European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada oktobris

2020. gada 30. oktobrī

Tirgus operācijas

Monetārās politikas īstenošanas pamatnostādnes grozījumi

Padome 2020. gada 25. septembrī apstiprināja ECB monetārās politikas īstenošanas tiesiskā regulējuma grozījumus, kas piemērojami ar 2021. gada 1. janvāri. Saskaņā ar pamatnostādni, kurā veikti grozījumi, kā Eurosistēmas nodrošinājumu vairs nepieņems nodrošinātos tirgojamos aktīvus, kas nav ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri un nodrošinātās obligācijas. ECB arī vairs neizmantos Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmā nodrošinātās obligācijas, kurām nepiemēro tiesību aktu noteikumus (t. i., nodrošinātās obligācijas, kurām piemēro līgumiskos noteikumus). Pamatnostādnē, kurā veikti grozījumi, arī skaidrots pieteikšanās process un apstiprināšanas kritēriji, ko piemēro ārējām kredītnovērtējuma iestādēm Eurosistēmas kredītnovērtējuma sistēmā, kā arī veikti turpmāki grozījumi Eurosistēmas monetārās politikas darījuma partneru regulējumā attiecībā uz pieeju apstiprinātajiem minimālo kapitāla prasību pārkāpumiem un pārkāpumiem saistībā ar pienākumu konkrētā termiņā sniegt informāciju par kapitāla rādītājiem. Attiecīgais paziņojums presei, pamatnostādne, kurā veikti grozījumi (Pamatnostādne ECB/2020/45, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu, Pamatnostādne ECB/2020/46, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem, kā arī Pamatnostādne ECB/2020/47, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību) un lēmums, ko ievieš šīs pamatnostādnes (Lēmums ECB/2020/48, ar ko groza Lēmumu (ES) 2020/187 par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu), pieejami ECB interneta vietnē.

Pamatnostādne, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/5 par ārējo rezervju aktīvu pārvaldīšanu

Padome 2020. gada 8. oktobrī pieņēma Pamatnostādni (ES) 2020/1514, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2008/5 par Eiropas Centrālās bankas ārējo rezervju aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (ECB/2020/49). Pamatnostādnē, ar kuru veikti grozījumi, skaidri norādīts, ka saskaņā ar ECB apstiprinājumu var izmantot ECB ārējo rezervju pārvaldīšanai atbilstošo standarta līgumu aktualizētas vai jaunas versijas. Tajā arī noteikts, ka attiecībā uz visiem jaunajiem savstarpēju prasījumu dzēšanas līgumiem, kas noslēgti pēc 2020. gada 13. oktobra, kad stājas spēkā pamatnostādne, kurā veikti grozījumi, savstarpēju prasījumu dzēšanas pamatlīgumu noklusējuma valoda visiem darījuma partneriem ir angļu valoda. Pamatnostādne, kurā veikti grozījumi, pieejama EUR-Lex interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Sabiedriskā apspriešana par Eurosistēmas elektronisko maksāšanas līdzekļu, shēmu un procedūru pārraudzības regulējuma projektu

Padome 2020. gada 22. oktobrī apstiprināja, ka tiek uzsākta divu mēnešu ilga sabiedriskā apspriešana par Eurosistēmas elektronisko maksāšanas līdzekļu, shēmu un procedūru (MLSP) pārraudzības regulējuma un novērtēšanas metodoloģijas projektu un par saistītā Eurosistēmas pārraudzības ietvara atbrīvojumu politikas projektu (šie trīs dokumenti kopā veido tā dēvēto MLSP regulējumu).

MLSP regulējuma mērķis ir aizstāt pašreizējos maksāšanas līdzekļu un maksāšanas shēmu pārraudzības standartus un saistītos karšu, tiešā debeta un kredīta pārvedumu pārraudzības pamatprincipus un vadlīnijas, kā arī elektroniskās naudas drošības mērķus. Eurosistēmas pārraudzības standarti tiek pēc iespējas saskaņoti ar starptautiskajiem pārraudzības standartiem (CPMI-IOSCO Finanšu tirgu infrastruktūru principiem), Eurosistēmas sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzības standartiem un pārskatītajiem maza apjoma maksājumu pārraudzības standartiem. Tāpat vērā ņemtas jaunākās regulējuma, tehnoloģiju un tirgu norises un pieredze, kas gūta, veicot karšu maksājumu shēmu un vienotās euro maksājumu telpas (SEPA) maksājumu shēmu pārraudzības novērtējumu. Sabiedriskā apspriešana pieejama ECB interneta vietnē.

Mainīts Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmas darbības uzsākšanas datums

Padome 2020. gada 22. oktobrī pieņēma lēmumu pārcelt Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmas (ECMS) darbības uzsākšanas datumu no 2022. gada novembra uz 2023. gada novembri. Šīs pārmaiņas, ko ieteica Tirgus infrastruktūras valde, veiktas pēc agrākā Padomes lēmuma no 2021. gada novembra uz 2022. gada novembri pārcelt Eiropas vienotās automatizētās reālā laika bruto norēķinu sistēmas (TARGET2) un TARGET2 vērtspapīriem konsolidācijas projekta sākuma datumu pēc tam, kad tirgus dalībnieki pauda bažas par spēju laikus sagatavoties sākotnējam projekta uzsākšanas datumam 2021. gada novembrī, ņemot vērā pašreizējo nelabvēlīgo vidi.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par papildu ar Vienoto euro maksājumu telpu (SEPA) saistītu uzdevumu uzticēšanu Bank of Greece kā nacionālajai kompetentajai iestādei

Padome 2020. gada 6. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2020/23 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Banca Naţională a României sniegto īstermiņa likviditāti banku noguldījumu garantiju fondam

Padome 2020. gada 26. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2020/24 pēc Banca Naţională a României lūguma.

ECB atzinums par noguldījumu garantiju mehānismu un citiem finanšu pakalpojumu tiesību aktu grozījumiem Luksemburgā

Padome 2020. gada 27. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2020/25 pēc Luksemburgas Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

Jauns Tirgus infrastruktūras valdes loceklis

Padome 2020. gada 25. septembrī iecēla De Nederlandsche Bank Maksājumu un tirgus infrastruktūras nodaļas direktori Ingi Van Dijku (Inge van Dijk) par Tirgus infrastruktūras valdes locekli līdz 2022. gada 31. maijam, aizstājot Petru Hīlkemu (Petra Hielkema). Lēmums stājās spēkā nekavējoties.

Informācijas tehnoloģiju komitejas pagaidu priekšsēdētājs

Padome 2020. gada 30. septembrī apstiprināja Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāta (DG/IS) ģenerāldirektora vietnieka Mahī Klavē (Magí Clavé) pilnvaru termiņa pagarināšanu Informācijas tehnoloģiju komitejas pagaidu priekšsēdētāja amatā līdz brīdim, kad tiks iecelts jauns DG/IS ģenerāldirektors.

Uzlabots ECB trauksmes cēlēju regulējums

Padome 2020. gada 27. oktobrī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/1575 par novērtējumu un turpmākiem pasākumiem saistībā ar informāciju par pārkāpumiem, par kuriem ziņots, izmantojot trauksmes celšanas rīku, ja iesaistītā persona ir augsta līmeņa ECB amatpersona. Nesen izveidota ECB iekšējā ziņošanas platforma, lai informācija par pārkāpumiem, par kuriem ziņots, izmantojot platformu, varētu ietvert ziņojumus par augsta līmeņa ECB amatpersonām kā personām, ar ko saistīts pārkāpums, vai ar ko persona ir saistīta. Šis lēmums veido daļu no nesen uzlabotā ECB trauksmes cēlēju regulējuma. Papildus jaunam ziņošanas rīkam ieviesta arī stingrāka politika aizsardzībai pret atbildes reakciju. Lēmuma mērķis ir nodrošināt uzlabotā regulējuma raitu ieviešanu, nosakot visu ziņojumu, kas iesniegti, izmantojot jauno rīku, rūpīgu novērtēšanu un tālāko rīcību saskaņā ar harmonizētu procedūru. Šis lēmums ir pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Eiropas Centrālās bankas Padomes atzinums par Padomes ieteikumu par Eiropas Centrālās bankas Valdes locekļa iecelšanu amatā

Padome 2020. gada 28. oktobrī pieņēma Atzinumu CON/2020/26 pēc Eiropadomes prezidenta lūguma. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Statistika

Grozījumi pamatnostādnēs attiecībā uz pārskatu par ārējās statistikas kvalitāti sniegšanas biežumu

Padome 2020. gada 14. oktobrī pieņēma grozījumus Pamatnostādnē ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku, Pamatnostādnē ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā un Pamatnostādnē ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā. Grozījumu galvenais mērķis ir mainīt pārskatu sniegšanas biežumu par savākto datu kvalitāti, nosakot, ka tie jāsniedz nevis reizi gadā, bet reizi divos gados, lai nodrošinātu labāku līdzsvaru starp nepieciešamību monitorēt un ziņot šo informāciju Padomei un slogu euro zonas NCB un ECB, sagatavojot ziņojumus par datu kvalitāti. Lai pagaidām nodrošinātu elastīgumu un atbilstošu reakciju uz datu kvalitātes problēmām, katra pamatnostādne dod rīcības brīvību iesniegt Padomei ad hoc ziņojumus, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu. Trīs pamatnostādnes, ar ko veikti grozījumi (Pamatnostādne ECB/2020/50, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku, Pamatnostādne ECB/2020/51, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/24 par Eiropas Centrālās bankas statistikas pārskatu sniegšanas prasībām ceturkšņa finanšu pārskatu jomā un Pamatnostādne ECB/2020/52, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā), ievieš arī nelielas tehniskas korekcijas. Trīs pamatnostādnes, ar ko veikti grozījumi, pieejamas EUR-Lex interneta vietnē.

Konfidenciālas statistiskās informācijas par tautsaimniecības un finanšu statistiku pārsūtīšana Eurostat

Padome 2020. gada 22. oktobrī apstiprināja konfidenciālas statistiskās informācijas par ECB, Eiropas Stabilitātes mehānismu un Eiropas Finanšu stabilitātes fondu pārsūtīšanu Eiropas Savienības Statistikas birojam (Eurostat) reizi ceturksnī ES maksājumu bilances apkopošanas vajadzībām. Padome arī pieņēma ECB lēmumu, ar ko ECB Valdei tiek deleģēti šādi turpmāki lēmumi par konfidenciālas statistiskās informācijas par tautsaimniecības un finanšu statistiku pārsūtīšanu Eurostat. Šis lēmums tiks publicēts EUR-Lex interneta vietnē.

Banknotes

Pārskatīta kopējā politika par Valūtas informācijas sistēmas un banknošu izgatavošanas datu publicēšanu

Padome 2020. gada 30. septembrī apstiprināja pārskatītu kopējo politiku par Valūtas informācijas sistēmas (CIS2) un banknošu izgatavošanas datu publicēšanu. Grozījumu rezultātā ikmēneša dati par valstu banknošu neto emisiju nominālvērtību un nacionālo centrālo banku dalījumā tiks publicēti Statistisko datu noliktavā (SDW) un ECB interneta vietnē ar deviņu mēnešu nobīdi pēc gada beigām. Pirmoreiz dati tiks publicēti 2020. gada rudenī un attieksies uz periodu no 2002. gada līdz 2019. gada beigām. Kopējā politika tika izveidota 2002. gadā un kopš tā laika Eurosistēma SDW un ECB interneta vietnē publicējusi tikai apkopotos rādītājus par euro zonu nominālvērtību dalījumā.

Banku uzraudzība

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par kredītriska mazināšanu

Padome 2020. gada 6. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka attiecībā uz tās uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm ECB paredz nodrošināt atbilstību EBI pamatnostādnēm par kredītriska mazināšanu iestādēm, kas piemēro IRB pieeju ar pašu veiktām LGD aplēsēm (EBA/GL/2020/05), sākot ar pamatnostādņu piemērošanas dienu, t.i., ar 2022. gada 1. janvāri. Pamatnostādnēs skaidrota kredītriska mazināšanas noteikumu piemērošana un sniegtas papildu detalizētas norādes par dažādu kredītriska mazināšanas pieeju atzīšanas metodēm.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

Padome 2020. gada 16. oktobrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka attiecībā uz tās uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm ECB paredz nodrošināt atbilstību EBI pamatnostādnēm par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu (EBA/GL/2020/03), sākot no paziņošanas dienas. EBI novērtē, vai trešo valstu iestāžu konfidencialitātes režīmi līdzvērtīgi konfidencialitātes režīmiem, kas piemērojami saskaņā ar ES tiesību aktiem, lai veicinātu šo iestāžu dalību uzraudzības iestāžu kolēģijās, kas uzrauga starptautiskās kredītiestādes. EBI bija nepieciešams izstrādāt šīs pamatnostādnes, jo tika mainīts tiesību aktu veids, kas jāizmanto trešo valstu iestāžu līdzvērtīguma novērtēšanas procedūrai (pamatnostādnes ieteikumu vietā), un trešo valstu uzraudzības iestāžu sarakstā, kuru konfidencialitātes režīmu EBI uzskata par līdzvērtīgu, tika veikti grozījumi, lai iekļautu Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departamentu (NY DFS).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem