European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Oktober 2020

30 oktober 2020

Markttransacties

Wijzigingen in richtsnoeren voor uitvoering van het monetair beleid

Op 25 september 2020 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen in het juridisch raamwerk van de ECB voor de uitvoering van het monetair beleid aangenomen, geldig vanaf 1 januari 2021. Krachtens de gewijzigde richtsnoeren accepteert het Eurosysteem als onderpand alleen zekergestelde verhandelbare activa in de vorm van effecten met activa als onderpand en gedekte obligaties. Tevens zal de ECB niet-wettelijk gereguleerde gedekte obligaties (d.w.z. contractuele gedekte obligaties) uitfaseren als onderpand voor het Eurosysteem. De gewijzigde richtsnoeren voorzien tevens in verduidelijking van de aanvraagprocedure en acceptatiecriteria voor externe kredietbeoordelingsinstellingen binnen het kredietbeoordelingskader van het Eurosysteem. De gewijzigde richtsnoeren voorzien bovendien in aanpassing van het raamwerk betreffende de tegenpartijen van het Eurosysteem bij monetairbeleidstransacties, wat betreft de behandeling van bevestigde schendingen van minimum eigenvermogensvereisten en schendingen van de verplichting tot rapportering van informatie over kapitaalratio's binnen de vereiste deadlines. Het bijbehorende persbericht, de gewijzigde richtsnoeren (Richtsnoer ECB/2020/45 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2015/510 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem, Richtsnoer ECB/2020/46 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/65 betreffende binnen het kader van de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem toegepaste surpluspercentages, en Richtsnoer ECB/2020/47 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2014/31 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende financieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand) en het besluit waarmee deze richtsnoeren ten uitvoer worden gelegd (Besluit ECB/2020/48 tot wijziging van Besluit (EU) 2020/187 houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties) zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Richtsnoer tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/5 betreffende het beheer van de externe reserves

Op 8 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2020/1514 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2008/5 betreffende het beheer van de externe reserves van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de Europese Centrale Bank (ECB/2020/49) aangenomen. In het wijzigingsrichtsnoer wordt expliciet gemaakt dat de bijgewerkte en nieuwe versies of edities van standaardovereenkomsten die relevant zijn voor het beheer van de externe reserves van de ECB kunnen worden gebruikt, met toestemming van de ECB. Tevens wordt in het richtsnoer het Engels als standaardtaal aangewezen voor raamverrekeningsovereenkomsten die worden afgesloten na 13 oktober 2020, de ingangsdatum van het gewijzigde richtsnoer. Het wijzigingsrichtsnoer is beschikbaar in EUR-Lex.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Openbare raadpleging over het ontwerp van het oversightkader van het Eurosysteem voor elektronische betalingsinstrumenten, -systemen en -regelingen

Op 22 oktober 2020 stemde de Raad van Bestuur in met de lancering van een twee maanden durende openbare raadpleging over het ontwerp van het oversightkader en de beoordelingsmethodiek voor elektronische betalingsinstrumenten, -systemen en -regelingen (payment instruments, schemes and arrangements – PISA) van het Eurosysteem, en het ontwerp van het uitsluitingsbeleid voor het hiermee verband houdende oversightkader van het Eurosysteem (samen worden de drie documenten aangeduid als het PISA-kader).

Het PISA-kader is bedoeld ter vervanging van de huidige oversightnormen voor betalingsinstrumenten en -systemen en de hiermee verband houdende oversightkaders en richtsnoeren voor kaarten, automatische incasso's/domiciliëringen en overmakingen, evenals de veiligheidsdoelstellingen voor e-money. Met het kader worden de oversightnormen van het Eurosysteem zoveel mogelijk op een lijn gebracht met internationale oversightnormen (de CPMI-IOSCO-beginselen voor financiëlemarktinfrastructuren), met de oversightnormen van het Eurosysteem voor systeemrelevante betalingssystemen en met het herziene oversightkader voor retailbetalingssystemen. In het kader wordt ook rekening gehouden met recente ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, technologie en de markt en met de opgedane ervaring met oversightbeoordelingen van kaartbetaalsystemen en betaalsystemen in het kader van de Single Euro Payments Area (SEPA). De openbare raadpleging is beschikbaar op de website van de ECB.

Nieuw tijdschema voor het onderpandbeheersysteem van het Eurosysteem

Op 22 oktober 2020 besloot de Raad van Bestuur tot verschuiving van de begindatum van het onderpandbeheersysteem van het Eurosysteem (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) van november 2022 naar november 2023. Deze verschuiving, op advies van de Raad voor marktinfrastructuur, vloeit voort uit het eerdere besluit van de Raad van Bestuur tot uitstel van de startdatum van het project voor samenvoeging van het Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system (TARGET2) en TARGET2-Securities (T2S) van november 2021 naar november 2022. Dit uitstel hing samen met de door marktdeelnemers geuite bezorgdheid over hun capaciteit om in het licht van het huidige ongunstige klimaat de oorspronkelijke startdatum in november 2021 te halen.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de toewijzing van aanvullende taken met betrekking tot eengemaakte eurobetalingsruimte (SEPA) aan de Bank of Greece als nationale bevoegde autoriteit

Op 6 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/23 op verzoek van het Griekse ministerie van Financiën aangenomen.

Advies van de ECB inzake de verstrekking van kortetermijnliquiditeit van Banca Naţională a României aan het bankdepositogarantiefonds

Op 26 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/24 op verzoek van Banca Naţională a României aangenomen.

Advies van de ECB inzake het depositogarantiestelsel en andere wijzigingen van de wetgeving inzake financiële diensten in Luxemburg

Op 27 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/25 op verzoek van het Luxemburgse ministerie van Financiën aangenomen.

Corporate governance

Nieuw lid van de Raad voor marktinfrastructuur

Op 25 september 2020 heeft de Raad van Bestuur mevrouw Inge van Dijk, als directeur verantwoordelijk voor betalingsverkeer en marktinfrastructuren bij De Nederlandsche Bank, benoemd als lid van de Raad voor marktinfrastructuur (Market Infrastructure Board). Ze vervangt met onmiddellijke ingang mevrouw Petra Hielkema voor een termijn die op 31 mei 2022 afloopt.

Interim-voorzitter van het Comité informatietechnologie

Op 30 september 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de verlenging van de benoeming van de heer Magí Clavé, plaatsvervangend directeur-generaal Informatiesystemen (DG/IS) van de ECB, als interim-voorzitter van het Information Technology Committee (ITC), totdat een nieuwe directeur-generaal DG/IS wordt benoemd.

Verbeterd klokkenluiderskader van de ECB

Op 27 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met Besluit (EU) 2020/1575 betreffende de beoordeling en opvolging van via het klokkenluidersinstrument gemelde informatie over inbreuken, waarbij een hoge ambtenaar van de Europese Centrale Bank is betrokken. Het interne meldingsplatform van de ECB is recent zo opgezet dat de informatie over via het platform gemelde inbreuken onder meer kan bestaan uit meldingen waarin een hooggeplaatste ECB-functionaris als verantwoordelijke voor een schending wordt aangewezen, of waarin een persoon wordt aangewezen die met een hooggeplaatste ECB-functionaris is verbonden. Dit besluit is onderdeel van het recent verbeterde klokkenluiderskader van de ECB dat niet alleen voorziet in een veilig meldingsinstrument, maar tevens in een aangescherpt beleid ter bescherming tegen represailles. Doel van het besluit is het verbeterde raamwerk soepel in te voeren door te voorzien in een grondige en geharmoniseerde beoordeling en opvolging van alle meldingen die via het nieuwe meldingsinstrument worden gedaan. Het besluit is beschikbaar in EUR-Lex.

Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Op 28 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur CON/2020/26 op verzoek van de voorzitter van de Europese Raad aangenomen. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

Wijziging van de richtsnoeren betreffende de frequentie waarmee over gegevenskwaliteit wordt gerapporteerd

Op 14 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen aangenomen van de ECB-richtsnoeren ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën, ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen en ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken. De wijzigingen bestaan vooral uit het aanpassen van de frequentie waarmee over de kwaliteit van de gegevens wordt gerapporteerd, van jaarlijks naar tweejaarlijks, met het oog op een beter evenwicht tussen enerzijds de noodzaak om deze informatie te monitoren en aan de Raad van Bestuur te rapporteren en anderzijds de last voor de nationale centrale banken van het eurogebied en de ECB voortvloeiend uit het opstellen van rapportages over de gegevenskwaliteit. Elk richtsnoer voorziet in een flexibele en adequate reactie op gegevenskwaliteitsproblemen die zich in de tussentijd voordoen, aangezien de mogelijkheid is geschapen om hierover op ad-hocbasis aan de Raad van Bestuur te rapporteren. Voorts voorzien de volgende drie wijzigingsrichtsnoeren in kleine technische wijzigingen: Richtsnoer ECB/2020/50 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/23 inzake statistieken betreffende overheidsfinanciën, Richtsnoer ECB/2020/51 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen, en Richtsnoer ECB/2020/52 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de frequentie van de rapportage aan de Europese Centrale Bank met betrekking tot de kwaliteit van externe statistieken. De drie wijzigingsrichtsnoeren zijn beschikbaar in EUR-Lex.

Uitwisseling van vertrouwelijke economische en financiële informatie met Eurostat

Op 22 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de driemaandelijkse verzending aan het statistiekbureau van de EU (Eurostat) van vertrouwelijke statistische informatie betreffende de ECB, het Europees Stabiliteitsmechanisme en de Europese Faciliteit voor financiële stabiliteit ten behoeve van het samenstellen van betalingsbalansstatistieken van de EU. De Raad van Bestuur heeft ook een besluit aangenomen op grond waarvan toekomstige besluiten over de uitwisseling van vertrouwelijke statistische informatie over economische en financiële statistieken met Eurostat worden gedelegeerd aan de directie van de ECB. Het besluit komt beschikbaar in EUR-Lex.

Bankbiljetten

Herzien gemeenschappelijk beleid over de publicatie van gegevens uit het Currency Information System en over de bankbiljettenproductie

Op 30 september 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het herziene gemeenschappelijke beleid betreffende de publicatie van gegevens uit het Currency Information System (CIS2) en over de bankbiljettenproductie. De wijzigingen voorzien in de publicatie van de maandgegevens over de nationale netto-uitgifte van bankbiljetten, uitgesplitst naar coupure en nationale centrale bank, via het Statistical Data Warehouse (SDW) en op de website van de ECB, met een vertraging van negen maanden na jaareinde. De gegevens worden voor het eerst gepubliceerd in de herfst van 2020; deze bestrijken de periode 2002-eind 2019. Het gemeenschappelijke beleid kwam in 2002 tot stand en sindsdien heeft het Eurosysteem via het SDW en op de ECB-website alleen geaggregeerde gegevens over het eurogebied gepubliceerd uitgesplitst naar coupure.

Bankentoezicht

Naleving van EBA-richtsnoeren inzake kredietrisicolimitering

Op 6 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voornemens is zich aan de Richtsnoeren inzake kredietrisicolimitering voor instellingen die gebruik maken van een interne-ratingbenadering (IRB) met eigen ramingen van LGD's (EBA/GL/2020/05) te houden, en wel uiterlijk vanaf de toepassingsdatum van de richtsnoeren (1 januari 2022). In de richtsnoeren wordt de toepassing van de limiteringsbepalingen verduidelijkt en worden aanvullende en gedetailleerde richtlijnen verstrekt over de methoden voor het in aanmerking nemen van verschillende limiteringstechnieken.

Naleving van de EBA-richtsnoeren betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

Op 16 oktober 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voornemens is zich aan de Richtsnoeren betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen (EBA/GL/2020/03) te houden vanaf de datum van kennisgeving. De EBA beoordeelt of de geheimhoudingsregelingen van de autoriteiten in derde landen gelijkwaardig zijn aan de regelingen krachtens EU-recht om te faciliteren dat deze autoriteiten kunnen deelnemen aan de colleges van toezichthouders die toezicht houden op internationale kredietinstellingen. De uitgifte van de richtsnoeren door de EBA was noodzakelijk in verband met de wijziging van het rechtsinstrument voor de procedure inzake de gelijkwaardigheidsbeoordeling van de autoriteiten in derde landen (van aanbevelingen naar richtsnoeren) en om de New York State Department of Financial Services (NY DFS) op te nemen op de lijst van toezichthoudende autoriteiten van derde landen waarvan het geheimhoudingsregime door de EBA gelijkwaardig wordt geacht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media