European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Október 2020

30. októbra 2020

Operácie na trhu

Zmeny usmernení týkajúcich sa výkonu menovej politiky

Dňa 25. septembra 2020 Rada guvernérov prijala zmeny právneho rámca ECB pre výkon menovej politiky, ktoré začnú platiť od 1. januára 2021. Podľa zmenených usmernení budú v prípade zabezpečených obchodovateľných aktív ako kolaterál v operáciách Eurosystému akceptovateľné len cenné papiere kryté aktívami a kryté dlhopisy. ECB tiež z kolaterálového rámca Eurosystému postupne vylúči kryté dlhopisy neregulované v EHP (t. j. zmluvne regulované kryté dlhopisy). Zmenené usmernenia zároveň objasňujú proces predkladania žiadostí a kritériá akceptovateľnosti externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko v rámci Eurosystému na hodnotenie kreditného rizika a zavádzajú ďalšie zmeny pravidiel pre zmluvné strany menovej politiky Eurosystému, pokiaľ ide o zaobchádzanie s potvrdenými prípadmi porušenia minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje a porušenia povinnosti vykazovať informácie o kapitálových koeficientoch v stanovených lehotách. Súvisiaca tlačová správa, zmenené usmernenia (usmernenie ECB/2020/45, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, usmernenie ECB/2020/46, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/65 o oceňovacích zrážkach uplatňovaných pri vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému, a usmernenie ECB/2020/47, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/31 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky) a rozhodnutie, ktoré sa týmito usmerneniami vykonáva (rozhodnutie ECB/2020/48, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/187 o vykonávaní tretieho programu nákupu krytých dlhopisov) sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Usmernenie, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv

Dňa 8. októbra 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2020/1514, ktorým sa mení usmernenie ECB/2008/5 o správe devízových rezerv Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (ECB/2020/49). Nové usmernenie výslovne stanovuje možnosť používania aktualizovaných a nových verzií alebo znení štandardných dohôd relevantných pre správu devízových rezerv ECB s jej súhlasom. Zároveň určuje angličtinu za štandardne používaný jazyk rámcových dohôd o vzájomnom započítavaní pohľadávok (o nettingu) pre všetky protistrany vo  všetkých nových dohodách o vzájomnom započítavaní pohľadávok (o nettingu) uzatvorených po 13. októbri 2020, t. j. nadobudnutí účinnosti nového usmernenia. Nové usmernenie je k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Verejná konzultácia o návrhu rámca Eurosystému pre dohľad (oversight) nad elektronickými platobnými nástrojmi, schémami a mechanizmami

Dňa 22. októbra 2020 Rada guvernérov schválila otvorenie dvojmesačnej verejnej konzultácie o návrhu rámca dohľadu a hodnotiacej metodiky Eurosystému pre elektronické platobné nástroje, schémy a mechanizmy (electronic payment instruments, schemes and arrangements – PISA) a návrhu pravidiel udeľovania výnimiek v súvisiacom dohľadovom rámci Eurosystému (tieto tri dokumenty spolu tvoria tzv. rámec PISA).

Rámec PISA má nahradiť súčasné štandardy dohľadu nad platobnými nástrojmi a schémami a súvisiace rámce a zásady dohľadu nad kartami, inkasom a úhradami, ako aj bezpečnostné ciele pre elektronické peniaze. Rámec v maximálnej možnej miere zosúlaďuje dohľadové štandardy Eurosystému s medzinárodnými dohľadovými štandardmi (zásadami CPSS-IOSCO pre infraštruktúry finančného trhu), so štandardmi Eurosystému pre dohľad nad systémovo dôležitými platobnými systémami a s upraveným rámcom dohľadu nad retailovými platobnými systémami. Zároveň zohľadňuje aktuálny vývoj v oblasti regulácie, technológií a trhu a skúseností získané v rámci dohľadového hodnotenia kartových platobných schém a platobných schém v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area – SEPA). Dokumentácia k verejnej konzultácii je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmena termínu spustenia systému Eurosystému pre správu kolaterálu

Dňa 22. októbra 2020 Rada guvernérov rozhodla o zmene termínu spustenia systému Eurosystému pre správu kolaterálu (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) z novembra 2022 na november 2023. Táto zmena na základe odporúčania Rady pre trhovú infraštruktúru nadväzuje na predchádzajúce rozhodnutie Rady guvernérov odložiť dátum spustenia projektu konsolidácie Transeurópskeho automatizovaného expresného systému hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) a systému TARGET2-Securities (T2S) z novembra 2021 na november 2022 vzhľadom na obavy účastníkov trhu, že za súčasných nepriaznivých okolností nebudú na pôvodný dátum spustenia v novembri 2021 pripravení.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zvereniu dodatočných úloh Bank of Greece ako príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktoré súvisia s jednotnou oblasťou platieb v eurách (SEPA)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/23 dňa 6. októbra 2020 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k poskytnutiu krátkodobej likvidity fondu na ochranu bankových vkladov z Banca Naţională a României

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/24 dňa 26. októbra 2020 na žiadosť Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k systému ochrany vkladov a k iným zmenám právnych predpisov o finančných službách v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/25 dňa 27. októbra 2020 na žiadosť luxemburského ministerstva financií.

Správa a riadenie

Nová členka Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 25. septembra 2020 Rada guvernérov vymenovala Inge van Dijkovú, riaditeľku odboru pre platobný styk a trhovú infraštruktúru v De Nederlandsche Bank, za členku Rady pre trhovú infraštruktúru. Vo funkcii nahrádza Petru Hielkemovú, a to s okamžitou platnosťou na funkčné obdobie končiace sa 31. mája 2022.

Dočasný predseda Výboru pre informačné technológie

Dňa 30. septembra 2020 Rada guvernérov potvrdila predĺženie mandátu Magího Clavého, zástupcu generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva ECB pre informačné systémy (DG/IS), ako dočasného predsedu Výboru pre informačné technológie, až do vymenovania nového generálneho riaditeľa (DG/IS).

Zdokonalený rámec ECB pre oznamovanie porušenia predpisov

Dňa 27. októbra 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2020/1575 o posudzovaní informácií o porušeniach predpisov, ktoré boli nahlásené prostredníctvom nástroja na nahlasovanie porušenia predpisov, ak je dotknutou osobou vysokopostavený úradník ECB, a o prijímaní následných opatrení v nadväznosti na takéto nahlásenia. Nedávno zavedená interná oznamovacia platforma ECB umožňuje, aby informácie o porušeniach predpisov nahlásené prostredníctvom platformy mohli obsahovať hlásenia týkajúce sa vysokopostavených úradníkov ECB ako osôb, ktorým sa porušenie predpisov pripisuje, resp. s ktorými sa takéto osoby spájajú. Toto rozhodnutie je súčasťou nového zdokonaleného rámca ECB pre oznamovanie porušenia predpisov, ktorý okrem zavedenia bezpečného oznamovacieho nástroja prináša aj účinnejšiu politiku ochrany pred odvetnými opatreniami. Cieľom rozhodnutia je dosiahnuť plynulú implementáciu zdokonaleného rámca zabezpečením dôkladného hodnotenia všetkých informácií nahlásených prostredníctvom nového oznamovacieho nástroja a prijatia následných opatrení, a to na základe harmonizovaného postupu. Rozhodnutie je k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Stanovisko Rady guvernérov Európskej centrálnej banky k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/26 dňa 28. októbra 2020 na žiadosť predsedu Európskej rady. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Zmeny usmernení týkajúcich sa periodicity podávania správ o kvalite

Dňa 14. októbra 2020 Rada guvernérov prijala zmeny usmernenia ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy, usmernenia ECB/2013/24 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov a usmernenia ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky. Hlavným účelom zmien je úprava periodicity podávania správ o kvalite zbieraných údajov z ročnej na dvojročnú s cieľom dosiahnuť lepšiu rovnováhu medzi potrebou monitorovať a vykazovať tieto informácie Rade guvernérov a záťažou, ktorú nesú národné centrálne banky krajín eurozóny a ECB v súvislosti s vypracovávaním správ o kvalite údajov. V záujme flexibility a adekvátneho riešenia problémov s kvalitou údajov, ktoré sa počas tohto dvojročného obdobia môžu vyskytnúť, jednotlivé usmernenia umožňujú predkladať Rade guvernérov v prípade potreby aj mimoriadne správy. Tri pozmeňujúce usmernenia (usmernenie ECB/2020/50, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/23 o štatistike financií verejnej správy, usmernenie ECB/2020/51, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/24 o požiadavkách Európskej centrálnej banky na štatistické vykazovanie v oblasti štvrťročných finančných účtov, a usmernenie ECB/2020/52, ktorým sa mení usmernenie ECB/2011/23, pokiaľ ide o periodicitu podávania správ Európskej centrálnej banke o kvalite externej štatistiky) tiež obsahujú menšie technické zmeny. Nové usmernenia sú k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Prenos dôverných štatistických informácií o hospodárskych a finančných štatistikách Eurostatu

Dňa 22. októbra 2020 Rada guvernérov schválila štvrťročný prenos dôverných štatistických informácií týkajúcich sa ECB, Európskeho mechanizmu pre stabilitu a Európskeho nástroja finančnej stability Štatistickému úradu Európskej únie (Eurostatu) na účely zostavovania štatistiky platobnej bilancie EÚ. Rada guvernérov zároveň prijala rozhodnutie ECB, na základe ktorého bude takéto rozhodnutia o prenose dôverných štatistických informácií o hospodárskych a finančných štatistikách Eurostatu v budúcnosti prijímať Výkonná rada ECB. Rozhodnutie bude zverejnené na portáli EUR-Lex.

Bankovky

Zmena spoločnej politiky zverejňovania údajov z Menového informačného systému a údajov o výrobe bankoviek

Dňa 30. septembra 2020 Rada guvernérov schválila upravenú spoločnú politiku zverejňovania údajov z Menového informačného systému (Currency Information System – CIS2) a údajov o výrobe bankoviek. V dôsledku úprav sa budú v databáze Statistical Data Warehouse (SDW) a na internetovej stránke ECB zverejňovať mesačné národné údaje o čistej emisii bankoviek, v členení podľa nominálnej hodnoty a národnej centrálnej banky, a to s odstupom deväť mesiacov po skončení roka. Údaje (za obdobie od roku 2002 do konca roka 2019) budú prvýkrát zverejnené na jeseň 2020. Od roku 2002, keď bola spoločná politika zavedená, Eurosystém v databáze SDW a na internetovej stránke ECB zverejňoval len agregované údaje za eurozónu v členení podľa nominálnej hodnoty.

Bankový dohľad

Súlad s usmerneniami EBA o zmierňovaní kreditného rizika

Dňa 6. októbra 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že ECB sa bude v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadiť usmerneniami EBA o zmierňovaní kreditného rizika pre inštitúcie uplatňujúce IRB prístup s vlastnými odhadmi LGD (EBA/GL/2020/05), a to od 1. januára 2022, keď tieto usmernenia nadobudnú platnosť. Usmernenia objasňujú uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa zmierňovania kreditného rizika a poskytujú dodatočné podrobné pokyny o spôsoboch uznávania rôznych techník zmierňovania kreditného rizika.

Súlad s usmerneniami EBA o rovnocennosti režimov dôvernosti

Dňa 16. októbra 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa bude v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadiť usmerneniami EBA o rovnocennosti režimov dôvernosti (EBA/GL/2020/03), a to odo dňa oznámenia. EBA posudzuje rovnocennosť režimov dôvernosti orgánov tretích krajín s režimami uplatňovanými podľa práva EÚ s cieľom uľahčiť účasť týchto orgánov v kolégiách dohľadu monitorujúcich medzinárodné úverové inštitúcie. EBA tieto usmernenia vydal vzhľadom na zmenu právneho nástroja používaného pri hodnotení rovnocennosti režimov dôvernosti orgánov tretích krajín (z odporúčaní na usmernenia) a vzhľadom na pridanie New York State Department of Financial Services (NY DFS) do zoznamu orgánov dohľadu tretích krajín, ktorých režim dôvernosti EBA považuje za rovnocenný.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá