European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Oktober 2020

30 oktober 2020

Marknadsoperationer

Ändringar av riktlinjer för genomförandet av penningpolitiken

Den 25 september 2020 antog ECB-rådet ändringar i ECB:s rättsliga ramverk för genomförandet av penningpolitiken. Dessa ändringar gäller från och med den 1 januari 2021. Enligt de ändrade riktlinjerna ska inga andra säkrade omsättbara tillgångar än värdepapper med bakomliggande tillgångar och säkerställda obligationer godtas som säkerheter i Eurosystemet. ECB kommer även att fasa ut säkerställda obligationer som ej grundas på lagstiftning (dvs. avtalsgrundade säkerställda obligationer) från Eurosystemets ramverk. I de ändrade riktlinjerna klargörs också de externa kreditvärderingsinstitutens ansökningsprocess och godkännandekriterier i Eurosystemets ramverk för kreditbedömning. I Eurosystemets ramverk för penningpolitiska motparter ändras också sättet att behandla bekräftade överträdelser av minimikraven på kapitalbas respektive överträdelser av skyldigheten att rapportera information om kapitalkvoter inom fastställda tidsfrister. De ändrade riktlinjerna (riktlinje ECB/2020/45 om ändring av riktlinje (EU) 2015/510 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk, riktlinje ECB/2020/46 om ändring av riktlinje (EU) 2016/65 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk och riktlinje ECB/2020/47 om ändring av riktlinje ECB/2014/31 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas), beslutet som genomförs genom dessa riktlinjer (beslut ECB/2020/48 om ändring av beslut (EU) 2020/187 om genomförandet av det tredje programmet för köp av säkerställda obligationer) samt ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Riktlinje om ändring av riktlinje ECB/2008/5 om förvaltning av reservtillgångar

Den 8 oktober 2020 antog ECB-rådet riktlinje (EU) 2020/1514 om ändring av riktlinje ECB/2008/5 om de nationella centralbankernas förvaltning av Europeiska centralbankens reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (ECB/2020/49). I ändringsriktlinjen anges uttryckligen att uppdaterade och nya versioner av standardavtal som har betydelse för förvaltningen av ECB:s reservtillgångar får användas, förutsatt att ECB har gett sitt godkännande. Det fastställs även att engelska bör vara standardspråket för ramavtal om nettning för alla motparter. Detta ska gälla för alla nya nettningsavtal som ingås efter den 13 oktober 2020, som är den dag då ändringsriktlinjen börjar gälla. Ändringsriktlinjen finns på EUR-Lex.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Offentligt samråd om utkastet till Eurosystemets ramverk för övervakning av elektroniska betalningsinstrument, betalningsordningar och betalningsarrangemang

Den 22 oktober 2020 godkände ECB-rådet lanseringen av ett två månader långt offentligt samråd om utkastet till Eurosystemets ramverk för övervakning av och metod för bedömning av elektroniska betalningsinstrument, betalningsordningar och betalningsarrangemang samt utkastet till undantagspolicy för Eurosystemets relaterade övervakningsramverk (de tre dokumenten bildar tillsammans det så kallade ramverket för elektroniska betalningsinstrument, betalningsordningar och betalningsarrangemang).

Detta ramverk är tänkt att ersätta nuvarande standarder för övervakning av betalningsinstrument och betalningsordningar samt relaterade ramverk och riktlinjer för övervakning av kort, autogireringar och överföringar samt säkerhetsmålen för e-pengar. Detta ramverk innebär att Eurosystemets standarder för övervakning i möjligaste mån samordnas med internationella standarder för övervakning (CPMI-IOSCO:s principer för finansmarknadens infrastruktur), med Eurosystemets standarder för övervakning av systemviktiga betalningssystem samt med det reviderade ramverket för övervakning av massbetalningssystem. Utöver detta beaktas den senaste utvecklingen inom lagstiftning, teknik och marknad samt erfarenheterna från kortbetalningssystem och Sepa-systemets betalningsordningar. Det offentliga samrådet finns på ECB:s webbplats.

Ändrad tidsplan för Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter

Den 22 oktober 2020 beslutade ECB-rådet att flytta lanseringsdatumet för Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS) från november 2022 till november 2023. Denna ändring har rekommenderats av styrelsen för marknadsinfrastruktur, sedan ECB-rådet tidigare beslutat att senarelägga projektets lanseringsdatum från november 2021 till november 2022. Anledningen till detta var att Target2 (transeuropeiskt automatiserat system för bruttoavveckling av expressbetalningar i realtid) och TARGET2-Securities (T2S) skulle konsolideras eftersom marknadsaktörer uttryckt vissa farhågor om att de kanske inte skulle hinna bli klara till det ursprungliga lanseringsdatumet i november 2021, med tanke på rådande negativa förutsättningar.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om tilldelning av ytterligare uppgifter vad gäller det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) till Bank of Greece i egenskap av nationell behörig myndighet

Den 6 oktober 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/23 på begäran av det grekiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om Banca Naţională a Românieis tillhandahållande av kortfristig likviditet till insättningsgarantifonden

Den 26 oktober 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/24 på begäran av Banca Naţională a României.

ECB:s yttrande om insättningsgarantisystemet och andra ändringar i lagstiftningen för finansiella tjänster i Luxemburg

Den 27 oktober 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/25 på begäran av det luxemburgiska finansministeriet.

Organisationsstyrning

Ny ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 25 september 2020 utnämnde ECB-rådet Inge van Dijk, direktör för avdelningen för betalnings- och marknadsinfrastrukturer vid De Nederlandsche Bank, till ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur. Inge van Dijk ersätter Petra Hielkema med omedelbar verkan och hennes mandat löper ut den 31 maj 2022.

Interimsordförande för IT-kommittén

Den 30 september 2020 bekräftade ECB-rådet att förordnandet som interimsordförande för IT-kommittén (ITC) förlängs för Magí Clavé, vice generaldirektör för Generaldirektoratet för informationssystem (GD/IS), fram till dess att en ny generaldirektör har utnämnts för GD/IS.

Förbättrat ECB-ramverk för visselblåsning

Den 27 oktober 2020 antog ECB-rådet beslut (EU) 2020/1575 om rapportering och uppföljning av information som har rapporterats in via visselblåsningsverktyget i de fall då det rör sig om överträdelser begångna av högre ECB-tjänstemän. ECB:s interna rapporteringsplattform har nyligen konfigurerats så att det blir möjligt att rapportera information om att en högre ECB-tjänsteman kan kopplas till en överträdelse samt vilka andra personer denna tjänsteman har samröre med när information om överträdelser rapporteras in via plattformen. Detta beslut ingår i ett nytt, förbättrat ECB-ramverk för visselblåsning, som inte bara omfattar ett nytt, säkert rapporteringsverktyg utan även en stärkt policy som ska skydda mot repressalier. Beslutet syftar till att säkerställa ett smidigt genomförande av det förbättrade ramverket. Det fastställs bland annat att alla rapporter som lämnas in via det nya rapporteringsverktyget ska genomgå en grundlig bedömning och uppföljning i enlighet med ett harmoniserat förfarande. Beslutet finns på EUR-Lex.

ECB-rådets yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken

Den 28 oktober 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/26 på begäran av Europeiska rådets ordförande. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Ändring av riktlinjer vad gäller frekvensen för kvalitetsrapportering

Den 14 oktober 2020 antog ECB-rådet ändringar av följande ECB-riktlinjer: ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser, ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper och ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik. Huvudsyftet med dessa ändringar är att ändra frekvensen för rapportering av de insamlade uppgifterna. Dessa ska nu rapporteras två gånger per år i stället för en gång. Därigenom uppnås en bättre avvägning mellan å ena sidan behovet av att dessa uppgifter övervakas och rapporteras till ECB-rådet och å andra sidan det arbete det innebär för nationella centralbanker i euroområdet samt ECB att ta fram rapporter om datakvalitet. I de olika riktlinjerna fastställs också att det vid behov är möjligt att lämna ad hoc-rapporter till ECB-rådet. Detta ska ge flexibilitet och möjlighet att reagera på lämpligt sätt om det skulle uppstå problem med datakvaliteten mellan rapporteringstillfällena. De tre ändringsriktlinjerna (riktlinje ECB/2020/50 om ändring av riktlinje ECB/2013/23 om statistik över den offentliga sektorns finanser, riktlinje ECB/2020/51 om ändring av riktlinje ECB/2013/24 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper samt riktlinje ECB/2020/52 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering inom området extern statistik) innehöll även mindre tekniska ändringar. De tre ändringsriktlinjerna finns på EUR-Lex.

Överföring till Eurostat av konfidentiella statistikuppgifter som rör ekonomisk och finansiell statistik

Den 22 oktober 2020 godkände ECB-rådet den kvartalsvisa överföringen av konfidentiella statistikuppgifter om ECB, Europeiska stabilitetsmekanismen och Europeiska finansiella stabilitetsfaciliteten till Europeiska unionens statistikkontor (Eurostat) inför sammanställningen av EU:s betalningsbalansstatistik. ECB-rådet antog även ett ECB-beslut som innebär att den här typen av beslut, dvs. beslut om överföring av konfidentiella statistikuppgifter som rör ekonomisk och finansiell statistik, framöver ska delegeras till ECB:s direktion. Beslutet kommer att offentliggöras på EUR-Lex.

Sedlar

Reviderad gemensam policy för offentliggörande av data om valutainformationssystem och sedelproduktion

Den 30 september 2020 antog ECB-rådet den reviderade gemensamma policyn för offentliggörande av data om valutainformationssystemet (CIS2) och sedelproduktionen. Enligt dessa ändringar ska månadsdata om den nationella nettoutgivningen av sedlar, uppdelat per valör och nationell centralbank, offentliggöras via Statistical Data Warehouse (SDW) samt på ECB:s webbplats med nio månaders fördröjning efter årets slut. Dessa data offentliggörs första gången under hösten 2020 och omfattar perioden 2002 fram till slutet av 2019. Den gemensamma policyn upprättades 2002 och därefter har Eurosystemet enbart offentliggjort aggregerade siffror för euroområdet, uppdelade per valör, via SDW och ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om kreditriskreducering

Den 6 oktober 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) att ECB avser att efterleva riktlinjerna om kreditriskreducering för institut som använder internmetoden för skattning av förlust vid fallissemang (EBA/GL/2020/05) senast det datum då riktlinjerna börjar tillämpas – dvs. från och med den 1 januari 2022. Dessa riktlinjer klargör hur bestämmelserna om kreditriskreducering ska tillämpas och ger mer ingående vägledning om hur olika metoder för kreditriskreducering ska bedömas.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om likvärdighet avseende konfidentialitetsordningar

Den 16 oktober 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot förslaget från tillsynsnämnden att meddela EBA att ECB avser att efterleva riktlinjerna om likvärdighet avseende konfidentialitetsordningar (EBA/GL/2020/03) för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn från och med meddelandedatum. EBA bedömer om de konfidentialitetsordningar som tillämpas av tredjelandsmyndigheter är likvärdiga med de ordningar som tillämpas enligt EU-lagstiftningen. På grundval av denna bedömning kan dessa myndigheter lättare delta i tillsynskollegier som övervakar internationella kreditinstitut. Det var en nödvändig åtgärd att EBA utfärdade dessa riktlinjer eftersom det rättsliga instrument som ligger till grund för likvärdighetsbedömningen av tredjelandsmyndigheter har ändrats från rekommendationer till riktlinjer. Förteckningen över tredjelandsmyndigheter som enligt EBA:s bedömning har likvärdiga konfidentialitetsordningar ändrades också så att den nu även inbegriper staten New Yorks departement för finansiella tjänster (NY DFS).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media