European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2020

30 octombrie 2020

Operațiuni de piață

Modificări aduse orientărilor privind punerea în aplicare a politicii monetare

La data de 25 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat o serie de modificări aduse cadrului juridic al BCE privind punerea în aplicare a politicii monetare, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Orientările modificate prevăd că activele tranzacționabile garantate, altele decât titlurile garantate cu active și obligațiunile garantate, nu vor mai fi acceptate drept garanție în cadrul Eurosistemului. De asemenea, BCE va elimina treptat obligațiunile garantate nereglementate (respectiv obligațiunile garantate contractuale) din cadrul de garantare al Eurosistemului. Totodată, orientările modificate clarifică procesul de solicitare și criteriile de acceptare pentru instituțiile externe de evaluare a creditului în cadrul Eurosistemului de evaluare a creditelor și, de asemenea, modifică cadrul aferent contrapartidelor la operațiunile de politică monetară ale Eurosistemului în ceea ce privește tratamentul aplicat abaterilor confirmate de la cerințele minime de fonduri proprii și încălcării obligației de a raporta informații privind cotele de capital în termenele prevăzute. Pe website-ul BCE sunt disponibile un comunicat de presă pe această temă, orientările modificate (Orientarea BCE/2020/45 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului, Orientarea BCE/2020/46 de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului și Orientarea BCE/2020/47 de modificare a Orientării BCE/2014/31 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului), precum și decizia pusă în aplicare prin aceste orientări (Decizia BCE/2020/48 de modificare a Deciziei (UE) 2020/187 privind punerea în aplicare a celui de al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate).

Orientare de modificare a Orientării BCE/2008/5 privind administrarea activelor din rezervele valutare

La data de 8 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2020/1514 de modificare a Orientării BCE/2008/5 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale Băncii Centrale Europene de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2020/49). Orientarea de modificare prevede în mod explicit că se pot utiliza, cu aprobarea BCE, atât versiunile sau edițiile actualizate, cât și cele noi ale acordurilor standard relevante pentru administrarea de către BCE a activelor externe de rezervă. De asemenea, aceasta prevede că limba engleză trebuie să devină limba utilizată în mod implicit în acordurile-cadru de compensare (netting) pentru toate contrapărțile în ceea ce privește toate noile acorduri de compensare încheiate după 13 octombrie 2020, dată la care intră în vigoare orientarea modificată. Orientarea de modificare este disponibilă în EUR-Lex.

Infrastructura pieței și plăți

Consultare publică privind propunerea de cadru de supraveghere al Eurosistemului pentru instrumentele, schemele și aranjamentele aplicabile plăților electronice

La data de 22 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea unei consultări publice, pe o perioadă de două luni, privind propunerea de cadru de supraveghere și metodologie de evaluare în cadrul Eurosistemului pentru instrumentele, schemele și aranjamentele aplicabile plăților electronice (payment instruments, schemes and arrangements – PISA) și, de asemenea, privind propunerea de politică de exceptare pentru cadrul aferent de supraveghere al Eurosistemului (cele trei documente constituie, împreună, așa-numitul „cadru PISA”).

Cadrul PISA are scopul de a înlocui standardele de supraveghere existente aplicabile instrumentelor de plată și schemelor de plăți, precum și orientările și cadrele de supraveghere aferente aplicabile cardurilor, debitărilor directe și transferurilor credit, precum și obiectivele în materie de securitate privind banii electronici. Acesta aliniază, în măsura posibilului, standardele de supraveghere ale Eurosistemului cu standardele de supraveghere internaționale (Principiile pentru infrastructurile piețelor financiare CPMI-IOSCO), cu standardele de supraveghere ale Eurosistemului aplicabile sistemelor de plăți de importanță sistemică și cu cadrul revizuit de supraveghere aplicabil sistemelor de plăți de mică valoare. Totodată, ia în considerare evoluțiile recente în materie de reglementare, tehnologie și piață, precum și experiența dobândită în urma evaluărilor în scopuri de supraveghere ale schemelor de plăți prin card și ale schemelor de plăți din cadrul zonei unice de plăți în euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Consultarea publică este disponibilă pe website-ul BCE.

Reprogramarea Sistemului de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului

La data de 22 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să reprogrameze, din noiembrie 2022 în noiembrie 2023, data de lansare pentru Sistemul de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului (Eurosystem Collateral Management System – ECMS). Această schimbare, recomandată de Comitetul pentru infrastructura pieței, urmează deciziei anterioare a Consiliului guvernatorilor de amânare a datei de lansare a proiectului de consolidare a Sistemului transeuropean de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) și a TARGET2-Securities (T2S), din noiembrie 2021 în noiembrie 2022, ca urmare a temerilor exprimate de participanții pe piață cu privire la capacitatea acestora de a fi pregătiți la timp pentru data inițială de lansare, prevăzută pentru noiembrie 2021, ca urmare a contextului nefavorabil actual.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la conferirea unor atribuții suplimentare Bank of Greece, în calitate de autoritate competentă, în legătură cu zona unică de plăți în euro (SEPA)

La data de 6 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/23, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la furnizarea de către Banca Națională a României de lichiditate pe termen scurt Fondului de garantare a depozitelor bancare

La data de 26 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/24, la solicitarea Băncii Naționale a României.

Avizul BCE cu privire la schema de garantare a depozitelor și alte modificări ale legislației în materie de servicii financiare din Luxemburg

La data de 27 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/25, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Luxemburg.

Guvernanță corporativă

Un nou membru al Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 25 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Inge van Dijk, directoare a Serviciului plăți și infrastructuri de piață din cadrul De Nederlandsche Bank, în calitate de membră a Comitetului pentru infrastructura pieței, aceasta înlocuind-o pe dna Petra Hielkema, cu efect imediat, pentru un mandat care se va încheia la 31 mai 2022.

Președinția interimară a Comitetului pentru tehnologia informației

La data de 30 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a confirmat prelungirea mandatului dlui Magí Clavé, director general adjunct al Direcției generale sisteme informatice (DG/IS), în funcția de președinte interimar al Comitetului pentru tehnologia informației (Information Technology Committee – ITC) până la numirea unui nou director general al DG/IS.

Cadrul consolidat al BCE privind avertizările de integritate

La data de 27 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2020/1575 privind evaluarea și monitorizarea informațiilor privind încălcările raportate prin instrumentul de avertizare de integritate, în cazul în care persoana vizată este un înalt funcționar al BCE. Recent, platforma de raportare internă a BCE a fost configurată astfel încât informațiile despre încălcări, raportate prin intermediul platformei, să poată include cazurile în care încălcarea este imputată sau asociată unui înalt funcționar al BCE. Această decizie face parte dintr-un cadru privind avertizările de integritate la nivelul BCE care a fost optimizat recent și care, pe lângă faptul că introduce un instrument de raportare securizat, oferă și o politică mai solidă de protecție împotriva represaliilor. Decizia are scopul de a asigura o implementare fără sincope a cadrului optimizat, permițând o evaluare și o monitorizare aprofundată a tuturor sesizărilor transmise prin noul instrument de raportare, în conformitate cu o procedură armonizată. Decizia este disponibilă în EUR-Lex.

Avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

La data de 28 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/26, la solicitarea președintelui Consiliului European. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Statistică

Modificarea Orientărilor privind frecvența raportării cu privire la calitate

La data de 14 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat modificările aduse Orientărilor BCE/2013/23 referitoare la statisticile privind finanțele publice, BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul conturilor financiare trimestriale și BCE/2011/23 privind cerințele de raportare statistică ale BCE în domeniul statisticilor externe. Principalul scop al modificărilor este de a schimba frecvența raportării privind calitatea datelor colectate, de la anuală la bienală, în scopul atingerii unui mai bun echilibru între necesitatea monitorizării și a raportării acestor informații către Consiliul guvernatorilor și sarcina impusă BCN din zona euro și BCE cu privire la elaborarea rapoartelor privind calitatea datelor. Pentru a permite mai multă flexibilitate și o reacție adecvată la problemele de calitate a datelor în acest interval, fiecare orientare prevede o marjă de apreciere pentru transmiterea de rapoarte ad-hoc către Consiliul guvernatorilor, dacă acest lucru este considerat necesar. Totodată, cele trei orientări de modificare (Orientarea BCE/2020/50 de modificare a Orientării BCE/2013/23 cu privire la statisticile privind finanțele publice, Orientarea BCE/2020/51 de modificare a Orientării BCE/2013/24 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul conturilor financiare trimestriale și Orientarea BCE/2020/52 de modificare a Orientării BCE/2011/23 în ceea ce privește frecvența raportării către Banca Centrală Europeană a informațiilor cu privire la calitatea statisticilor externe) au introdus și modificări tehnice minore. Cele trei orientări de modificare sunt disponibile în EUR-Lex.

Transmiterea de informații statistice confidențiale privind statisticile economice și financiare către Eurostat

La data de 22 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat transmiterea cu frecvență trimestrială către Biroul Statistic al Uniunii Europene (Eurostat) a unor informații statistice confidențiale cu privire la BCE, la Mecanismul european de stabilitate și la European Financial Stability Facility, în scopul elaborării statisticilor privind balanța de plăți a UE. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a adoptat decizia BCE prin care se deleagă Comitetului executiv al BCE deciziile ulterioare privind transmiterea către Eurostat de informații statistice confidențiale privind statisticile economice și financiare. Decizia va fi publicată în EUR-Lex.

Bancnote

Politica comună revizuită privind publicarea datelor aferente Sistemului de informații privind numerarul și producției bancnotelor

La data de 30 septembrie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat politica comună revizuită privind publicarea datelor aferente Sistemului de informații privind numerarul (Currency Information System – CIS2) și producției bancnotelor. În urma modificărilor; datele lunare naționale privind emisiunile nete de bancnote, defalcate în funcție de cupiură și de banca centrală națională, se vor publica în baza de date statistice (Statistical Data Warehouse – SDW)și pe website-ul BCE, în termen de nouă luni de la sfârșitul anului. Datele vor fi publicate prima dată în toamna anului 2020 și vor acoperi perioada cuprinsă între anul 2002 și finalul anului 2019. Politica comună a fost introdusă în anul 2002 și, începând din acel moment, Eurosistemul a publicat în baza de date statistice și pe website-ul BCE numai cifre agregate privind zona euro, defalcate în funcție de cupiură.

Supravegherea bancară

Conformitatea cu Ghidul ABE privind diminuarea riscului de credit

La data de 6 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE intenționează să se conformeze Ghidului privind diminuarea riscului de credit pentru instituțiile care aplică abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) utilizând propriile estimări ale pierderilor în caz de nerambursare (LGD) (EBA/GL/2020/05) până la data intrării în vigoare a ghidului, respectiv 1 ianuarie 2022. Ghidul clarifică aplicarea dispozițiilor privind diminuarea riscului de credit și oferă îndrumări detaliate suplimentare privind metodele de recunoaștere a diferitelor tehnici de diminuare a riscului de credit.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind echivalența regimurilor de confidențialitate

La data de 16 octombrie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE intenționează să se conformeze Ghidului privind echivalența regimurilor de confidențialitate (EBA/GL/2020/03) începând de la data notificării. ABE evaluează dacă regimurile de confidențialitate ale autorităților din țări terțe sunt echivalente celor aplicabile conform legislației UE, cu scopul de a facilita participarea acestor autorități la colegiile de supraveghere care supraveghează instituțiile de credit internaționale. Emiterea ghidului de către ABE a fost necesară întrucât instrumentul juridic utilizat pentru procedura de evaluare a echivalenței autorităților din țări terțe s-a schimbat, din recomandări în ghid, iar lista autorităților de supraveghere din țările terțe al căror regim de confidențialitate este considerat echivalent de ABE a fost modificată pentru a include Departamentul pentru Servicii Financiare al statului New York (New York State Department of Financial Services – NY DFS).

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media