European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Październik 2020

30 października 2020

Operacje rynkowe

Zmiany w wytycznych w sprawie implementacji polityki pieniężnej

25 września 2020 Rada Prezesów przyjęła zmiany do ram prawnych EBC dotyczących implementacji polityki pieniężnej. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2021. Zgodnie ze znowelizowanymi wytycznymi nie będzie się przyjmować jako zabezpieczenia na rzecz Eurosystemu żadnych zabezpieczonych aktywów rynkowych z wyjątkiem papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami i zabezpieczonych obligacji. EBC stopniowo wyłączy z zasad Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń także zabezpieczone obligacje wyemitowane na podstawie innej niż przepisy legislacyjne (czyli zabezpieczone obligacje umowne). W znowelizowanych wytycznych wyjaśniono również procedurę składania wniosków i kryteria akceptacji mające zastosowanie do zewnętrznych instytucji oceny wiarygodności kredytowej zgodnie z zasadami oceny kredytowej Eurosystemu oraz zmieniono zasady dotyczące kontrahentów operacji polityki pieniężnej Eurosystemu w odniesieniu do postępowania w przypadku potwierdzonego naruszenia minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych lub obowiązku terminowego podawania informacji o wskaźnikach kapitałowych. Komunikat prasowy w tej sprawie, znowelizowane wytyczne (wytyczne EBC/2020/45 zmieniające wytyczne (UE) 2015/510 w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu, wytyczne EBC/2020/46 zmieniające wytyczne (UE) 2016/65 w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu oraz wytyczne EBC/2020/47 zmieniające wytyczne EBC/2014/31 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń) oraz decyzja, którą te wytyczne wdrażają (decyzja EBC/2020/48 zmieniająca decyzję (UE) 2020/187 w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji), są dostępne na stronie internetowej EBC.

Wytyczne zmieniające wytyczne EBC/2008/5 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej

8 października 2020 Rada Prezesów przyjęła wytyczne (UE) 2020/1514 zmieniające wytyczne EBC/2008/5 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (EBC/2020/49). W wytycznych zmieniających doprecyzowano, że za zgodą EBC można stosować zaktualizowane i nowe wersje lub wydania standardowych umów dotyczących zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC. Wskazano także, że dla wszystkich nowych umów o wzajemnym kompensowaniu zobowiązań zawieranych po dacie nabrania skuteczności przez wytyczne, czyli po 13 października 2020, językiem umów ramowych o wzajemnym kompensowaniu zobowiązań dla wszystkich stron powinien być domyślnie język angielski. Wytyczne zmieniające są dostępne w portalu EUR-Lex.

Infrastruktura rynku i płatności

Konsultacje publiczne w sprawie projektu zasad nadzoru Eurosystemu nad instrumentami, systemami (schematami) i rozwiązaniami w zakresie płatności elektronicznych

22 października 2020 Rada Prezesów zatwierdziła uruchomienie dwumiesięcznych konsultacji publicznych w sprawie projektów zasad nadzoru i metod oceny stosowanych przez Eurosystem wobec instrumentów, systemów (schematów) i rozwiązań do płatności elektronicznych (ang. payment instruments, schemes and arrangements, w skrócie PISA) oraz projektu warunków przyznawania wyłączeń w zakresie odnośnych zasad nadzoru Eurosystemu (pakiet tych trzech dokumentów tworzy ramy dotyczące PISA).

Ten pakiet ma zastąpić obecne standardy nadzorcze dla instrumentów płatniczych i schematów płatności oraz odnośne zasady i wytyczne dotyczące nadzoru nad schematami kart płatniczych, polecenia zapłaty i polecenia przelewu, a także celów w zakresie bezpieczeństwa pieniądza elektronicznego. W ramach dotyczących PISA maksymalnie dostosowano standardy nadzorcze Eurosystemu do międzynarodowych standardów nadzoru (zasad CPMI i IOSCO dotyczących infrastruktur rynku finansowego), standardów Eurosystemu dotyczących nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym oraz zmienionych zasad nadzoru nad systemami płatności detalicznych. Uwzględniono również rozwój sytuacji regulacyjnej, technologicznej i rynkowej, a także doświadczenie zdobyte podczas nadzorczej oceny schematów płatności kartowych i SEPA (jednolity obszar płatności w euro). Informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej EBC.

Zmiana terminu uruchomienia systemu zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu

22 października 2020 Rada Prezesów podjęła decyzję o przesunięciu terminu uruchomienia systemu zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu z listopada 2022 na listopad 2023. Ta zmiana, rekomendowana przez Radę ds. Infrastruktury Rynku, jest następstwem wcześniejszej decyzji Rady Prezesów o przesunięciu terminu rozpoczęcia projektu konsolidacji transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) z systemem TARGET2-Securities (T2S) z listopada 2021 na listopad 2022, podyktowanej obawami uczestników rynku, że przez obecną, niekorzystną sytuację nie zdołają się przygotować w pierwotnym terminie, czyli do listopada 2021.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie powierzenia Bank of Greece jako właściwemu organowi krajowemu dodatkowych zadań dotyczących jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)

6 października 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/23 wydaną na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie zasilania bankowego funduszu gwarantowania depozytów w krótkoterminową płynność przez Banca Naţională a României

26 października 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/24 wydaną na wniosek Banca Naţională a României.

Opinia EBC w sprawie systemu gwarantowania depozytów oraz innych zmian w przepisach dotyczących usług finansowych w Luksemburgu

27 października 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/25 wydaną na wniosek luksemburskiego ministerstwa finansów.

Zarządzanie wewnętrzne

Mianowanie nowego członka Rady ds. Infrastruktury Rynku

25 września 2020 decyzją Rady Prezesów Inge van Dijk, dyrektor działu płatności i infrastruktur rynkowych De Nederlandsche Bank, została mianowana członkinią Rady ds. Infrastruktury Rynku, na miejsce, które dotąd zajmowała Petra Hielkema. Mianowanie następuje ze skutkiem natychmiastowym, a kadencja potrwa do 31 maja 2022.

Tymczasowy przewodniczący Komitetu ds. Informatyki

30 września 2020 Rada Prezesów potwierdziła, że Magí Clavé, zastępca dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej ds. Systemów Informatycznych (DG/IS), będzie nadal pełnić funkcję tymczasowego przewodniczącego Komitetu ds. Informatyki, dopóki nie zostanie mianowany nowy dyrektor generalny DG/IS.

Wzmocnienie ram zgłaszania naruszeń w EBC

27 października 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2020/1575 w sprawie oceny i działań następczych w odniesieniu do informacji przekazywanych za pośrednictwem narzędzia do zgłaszania naruszeń w przypadku, gdy osoba, której dotyczy zgłoszenie, jest pracownikiem wysokiego szczebla EBC. Niedawno została stworzona wewnętrzna platforma do zgłaszania naruszeń w EBC, przez którą można przekazywać informacje w przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy pracownika wysokiego szczebla EBC jako osoby, która dopuściła się naruszenia lub która jest z daną osobą powiązana. Przyjęta decyzja jest częścią zmienionych ostatnio ram EBC dotyczących zgłaszania naruszeń, które oprócz bezpiecznego narzędzia do informowania obejmują także większą ochronę przed odwetem. Decyzja ma umożliwić sprawne wdrożenie wzmocnionych ram zgłaszania naruszeń przez zapewnienie gruntownej oceny i działań następczych – prowadzonych według ujednoliconej procedury – wszystkich zgłoszeń przekazanych za pomocą nowego narzędzia. Decyzja jest dostępna w portalu EUR-Lex.

Opinia Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania nowego członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

28 października 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/26 wydaną na wniosek przewodniczącego Rady Europejskiej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Zmiana wytycznych dotyczących częstotliwości informowania o jakości statystyk

14 października 2020 Rada Prezesów przyjęła zmiany do wytycznych EBC/2013/23 dotyczących statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych, wytycznych EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych oraz wytycznych EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej. Głównym celem nowelizacji jest zmiana częstotliwości informowania o jakości zbieranych danych z rocznej na półroczną, tak aby osiągnąć lepszą równowagę między potrzebą monitorowania tych informacji i przekazywania ich Radzie Prezesów z jednej strony a obciążeniem krajowych banków centralnych ze strefy euro i samego EBC związanym z opracowywaniem raportów na temat jakości danych – z drugiej. Żeby w okresie pośrednim umożliwić elastyczne i właściwe reagowanie na problemy z jakością danych, we wszystkich wytycznych przewidziano możliwość doraźnego informowania o nich Rady Prezesów, jeśli zajdzie taka potrzeba. We wszystkich trzech aktach zmieniających (wytycznych EBC/2020/50 zmieniających wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych, wytycznych EBC/2020/51 zmieniających wytyczne EBC/2013/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych oraz wytycznych EBC/2020/52 zmieniających wytyczne EBC/2011/23 w odniesieniu do częstotliwości przekazywania Europejskiemu Bankowi Centralnemu sprawozdawczości dotyczącej jakości statystyki zagranicznej) wprowadzono także drobne zmiany techniczne. Wszystkie trzy akty zmieniające są dostępne w portalu EUR-Lex.

Przekazywanie poufnych informacji statystycznych z dziedziny statystyki gospodarczej i finansowej do Eurostatu

22 października 2020 Rada Prezesów zgodziła się na przekazywanie co kwartał Urzędowi Statystycznemu Unii Europejskiej (Eurostatowi) poufnych informacji statystycznych dotyczących EBC, Europejskiego Mechanizmu Stabilności i Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej na potrzeby opracowywania statystyki bilansu płatniczego UE. Rada Prezesów przyjęła także decyzję EBC o przekazaniu Zarządowi EBC uprawnień do podejmowania w przyszłości podobnych decyzji dotyczących przekazywania Eurostatowi poufnych informacji statystycznych z dziedziny statystyki gospodarczej i finansowej. Decyzja zostanie opublikowana w portalu EUR-Lex.

Banknoty

Zmiana wspólnych zasad publikacji danych z Systemu Informacji Walutowej i danych o produkcji banknotów

30 września 2020 Rada Prezesów zatwierdziła znowelizowane wspólne zasady publikacji danych z Systemu Informacji Walutowej (CIS2) i danych o produkcji banknotów. W wyniku wprowadzonych zmian miesięczne dane krajowe o wielkości netto emisji banknotów będą publikowane w podziale na nominały i krajowe banki centralne na stronie hurtowni danych statystycznych (SDW) oraz na stronie EBC z opóźnieniem dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku. Po raz pierwszy zostaną ogłoszone jesienią 2020 za okres od 2002 do końca 2019. Wspólne zasady zostały ustanowione w 2002. Od tego czasu Eurosystem publikuje – przez hurtownię danych statystycznych i na swojej stronie internetowej – jedynie dane łączne dla strefy euro w podziale na nominały.

Nadzór bankowy

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących ograniczania ryzyka kredytowego

6 października 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać jego wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka kredytowego dla instytucji stosujących metodę IRB z wykorzystaniem własnych oszacowań LGD (EBA/GL/2020/05) od dnia, w którym zaczną one obowiązywać, czyli od 1 stycznia 2022. W wytycznych wyjaśniono kwestię stosowania przepisów dotyczących ograniczania ryzyka kredytowego oraz przedstawiono dalsze szczegółowe wskazówki na temat metod ujmowania różnych technik ograniczania tego ryzyka.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie równoważności zasad poufności

16 października 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza przestrzegać jego wytycznych w sprawie równoważności zasad poufności (EBA/GL/2020/03) od daty tego powiadomienia. EUNB ocenia, czy zasady poufności stosowane przez organy z państw trzecich są równoważne z odpowiednimi zasadami określonymi w prawie UE, żeby ułatwić udział tych organów w kolegiach organów nadzoru sprawujących kontrolę zwierzchnią nad międzynarodowymi instytucjami kredytowymi. Potrzeba wydania tych wytycznych przez EUNB wynikała stąd, że rodzaj instrumentu prawnego określającego procedurę oceny równoważności organów z państw trzecich zmieniono z zaleceń na wytyczne, a do wykazu organów nadzoru z państw trzecich, których zasady poufności zostały przez EUNB uznane za równoważne, dodano New York State Department of Financial Services (NY DFS).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami