European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2020 г.

30 октомври 2020 г.

Пазарни операции

Изменения на насоките за прилагането на паричната политика

На 25 септември 2020 г. Управителният съвет прие изменения на правната рамка на ЕЦБ за прилагането на паричната политика. Те ще се прилагат от 1 януари 2021 г. Съгласно изменените Насоки като обезпечение в Евросистемата няма да се приемат други обезпечени търгуеми активи освен обезпечени с активи ценни книжа и обезпечени облигации. Освен това ЕЦБ постепенно ще отстрани от рамката на Евросистемата за обезпеченията необхванатите от законодателната рамка обезпечени облигации (т.е. договорните обезпечени облигации). Изменените Насоки изясняват и процеса на кандидатстване и критериите за приемане на външни институции за кредитна оценка в рамката на Евросистемата за кредитна оценка и също така изменят рамката на Евросистемата за контрагенти в операциите по паричната политика що се отнася до третирането на потвърдени нарушения на минималните изисквания за собствен капитал и нарушения на задължението за отчитане на информация за капиталовите съотношения в изисквания срок. Прессъобщение по темата, изменените Насоки (Насоки ЕЦБ/2020/45 за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата, Насоки ЕЦБ/2020/46 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/65 относно дисконтиранията при оценяването при прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата, и Насоки ЕЦБ/2020/47 за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/31 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения) и Решението, което се прилага чрез тези Насоки (Решение ЕЦБ/2020/48 за изменение на Решение (ЕС) 2020/187 относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации), са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Насоки за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/5 относно управлението на чуждестранни резервни активи

На 8 октомври 2020 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2020/1514 за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/5 относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи (ЕЦБ/2020/49). Изменящите Насоки посочват ясно, че актуализирани и нови версии или редакции на стандартни споразумения, които се отнасят до управлението на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ, могат да се използват с нейно одобрение. Английският става езикът по подразбиране на рамковите споразумения за нетиране за всички контрагенти. Това се отнася за всички нови споразумения за нетиране, сключени след 13 октомври 2020 г. – датата, от която влизат в сила изменените Насоки. Изменящите насоки са публикувани в EUR-Lex.

Пазарна инфраструктура и плащания

Публична консултация по проекта за надзорна рамка на Евросистемата за електронни платежни инструменти, схеми и споразумения

На 22 октомври 2020 г. Управителният съвет одобри обявяването на двумесечна публична консултация по проекта за надзорна рамка и за методология за оценка на Евросистемата на електронни платежни инструменти, схеми и споразумения (PISA) и проекта на политика за изключенията в надзорната рамка на Евросистемата. Трите документа заедно съставляват така наречената рамка за PISA.

Нейното предназначение е да замести сегашните надзорни стандарти за платежните инструменти и платежните схеми, както и свързаните надзорни рамки и насоки за картови плащания, директни дебити и кредитни преводи и целите по отношение на сигурността при електронните пари. В нея надзорните стандарти на Евросистемата се съгласуват, доколкото е възможно, с международните надзорни стандарти (Принципите за инфраструктурите на финансовите пазари на Комитета за платежни и пазарни инфраструктури (CPMI) и Международната организация на комисиите за ценни книжа (IOSCO)), с надзорните стандарти на Евросистемата за системно важните платежни системи и с преработената надзорна рамка за платежните системи за плащания на дребно. Освен това се вземат предвид последните регулаторни, технологични и пазарни новости и натрупаният опит от надзорни оценки на схеми за картови плащания и платежни схеми в Единната зона за плащания в евро (SEPA). Публичната консултация е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Промяна в графика на Системата за управление на обезпеченията в Евросистемата

На 22 октомври 2020 г. Управителният съвет реши да промени датата за влизане в действие на Системата за управление на обезпеченията в Евросистемата (ECMS) от ноември 2022 г. на ноември 2023 г. Тази промяна, предложена от Съвета за пазарна инфраструктура, следва неотдавнашното решение на Управителния съвет да отложи началото на проекта за консолидиране на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) и TARGET2-Securities (T2S) от ноември 2021 г. за ноември 2022 г. поради опасенията, изказани от участници на пазара, дали ще бъдат в състояние да се подготвят навреме за първоначалната дата ноември 2021 г., заради сегашните неблагоприятни условия.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно възлагане на допълнителни задачи, свързани с единната зона за плащания в евро (SEPA), на Bank of Greece като национален компетентен орган

На 6 октомври 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/23 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно предоставянето на краткосрочна ликвидност от Banca Naţională a României на Фонда за гарантиране на влоговете в банките

На 26 октомври 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/24 по искане на Banca Naţională a României.

Становище на ЕЦБ относно схемата за гарантиране на депозити и други изменения на законодателството за финансовите услуги в Люксембург

На 27 октомври 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/25 по искане на Министерството на финансите на Люксембург.

Административно управление

Нов член на Съвета за пазарна инфраструктура

На 25 септември 2020 г. Управителният съвет назначи г-жа Инге ван Дайк, директор на отдел „Плащания и пазарна инфраструктура“ в De Nederlandsche Bank, за член на Съвета за пазарна инфраструктура, с незабавно действие и за мандат, приключващ на 31 май 2022 г. Тя заменя на този пост г-жа Петра Хиелкема.

Временно изпълняващ длъжността председател на Комитета за информационни технологии

На 30 септември 2020 г. Управителният съвет потвърди удължаването на назначението на г‑н Мажи Клаве, заместник генерален директор на генерална дирекция „Информационни системи“, като временно изпълняващ длъжността председател на Комитета за информационни технологии до назначаването на нов генерален директор на дирекцията.

Усъвършенствана рамка на ЕЦБ за подаване на сигнали за нарушения

На 27 октомври 2020 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2020/1575 относно оценката и последващите действия по информация за нарушения, подадена чрез инструмента за подаване на сигнали за нарушения, когато засегнатото лице е високопоставен служител на ЕЦБ. Неотдавна бе създадена вътрешна платформа на ЕЦБ за докладване на нарушения, така че постъпилата през нея информация може да включва сигнали относно високопоставени служители на ЕЦБ, за които се твърди, че са извършили нарушение или са свързани с лице, извършило нарушение. Решението е част от наскоро усъвършенстваната рамка на ЕЦБ за сигнализиране за нарушения. Освен че въвежда сигурен инструмент за докладване, то засилва и политиката за защита срещу ответни действия. Решението има за цел да осигури гладко въвеждане на усъвършенстваната рамка, като осигурява задълбочена оценка и проследяване на всички сигнали, подадени през новия инструмент, съгласно хармонизирана процедура. То е публикувано в EUR-Lex.

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 28 октомври 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/26 по искане на председателя на Европейския съвет. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Изменение на Насоки по отношение на честотата на отчитане на качеството на данните

На 14 октомври 2020 г. Управителният съвет прие изменения на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика, ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки и ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика. Главната цел на измененията е да се промени честотата на отчитането на качеството на събираните данни от ежегодна на двегодишна, за да се постигне по-добро равновесие между необходимостта тази информация да се наблюдава и докладва на Управителния съвет и бремето върху НЦБ от еврозоната и ЕЦБ, свързано с изготвянето на доклади за качеството на данните. За да има междувременно възможност за гъвкавост и подходяща реакция на проблеми с качеството на данните, всеки от Насоките оставят право на преценка дали на Управителния съвет да се представят извънредни доклади, когато бъде счетено за нужно. Трите изменящи Насоки (Насоки ЕЦБ/2020/50 за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика, Насоки ЕЦБ/2020/51 за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/24 относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки и Насоки ЕЦБ/2020/52 за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 по отношение на честотата на отчитане на Европейската централна банка относно качеството на външната статистика) въвеждат и незначителни технически корекции. Трите изменящи Насоки са публикувани в EUR-Lex.

Изпращане на поверителна статистическа информация за икономическа и финансова статистика на Евростат

На 22 октомври 2020 г. Управителният съвет одобри тримесечното изпращане до Статистическата служба на Европейския съюз (Евростат) на поверителна статистическа информация, свързана с ЕЦБ, Европейския механизъм за стабилност и Европейския инструмент за финансова стабилност за целите на съставянето на статистика на платежния баланс на ЕС. Управителният съвет прие също така Решение на ЕЦБ, с което делегира на Изпълнителния съвет на ЕЦБ бъдещите решения относно изпращането на поверителна статистическа информация за икономическа и финансова статистика на Евростат. Решението ще бъде публикувано в EUR-Lex.

Банкноти

Преработена обща политика относно публикуването на Валутната информационна система и на данни за производството на банкноти

На 30 септември 2020 г. Управителният съвет одобри преработената обща политика относно публикуването на Валутната информационна система (CIS2) и на данни за производството на банкноти. В резултат на измененията месечните национални данни за нетното емитиране на банкноти в разбивка по купюри и национални централни банки ще се публикуват чрез Хранилището на статистически данни и на уебсайта на ЕЦБ със забавяне от девет месеца след края на годината. Данните ще се публикуват за първи път през есента на 2020 г. и ще обхванат периода от 2002 г. до края на 2019 г. Общата политика бе установена през 2002 г. и оттогава Евросистемата публикува в Хранилището на статистически данни и на уебсайта на ЕЦБ само агрегирани стойности за еврозоната в разбивка по купюри.

Банков надзор

Съответствие с Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) за редуциране на кредитния риск

На 6 октомври 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни Насоките за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение (LGD) (EBA/GL/2020/05) до датата на влизане в сила на Насоките, т.е. от 1 януари 2022 г. Насоките изясняват приложението на разпоредбите относно редуцирането на кредитния риск и предоставят допълнителни подробни указания за методите за признаване на различни техники за такова редуциране.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно еквивалентността на режимите на поверителност

На 16 октомври 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да спазва Насоките относно еквивалентността на режимите на поверителност (EBA/GL/2020/03), считано от датата на уведомяването. ЕЦБ извършва оценка дали режимите на поверителност на органи на трети държави са еквивалентни на приложимите съгласно правото на ЕС, за да улесни участието на тези органи в надзорните колегии, които извършват надзорно наблюдение над международни кредитни институции. Издаването на Насоките на ЕБО се наложи, тъй като правният инструмент, който се използваше за процедурата за оценка на еквивалентността на органи на трети държави, бе променен от Препоръки в Насоки, а списъкът на надзорните органи от трети държави, чийто режим на поверителност се счита от ЕБО за еквивалентен, бе изменен, така че да включва Службата за финансови услуги на щата Ню Йорк.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите