European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Oktober 2020

30. oktober 2020

Markedsoperationer

Ændringer af retningslinjer for gennemførelsen af pengepolitikken

Den 25. september 2020 vedtog Styrelsesrådet ændringer af ECB's retlige rammer for gennemførelsen af pengepolitikken, som træder i kraft 1. januar 2021. I henhold til de ændrede retningslinjer accepteres sikrede omsættelige aktiver, bortset fra værdipapirer af asset-backed-typen (ABS) og særligt dækkede obligationer, ikke længere som sikkerhedsstillelse i Eurosystemet. ECB udfaser også særligt dækkede obligationer, som ikke er reguleret ved lovgivning (fx særligt dækkede obligationer, som er reguleret ved kontrakt), fra Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse. De ændrede retningslinjer præciserer også anvendelsesprocessen og kriterier for godkendelse af kreditvurderingsbureauer inden for Eurosystemets rammer for kreditvurdering. De ændrer desuden Eurosystemets pengepolitiske rammer for modparter med hensyn til behandlingen af en bekræftet manglende opfyldelse af minimumskravet til kapitalgrundlag og manglende opfyldelse af forpligtelsen til at indberette oplysninger om kapitalprocenter inden for de fastsatte tidsfrister. En pressemeddelelse herom, de ændrede retningslinjer (retningslinje ECB/2020/45 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelse af Eurosystemets pengepolitiske ramme, retningslinje ECB/2020/46 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme og retningslinje ECB/2020/47 om ændring af retningslinje ECB/2014/31 om yderligere midlertidige foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar sikkerhed) samt den afgørelse, som disse retningslinjer gennemfører (afgørelse ECB/2020/48 om ændring af afgørelse (EU) 2020/187 om indførelse af det tredje program vedrørende køb af særligt dækkede obligationer), findes på ECB's websted.

Retningslinje om ændring af retningslinje ECB/2008/5 om forvaltning af valutareserveaktiver

Den 8. oktober 2020 vedtog Styrelsesrådet retningslinje (EU) 2020/1514 om ændring af retningslinje ECB/2008/5 om de nationale centralbankers forvaltning af Den Europæiske Centralbanks valutareserveaktiver samt den juridiske dokumentation for transaktioner vedrørende disse aktiver (ECB/2020/49). Af den ændrede retningslinje fremgår det eksplicit, at opdaterede og nye versioner eller udgaver af standardaftaler, som er relevante for forvaltningen af ECB's valutareserveaktiver, kan anvendes med ECB's tilladelse. Den gør også engelsk til standardsproget for rammeaftaler om netting for alle modparter, hvad angår alle nye nettingaftaler, der indgås efter 13. oktober 2020, hvor den ændrede retningslinje trådte i kraft. Den ændrede retningslinje findes i EUR-Lex.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Offentlig høring om udkastet til rammerne for overvågning af elektroniske betalingsinstrumenter, ‑ordninger og -aftaler inden for Eurosystemet

Den 22. oktober 2020 godkendte Styrelsesrådet iværksættelsen af en offentlig høring af to måneders varighed om udkastet til rammerne for Eurosystemets overvågning af og vurderingsmetode til elektroniske betalingsinstrumenter, -ordninger og -aftaler (PISA) samt udkastet til fritagelsespolitikken for de dertil knyttede rammer for overvågning inden for Eurosystemet (de tre dokumenter udgør tilsammen de såkaldte PISA-rammer).

Hensigten med PISA-rammerne er at erstatte de nuværende overvågningsstandarder for betalingsinstrumenter og betalingsordninger og de dertil knyttede overvågningsrammer og retningslinjer for kort, direkte debiteringer og kreditoverførsler, samt sikkerhedsmålene for e-penge. De bringer så vidt muligt Eurosystemets overvågningsstandarder i overensstemmelse med internationale overvågningsstandarder (CPMI-IOSCO's principper for finansielle markedsinfrastrukturer), med Eurosystemets overvågningsstandarder for systemisk vigtige betalingssystemer og med de reviderede rammer for overvågning af detailbetalingssystemer. De tager også højde for den seneste markedsudvikling, udviklingen på det lovgivningsmæssige og teknologiske område samt for den høstede erfaring med vurderinger af overvågningen af betalingskortsystemer og betalingsordninger inden for det fælles eurobetalingsområde (SEPA). Den offentlige høring findes på ECB's websted.

Indførelsen af Eurosystemets system til forvaltning af sikkerhedsstillelse udskydes

Den 22. oktober 2020 besluttede Styrelsesrådet at udskyde datoen for indførelsen af Eurosystemets system til forvaltning af sikkerhedsstillelse (Eurosystem Collateral Management System (ECMS)) fra november 2022 til november 2023. Ændringen, som blev foretaget efter råd fra Markedsinfrastrukturrådet, kommer efter den beslutning, som Styrelsesrådet tog på et tidligere tidspunkt om at udskyde datoen for iværksættelsen af projektet til konsolidering af Target2 (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) og T2S (TARGET2-Securities) fra november 2021 til november 2022 som følge af markedsdeltagernes bekymring om, hvorvidt de – på grund af den aktuelle ugunstige situation – kunne være parat i tide til den oprindelige iværksættelsesdato i november 2021.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om overførslen af yderligere opgaver vedrørende det fælles eurobetalingsområde (SEPA) til Bank of Greece som kompetent national myndighed

Den 6. oktober 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/23 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om tilførsel af kortsigtet likviditet fra Banca Naţională a României til fonden til dækning af bankindskud

Den 26. oktober 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/24 efter anmodning fra Banca Naţională a României.

ECB's udtalelse om indskudsgarantiordningen og andre ændringer af lovgivningen om finansielle tjenesteydelser i Luxembourg

Den 27. oktober 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/25 efter anmodning fra det luxembourgske finansministerium.

Corporate governance

Nyt medlem af Markedsinfrastrukturrådet

Den 25. september 2020 udnævnte Styrelsesrådet Inge van Dijk, direktør for Afdelingen for Betalinger og Markedsinfrastruktur i De Nederlandsche Bank, som medlem af Markedsinfrastrukturrådet. Inge van Dijk efterfølger Petra Hielkema med øjeblikkelig virkning indtil 31. maj 2022.

Midlertidig formand for IT-komiteen

Den 30. september 2020 bekræftede Styrelsesrådet, at Magi Clavé, vicegeneraldirektør i ECB's Generaldirektorat for Informationssystemer (DG/IS), fortsætter som midlertidig formand for IT-komiteen (ITC), indtil en ny generaldirektør for DG/IS er udnævnt.

Forbedret whistleblowing-ordning

Den 27. oktober 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2020/1575 om vurderingen af og opfølgningen på overtrædelser indberettet via whistleblowing-værktøjet, når den berørte person er en højtstående embedsmand i ECB. Det er for nylig blevet muligt via ECB's interne indberetningsplatform at indberette oplysninger om overtrædelser, som vedrører en højtstående embedsmand i ECB som en person, der har begået en overtrædelse, eller som den pågældende person har forbindelse til. Afgørelsen er en del af den seneste forbedring af ECB's whistleblowing-ordning, der – ud over at indføre et sikkert indberetningsværktøj – også indeholder en bedre beskyttelse mod repressalier. Afgørelsen skal sikre en smidig gennemførelse af den forbedrede ordning. Den indeholder således bestemmelser om en grundig vurdering og opfølgning på samtlige indberetninger, der er indgivet via det nye indberetningsværktøj, i overensstemmelse med en harmoniseret procedure. Afgørelsen findes i EUR-Lex.

Udtalelse fra Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for Den Europæiske Centralbank

Den 28. oktober 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/26 efter anmodning fra formanden for Det Europæiske Råd. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Statistik

Ændring af retningslinjer vedrørende frekvensen af kvalitetsindberetning

Den 14. oktober 2020 vedtog Styrelsesrådet ændringer af ECB's retningslinjer ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser, ECB/2013/24 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti og ECB/2011/23 om ECB's statistiske rapporteringskrav inden for eksterne statistikker. Hovedformålet med ændringerne er at ændre frekvensen af rapporteringen af kvaliteten af de indsamlede data fra årligt til hvert andet år for at opnå en bedre balance mellem behovet for overvågning og rapportering af disse oplysninger til Styrelsesrådet og den byrde, som lægges på de nationale centralbanker i euroområdet og ECB i forbindelse med udarbejdelsen af rapporter om datakvaliteten. For at sikre en fleksibel og hensigtsmæssig reaktion på datakvalitetsproblemer i den mellemliggende periode indeholder den enkelte retningslinje mulighed for at udarbejde ad hoc-rapporter til Styrelsesrådet, når det anses for nødvendigt. Med de tre ændrede retningslinjer (retningslinje ECB/2020/50 om ændring af retningslinje ECB/2013/23 om statistik over offentlige finanser, retningslinje ECB/2020/51 om ændring af retningslinje ECB/2013/24 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti og retningslinje ECB/2020/52 om ændring af retningslinje ECB/2011/23 med hensyn til frekvensen af indberetning til Den Europæiske Centralbank om kvaliteten af eksterne statistikker) indføres også mindre tekniske ændringer. De tre ændrede retningslinjer findes i EUR-Lex.

Overførsel af fortrolig statistisk information om økonomisk og finansiel statistik til Eurostat

Den 22. oktober 2020 godkendte Styrelsesrådet den kvartalsvise overførsel af fortrolig statistisk information om ECB, den europæiske stabilitetsmekanisme og den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EFSF) til Den Europæiske Unions Statistiske Kontor (Eurostat) med henblik på opgørelsen af EU's betalingsbalancestatistik. Styrelsesrådet vedtog også en ECB-afgørelse, i henhold til hvilken beslutninger om overførslen af fortrolig statistisk information vedrørende økonomisk og finansiel statistik til Eurostat i fremtiden delegeres til Direktionen. Afgørelsen vil blive offentliggjort i EUR-Lex.

Eurosedler

Revideret fælles politik for offentliggørelsen af data fra Currency Information System og data om seddelproduktion

Den 30. september 2020 godkendte Styrelsesrådet den reviderede fælles politik for offentliggørelsen af data fra Currency Information System (CIS2) og data om seddelproduktion. Som følge af disse ændringer vil de månedlige data om nettoudstedelsen af eurosedler, fordelt efter seddelværdi og national centralbank, blive offentliggjort via Statistical Data Warehouse (SDW) og på ECB's websted med en forsinkelse på ni måneder efter årets afslutning. Dataene offentliggøres første gang i efteråret 2020 og vil dække perioden fra 2002 til udgangen af 2019. Den fælles politik blev indført i 2002, og Eurosystemet har siden da udelukkende offentliggjort aggregerede tal for euroområdet fordelt efter seddelværdi i SDW og på ECB's websted.

Banktilsyn

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om kreditrisikoreduktion

Den 6. oktober 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – har til hensigt at efterleve retningslinjerne om kreditrisikoreduktion for institutter, der anvender IRB-metoden med egne estimater af LGD (EBA/GL/2020/05) fra retningslinjernes anvendelsesdato – dvs. fra 1. januar 2022. Retningslinjerne præciserer anvendelsen af bestemmelserne om kreditrisikoreduktion. De indeholder også yderligere detaljeret vejledning om metoderne til at anerkende forskellige teknikker til risikoreduktion.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om ækvivalensen af fortrolighedsordninger

Den 16. oktober 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at meddele EBA, at det – for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – er hensigten at efterleve EBA's retningslinjer om ækvivalensen af fortrolighedsordninger (EBA/GL/2020/03) fra meddelelsesdatoen. EBA vurderer, om de fortrolighedsordninger, som myndighederne i tredjelande har indført, svarer til dem, der gælder i henhold til EU-lovgivningen, for at gøre det lettere for disse myndigheder at deltage i tilsynskollegier, der overvåger internationale kreditinstitutter. Det var nødvendigt for EBA at udstede disse retningslinjer, fordi retsakten, der blev brugt til proceduren ved ækvivalensvurderingen af myndigheder i tredjelande, var blevet ændret fra henstillinger til retningslinjer, og fordi listen over tredjelandes tilsynsmyndigheder, som EBA anser for at have en ækvivalent fortrolighedsordning, var blevet ændret, så den også omfatter New York State Department of Financial Services (NY DFS).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt