European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Oktober 2020

30. oktober 2020

Tržne operacije

Spremembe smernic o izvajanju denarne politike

Svet ECB je 25. septembra 2020 sprejel spremembe pravnega okvira ECB za izvajanje denarne politike. Spremembe bodo v veljavo stopile 1. januarja 2021. V skladu z njimi se za zavarovanje terjatev Eurosistema od tega datuma ne bo sprejemalo nobeno zavarovano tržno premoženje razen listinjenih vrednostnih papirjev in kritih obveznic. Iz sistema zavarovanja terjatev v Eurosistemu bo ECB postopno izključila tudi nezakonodajne krite obveznice (tj. pogodbene krite obveznice). Spremenjene smernice poleg tega pojasnjujejo postopek za oddajo vloge in merila za sprejem zunanjih bonitetnih institucij v bonitetni okvir Eurosistema ter spreminjajo okvir Eurosistema za nasprotne stranke denarne politike, kar zadeva obravnavo potrjenih kršitev minimalnih kapitalskih zahtev in kršitev obveznosti poročanja o kapitalskem količniku do zahtevanega roka. Sporočilo za javnost in spremenjene smernice (Smernica ECB/2020/45 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema, Smernica ECB/2020/46 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema, in Smernica ECB/2020/47 o spremembi Smernice ECB/2014/31 o dodatnih začasnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja) ter sklep, ki se izvaja s temi smernicami (Sklep ECB/2020/48 o spremembi Sklepa (EU) 2020/187 o izvajanju tretjega programa nakupa kritih obveznic), so na voljo na spletnem mestu ECB.

Smernica o spremembi Smernice ECB/2008/5 o upravljanju deviznih rezerv

Svet ECB je 8. oktobra 2020 sprejel Smernico (EU) 2020/1514 o spremembi Smernice ECB/2008/5 o upravljanju deviznih rezerv Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (ECB/2020/49). Nova smernica zdaj izrecno navaja, da se po pridobitvi soglasja ECB smejo uporabljati posodobljene in nove različice ali izdaje standardnih sporazumov, ki so relevantni za upravljanje deviznih rezerv ECB. Poleg tega določa, da je angleščina privzeti jezik okvirnih pogodb o pobotu za vse nasprotne stranke, in sicer za vse nove pogodbe o pobotu, ki so bile sklenjene po 13. oktobru 2020, torej datumu, ko je spremenjena smernica stopila v veljavo. Smernica o spremembi je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Tržna infrastruktura in plačila

Javno posvetovanje o osnutku Eurosistemovega okvira za pregled elektronskih plačilnih instrumentov, shem in ureditev

Svet ECB je 22. oktobra 2020 odobril začetek dvomesečnega javnega posvetovanja o osnutku Eurosistemovega okvira za pregled elektronskih plačilnih instrumentov, shem in ureditev (payment instruments, schemes and arrangements, PISA), o osnutku ocenjevalne metodologije zanje ter o osnutku politike izjem v Eurosistemovem pregledniškem okviru (vsi trije dokumenti skupaj sestavljajo t. i. okvir PISA).

Okvir bo po načrtih zamenjal sedanje standarde pregleda plačilnih instrumentov in plačilnih shem, okvire pregleda in smernice za kartice, direktne obremenitve in kreditna plačila ter cilje glede varnosti e-denarja. Kolikor je mogoče, predlagani okvir usklajuje Eurosistemove standarde z mednarodnimi standardi pregleda (načela CPMI-IOSCO za infrastrukture finančnih trgov), z Eurosistemovimi standardi pregleda sistemsko pomembnih plačilnih sistemov in z revidiranim okvirom za pregled sistemov plačil malih vrednosti. Upošteva tudi nedavne regulativne, tehnološke in tržne spremembe ter izkušnje, pridobljene v pregledniških ocenah kartičnih plačilnih shem in plačilnih shem enotnega območja plačil v eurih (SEPA). Javno posvetovanje je na voljo na spletnem mestu ECB.

Preložitev uvedbe sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu

Svet ECB je 22. oktobra 2020 sklenil preložiti uvedbo sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu (Eurosystem Collateral Management System, ECMS) z novembra 2022 na november 2023. Ta sprememba, sprejeta po nasvetu Odbora za tržno infrastrukturo, sledi odločitvi Sveta ECB, da odloži začetek projekta za konsolidacijo transevropskega sistema bruto poravnave v realnem času (TARGET2) in sistema TARGET2-Securities (T2S) z novembra 2021 na november 2022 zaradi dvomov tržnih udeležencev, da bodo spričo trenutnega neugodnega okolja pripravljeni do prvotnega datuma uvedbe sistema ECMS v novembru 2021.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o prenosu dodatnih nalog v zvezi z enotnim območjem plačil v eurih (SEPA) na centralno banko Bank of Greece kot pristojni nacionalni organ

Svet ECB je 6. oktobra 2020 Mnenje CON/2020/23 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o zagotovitvi kratkoročne likvidnosti skladu za jamstvo za bančne vloge s strani centralne banke Banca Naţională a României

Svet ECB je 26. oktobra 2020 Mnenje CON/2020/24 sprejel na zahtevo centralne banke Banca Naţională a României.

Mnenje ECB o sistemu jamstva za vloge in drugih spremembah luksemburške zakonodaje na področju finančnih storitev

Svet ECB je 27. oktobra 2020 Mnenje CON/2020/25 sprejel na zahtevo luksemburškega ministrstva za finance.

Upravljanje in vodenje

Nova članica Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 25. septembra 2020 imenoval Inge van Dijk, direktorico oddelka za plačila in tržne infrastrukture v centralni banki De Nederlandsche Bank, za članico Odbora za tržno infrastrukturo, v katerem bo zamenjala Petro Hielkema. Imenovanje začne veljati takoj, mandat pa traja do 31. maja 2022.

Začasni predsednik Odbora za informacijsko tehnologijo

Svet ECB je 30. septembra 2020 potrdil podaljšanje imenovanja Magíja Clavéja, namestnika generalnega direktorja v generalnem direktoratu Informacijski sistemi (DG/IS), za začasnega predsednika Odbora za informacijsko tehnologijo (ITC), dokler ne bo imenovan nov generalni direktor DG/IS.

Razširjeni okvir ECB za prijavo kršitev

Svet ECB je 27. oktobra 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/1575 glede ocenjevanja informacij o kršitvah, o katerih se poroča prek orodja za žvižgače, kadar je zadevna oseba visoki uradnik ECB, in glede nadaljnjega ukrepanja na podlagi teh informacij. ECB je nedavno vzpostavila interno platformo za prijavo kršitev oz. žvižgaštvo, ki omogoča, da je na platformi mogoče oddati tudi prijave, ki kot osebo, kateri se pripisuje kršitev, ali je s to osebo povezana, navajajo visokega uradnika ali uradnico ECB. Sklep je sestavni del novega razširjenega okvira ECB za prijavo kršitev, ki poleg novega orodja za poročanje o kršitvah vključuje tudi izboljšano politiko za zaščito pred povračilnimi ukrepi. Namen sklepa je zagotoviti nemoteno delovanje razširjenega okvira, saj omogoča temeljito oceno in ustrezno ukrepanje po enotnem postopku za vse prijave, oddane z novim orodjem. Sklep je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Mnenje Sveta Evropske centralne banke o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Svet ECB je 28. oktobra 2020 Mnenje CON/2020/26 sprejel na zahtevo predsednika Evropskega sveta. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Statistika

Sprememba smernic o pogostosti poročanja o kakovosti

Svet ECB je 14. oktobra 2020 sprejel spremembe smernic ECB o statistiki državnih financ (ECB/2013/23), o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (ECB/2013/24) in o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2011/23). Glavni namen teh sprememb je spremeniti pogostost poročanja o kakovosti zbranih podatkov z enkrat letno na enkrat vsaki dve leti, da se zagotovi boljše ravnotežje med spremljanjem in poročanjem teh informacij Svetu ECB na eni strani ter bremenom nacionalnih centralnih bank euroobmočja in ECB za pripravo poročil o kakovosti podatkov na drugi. Za lažje in prožnejše odzivanje na vprašanja v zvezi s kakovostjo podatkov v času med dvema poročiloma vse tri smernice dopuščajo, da se Svetu ECB po potrebi predloži priložnostno poročilo. Z novimi smernicami (Smernica ECB/2020/50 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ, Smernica ECB/2020/51 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov, Smernica ECB/2020/52 o spremembi Smernice ECB/2011/23 glede pogostosti poročanja Evropski centralni banki o kakovosti zunanje statistike) so bile uvedene tudi manjše tehnične spremembe. Vse tri smernice so na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Posredovanje zaupnih statističnih informacij o ekonomski in finančni statistiki Eurostatu

Svet ECB je 22. oktobra 2020 odobril četrtletno posredovanje zaupnih statističnih informacij v zvezi z ECB, Evropskim mehanizmom za stabilnost in Evropsko družbo za finančno stabilnost Statističnemu uradu Evropskih skupnosti (Eurostat) za namene pripravljanja plačilnobilančne statistike EU. Svet ECB je sprejel tudi sklep ECB, s katerim je na Izvršilni odbor ECB prenesel prihodnje odločitve o posredovanju zaupnih statističnih informacij o ekonomski in finančni statistiki Eurostatu. Sklep bo objavljen na spletnem mestu EUR-Lex.

Bankovci

Revidirana skupna politika objavljanja podatkov gotovinskega informacijskega sistema in podatkov o proizvodnji bankovcev.

Svet ECB je 30. septembra 2020 odobril revidirano skupno politiko objavljanja podatkov gotovinskega informacijskega sistema CIS2 in podatkov o proizvodnji bankovcev. V skladu z revidirano politiko se bodo mesečni nacionalni podatki o neto izdaji bankovcev, razčlenjeni po apoenih in nacionalnih centralnih bankah, objavljali v statističnem skladišču (SDW) in na spletnem mestu ECB z devetmesečnim zamikom od konca leta. Podatki bodo prvič objavljeni jeseni 2020, zajemali pa bodo obdobje od leta 2002 do konca leta 2019. Skupna politika je bila sprejeta leta 2002 in od takrat je Eurosistem v statističnem skladišču ter na spletnem mestu ECB objavljal samo agregirane podatke euroobmočja, razčlenjene po apoenih.

Bančni nadzor

Skladnost s smernicami EBA o zmanjševanju kreditnega tveganja

Svet ECB 6. oktobra 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da Evropski bančni organ (EBA) obvesti o tem, da se namerava ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, do datuma začetka veljavnosti smernice, t. j. 1. januarja 2022, uskladiti s Smernicami o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (EBA/GL/2020/05). Smernice pojasnjujejo uporabo določb o zmanjševanju kreditnega tveganja in vsebujejo dodatne podrobne napotke o metodah za prepoznavanje različnih tehnik za zmanjševanje kreditnega tveganja.

Skladnost s smernicami EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Svet ECB 16. oktobra 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da organ EBA obvesti o tem, da se namerava ECB za pomembne institucije, ki so pod njenim neposrednim nadzorom, od datuma obvestila uskladiti s Smernicami o enakovrednosti ureditev zaupnosti (EBA/GL/2020/03). Organ EBA oceni, ali so ureditve zaupnosti organov tretjih držav enakovredne tistim, ki jih predpisuje zakonodaja EU, da bi olajšal sodelovanje teh organov v kolegijih nadzornikov, ki nadzirajo mednarodne kreditne institucije. Izdaja Smernic je bila potrebna, ker se je pravni instrument, ki se je uporabljal pri ocenjevanju enakovrednosti organov tretjih držav, spremenil iz priporočil v smernice, organ EBA pa je na seznam nadzornih organov tretjih držav, katerih ureditev zaupnosti velja za enakovredno, dodal nadzorni organ za finančne storitve v ameriški zvezni državi New York (NY DFS).

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije