt ECB-medlem af tilsynskomitéen for den korte eurorente (€STR) med øjeblikkelig virkning. Udpegelsen sker, fordi det tidligere medlem af komitéen, Cornelia Holthausen, for nylig påtog sig nye opgaver inden for ECB. Tilsynskomitéen gennemgår, stiller kritiske spørgsmål til og rapporterer om alle aspekter af processen til fastsættelse af €STR, som er fastsat i €STR-retningslinjen. Yderligere information om €STR-tilsynskomitéen findes på ECB's websted.

ECB's årsregnskab for 2020

Den 17. februar 2021 godkendte Styrelsesrådet ECB's reviderede regnskab for regnskabsåret 2020. Årsregnskabet blev sammen med en pressemeddelelse offentliggjort på ECB's websted 18. februar 2021.

Statistik

Ændring af forordningen om anvendelse af mindstereservekrav og forordningen om balanceposter i kreditinstitutter og i MFI-sektoren

Den 22. januar 2021 vedtog Styrelsesrådet forordning ECB/2021/1 om anvendelse af mindstereservekrav (omarbejdning af MRR-forordningen) og forordning ECB/2021/2 om balanceposter i kreditinstitutter og i MFI-sektoren (monetære finansielle institutioner) (omarbejdning af BSI-forordningen). Ændringerne i den omarbejdede MRR-forordning vedrører gruppen af kreditinstitutter, der er underlagt mindstereservekrav, som nu også omfatter systemiske investeringsselskaber, betingelserne for, hvilke midler der medregnes i reservekravet, og betingelserne for indberetning af reservekravsgrundlaget på et aggregeret grundlag. Ændringerne i den omarbejdede BSI-forordning vil tilvejebringe ny statistik til analysen af udviklingen i pengemængden og kreditgivningen i euroområdet fra begyndelsen af 2022. Udkastet til den ændrede BSI-forordning blev sendt i offentlig høring i februar 2020. En redegørelse for resultatet af den offentlige høring, der indeholder et sammendrag af de indkomne svar og de ændringer, som efterfølgende blev medtaget i den omarbejdede BSI-forordning, findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Tilsynsprioriteter for 2021, vurdering af risici og sårbarheder og de samlede resultater af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen for 2020

Den 19. og 26. januar 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om på den ene side at offentliggøre information om prioriteterne for banktilsyn i 2021 og vurderingen af risici og sårbarheder og på den anden side det samlede resultat af tilsynskontrol- og vurderingsprocessen i 2020 (SREP). Dokumenterne om tilsynsprioriteter for 2021, vurderingen af risici og sårbarheder, SREP-rapporten og pressemeddelelsen i forbindelse hermed findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA's) retningslinjer for tilsynsmæssige krav vedrørende indberetning og offentliggørelse i overensstemmelse med den i kapitalkravsforordningen omhandlede "hurtige løsning" som reaktion på covid-19-pandemien

Den 27. januar 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever a) EBA's retningslinjer for tilsynsmæssige krav vedrørende indberetning og offentliggørelse i overensstemmelse med den i kapitalkravsforordningen omhandlede "hurtige løsning" som reaktion på covid-19-pandemien (EBA/GL/2020/11) og b) EBA's retningslinjer om ændring af retningslinjer EBA/GL/2018/01 for ensartet offentliggørelse af oplysninger i henhold til artikel 473a i forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR), hvad angår overgangsordninger til begrænsning af den virkning, som indførelsen af IFRS 9 har på kapitalgrundlag for at sikre overensstemmelse med det i kapitalkravsforordningen omhandlede "quickfix" som reaktion på covid-19-pandemien (EBA/GL/2020/12). CRR's hurtige løsning er en del af en række foranstaltninger, som EU-institutionerne har truffet for at mindske effekten af coronapandemien (covid-19) på institutter i alle EU-lande. Ud over den fleksibilitet, der findes i de gældende regler, indføres visse justeringer af kapitalkravsforordningen (CRR), herunder midlertidige foranstaltninger, som bl.a. skal lette kreditgivningen til virksomheder og husholdninger og derved understøtte økonomien i EU.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen

Den 28. januar 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's retningslinjer om ændring af retningslinjerne EBA/GL/2020/02 om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen (EBA/GL/2020/15). I lyset af den anden bølge af covid-19-pandemien og de deraf følgende økonomiske restriktioner i flere EU-lande, besluttede EBA at reaktivere retningslinjerne om moratorier ved at fastsætte 31. marts 2021 som ny frist for anvendelse af moratorier i stedet for den tidligere dato, der var 30. september 2020.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning

Den 8. februar 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's retningslinjer om specifikation og offentliggørelse af indikatorer for systemisk betydning (EBA/GL/2020/14). I retningslinjerne fastsættes de data og indikatorer, som skal anvendes til vurderingen, som bliver grundlaget for identificering af globale systemisk vigtige institutter (G-SII'er), første gang i forbindelse med 2021-vurderingen (på grundlag af data fra ultimo 2020). EBA's metode til at identificere G-SII'er ligner meget både Baselkomitéen for Banktilsyns (BCBS) tilgang til at identificere globale systemisk vigtige banker (G-SIB'er i BSBS-terminologi) og de nye krav, som er fastsat i EU's femte kapitalkravsdirektiv (CRD V).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt