European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

říjen 2020

30. října 2020

Tržní operace

Změny obecných zásad pro provádění měnové politiky

Rada guvernérů přijala 25. září 2020 změny právního rámce ECB pro provádění měnové politiky, které vstoupí v platnost 1. ledna 2021. Podle pozměněných obecných zásad nebudou jako zajištění Eurosystému přijímána žádná zajištěná obchodovatelná aktiva s výjimkou cenných papírů zajištěných aktivy a krytých dluhopisů. Dále bude ECB postupně vyřazovat z rámce zajištění operací Eurosystému kryté dluhopisy, které nevycházejí ze zákona (tzn. smluvní kryté dluhopisy). Pozměněné obecné zásady dále vyjasňují prováděcí proces a kritéria přijatelnosti pro externí ratingové instituce v rámci Eurosystému pro hodnocení úvěrového rizika a také mění rámec pravidel pro protistrany měnové politiky Eurosystému, pokud jde o postup v případě potvrzeného porušení požadavku na minimální kapitál a porušení povinnosti informovat v požadovaných lhůtách o kapitálovém poměru. Související tisková zpráva, pozměněné obecné zásady (obecné zásady ECB/2020/45, kterými se mění obecné zásady (EU) 2015/510 o provádění rámce měnové politiky Eurosystému, obecné zásady ECB/2020/46, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/65 o srážkách při ocenění uplatňovaných při provádění rámce měnové politiky Eurosystému, a obecné zásady ECB/2020/47, kterými se mění obecné zásady ECB/2014/31 o dodatečných dočasných opatřeních týkajících se refinančních operací Eurosystému a způsobilosti zajištění) a rozhodnutí, které tyto obecné zásady provádějí (rozhodnutí ECB/2020/48, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/187 o provádění třetího programu nákupu krytých dluhopisů) jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Obecné zásady, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/5 o správě devizových rezerv

Rada guvernérů přijala 8. října 2020 obecné zásady (EU) 2020/1514, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/5 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (ECB/2020/49). Obecné zásady výslovně uvádějí, že aktualizované a nové znění nebo verze standardních dohod, které mají význam pro řízení devizových rezerv ECB, lze se souhlasem ECB používat. Dále jmenuje angličtinu jako standardní jazyk rámcových dohod o započtení pro všechny protistrany, co se týče všech nových dohod o započtení uzavřených po nabytí účinku těchto obecných zásad 13. října 2020. Pozměňující obecné zásady jsou dostupné na portálu EUR-Lex.

Tržní infrastruktura a platební styk

Veřejná konzultace k návrhu rámce Eurosystému pro dozor nad elektronickými platebními nástroji, systémy a uspořádáními

Rada guvernérů schválila 22. října 2020 zahájení dvouměsíční veřejné konzultace k návrhu rámce a hodnotící metodiky Eurosystému pro dozor nad elektronickými platebními nástroji, systémy a uspořádáními a k návrhu politiky výjimek pro související rámec Eurosystému pro dozor (z těchto tří dokumentů sestává tzv. rámec PISA).

Rámec PISA má za cíl nahradit stávající standardy dozoru nad platebními nástroji a platebními systémy a související rámce a obecné zásady pro dozor nad platebními kartami, přímým inkasem a převody peněz a také bezpečnostní cíle pro elektronické peníze. V možné míře slaďuje standardy Eurosystému pro dozor s mezinárodními standardy dozoru (zásady pro subjekty infrastruktury finančních trhů Výboru pro platební styk a tržní infrastrukturu a Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry) s dozorovými standardy Eurosystému pro systémově významné platební systémy a s revidovaným dozorovým rámcem pro maloobchodní platební systémy. Zohledňuje také nedávný regulatorní, technologický a tržní vývoj i zkušenosti získané při dozorových hodnoceních systémů platebních karet a platebních systémů Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Veřejná konzultace je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Posunutí data spuštění systému Eurosystému pro správu zajištění

Rada guvernérů rozhodla 22. října 2020, že posune datum spuštění systému Eurosystému pro správu zajištění (Eurosystem Collateral Management System − ECMS) z listopadu 2022 na listopad 2023. Tato změna, kterou doporučila Rada pro tržní infrastrukturu, následuje po dřívějším rozhodnutí Rady guvernérů posunout spuštění projektu konsolidace Druhého transevropského expresního automatizovaného systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2) a systému TARGET2-Securities (T2S) z listopadu 2021 na listopad 2022, protože účastníci trhu vyjádřili obavy, zda se ve stávajícím nepříznivém prostředí budou schopni včas připravit k původnímu datu spuštění v listopadu 2021.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke svěření dodatečných úkolů, které souvisejí s jednotnou oblastí pro platby v eurech (SEPA), Bank of Greece jako vnitrostátnímu příslušnému orgánu

Rada guvernérů přijala 6. října 2020 stanovisko CON/2020/23 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k poskytnutí krátkodobé likvidity z Banca Naţională a României do systému pojištění bankovních vkladů

Rada guvernérů přijala 26. října 2020 stanovisko CON/2020/24 na žádost Banca Naţională a României.

Stanovisko ECB k systému pojištění vkladů a jiným změnám právních předpisů o finančních službách v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 27. října 2020 stanovisko CON/2020/25 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Správa a řízení

Nová členka Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 25. září 2020 Inge van Dijkovou, ředitelku odboru pro platební a tržní infrastruktury De Nederlandsche Bank, členkou Rady pro tržní infrastrukturu, kde nahradí Petru Hielkemovou, a to s okamžitou účinností na funkční období končící 31. května 2022.

Prozatímní předseda Výboru pro informační technologie

Rada guvernérů potvrdila 30. září 2020 prodloužení jmenování Magí Clavého, zástupce generálního ředitele generálního ředitelství pro informační systémy (DG/IS), prozatímním předsedou Výboru pro informační technologie (ITC) do jmenování nového generálního ředitele DG/IS.

Zdokonalený rámec ECB pro oznámení porušení předpisů (whistleblowing)

Rada guvernérů přijala 27. října 2020 rozhodnutí (EU) 2020/1575 o posuzování informací o porušení předpisů oznámených prostřednictvím nástroje pro oznámení porušení v případech, kdy je dotčenou osobou vysoce postavený úředník ECB, a o přijímání následných opatření v návaznosti na taková oznámení. Nedávno vzniklá interní platforma ECB pro oznamování porušení umožňuje, aby informace o porušení předpisů oznámené jejím prostřednictvím mohly obsahovat oznámení týkající se vysoce postaveného úředníka ECB jako osoby, které je porušení připisováno nebo s nímž je tato osoba spojována. Toto rozhodnutí je součástí nového posíleného rámce ECB pro oznámení porušení předpisů, která kromě zavedení bezpečného nástroje oznamování porušení zajišťuje silnější opatření na ochranu před odvetným jednáním. Cílem rozhodnutí je zajistit hladké provádění zdokonaleného rámce umožňujícího podrobné vyhodnocení a následná opatření u všech oznámení, která jsou podána prostřednictvím tohoto nového nástroje oznámení v souladu s harmonizovaným postupem. Rozhodnutí je dostupné na portálu EUR-Lex.

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 28. října 2020 stanovisko CON/2020/26 na žádost prezidenta Evropské rady. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Statistika

Změna obecných zásad o frekvenci vykazování kvality

Rada guvernérů přijala 14. října 2020 změny obecných zásad ECB/2013/23 o vládní finanční statistice, obecných zásad ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů a obecných zásad ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti externí statistiky. Hlavním účelem těchto změn je upravit frekvenci vykazování kvality shromážděných údajů z jednoho roku na dva s cílem dosáhnout lepší rovnováhy mezi potřebou sledovat a vykazovat tyto informace Radě guvernérů a zátěží pro národní centrální banky zemí eurozóny a ECB při přípravě zpráv o kvalitě údajů. V zájmu flexibility a odpovídající reakce na problémy v oblasti kvality údajů v mezidobí upravují jednotlivé obecné zásady možnost předkládat ad hoc zprávy Radě guvernérů, bude-li to považováno za nutné. Tyto troje pozměňující obecné zásady (obecné zásady ECB/2020/50, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice, obecné zásady ECB/2020/51, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/24 o statistické zpravodajské povinnosti stanovené Evropskou centrální bankou v oblasti čtvrtletních finančních účtů, a obecné zásady ECB/2020/52, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23, pokud jde o četnost podávání zpráv Evropské centrální bance o kvalitě externí statistiky) rovněž zavádějí drobné technické změny. Tyto troje pozměňující obecné zásady jsou dostupné na portálu EUR-Lex.

Přenos důvěrných statistických informací o ekonomické a finanční statistice do Eurostatu

Rada guvernérů schválila 22. října 2020 čtvrtletní předávání důvěrných statistických informací týkajících se ECB, Evropského mechanismu stability a Evropského nástroje finanční stability Statistickému úřadu Evropské unie (Eurostat) za účelem sestavování statistiky platební bilance EU. Rada guvernérů rovněž přijala rozhodnutí ECB, kterým se taková budoucí rozhodnutí o předávání důvěrných statistických informací o ekonomické a finanční statistice Eurostatu delegují na Výkonnou radu ECB. Rozhodnutí bude zveřejněno na portálu EUR-Lex.

Bankovky

Revidovaná jednotná politika zveřejňování údajů ze Systému měnových informací a údajů o výrobě bankovek

Rada guvernérů schválila 30. září 2020 revidovanou jednotnou politiku zveřejňování údajů ze Systému měnových informací (Currency Information System − CIS2) a údajů o výrobě bankovek. V důsledku změn se měsíční vnitrostátní údaje o čisté emisi bankovek v členění podle nominálních hodnot a národních centrálních bank budou zveřejňovat prostřednictvím Datového úložiště ECB (SDW) a na internetových stránkách ECB s odstupem devíti měsíců od konce roku. Údaje budou poprvé zveřejněny na podzim roku 2020 a budou se vztahovat na období od roku 2002 do konce roku 2019. Jednotná politika byla zavedena v roce 2002 a od té doby Eurosystém zveřejňoval prostřednictvím SDW a na internetových stránkách ECB pouze agregované údaje za eurozónu v členění podle nominálních hodnot.

Bankovní dohled

Dodržování obecných pokynů EBA týkajících se zmírňování úvěrového rizika

Rada guvernérů nevznesla 6. října 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, ECB hodlá dodržovat obecné pokyny týkající se zmírňování úvěrového rizika (CRM) v případě institucí uplatňujících přístup založený na interním ratingu (IRB) s vlastním odhadem ztrátovosti ze selhání (LGD) (EBA/GL/2020/05), a to od data uplatnění těchto obecných pokynů, tj. od 1. ledna 2022. Obecné pokyny vyjasňují používání ustanovení CRM a poskytují dodatečný podrobný návod týkající se způsobů uznávání různých postupů CRM.

Dodržování obecných pokynů EBA týkajících se rovnocennosti režimů utajení

Rada guvernérů nevznesla 16. října 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu oznámit orgánu EBA, že v případě významných institucí, které podléhají přímému dohledu ECB, ECB hodlá ode dne oznámení dodržovat obecné pokyny EBA týkající se rovnocennosti režimů utajení (EBA/GL/2020/03). EBA posuzuje, zda režimy utajení orgánů třetích zemí jsou rovnocenné s těmi, které jsou použitelné podle právních předpisů EU, s cílem usnadnit účast těchto orgánů v kolegiích orgánů dohledu vykonávajících dozor nad mezinárodními úvěrovými institucemi. Vydání těchto obecných pokynů orgánem EBA bylo nezbytné, neboť právní nástroj používaný pro postup při hodnocení rovnocennosti v případě orgánů třetích zemí se změnil z doporučení na obecné pokyny a seznam orgánů dohledu ze třetích zemí, jejichž režim důvěrnosti je orgánem EBA považován za rovnocenný, byl změněn tak, aby zahrnoval orgán dohledu státu New York nad finančními službami (New York State Department of Financial Services – NY DFS).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média