European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Lokakuu 2020

30.10.2020

Markkinaoperaatiot

Muutoksia rahapolitiikan toteutusta ohjaaviin suuntaviivoihin

EKP:n neuvosto teki 25.9.2020 muutoksia EKP:n rahapolitiikan toteuttamista ohjaavaan lainsäädäntöön. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2021. Muutossuuntaviivojen nojalla eurojärjestelmä lakkaa hyväksymästä vakuudeksi muita vakuudellisia jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä kuin omaisuusvakuudellisia arvopapereita ja katettuja joukkolainoja. Myös muiden kuin lainsäädännön mukaisten (eli sopimusperäisten) katettujen joukkolainojen vakuuskelpoisuus lakkaa vähitellen. Muutossuuntaviivoilla myös selvennetään hakumenettelyä ja perusteita, joilla ulkoisia luottoluokituslaitoksia voidaan hyväksyä luokituslähteiksi eurojärjestelmän luottoriskinarvioinnissa. Lisäksi tehdään muutoksia siihen, miten omia varoja koskevan vähimmäisvaatimuksen todennettu rikkominen ja pääomasuhteen raportoinnin aikarajojen rikkominen otetaan huomioon eurojärjestelmän rahapolitiikan vastapuolijärjestelmässä. Muutokset on tehty seuraavilla säädöksillä: suuntaviivat EKP/2020/45 eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen (EU) 2015/510 muuttamisesta, suuntaviivat EKP/2020/46 eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta annettujen suuntaviivojen (EU) 2016/65 muuttamisesta, suuntaviivat EKP/2020/47 eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä annettujen suuntaviivojen EKP/2014/31 muuttamisesta ja päätös EKP/2020/48 katettujen joukkovelkakirjalainojen kolmannen osto-ohjelman toteutuksesta annetun päätöksen (EU) 2020/187 muuttamisesta. Muutossuuntaviivat ja päätös, jonka täytäntöön panemiseksi ne on annettu, sekä näitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia valuuttavarantojen hoitoa koskeviin suuntaviivoihin EKP/2008/5

EKP:n neuvosto antoi 8.10.2020 suuntaviivat (EU) 2020/1514 (EKP/2020/49) kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta. Muutossuuntaviivoissa selvennetään, että valuuttavarannon hoidon kannalta merkityksellisten vakiosopimusten päivitettyjä ja uusia versioita tai painoksia saa käyttää, kun EKP hyväksyy käytön. Muutossuuntaviivojen nojalla kaikkien vastapuolten oletetaan laativan nettoutusta koskevat yleissopimukset vastaisuudessa englanniksi. Oletuskieltä sovelletaan kaikissa uusissa nettoutussopimuksissa suuntaviivojen voimaantulopäivän 13.10.2020 jälkeen. Muutossuuntaviivat ovat luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Julkinen kuuleminen eurojärjestelmän ehdotuksesta sähköisten maksuvälineiden ja -järjestelyjen sekä muiden sähköisen maksamisen menettelyjen yleisvalvontasäännöstöksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.10.2020 julkisen kuulemisen järjestämisen eurojärjestelmän ehdotuksista sähköisten maksuvälineiden ja -järjestelyjen sekä muiden sähköisen maksamisen menettelyjen (PISA) yleisvalvontasäännöstöksi ja arviointimenetelmiksi sekä PISA-valvonnasta vapauttamista koskeviksi periaatteiksi. Kommentteja otetaan vastaan kahden kuukauden ajan.

PISA-säännöstöllä on tarkoitus korvata nykyiset maksuvälineiden ja -järjestelyjen yleisvalvontavaatimukset, maksukortteja, suoraveloitusta ja tilisiirtoja koskevat vastaavat säännöt ja suuntaviivat sekä sähköisen rahan turvallisuustavoitteet. Samalla eurojärjestelmän yleisvalvontastandardeissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon paitsi kansainväliset yleisvalvontastandardit eli rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureja koskevat CPSS–IOSCO-periaatteet myös järjestelmäriskin kannalta merkittäviä maksujärjestelmiä koskevat eurojärjestelmän yleisvalvontastandardit sekä päivitetty vähittäismaksujärjestelmiä koskeva yleisvalvontasäännöstö. Lisäksi otetaan huomioon sääntelyn, tekniikan ja markkinoiden viimeaikainen kehitys sekä korttimaksujärjestelyjen yleisvalvonta-arvioinnista ja SEPA-maksujärjestelyistä saadut kokemukset. Julkinen kuuleminen on käynnistetty EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmän käyttöönoton siirtäminen

EKP:n neuvosto päätti 22.10.2020 markkinainfrastruktuurilautakunnan suosituksesta siirtää eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmän käyttöönoton vuoden 2022 marraskuusta vuoden 2023 marraskuulle. EKP:n neuvosto oli jo siirtänyt T2-T2S-konsolidointiprojektin aloitusta vuoden 2021 marraskuulta vuoden 2022 marraskuulle, sillä markkinaosapuolet eivät uskoneet vaikeassa nykytilanteessa saavuttavansa tarvittavaa valmiutta vielä vuonna 2021.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA) liittyvien täydentävien tehtävien antamisesta Bank of Greecelle kansallisena toimivaltaisena viranomaisena

EKP:n neuvosto antoi 6.10.2020 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/23.

EKP:n lausunto Banca Naţională a Româniein myöntämästä lyhytaikaisesta likviditeetistä pankkien talletussuojarahastolle

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2020 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/24.

EKP:n lausunto talletusten vakuusjärjestelmästä ja muista rahoituspalveluja koskevan lainsäädännön muutoksista Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 27.10.2020 Luxemburgin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/25.

Hallinto ja valvonta

Markkinainfrastruktuurilautakunnan uusi jäsen

EKP:n neuvosto nimitti 25.9.2020 Alankomaiden keskuspankin maksu- ja markkinainfrastruktuuriosaston johtajan Inge van Dijkin markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseneksi Petra Hielkeman tilalle. Van Dijkin toimikausi alkoi välittömästi ja päättyy 31.5.2022.

Tietotekniikkakomitean väliaikainen puheenjohtaja

EKP:n neuvosto vahvisti 30.9.2020, että EKP:n tietotekniikan pääosaston varajohtaja Magi Clavé jatkaa tietotekniikkakomitean väliaikaisena puheenjohtajana, kunnes tietotekniikan pääosastolle on nimitetty uusi johtaja.

Väärinkäytösten ilmoittamisjärjestelyjen parantaminen EKP:ssä

EKP:n neuvosto antoi 27.10.2020 päätöksen (EU) 2020/1575 (EKP/2020/54) väärinkäytösten ilmoituskanavan kautta ilmoitettujen rikkomisten arvioinnista ja niihin liittyvistä jatkotoimista, kun ilmoituksen kohteena on ylempi EKP:n toimihenkilö. EKP:n intranetin ilmoitussivu on nyt laadittu niin, että siellä tehdyssä ilmoituksessa voidaan mainita ylempi EKP:n toimihenkilö, jota väärinkäytöksestä epäillään tai jolla on yhteyksiä epäiltyyn. Päätös on osa EKP:n parannettuja väärinkäytösten ilmoittamisjärjestelyjä, jotka tarjoavat turvallisen ilmoituskanavan ja vahvistavat säännöstöä, joka suojaa ilmoituksen tekijöitä kostotoimilta. Sen avulla halutaan varmistaa, että parannettu järjestely toimii ongelmitta. Kaikki uudella intranet-sivulla tehdyt ilmoitukset arvioidaan ja toimiin ryhdytään yhdenmukaista menettelyä noudattaen. Päätös on luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Euroopan keskuspankin neuvoston lausunto Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä annetusta neuvoston suosituksesta

EKP:n neuvosto antoi 28.10.2020 Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan pyynnöstä lausunnon CON/2020/26. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Tilastot

Muutoksia tilastojen laadun raportointitiheyteen

EKP:n neuvosto muutti 14.10.2020 suuntaviivoja julkisyhteisöjen rahoitustilastoista (EKP/2013/23), tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa (EKP/2013/24) sekä ulkomaisia tilastoja koskevista Euroopan keskuspankin tilastovaatimuksista (EKP/2011/23). Tärkein muutos koskee kerättyjen tietojen laadun raportointia, jota edellytetään enää joka toinen vuosi eikä enää vuosittain. Näin tarve seurata tietojen laatua ja raportoida EKP:n neuvostolle pyritään suhteuttamaan paremmin laaturaporttien laadinnasta euroalueen keskuspankeille ja EKP:lle aiheutuvaan työtaakkaan. Jotta tietojen laadussa ilmeneviin ongelmiin voidaan reagoida joustavasti ja asianmukaisesti, kaikissa suuntaviivoissa annetaan mahdollisuus toimittaa tilanneraportteja EKP:n neuvostolle aina tarvittaessa. Muutossuuntaviivoihin sisältyy myös pieniä teknisiä muutoksia (ks. suuntaviivat EKP/2020/50 julkisyhteisöjen rahoitustilastoista annettujen suuntaviivojen EKP/2013/23 muuttamisesta, suuntaviivat EKP/2020/51 tilastoihin liittyvistä Euroopan keskuspankin tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2013/24 muuttamisesta ja suuntaviivat EKP/2020/52 suuntaviivojen EKP/2011/23 muuttamisesta Euroopan keskuspankille toimitettavien, ulkomaisten tilastojen laatua koskevien kertomusten esittämistiheyden osalta). Muutossuuntaviivat ovat luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Talous- ja rahoitustilastoihin liittyvien luottamuksellisten tilastotietojen toimittaminen Eurostatille

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.10.2020 EU:n maksutasetilastojen laadinnassa tarvittavien luottamuksellisten tilastotietojen neljännesvuosittaisen toimittamisen Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatille. Tiedot koskevat EKP:tä, Euroopan vakausmekanismia ja Euroopan rahoitusvakausvälinettä. EKP:n neuvosto myös antoi päätöksen, jossa delegoidaan vastaavat päätökset jatkossa EKP:n johtokunnalle. Päätös julkaistaan EUR-Lex-sivustolla.

Setelit

Muutoksia rahahuollon tietojärjestelmää ja setelien tuotantoa koskevien tietojen julkaisuperiaatteisiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.9.2020 tarkistetut rahahuollon tietojärjestelmää ja setelien tuotantoa koskevien tietojen julkaisemisessa noudatettavat yhteiset periaatteet. Periaatteisiin tehtyjen muutosten myötä seteliarvoittain ja keskuspankeittain eritellyt kuukausittaiset tiedot kansallisista nettoliikkeeseenlaskuista julkaistaan EKP:n tilastotietopalvelussa ja EKP:n verkkosivuilla vuoden lopun jälkeen yhdeksän kuukauden viiveellä. Ensimmäinen julkaisu syksyllä 2020 kattaa tiedot vuodesta 2002 vuoden 2019 loppuun. Yhteiset periaatteet on laadittu alun perin vuonna 2002, ja tähän saakka eurojärjestelmä on julkaissut niiden pohjalta tilastotietopalvelussa ainoastaan koko euroalueen tiedot seteliarvoittain.

Pankkivalvonta

Luottoriskin vähentämistä koskevien ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 6.10.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/05 (Ohjeet luottoriskin vähentämisestä laitoksille, jotka soveltavat IRB-menetelmää omia LGD-estimaattejaan käyttäen) 1.1.2022 alkaen eli siitä päivästä, kun ne tulevat voimaan. Ohjeissa selvennetään, miten luottoriskin vähentämistä koskevia säännöksiä sovelletaan, ja annetaan täsmällisiä ohjeita erilaisten luottoriskin vähentämistekniikoiden erottamiseksi toisistaan.

Salassapitojärjestelyjen vastaavuutta koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 6.10.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/03 luottamuksellisuutta koskevien säännösten vastaavuudesta ilmoituspäivästä alkaen. Euroopan pankkiviranomainen arvioi EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten salassapitojärjestelyjen ja EU-lainsäädännön mukaisten järjestelyjen vastaavuuden ja helpottaa näin viranomaisten osallistumista kansainvälisiä luottolaitoksia valvoviin valvontakollegioihin. Ohjeilla muutettiin säännösten vastaavuuden arviointimenettelyssä käytettyjen suositusten otsikoksi ”Ohjeet luottamuksellisuutta koskevien säännösten vastaavuudesta” ja lisättiin New Yorkin osavaltion rahoituspalveluviranomainen liitteeseen ”Taulukko arvioiduista viranomaisista, joiden osalta on suoritettu vastaavuusarviointi”.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle