European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. spalio mėn.

2020 m. spalio 30 d.

Rinkos operacijos

Gairių dėl pinigų politikos sistemos įgyvendinimo pakeitimai

2020 m. rugsėjo 25 d. Valdančioji taryba priėmė pinigų politikos įgyvendinimą reglamentuojančių ECB teisės aktų dalinius pakeitimus. Jie įsigalios 2021 m. sausio 1 d. Pagal iš dalies pakeistas gaires joks antrinę rinką turintis užtikrintas turtas, išskyrus turtu užtikrintus vertybinius popierius ir padengtąsias obligacijas, Eurosistemoje nebebus priimami įkaitu. Be to, Eurosistemos įkaito sistemoje nebeliks teisės aktais nenustatytų padengtų obligacijų (t. y. sutartimis nustatytų padengtų obligacijų). Iš dalies pakeistose gairėse patikslinamas taikymo procesas ir išorinių kredito vertinimo institucijų pripažinimo Eurosistemos kredito vertinimo sistemoje kriterijai, taip pat iš dalies keičiamos nuostatos dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos sandorio šalių – dėl pasitvirtinusių minimalaus nuosavų lėšų reikalavimo pažeidimų ir prievolės per nustatytą laiką pateikti informaciją apie kapitalo rodiklius pažeidimų traktavimo. Pranešimas spaudai apie tai, iš dalies pakeistos gairės (Gairės ECB/2020/45, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2015/510 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemos įgyvendinimo, Gairės ECB/2020/46, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/65 dėl Eurosistemos pinigų politikos sistemą įgyvendinant taikomų įvertinimų mažesne nei rinkos verte, ir Gairės ECB/2020/47, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/31 dėl papildomų laikinų priemonių, susijusių su Eurosistemos refinansavimo operacijomis ir įkaito tinkamumu) ir šiomis gairėmis įgyvendinamas sprendimas (Sprendimas ECB/2020/48, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/187 dėl trečiosios padengtų obligacijų pirkimo programos įgyvendinimo) paskelbti ECB interneto svetainėje.

Gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/5 dėl užsienio atsargų valdymo

2020 m. spalio 8 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires (ES) 2020/1514, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2008/5 dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo Europos Centrinio Banko užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2020/49). Iš dalies pakeistose gairėse aiškiai nustatyta, kad, ECB patvirtinus, gali būti naudojami standartinių sutarčių, reikšmingų užsienio atsargų valdymo kontekste, atnaujinti ir nauji leidimai ar versijos. Taip pat nustatyta, kad anglų kalba yra automatiškai parenkama kalba pagrindinėms užskaitos sutartims visų sandorio šalių atveju, visoms naujoms užskaitos sutartims, sudaromoms po šių iš dalies pakeistų gairių įsigaliojimo, t. y. po 2020 m. spalio 13 d. Keičiančios gairės paskelbtos portale EUR-Lex.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Viešos konsultacijos dėl Eurosistemos vykdomos elektroninių mokėjimo priemonių, schemų ir susitarimų priežiūros sistemos projekto

2020 m. spalio 22 d. Valdančioji taryba pritarė tam, kad būtų pradėtos du mėnesius truksiančios viešos konsultacijos dėl Eurosistemos vykdomos elektroninių mokėjimo priemonių, schemų ir tvarkų (PISA, angl. Payment Instruments, Schemes and Arrangements) priežiūros ir vertinimo sistemų projektų ir dėl minėtos priežiūros sistemos taikymo išimčių aprašo projekto (visi trys dokumentai kartu sudaro vadinamąją „PISA sistemą“).

PISA sistema turėtų pakeisti šiuo metu taikomus mokėjimo priemonių ir mokėjimo schemų priežiūros standartus ir su tuo susijusias kortelių, tiesioginio debeto ir kredito pervedimų priežiūros tvarkas ir gaires, taip pat elektroninių pinigų apsaugos tikslus. Ją įgyvendinus, Eurosistemos vykdomos priežiūros standartai bus kiek įmanoma maksimaliai suderinti su tarptautiniais priežiūros standartais (CPMI-IOSCO finansų rinkų infrastruktūros principais), su Eurosistemos vykdomos sisteminės svarbos mokėjimo sistemų priežiūros standartais ir su patikslinta mažmeninių mokėjimų sistemų priežiūros sistema. Joje atsižvelgiama ir į naujausius reguliavimo, technologijų ir rinkos pokyčius bei į patirtį, įgytą vykdant mokėjimo kortelių schemų ir bendros mokėjimų eurais erdvės (SEPA) priežiūrinius vertinimus. Apie viešas konsultacijas paskelbta ECB interneto svetainėje.

Eurosistemos įkaito valdymo sistemos taikymo pradžios nukėlimas

2020 m. spalio 22 d. Valdančioji taryba nusprendė Eurosistemos įkaito valdymo sistemos taikymo pradžią nukelti iš 2022 m. lapkričio mėn. į 2023 m. lapkričio mėn. Šį pakeitimą pasiūlė Rinkos infrastruktūros valdyba, atsižvelgdama į anksčiau Valdančiosios tarybos priimtą sprendimą nukelti TARGET2 (Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos) ir T2S (TARGET2-Securities) konsolidavimo projekto pradžią iš 2021 m. lapkričio mėn. į 2022 m. lapkričio mėn., rinkos dalyviams pareiškus nuogąstavimų, kad dėl dabartinės nepalankios aplinkos jie gali nespėti laiku pasirengti iš pradžių numatytam 2021 m. lapkričio mėn. terminui.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl papildomų uždavinių, susijusių su bendra Europos mokėjimų erdve (SEPA), pavedimo Bank of Greece, kaip nacionalinei kompetentingai institucijai

2020 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/23 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl trumpalaikio likvidumo, kurį Banca Naţională a Român teikia Banko indėlių garantijų fondui

2020 m. spalio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/24 Banca Naţională a României prašymu.

ECB nuomonė dėl indėlių garantijų sistemos ir kitų iš dalies keičiamų teisės aktų dėl finansinių paslaugų Liuksemburge

2020 m. spalio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/25 Liuksemburgo finansų ministerijos prašymu.

ECB vidaus valdymas

Naujas Rinkos infrastruktūros valdybos narys

2020 m. rugsėjo 25 d. Valdančioji taryba paskyrė De Nederlandsche Bank Mokėjimų ir rinkos infrastruktūros skyriaus direktorę Inge van Dijk į Rinkos infrastruktūros valdybos narius vietoj Petra Hielkema. Pareigas ji pradeda eiti iškart, o kadencija baigiasi 2022 m. gegužės 31 d.

Laikinasis Informacinių technologijų komiteto pirmininkas

2020 m. rugsėjo 30 d. Valdančioji taryba patvirtino Informacinių sistemų generalinio direktorato (IS GD) generalinio direktoriaus pavaduotojo Magí Clavé paskyrimo laikinuoju Informacinių technologijų komiteto pirmininku pratęsimą iki kol bus paskirtas naujas IS GD generalinis direktorius.

Išplėsta ECB pranešimų apie pažeidimus teikimo sistema

2020 m. spalio 27 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą (ES) 2020/1575 dėl informacijos apie pažeidimus, pateiktos naudojant informavimo apie pažeidimus priemonę, vertinimo ir tolesnių veiksmų, kai tai susiję su ECB aukšto lygio tarnautoju. Neseniai ECB įdiegė vidaus pranešimų teikimo platformą, kad per platformą, per kurią siunčiami pranešimai apie pažeidimus, būtų galima siųsti pranešimus ir apie aukšto rango ECB pareigūnus, kuriems pažeidimas priskiriamas arba kurie susiję su tokiu asmeniu. Sprendimas yra dalis naujai išplėstos ECB pranešimų apie pažeidimus teikimo sistemos; juo ne tik įdiegiama saugi pranešimų teikimo priemonė, bet ir sustiprinama apsaugos nuo keršijimo politika. Sprendimu siekiama užtikrinti sklandų išplėstos sistemos įgyvendinimą, numatant nuodugnų visų per naująją pranešimų teikimo priemonę pateiktų pranešimų įvertinimą ir reagavimą į juos suderinta tvarka. Sprendimas paskelbtas portale EUR-lex.

Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

2020 m. spalio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/26 Europos Vadovų Tarybos pirmininko prašymu. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Statistika

Gairių pakeitimai dėl ataskaitų apie duomenų kokybę periodiškumo

2020 m. spalio 14 d. Valdančioji taryba priėmė ECB gairių ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos, ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje ir ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje pakeitimus. Pagrindinis pakeitimų tikslas – pakeisti ataskaitų apie surinktų duomenų kokybę teikimo periodiškumą – teikti jas ne kasmet, o kas dvejus metus, taip siekiant užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp poreikio tikrinti ir pranešti tą informaciją Valdančiajai tarybai ir euro zonos NCB ir ECB tenkančios ataskaitų apie duomenų kokybę rengimo naštos. Siekiant užtikrinti pakankamai lankstumo ir tinkamą reagavimą, jeigu per tą dvejų metų laikotarpį kiltų klausimų dėl duomenų kokybės, visose gairėse paliekama galimybė esant būtinybei teikti Valdančiajai tarybai ad hoc ataskaitas. Visuose trijuose gaires iš dalies keičiančiuose dokumentuose (Gairėse ECB/2020/50, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/23 dėl valdžios sektoriaus finansų statistikos, Gairėse ECB/2020/51, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2013/24 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje, ir Gairėse ECB/2020/52, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl ECB statistinės atskaitomybės reikalavimų išorės sektoriaus statistikos srityje) yra ir nedidelių techninio pobūdžio pakeitimų. Visos trys keičiančios gairės paskelbtos portale EUR-Lex.

Konfidencialios statistinės informacijos apie ekonomikos ir finansų statistiką perdavimas Eurostatui

2020 m. spalio 22 d. Valdančioji taryba pritarė, kad Europos Sąjungos statistikos tarnybai (Eurostatui) būtų pateikta ketvirtinė konfidenciali statistinė informacija apie ECB, Europos stabilumo mechanizmą ir Europos finansinio stabilumo fondą, kuri reikalinga ES mokėjimų balanso statistikai parengti. Be to, Valdančioji taryba priėmė ECB sprendimą, kuriuo suteikia įgaliojimus ECB vykdomajai valdybai ateityje priimti tokius sprendimus dėl konfidencialios statistinės informacijos apie ekonomikos ir finansų statistiką pateikimo. Sprendimas netrukus bus paskelbtas portale EUR-lex.

Banknotai

Pakoreguota bendra Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 (CIS 2) duomenų ir duomenų apie banknotų gamybą skelbimo politika

2020 m. rugsėjo 30 d. Valdančioji taryba patvirtino pakoreguotą bendrą Grynųjų pinigų informacinės sistemos 2 (CIS 2) duomenų ir duomenų apie banknotų gamybą skelbimo politiką. Įsigaliojus pakeitimams, Statistinių duomenų saugykloje (SDW) ir ECB interneto svetainėje bus skelbiami – su devynių mėnesių nuo metų pabaigos uždelsimu – mėnesiniai duomenys apie nacionalines grynąsias banknotų emisijas, suskirstyti pagal nominalą ir nacionalinį centrinį banką. Pirmieji duomenys bus paskelbti 2020 m. rudenį ir apims 2002–2019 m. pab. laikotarpį. Ši bendra politika buvo priimta 2002 m.; nuo tada Eurosistema SDW ir ECB interneto svetainėje skelbė tik apibendrintus visos euro zonos duomenis, suskirstytus pagal nominalą.

Bankų priežiūra

EBI gairių dėl kredito rizikos mažinimo laikymasis

2020 m. spalio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina laikytis gairių dėl kredito rizikos mažinimo įstaigose, kuriose IRB metodas taikomas naudojant savus LGD įverčius, (EBA/2020/05) ir pradėti jas taikyti nuo jų įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2022 m. sausio 1 d. Gairėse paaiškintas nuostatų dėl kredito rizikos mažinimo taikymas ir pateikta papildomų išsamių orientyrų dėl įvairių kredito rizikos mažinimo būdų pripažinimo metodų.

EBI gairių dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo laikymasis

2020 m. spalio 16 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina nuo tokio pranešimo dienos laikytis EBI gairių dėl konfidencialumo režimų lygiavertiškumo (EBA/GL/2020/03). EBI vertina, ar trečiųjų šalių institucijų taikomi konfidencialumo režimai yra lygiaverčiai tiems, kurie taikomi pagal ES teisę, kad tos institucijos galėtų dalyvauti tarptautinių kredito įstaigų priežiūrą vykdančiose priežiūros kolegijose. EBI gaires priimti buvo būtina, nes pasikeitė trečiųjų šalių institucijų lygiavertiškumo vertinimo procedūrai taikoma teisinė priemonė (gairės vietoj rekomendacijų) ir buvo papildytas trečiųjų šalių institucijų, kurių konfidencialumo režimą EBI laiko lygiaverčiu, sąrašas – į jį įtrauktas Niujorko valstijos finansinių paslaugų departamentas (NY DFS).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai