European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Oktoober 2020

30. oktoober 2020

Turuoperatsioonid

Rahapoliitika rakendamise suuniste muudatused

25. septembril 2020 võttis EKP nõukogu vastu rahapoliitika rakendamise EKP õigusraamistiku muudatused, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2021. Muudetud suuniste kohaselt ei aktsepteerita eurosüsteemi tagatisvarana muid tagatud turukõlblikke varasid peale varaga tagatud väärtpaberite ja pandikirjade. EKP loobub ka muude kui seaduses ette nähtud pandikirjade (st lepinguliste pandikirjade) kasutamisest eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus. Muudetud suunistes täpsustatakse ka krediidikvaliteeti hindavate asutuste taotlusprotsessi ja heakskiitmise kriteeriumeid eurosüsteemi krediidihindamisraamistikus. Samuti muudetakse eurosüsteemi rahapoliitika osapoolte raamistikku seoses sellega, kuidas käsitletakse omavahendite miinimumnõuete tõendatud rikkumisi ja omavahendite suhtarvude nõutud tähtajaks teatamise kohustuse rikkumisi. EKP veebilehel on avaldatud sellekohane pressiteade, muudetud suunised (suunis EKP/2020/45, millega muudetakse suunist (EL) 2015/510 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamise kohta, suunis EKP/2020/46, millega muudetakse suunist (EL) 2016/65 eurosüsteemi rahapoliitika raamistiku rakendamisel kohaldatavate väärtuskärbete kohta, ning suunis EKP/2020/47, millega muudetakse suunist EKP/2014/31 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega) ning otsus (otsus EKP/2020/48, millega muudetakse otsust (EL) 2020/187 pandikirjade kolmanda ostukava rakendamise kohta), mida nende suunistega rakendatakse.

Suunis, millega muudetakse suunist EKP/2008/5 välisvaluutareservi haldamise kohta

8. oktoobril 2020 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EL) 2020/1514, millega muudetakse suunist EKP/2008/5 Euroopa Keskpanga välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta (EKP/2020/49). Muudetud suunises öeldakse sõnaselgelt, et välisvaluutareservide haldamisel asjakohaste standardlepingute ajakohastatud väljaandeid ja nende uusi redaktsioone võib EKP nõusolekul kasutada. Samuti sätestatakse vaikimisi inglise keele kasutus kõikide osapoolte tasaarvelduse raamlepingutes ja uutes tasaarvelduse lepingutes, mis sõlmitakse pärast 13. oktoobrit 2020, mis on muudetud suunise jõustumise kuupäev. Suunis on avaldatud EUR-Lexi veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Avalik konsultatsioon elektroonilisi maksevahendeid, -skeeme ja -süsteeme hõlmava eurosüsteemi järelevaatamisraamistiku eelnõu kohta

22. oktoobril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks kahekuulise avaliku konsultatsiooni algatamise elektroonilisi maksevahendeid, -skeeme ja -süsteeme (PISA) hõlmava eurosüsteemi järelevaatamisraamistiku ja hindamismetoodika eelnõu kohta ning eurosüsteemi asjaomase järelevaatamisraamistikuga (kolmest dokumendist koosnev nn PISA raamistik) seoses kavandatavate erandi tegemise põhimõtete kohta.

PISA raamistik asendab maksevahendite ja -skeemide praeguseid järelevaatamisstandardeid ja asjakohaseid järelevaatamisraamistikke, maksekaarte, otse- ja kreeditkorraldusi käsitlevaid suuniseid ning e-rahaga seotud turbe-eesmärke. Raamistikuga viiakse eurosüsteemi järelevaatamisstandardid võimalikult ulatuslikult kooskõlla rahvusvaheliste järelevaatamisstandarditega (CPMI-IOSCO põhimõtted finantsturutaristute kohta), süsteemselt olulisi maksesüsteeme puudutavate eurosüsteemi järelevaatamispõhimõtetega ning jaemaksesüsteemide ajakohastatud järelevaatamisraamistikuga. Samuti võetakse raamistikus arvesse hiljutisi regulatiivseid, tehnoloogilisi ja turusuundumusi ning kogemusi, mis on saadud kaardimaksesüsteemide ja ühtse euromaksete piirkonna (SEPA) makseskeemide järelevaatamise hindamisel. Avaliku konsultatsiooni teave on avaldatud EKP veebilehel.

Muudatus eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi käikulaskmise ajakavas

22. oktoobril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse lükata eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi käikulaskmine edasi 2022. aasta novembrilt 2023. aasta novembrile. See turuinfrastruktuuri nõukogu soovitusel tehtud muudatus järgib EKP nõukogu varasemat otsust lükata TARGET2 (üleeuroopaline automatiseeritud reaalajaline brutoarvelduste kiirülekandesüsteem) ja TARGET2-Securities (T2S) konsolideerimise projekti alguskuupäev edasi 2021. aasta novembrilt 2022. aasta novembrile, kuna turuosalised on väljendanud muret, et praeguses ebasoodsas keskkonnas ei suuda nad tagada oma valmisolekut projekti käivitamise esialgseks alguskuupäevaks 2021. aasta novembris.

Õigusaktid

EKP arvamus riiklikule pädevale asutusele (Bank of Greece) ühtse euromaksete piirkonnaga (SEPA) seotud täiendavate ülesannete panemise kohta

6. oktoobril 2020 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/23.

EKP arvamus Banca Naţională a României poolt lühiajalise likviidsuse lisamise kohta pangahoiuste tagamise fondi

26. oktoobril 2020 võttis EKP nõukogu Rumeenia keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/24.

EKP arvamus hoiuste tagamise skeemi ja finantsteenuste õigusaktide muutmise kohta Luksemburgis

27. oktoobril 2020 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/25.

Üldjuhtimine

Turuinfrastruktuuri nõukogu uus liige

25. septembril 2020 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates Petra Hielkema asemel turuinfrastruktuuri nõukogu liikmeks Madalmaade keskpanga maksete ja turuinfrastruktuuride osakonna direktori Inge van Dijki, kelle liikmestaatus kestab 31. maini 2022.

Infotehnoloogia komitee esimehe kohusetäitja

30. septembril 2020 kinnitas EKP nõukogu, et pikendab EKP infosüsteemide peadirektoraadi asepeadirektori Magi Clavé volitusi infotehnoloogia komitee esimehe kohusetäitjana kuni infosüsteemide peadirektoraadi uue direktori ametisse nimetamiseni.

EKP rikkumisest teatamise raamistiku tõhustamine

27. oktoobril 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2020/1575 vihjeandmise vahendi kaudu edastatud rikkumiste teabe hindamise ja edasise käsitlemise kohta, kui asjaomane isik on EKP kõrgetasemeline töötaja. EKP hiljuti avatud eriotstarbelise platvormi eesmärk on võimaldada muu hulgas esitada rikkumisteateid, mis puudutavad EKP kõrgetasemelisi töötajaid, keda rikkumisega seostatakse või kes on rikkujaga seotud. Otsus on osa EKP tõhustatud raamistikust, mis kujutab endast turvalist andmete esitamise vahendit ning pakub ühtlasi tugevdatud kaitset kättemaksu eest. Otsuse eesmärk on tagada tõhustatud raamistiku sujuv rakendamine ning selleks nähakse ette uue vahendi kaudu esitatud rikkumisteadete põhjalik hindamine ja edasine käsitlemine ühtlustatud korra kohaselt. Otsus on avaldatud EUR-Lexi veebilehel.

Euroopa Keskpanga nõukogu arvamus seoses nõukogu soovitusega Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

28. oktoobril 2020 võttis EKP nõukogu Euroopa Ülemkogu eesistuja taotlusel vastu arvamuse CON/2020/26. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Statistika

Kvaliteediaruandluse sagedust käsitlevate suuniste muudatused

14. oktoobril 2020 võttis EKP vastu muudatused EKP suunises EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta, suunises EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega ning suunises EKP/2011/23 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas. Muudatuste põhieesmärk on muuta andmekvaliteedi aruandluse sagedust ning asendada iga-aastane aruandlus iga kahe aasta järel toimuva aruandlusega, et selle teabe kontrollimise ja EKP nõukogule esitamise vajadus ning andmekvaliteedi aruannete koostamisega euroala riikide keskpankadele ja EKP-le langev koormus oleksid paremini tasakaalustatud. Selleks et andmekvaliteedi probleeme saaks aruannetevahelisel perioodil paindlikult ja asjakohaselt käsitleda, antakse kõigis suunistes võimalus esitada EKP nõukogule vajaduse korral ühekordseid aruandeid. Kõigi kolme suunisega (suunis EKP/2020/50, millega muudetakse suunist EKP/2013/23 valitsuse finantsstatistika kohta, suunis EKP/2020/51, millega muudetakse suunist EKP/2013/24 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega, ning suunis EKP/2020/52, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 seoses Euroopa Keskpangale esitatava välisstatistika kvaliteedi aruandluse sagedusega) tehti ka väiksemaid tehnilisi muudatusi. Suunised on avaldatud EUR-Lexi veebilehel.

Majandus- ja finantsstatistika konfidentsiaalsete andmete edastamine Eurostatile

22. oktoobril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa Keskpanga, Euroopa stabiilsusmehhanismi ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi kohta konfidentsiaalse statistilise teabe edastamise Eurostatile ELi maksebilansistatistika koostamise eesmärgil. Ühtlasi võttis EKP nõukogu vastu EKP otsuse, millega volitatakse EKP juhatust tegema edaspidi otsuseid Eurostatile majandus- ja finantsstatistika konfidentsiaalsete andmete edastamise kohta. Otsus avaldatakse EUR-Lexi veebilehel.

Pangatähed

Sularaha teabesüsteemi ja pangatähtede tootmise andmete avaldamise ühiste põhimõtete läbivaatamine

30. septembril 2020 kiitis EKP nõukogu heaks sularaha teabesüsteemi ja pangatähtede tootmise andmete avaldamise läbivaadatud ühised põhimõtted. Muudetud põhimõtete kohaselt avaldatakse riikide pangatähtede netoemissiooni igakuised andmed (nimiväärtuste ja riikide keskpankade kaupa) statistika andmeaidas ja EKP veebilehel üheksa kuud pärast asjaomase aasta lõppu. Andmed avaldatakse esimest korda 2020. aasta sügisel ning need hõlmavad ajavahemikku alates 2002. aastast kuni 2019. aasta lõpuni. Ühised põhimõtted kehtestati 2002. aastal ning sellest ajast on eurosüsteem avaldanud statistika andmeaidas ja EKP veebilehel ainult euroala koondandmeid jaotatuna nimiväärtuste järgi.

Pangandusjärelevalve

Krediidiriski maandamist käsitlevate EBA suuniste järgimine

6. oktoobril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest täita enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul 1. jaanuariks 2022 nõuded, mis on sätestatud samast kuupäevast jõustuvates EBA suunistes krediidiriski maandamise kohta krediidiasutustele ja investeerimisühingutele, kes rakendavad sisereitingute meetodit koos makseviivitusest tingitud kahjumäära sisehinnangutega (EBA/GL/2020/05). Suunistes selgitatakse krediidiriski maandamise sätete kohaldamist ja antakse täiendavaid üksikasjalikke juhiseid riskimaandamise mõju kajastamise erinevate meetodite kohta.

Konfidentsiaalsuskordade samaväärsust käsitlevate EBA suuniste järgimine

16. oktoobril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet EKP kavatsusest hakata enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates teavitamise kuupäevast järgima EBA suuniseid konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta (EBA/GL/2020/03). EBA hindab, kas kolmandate riikide ametiasutuste konfidentsiaalsuskorrad on samaväärsed ELi õiguse kohaste konfidentsiaalsuskordadega, et hõlbustada nende ametiasutuste osalemist rahvusvaheliste krediidiasutuste järelevaatamisega tegelevates järelevalvekolleegiumites. EBA suuniste väljaandmine oli vajalik seetõttu, et kolmandate riikide ametiasutuste konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse hindamise õiguslikuks aluseks olnud soovitused muudeti suunisteks ning ühtlasi muudeti nende kolmandate riikide asutuste nimekirja, kelle konfidentsiaalsuskord on EBA hinnangul samaväärne (nimekirja lisati New York State Department of Financial Services (NY DFS)).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid