Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

юли 2020 г.

31 юли 2020 г.

Пазарни операции

Преглед на съотнасянето на краткосрочни рейтинги към хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата

На 26 юни 2020 г. Управителният съвет реши да промени съответствието на краткосрочните рейтинги „R-3“, „P-3“ и „A-3“, съответно на DBRS Morningstar, Moody’s и Standard & Poor’s, от степен на кредитно качество (CQS) 4 на CQS 3 в хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата. Той също така одобри публикуването на актуализираната хармонизирана рейтингова скала на Евросистемата на уебсайта на ЕЦБ. Промяната в съответствието е резултат от извънреден преглед на съотнасянето на краткосрочни рейтинги на външни институции за кредитна оценка към хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата. Новото съответствие влиза в сила от 1 август 2020 г.

Приемане на българския лев и хърватската куна във валутен механизъм II

На 13 юли 2020 г. ЕЦБ обяви курсовете на задължителна интервенция, договорени между нея и Българската народна банка и Hrvatska narodna banka, в съответствие с член 1.2 от Споразумението от 16 март 2006 г. между Европейската централна банка и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап на икономическия и паричен съюз. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ. Решението бе предшествано от положителна оценка на предварително поетите ангажименти от българските и хърватските власти да се присъединят и към банковия съюз, и към валутен механизъм II. Това доведе до официални решения от 10 юли 2020 г. двете парични единици да бъдат включени във валутен механизъм II. Две съобщения за това също са публикувани на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайта на Европейската комисия.

Предпазни репо линии с централните банки на Албания, Сърбия и Унгария

На 17 юли 2020 г. ЕЦБ съобщи, че Управителният съвет е одобрил сключването на две споразумения за репо линии за предоставяне на ликвидност в евро съответно на централните банки на Албания и Сърбия. Целта е да се посрещнат евентуални нужди от ликвидност в евро при нарушение на функционирането на пазарите в резултат от сътресението от коронавируса (COVID‑19). Друго такова споразумение с Magyar Nemzeti Bank бе обявено от ЕЦБ на 23 юли 2020 г. Всички свързани с темата прессъобщения са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Извънреден преглед на списъка на емитентите, класифицирани като агенции в рамката за обезпеченията на Евросистемата

На 17 юли 2020 г. Управителният съвет реши да добави 15 емитенти в списъка на признатите агенции на уебсайта на ЕЦБ: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère и Malta Development Bank. Това бе предшествано от положителна оценка, че тези институции изпълняват качествените критерии, въз основа на дейността им за всеобщото благо и техния национален/регионален обхват. В резултат на това тези емитенти стават допустими за покупки по програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP).

Ново разширяване на рамките за допълнителни вземания по кредити в отговор на пандемията от COVID-19

На 20 и 22 юли 2020 г. Управителният съвет одобри заявката на една национална централна банка (НЦБ) да създаде нова временна рамка за допълнителни вземания по кредити, както и заявки за промени в съществуващите такива рамки на пет други НЦБ. Рамките за допълнителни вземания по кредити бяха въведени през 2011 г., за да дадат възможност на НЦБ от Евросистемата временно да приемат като обезпечение определени вземания по кредити, които не отговарят на изискванията за допустимост и/или стандартите за кредитно качество, определени в Общата документация. С пакета от мерки за облекчаване на изискванията към обезпеченията, приет от Управителния съвет на 7 април 2020 г., бе въведена възможността за допълнително разширяване на тези рамки. За приемането на нови или разширени рамки за допълнителни вземания по кредити се изисква предварително одобрение от Управителния съвет. Подробна информация за рамките за допълнителни вземания по кредити е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Определяне на оперативни аспекти на управлението на заемите SURE

На 22 юли 2020 г. Управителният съвет одобри оперативни аспекти, свързани с управлението на заеми, отпускани по новия инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредно положение (SURE). Първо, ЕЦБ ще открие една сметка за Европейската комисия и по една сметка за всяка НЦБ на държава членка на ЕС, теглеща заем, където тя да държи средства съобразно със задължителния период на държане от 20 работни дни на TARGET2 преди изплащане за целите на управлението на заемите SURE. Второ, Управителният съвет реши, че свързаните със SURE потоци на погасяване (на главници и лихви), които трябва задължително да бъдат депозирани в сметката при ЕЦБ 20 работни дни на TARGET2 преди съответната дата, когато са дължими, ще бъдат освободени за този задължителен период от олихвяване с отрицателен лихвен процент. Вместо това през този предварителен период подобни депозити ще се олихвяват или с 0%, или с лихвения процент по депозитното улеснение – който от двата е по-висок. Тези решения ще бъдат съответно отразени в свързаните правни актове. Очаква се SURE да предостави финансова помощ в размер до 100 млрд. евро под формата на заеми от ЕС за засегнатите държави членки.

Публикуване на данни за изискванията за минимални резерви и двустепенната система

На 23 юли 2020 г. Управителният съвет одобри публикуването на уебсайта на ЕЦБ, с честота равна на периода на поддържане на резервите, на национални данни за изискванията за минимални резерви, текущите сметки и свръхрезервите, както и агрегирани на ниво Евросистема и национални данни, свързани с двустепенната система. Ще се публикуват данни за разрешените изключения, изключените свръхрезерви, неизключените свръхрезерви и неизползваните разрешения. Всички данни ще се публикуват въз основа на средните стойности за периода на поддържане. ЕЦБ ще запази възможността да отложи публикуването на такива данни, ако прецени, че те биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху пазарите. Първата публикация, обхващаща данни от въвеждането на двустепенната система насам, е запланувана за ноември 2020 г., след корекция на вътрешни системи. След това публикуването ще бъде след края на всеки период на поддържане на резервите.

Решение за изменение на Решение (ЕС) 2020/440 относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия

На 28 юли 2020 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2020/36 за изменение на Решение (ЕС) 2020/440 относно временна програма за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия. Изменящото Решение придава правна форма на решенията, взети от Управителния съвет на 4-5 юни 2020 г. за увеличаване на размера на програмата и удължаване на предвидения срок на нетните покупки. Решението ще бъде публикувано скоро в EUR-Lex.

Пазарна инфраструктура и плащания

Отговор на публичната консултация на Европейската комисия относно стратегия за плащанията на дребно за ЕС

На 25 юни 2020 г. Управителният съвет одобри отговор на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) на обявената от Европейската комисия публична консултация относно стратегия за плащания на дребно за ЕС, и разреши публикуването на коментарите. Очаква се Европейската комисия да използва коментарите, събрани по тази публична консултация и по провеждащата се успоредно с нея консултация относно нова стратегия за цифрови финанси за Европа/fintech план за действие, за да изготви стратегия за плащанията на дребно, която да бъде публикувана през третото тримесечие на 2020 г.

Общоевропейска достижимост за незабавни плащания чрез TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS)

На 22 юли Управителният съвет реши, че до ноември 2021 г. и под условие на евентуален период за миграция доставчиците на платежни услуги, които участват в схемата на SEPA за незабавни кредитни преводи (SCT Inst) и са достижими в TARGET2, следва да станат достижими и в сметка в TIPS в резервни пари. Те трябва да бъдат достижими или като участник, или като достижима страна, например чрез сметката на друг доставчик на платежни услуги. Същевременно всички автоматизирани клирингови къщи, които предлагат услуги по незабавно плащане, следва да прехвърлят техническите си сметки от TARGET2 в TIPS. Тези мерки ще осигурят общоевропейски обхват на незабавните плащания в евро, като крайната цел е да станат възможни електронни плащания от и към всяка държава в реално време – и във физически магазини, и онлайн.

Удължаване на срока на проекта за консолидиране на TARGET2 и TARGET2-Securities (T2-T2S)

На 22 юли 2020 г. Управителният съвет одобри едногодишно удължаване на срока на проекта за консолидация T2-T2S от ноември 2021 г. до ноември 2022 г. Той също така реши по принцип, че датата на влизане в експлоатация на Системата за управление на обезпеченията в Евросистемата (ECMS) вероятно също ще бъде отложена от ноември 2022 г. най-малко за юни 2023 г., като Съветът за пазарна инфраструктура ще извърши допълнителен анализ. Основанието за тези решения са проблемите пред финансовата индустрия, породени от пандемията от COVID‑19, и промяната в графика на глобалната миграция на SWIFT’ на трансгранични плащания към ISO 20022.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изменение на критериите за назначаване на управителя на Banco de Portugal и на други членове на управителния съвет

На 21 юли 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/19 по искане на Събранието на Републиката на Португалия.

Административно управление

Ново организационно устройство на банковия надзор в ЕЦБ

На 24 юли 2020 г. прие за сведение новото организационно устройство на структурни звена в банковия надзор в ЕЦБ. Изпълнителният съвет се консултира с Управителния съвет по тези организационни промени съгласно член 10.1 от Процедурния правилник на ЕЦБ. Ресурсите за промененото устройство ще бъдат осигурени чрез прехвърляне на съществуващи позиции и ще бъдат разходно неутрални. Промените включват създаването на две нови структурни звена, с което общият им брой става седем, и преразпределяне на задачите между съществуващите структурни звена, като надзорът над отделните банки ще бъде организиран според техните бизнес модели. Повече подробности за промените, които се очаква да завършат през четвъртото тримесечие на 2020 г., са изложени в прессъобщение по темата на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Публикуване на становища на Комитета на ЕЦБ по етика

На 30 юли 2020 г. Управителният съвет реши да публикува становищата на Комитета по етика, адресирани до сегашните членове на Изпълнителния съвет, Управителния съвет и Надзорния съвет, които са издадени след влизането в сила на Единния кодекс на ЕЦБ за поведение за високопоставени длъжностни лица в Европейската централна банка (2019/C 89/03) през януари 2019 г. Съответно оповестени ще бъдат становищата, първо, относно потенциални конфликти на интереси, регламентирани в член 11 и член 12 от Единния кодекс, и, второ, относно трудовата дейност срещу възнаграждение след приключване на мандата (член 17 от Единния кодекс). Те ще бъдат придружени, както е приложимо, от резултатите от обсъжданията на Комитета по етика и Управителния съвет. Публикуването на тази информация, което ще започне през септември 2020 г. и ще продължи на всеки две години, е нова инициатива на ЕЦБ, предназначена да засили нейната прозрачност и да покаже нейната постоянна решимост да поддържа добро управление и почтеност.

Статистика

Решение за изменение на Решение (ЕС) 2015/32 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013

На 17 юли 2020 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2020/1100 за изменение на Решение (ЕС) 2015/32 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 1073/2013 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2020/33). Изменящото Решение предвижда включването на допълнителни категории инвестиционни фондове, от които могат да бъдат предоставяни дерогации съгласно член 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1073/2013 (ЕЦБ/2013/38), за националните централни банки в Австрия, Латвия, Литва и Португалия. Освен това изменящото Решение предвижда премахването на категории инвестиционни фондове за Франция, които вече са неприложими, и включва дребни изменения в резултат на промени в определени национални правни актове. Решението е публикувано в EUR-Lex.

Политика и процедури за прекратяване за краткосрочния лихвен процент в евро (€STR)

На 20 юли 2020 г. Управителният съвет прие политика и процедури за прекратяване на €STR и одобри публикуването им на уебсайта на ЕЦБ. Така Евросистемата отговаря на изискването на Насоки (ЕС) 2019/1265 (ЕЦБ/2019/19) да приеме ясни писмени политики и процедури за възможно прекратяване на €STR при ситуация или някакво друго условие, поради което индексът вече не е представителен за базовия лихвен процент, който е предназначен да измерва.

Произвеждане на ретроспективни данни за лихвени проценти на паричния пазар по необезпечени инструменти

На 23 юли 2020 г. Управителният съвет даде съгласието си ЕЦБ да започне да публикува ежедневно сложни срочни лихви и дневни индекси въз основа на краткосрочния-лихвен процент в евро (€STR). Одобрението зависи от коментарите, които ще бъдат получени в публична консултация относно параметрите на лихвените проценти. Обявяването на консултацията също бе одобрено от Управителния съвет. Публикуването на тези лихвени проценти, следващо примера на други големи централни банки, ще бъде сигнал за подкрепа за планирането на действия при непредвидени ситуации за EURIBOR и може да насърчи по-широкото използване на €STR на пазара. Документите, свързани с тази публична консултация, са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Решения за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка и между ЕЦБ и Hrvatska Narodna Banka

На 24 юни 2020 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2020/1015 за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка (ЕЦБ/2020/30) и Решение (ЕС) 2020/1016 за установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Hrvatska Narodna Banka (ЕЦБ/2020/31). Двете решения са публикувани в EUR‑Lex.

Насоки относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013

На 25 юни 2020 г. Управителният съвет прие Насоки (ЕС) 2020/978 относно упражняването на право на преценка съгласно член 178, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) № 575/2013 от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции във връзка с прага за оценяване на значимостта на просрочените кредитни задължения (ЕЦБ/2020/32). Насоките, в които са отчетени коментарите от публичната консултация на ЕЦБ по темата, обявена през януари 2020 г., са публикувани в EUR-Lex.

Консултация по изменения в Процедурния правилник на Надзорния съвет

На 15 юли 2020 г. към Управителния съвет бе отправена молба за консултация по проект за изменения на Процедурния правилник на Надзорния съвет, предложени от Надзорния съвет с оглед на участието на националните компетентни органи на България и Хърватия след установяването на тясно сътрудничество между органите на тези две държави и ЕЦБ в рамките на единния надзорен механизъм. Съгласно член 13г на Процедурния правилник на ЕЦБ Надзорният съвет приема своя Процедурен правилник след консултация с Управителния съвет.

Подготовка на банките за реформа на референтни лихвени проценти

На 22 юли 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да одобри публикуването на два документа относно реформи на референтни лихвени проценти. В първия документ се представя хоризонтална оценка доколко са подготвени поднадзорните банки в единния надзорен механизъм за реформи на референтните лихвени проценти.

Вторият документ е доклад, в който се излагат добри практики, които банките да възприемат, за да се подготвят за прехода. Двата документа са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19

На 24 юли 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че що се отнася до значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Резултат от анализа на уязвимостта във връзка с COVID-19

На 24 юли 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува резултатите от извършения от ЕНМ анализ на уязвимостта във връзка с COVID-19, за да се установят потенциалните уязвимости на банковия сектор след пандемията. Подробните обобщени резултати и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Препоръка относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19

На 27 юли 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да приеме Препоръка ЕЦБ/2020/35 относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/19. Препоръка ЕЦБ/2020/35 и две писма до главните изпълнителни директори на значимите институции (относно политиките за възнагражденията и относно оперативния капацитет за справяне с длъжници в затруднение, и двете в контекста на пандемията) са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор заедно с прессъобщение по темата.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите