European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka kojim se određuju kamatne stope)

listopad 2020.

30. listopada 2020.

Tržišne operacije

Izmjene smjernica o provedbi monetarne politike

Upravno vijeće donijelo je 25. rujna 2020. izmjene pravnog okvira ESB-a za provedbu monetarne politike, koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2021. U skladu s izmijenjenim smjernicama, u operacijama Eurosustava kao kolateral neće se prihvaćati osigurana utrživa imovina osim vrijednosnih papira osiguranih imovinom i pokrivenih obveznica. ESB će postupno ukloniti i nezakonodavne pokrivene obveznice, odnosno ugovorne pokrivene obveznice, iz okvira Eurosustava za kolateral. U izmijenjenim se smjernicama objašnjava postupak podnošenja zahtjeva i kriteriji za prihvaćanje vanjskih institucija za kreditnu procjenu u okvir Eurosustava za kreditnu procjenu. Osim toga, njima se mijenja okvir monetarne politike Eurosustava koji se odnosi na druge ugovorne strane u vezi s tretmanom potvrđenih povreda minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i povreda obveze dostavljanja informacija o stopama kapitala u zadanim rokovima. Na mrežnim stranicama ESB-a mogu se pronaći povezano priopćenje za javnost, izmijenjene smjernice (Smjernica ESB/2020/45 o izmjeni Smjernice (EU) 2015/510 o provedbi monetarne politike Eurosustava, Smjernica ESB/2020/46 o izmjeni Smjernice (EU) 2016/65 o korektivnim faktorima koji se primjenjuju u provedbi okvira monetarne politike Eurosustava i Smjernica ESB/2020/47 o izmjeni Smjernice ESB/2014/31 o dodatnim privremenim mjerama koje se odnose na operacije refinanciranja Eurosustava i prihvatljivost instrumenata osiguranja) i odluka koja se provodi tim smjernicama (Odluka ESB/2020/48 o izmjeni Odluke (EU) 2020/187 o provedbi trećeg programa kupnje pokrivenih obveznica).

Smjernica o izmjeni Smjernice ESB/2008/5 o upravljanju deviznim pričuvama

Upravno vijeće donijelo je 8. listopada 2020. Smjernicu (EU) 2020/1514 o izmjeni Smjernice ESB/2008/5 o upravljanju deviznim pričuvama Europske središnje banke od strane nacionalnih središnjih banaka i o pravnoj dokumentaciji za poslove koji uključuju te pričuve (ESB/2020/49). U Smjernici ESB/2020/49 izričito se predviđa da se ažurirani standardni ugovori te njihove nove inačice ili nova izdanja koji se odnose na upravljanje deviznim pričuvama ESB-a mogu upotrebljavati uz odobrenje ESB-a. Osim toga, engleski se određuje kao standardni jezik standardiziranih ugovora o netiranju za sve druge ugovorne strane za sve nove ugovore o netiranju sklopljene nakon 13. listopada 2020., tj. nakon datuma stupanja na snagu Smjernice ESB/2020/49. Smjernica se može pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Javno savjetovanje o nacrtu okvira Eurosustava za nadzor elektroničkih platnih instrumenata, shema i rješenja

Upravno vijeće odobrilo je 22. listopada 2020. otvaranje dvomjesečnog javnog savjetovanja o nacrtima nadzornog okvira Eurosustava i njegove metodologije procjene za elektroničke platne instrumente, sheme i rješenja (engl. Payment Instruments, Schemes and Arrangements, PISA) te o nacrtu politike izuzeća za povezani nadzorni okvir Eurosustava (tri se dokumenta zajedno nazivaju okvir PISA).

Okvir PISA trebao bi zamijeniti trenutačne standarde nadzora platnih instrumenata i platnih shema te povezane nadzorne okvire i smjernice za kartice, izravna terećenja i kreditne transfere te ciljeve povezane sa sigurnošću e-novca. Njime se nadzorni standardi Eurosustava u najvećoj mjeri usklađuju s međunarodnim nadzornim standardima (Načela CPMI-IOSCO-a za infrastrukture financijskih tržišta), sa standardima Eurosustava za nadzor sistemski važnih platnih sustava te s revidiranim okvirom nadzora sustava za plaćanje malih vrijednosti. U njemu se uzimaju u obzir posljednja regulatorna, tehnološka i tržišna kretanja kao i iskustvo stečeno nadzornim ocjenama shema kartičnih plaćanja i platnih shema jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA). Javno savjetovanje može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Odgoda uvođenja sustava upravljanja kolateralom Eurosustava

Upravno vijeće odlučilo je 22. listopada 2020. odgoditi uvođenje sustava upravljanja kolateralom Eurosustava (engl. Eurosystem Collateral Management System, ECMS) od studenoga 2022. do studenoga 2023. To je učinjeno na savjet Odbora za tržišnu infrastrukturu i u skladu je s odlukom Upravnog vijeća da se odgodi pokretanje projekta objedinjavanja Transeuropskog automatiziranog sustava ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) i platforme TARGET2-Securities (T2S) od studenoga 2021. do studenoga 2022. Razlog je zabrinutost tržišnih sudionika koji nisu sigurni da će biti spremni za pokretanje u studenome 2021. zbog trenutačnih nepovoljnih uvjeta.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o dodjeli dodatnih zadaća u vezi s jedinstvenim područjem plaćanja u eurima (SEPA) središnjoj banci Bank of Greece kao nacionalnom nadležnom tijelu

Upravno vijeće donijelo je 6. listopada 2020. Mišljenje CON/2020/23 na zahtjev grčkog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o osiguravanju kratkoročne likvidnosti od strane središnje banke Banca Naţională a României Fondu za osiguranje bankovnih depozita

Upravno vijeće donijelo je 26. listopada 2020. Mišljenje CON/2020/24 na zahtjev središnje banke Banca Naţională a României.

Mišljenje ESB-a o sustavu osiguranja depozita i drugim izmjenama zakonodavstva o financijskim uslugama u Luksemburgu

Upravno vijeće donijelo je 27. listopada 2020. Mišljenje CON/2020/25 na zahtjev luksemburškog ministarstva financija.

Upravljanje

Novi član Odbora za tržišnu infrastrukturu

Upravno vijeće imenovalo je 25. rujna 2020. direktoricu Odjela za plaćanja i tržišnu infrastrukturu središnje banke De Nederlandsche Bank Inge van Dijk članicom Odbora za tržišnu infrastrukturu kao zamjenu za Petru Hielkema. Imenovanje, koje je odmah stupilo na snagu, traje do 31. svibnja 2022.

Privremeni predsjednik Odbora za informacijsku tehnologiju

Upravno vijeće potvrdilo je 30. rujna 2020. da zamjenik direktora glavne uprave Informacijski sustavi Magi Clavé ostaje na dužnosti privremenog predsjednika Odbora za informacijsku tehnologiju do imenovanja novog direktora te glavne uprave.

Unaprjeđeni ESB-ov okvir za prijavljivanje povreda

Upravno vijeće donijelo je 27. listopada 2020. Odluku (EU) 2020/1575 o procjeni i daljnjem postupanju u vezi s informacijama o povredama prijavljenim putem alata za prijavu kada je prijavljena osoba visoki dužnosnik ESB-a (ESB/2020/54). Nedavno je uspostavljena ESB-ova interna platforma za prijavljivanje povreda kako bi informacije o povredama prijavljenima na platformi mogle uključivati one o visokim dužnosnicima u ESB-u, kao osobama kojima se pripisuje povreda ili koje su povezane s takvim osobama. Odluka ESB/2020/54 dio je novog, unaprjeđenog okvira ESB-a za prijavljivanje povreda, kojim se uspostavlja alat za sigurnu prijavu povreda, ali i jača politika zaštite od osvete. Cilj je nesmetana provedba unaprjeđenog okvira jer se u Odluci ESB/2020/54 predviđaju temeljita procjena i daljnje aktivnosti za sve povrede koje budu prijavljene novim alatom u skladu s usklađenim postupkom. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Mišljenje Upravnog vijeća Europske središnje banke o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

Upravno vijeće donijelo je 28. listopada 2020. na zahtjev predsjednika Europskog vijeća Mišljenje CON/2020/26. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Statistika

Izmjene smjernica povezane s učestalošću izvješćivanja o kvaliteti

Upravno vijeće donijelo je 14. listopada 2020. izmjene Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija, Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa i Smjernice ESB/2011/23 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike. Glavni cilj izmjena promjena je učestalosti izvješćivanja o kvaliteti prikupljenih podataka iz izvješćivanja jednom godišnje u jednom u dvije godine kako bi se postigla bolja ravnoteža između potrebe za praćenjem i dostavljanjem relevantnih informacija Upravnom vijeću s jedne strane i opterećenja nacionalnih središnjih banaka europodručja i ESB-a u sastavljanju izvješća o kvaliteti podataka s druge strane. Radi fleksibilnosti i odgovarajućeg odgovora na probleme s kvalitetom podataka u međuvremenu svakom se smjernicom daje diskrecijsko pravo podnošenja ad hoc izvješća Upravnom vijeću kada se to smatra potrebnim. Tri nove smjernice (Smjernica ESB/2020/50 o izmjeni Smjernice ESB/2013/23 o statistici državnih financija, Smjernica ESB/2020/51 o izmjeni Smjernice ESB/2013/24 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa i Smjernica ESB/2020/52 o izmjeni Smjernice ESB/2011/23 u pogledu učestalosti izvješćivanja Europskoj središnjoj banci o kvaliteti vanjske statistike) sadržavaju i manje tehničke izmjene. Smjernica ESB/2020/50, Smjernica ESB/2020/51 i Smjernica ESB/2020/52 mogu se pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Prijenos povjerljivih statističkih informacija o ekonomskoj i financijskoj statistici Eurostatu

Upravno vijeće odobrilo je 22. listopada 2020. tromjesečni prijenos povjerljivih statističkih informacija o ESB-u, Europskom stabilizacijskom mehanizmu i Europskom fondu za financijsku stabilnost Statističkom uredu Europske unije (Eurostat) za potrebe izrade platne bilance EU-a. Upravno vijeće donijelo je i Odluku ESB-a kojom se Izvršnom odboru ESB-a delegiraju buduće odluke o prijenosu povjerljivih statističkih informacija o ekonomskoj i financijskoj statistici Eurostatu. Odluka će se objaviti na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Novčanice

Revidirana zajednička politika o objavljivanju podataka iz informacijskog sustava Currency Information System i podataka o proizvodnji novčanica

Upravno vijeće odobrilo je 30. rujna 2020. revidiranu zajedničku politiku o objavljivanju podataka iz informacijskog sustava Currency Information System (CIS2) i podataka o proizvodnji novčanica. U skladu s izmjenama, mjesečni nacionalni neto podatci o izdanjima novčanica, raščlanjeni prema apoenima i nacionalnim središnjim bankama, objavljivat će se preko Spremišta statističkih podataka i na mrežnim stranicama ESB-a devet mjeseci poslije kraja godine. Podatci će se objaviti prvi put ujesen 2020. i odnosit će se na razdoblje od 2002. do kraja 2019. Zajednička politika ustanovljena je 2002. i ESB otad preko Spremišta statističkih podataka i na mrežnim stranicama ESB-a objavljuje samo ukupne podatke za europodručje raščlanjene prema apoenima.

Nadzor banaka

Usklađenost s EBA-inim smjernicama o smanjenju kreditnog rizika

Upravno vijeće 6. listopada 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će djelovanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o smanjenju kreditnog rizika za institucije koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB pristup) uz vlastite procjene gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) (EBA/GL/2020/05) do datuma primjene Smjernica EBA/GL/2020/05, odnosno do 1. siječnja 2022. U Smjernicama EBA/GL/2020/05 objašnjava se primjena odredbi o smanjenju kreditnog rizika i daju dodatne detaljne upute o metodama za priznavanje različitih tehnika smanjenja kreditnog rizika.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama o istovjetnosti sustava povjerljivosti

Upravno vijeće 16. listopada 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o istovjetnosti sustava povjerljivosti (EBA/GL/2020/03) od datuma obavijesti. EBA procjenjuje jesu li sustavi povjerljivosti tijela trećih zemalja istovjetni onima koji se primjenjuju u skladu s pravom EU-a kako bi se olakšalo sudjelovanje tih tijela u kolegijima nadzornih tijela koji nadziru međunarodne kreditne institucije. EBA je izdala Smjernice EBA/GL/2020/03 zato što se pravni instrument za postupak procjene istovjetnosti sustava tijela trećih zemalja promijenio iz preporuke u smjernice i popis nadzornih tijela trećih zemalja čije sustave povjerljivosti EBA smatra istovjetnima uključuje Agenciju za financijske usluge savezne države New York (engl. New York State Department of Financial Services, NY DFS).

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije