Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

juli 2020

31 juli 2020

Markttransacties

Evaluatie van de toewijzing van kortetermijnratings aan de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem

Op 26 juni 2020 besloot de Raad van Bestuur tot aanpassing van de toewijzing van de kortetermijnratings “R-3”, “P-3” en “A-3” van respectievelijk DBRS Morningstar, Moody’s en Standard & Poor’s; van kredietkwaliteitscategorie CQS 4 naar CQS 3 op de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem. Tevens besloot de raad tot publicatie van de geactualiseerde versie van de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem op de website van de ECB. De aanpassing vloeit voort uit een ad-hocevaluatie van de toewijzing van de kortetermijnratings van externe kredietbeoordelingsinstellingen aan de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem. De nieuwe toewijzing treedt in werking op 1 augustus 2020.

Toelating van de Bulgaarse lev en de Kroatische kuna tot het wisselkoersmechanisme ERM II

Op 13 juli 2020 heeft de ECB de verplichte-interventiekoersen voor de Bulgaarse lev en de Kroatische kuna bekendgemaakt. Ze zijn vastgesteld in onderling overleg tussen de ECB en Българска народна банка (de Bulgaarse Nationale Bank) en Hrvatska narodna banka, overeenkomstig artikel 1.2 van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB. Het besluit volgt op de positieve beoordeling van de nakoming van de eerdere verplichtingen van de Bulgaarse en de Kroatische autoriteiten gericht op toetreding tot de bankenunie en het ERM II. Deze beoordeling heeft geresulteerd in de formele besluiten van 10 juli 2020 om beide munten in het ERM II op te nemen. Hierover zijn twee communiqués beschikbaar op de website van de ECB en de Europese Commissie.

Anticiperende repolijnen met de centrale banken van Albanië, Servië en Hongarije

Op 17 juli 2020 maakte de ECB bekend dat de Raad van Bestuur heeft ingestemd met het opzetten van twee repolijnen die het mogelijk maken om liquiditeit in euro’s te verstrekken aan respectievelijk de Bank of Albania en de National Bank of Serbia. De repolijnen moeten voorzien in mogelijke liquiditeitsbehoeften in euro's in het licht van marktverstoringen als gevolg van de coronapandemie (Covid-19). Op 23 juli 2020 maakte de ECB een vergelijkbare faciliteit bekend met Magyar Nemzeti Bank. De bijbehorende persberichten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Ad-hocevaluatie van de lijst van emittenten die binnen het onderpandskader van het Eurosysteem als agency zijn aangemerkt

Op 17 juli 2020 besloot de Raad van Bestuur 15 emittenten toe te voegen aan de lijst van toegelaten agencies op de website van de ECB: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère en Malta Development Bank. Dit besluit is genomen na de vaststelling dat ze voldoen aan de kwalitatieve criteria, op basis van hun algemeen belang dienende activiteiten en nationale/regionale bereik. Hierdoor komen deze emittenten in aanmerking voor aankopen krachtens het activa-aankoopprogramma APP en het pandemie-noodaankoopprogramma PEPP.

Verdere uitbreiding van de regelingen voor aanvullende kredietvorderingen in verband met de coronapandemie (Covid-19)

Op 20 en 22 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met het verzoek van één nationale centrale bank om een nieuwe tijdelijke regeling voor aanvullende kredietvorderingen (additional credit claim – ACC) in te stellen. Daarnaast heeft de raad wijzigingen goedgekeurd in de bestaande ACC-regelingen van vijf andere nationale centrale banken. De ACC-regelingen zijn in 2011 ingevoerd om nationale centrale banken van het Eurosysteem in staat te stellen bepaalde kredietvorderingen die niet voldoen aan de toelatingsregels en/of kredietkwaliteitsnormen als vastgelegd in de Algemene Documentatie, tijdelijk als onderpand te accepteren. Het pakket ter versoepeling van de onderpandeisen dat de Raad van Bestuur op 7 april 2020 heeft goedgekeurd, voorziet in de mogelijkheid om deze regelingen verder uit te breiden. De invoering van nieuwe of uitgebreide ACC-regelingen moet op voorhand door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd. Nadere informatie over de ACC-regelingen is te vinden op de website van de ECB.

Operationalisering van het beheer van SURE-leningen

Op 22 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur operationele aspecten goedgekeurd met betrekking tot het beheer van de leningen krachtens het nieuwe instrument voor tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE). Ten eerste opent de ECB voor het beheer van SURE-leningen één rekening voor de Europese Commissie en één voor elke nationale centrale bank van een kredietnemende EU-lidstaat voor geldmiddelen die vóór terugbetaling verplicht 20 TARGET2-werkdagen moeten worden aangehouden. Ten tweede heeft de Raad van Bestuur besloten dat op met SURE verband houdende terugbetalingen (hoofdsom- en rentebedragen) die 20 TARGET2-werkdagen vóór de vervaldatum verplicht op de ECB-rekening worden gestort, geen negatieve rentevergoeding van toepassing is gedurende deze verplichte aanhoudingsperiode. In plaats daarvan geldt voor zulke deposito's gedurende deze voorafgaande periode de depositorente of 0 procent, waarbij het hoogste percentage telt. Deze besluiten zullen in de desbetreffende wetgeving tot uitdrukking worden gebracht. SURE geeft naar verwachting financiële steun van maximaal € 100 miljard in de vorm van leningen van de EU aan de betrokken lidstaten.

Publicatie van gegevens over de minimumreserveverplichtingen en het tweeledige vergoedingssysteem

Op 23 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur de publicatie goedgekeurd van nationale gegevens over de minimumreserveverplichtingen, rekeningen-courant en overtollige reserves, evenals van geaggregeerde Eurosysteem- en nationale gegevens met betrekking tot het tweeledige vergoedingssysteem. Publicatie vindt plaats op de website van de ECB na afloop van elke aanhoudingsperiode. De te publiceren gegevens omvatten vrijstellingen, vrijgestelde overtollige reserves, niet-vrijgestelde overtollige reserves en ongebruikte vrijstellingen. Alle gegevens worden gepubliceerd op basis van de gemiddelden in de aanhoudingsperiodes. De ECB behoudt de mogelijkheid om de bekendmaking van de gegevens uit te stellen, als ze van oordeel is dat de gegevens de markten negatief zouden kunnen beïnvloeden. De eerste publicatie bevat de gegevens sinds de invoering van het tweeledige vergoedingssysteem en staat gepland voor november 2020, nadat interne systemen zijn aangepast. Daarna worden de gegevens na afloop van elke aanhoudingsperiode bekendgemaakt.

Besluit tot wijziging van Besluit (EU) 2020/440 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma

Op 28 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur Besluit ECB/2020/36 aangenomen tot wijziging van Besluit (EU) 2020/440 betreffende een tijdelijk pandemie-noodaankoopprogramma. Met het wijzigingsbesluit worden de door de Raad van Bestuur genomen besluiten van 4-5 juni 2020 tot uitbreiding van het programma wettelijk vastgelegd, zowel wat betreft de omvang ervan als de periode voor de nettoaankopen. Het besluit is binnenkort beschikbaar in EUR-Lex.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Bijdrage aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over een EU-strategie voor retailbetalingen

Op 25 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een bijdrage van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) aan de openbare raadpleging van de Europese Commissie over een EU-strategie voor retailbetalingen, evenals met de publicatie van deze bijdrage. De verwachting is dat de Europese Commissie de feedback die verzameld wordt in deze openbare raadpleging, samen met de feedback op een gelijktijdige raadpleging over een nieuwe strategie voor digitale financiering voor Europa/het fintechactieplan, zal gebruiken bij de uitwerking van een strategie voor retailbetalingen, die in het derde kwartaal van 2020 wordt gepubliceerd.

Pan-Europees bereik voor instantbetalingen via TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Op 22 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur beslist dat betalingsdienstaanbieders (payment service providers – PSP's) die zijn toegetreden tot de SEPA-directebetalingsregeling (Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme) en die bereikbaar zijn in TARGET2 tegen november 2021 (mogelijk met een overgangsperiode) ook bereikbaar moeten zijn via een TIPS-liquiditeitrekening in centralebankgeld. Ze zouden ofwel als deelnemer, ofwel als aanspreekpartner (namelijk via de rekening van een andere PSP) bereikbaar moeten zijn. Tegelijkertijd moeten alle geautomatiseerde clearinginstellingen die diensten voor instantbetalingen aanbieden hun technische rekeningen overbrengen van TARGET2 naar TIPS. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat instantbetalingen in euro’s in heel Europa mogelijk worden. Het uiteindelijke doel is om elektronische betalingen van en naar elk land in real time mogelijk te maken, zowel in fysieke winkels als online.

Verlenging van de termijn voor het consolidatieproject TARGET2-TARGET2-Securities (T2-T2S)

Op 22 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur ermee ingestemd om de termijn voor het T2-T2S-consolidatieproject met een jaar te verlengen, van november 2021 tot november 2022. De Raad heeft ook principieel beslist dat de startdatum voor het onderpandsbeheersysteem van het Eurosysteem (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) eveneens wordt uitgesteld van november 2022 tot minstens juni 2023. Verdere analyse door de Raad voor marktinfrastructuur moet nog worden uitgevoerd. De reden voor die beslissingen zijn de uitdagingen waarmee de financiële sector te maken heeft als gevolg van de coronapandemie en het uitstel van de algemene overschakeling van de grensoverschrijdende betalingen via SWIFT op ISO 20022.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake de wijziging van de aanstellingscriteria van de gouverneur van de Banco de Portugal en andere leden van de raad van bestuur

Op 21 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/19 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de Portugese Vergadering van de Republiek.

Corporate governance

Nieuwe organisatiestructuur van ECB-Bankentoezicht

Op 24 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van een nieuwe structuur voor de bedrijfsonderdelen van ECB-Bankentoezicht. In overeenstemming met artikel 10.1 van het Reglement van orde van de ECB, heeft de directie met de Raad van Bestuur over deze organisatorische verandering overlegd. De veranderingen worden gerealiseerd via verschuivingen binnen het huidige personeelsbestand en zijn kostenneutraal. Er worden twee nieuwe bedrijfsentiteiten opgericht, wat het totaal op zeven brengt. Daarnaast worden de bevoegdheden binnen de bestaande bedrijfsonderdelen herschikt, waarbij het bankspecifieke toezicht op basis van de bedrijfsmodellen van de banken wordt georganiseerd. Nadere informatie over de veranderingen, die naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 worden afgerond, wordt verstrekt in een persbericht op de website van ECB-Bankentoezicht.

Publicatie van adviezen van het Ethisch Comité van de ECB

Op 30 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur besloten tot publicatie van de adviezen die het Ethisch Comité aan de huidige leden van de directie, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht heeft gericht en die zijn uitgebracht sinds de inwerkingtreding van de gezamenlijke gedragscode van de ECB voor hoge functionarissen van de Europese Centrale Bank (2019/C 89/03) in januari 2019. Adviezen over, ten eerste, potentiële belangenconflicten die geregeld worden in de artikelen 11 en 12 van de gezamenlijke gedragscode en, ten tweede, bezoldigde activiteiten na afloop van het dienstverband (artikel 17) worden gepubliceerd en in voorkomend geval aangevuld met de resultaten van de beraadslagingen van het Ethisch Comité en de Raad van Bestuur. Deze publicatie, die vanaf september 2020 halfjaarlijks plaatsvindt, is een nieuw initiatief van de ECB om haar transparantie te vergroten en haar voortdurend streven naar goede governance en integriteit te verduidelijken.

Statistieken

Besluit tot wijziging van Besluit (EU) 2015/32 houdende vrijstellingen die toegekend kunnen worden krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013

Op 17 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit (EU) 2020/1100 tot wijziging van Besluit (EU) 2015/32 houdende vrijstellingen die kunnen worden verleend krachtens Verordening (EU) nr. 1073/2013 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2020/33). Dit wijzigingsbesluit voorziet in extra categorieën beleggingsfondsen waarvoor vrijstellingen kunnen worden verleend krachtens artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38), voor de nationale centrale banken in Letland, Litouwen, Oostenrijk en Portugal. Voorts worden in het wijzigingsbesluit categorieën van beleggingsfondsen voor Frankrijk geschrapt die niet langer van toepassing zijn. Tevens zijn er kleine wijzigingen als gevolg van veranderingen in een aantal nationale rechtshandelingen. Het besluit is beschikbaar in EUR-Lex.

Beleid en procedures voor de stopzetting van de kortetermijnrente voor de euro (€STR)

Op 20 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur het beleid en de procedures voor de stopzetting van €STR goedgekeurd, net als de publicatie ervan op de website van de ECB. Daarmee voldoet het Eurosysteem aan de vereiste van Richtsnoer (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) om duidelijke schriftelijke beleidslijnen en procedures vast te stellen voor de mogelijke stopzetting van €STR als gevolg van een situatie of een andere omstandigheid waardoor €STR niet langer representatief is voor het onderliggende rentetarief dat €STR vertegenwoordigt.

Productie van retrospectieve geldmarktrentetarieven zonder zekerheidsstelling

Op 23 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur ermee ingestemd dat de ECB start met de dagelijkse publicatie van samengestelde termijnrentetarieven en dagelijkse indexcijfers op basis van de kortetermijnrente voor de euro (€STR). Deze goedkeuring is afhankelijk van de feedback die verzameld wordt in een openbare raadpleging over de parameters van de rentetarieven. De start van de raadpleging werd eveneens goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De publicatie van deze rentetarieven, naar het voorbeeld van andere grote centrale banken, zal wijzen op steun voor de noodplanning voor Euribor en kan een algemener gebruik van €STR in de markt stimuleren. De documenten in verband met de openbare raadpleging zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Besluiten over het aangaan van nauwe samenwerking tussen de ECB en Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) en de ECB en Hrvatska Narodna Banka

Op 24 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur Besluit (EU) 2020/1015 betreffende de totstandbrenging van nauwe samenwerking tussen de Europese Centrale Bank en Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) (ECB/2020/30) goedgekeurd, evenals Besluit (EU) 2020/1016 betreffende de totstandbrenging van nauwe samenwerking tussen de Europese Centrale Bank en de Hrvatska Narodna Banka (ECB/2020/31). Beide besluiten zijn beschikbaar in EUR-Lex.

Richtlijn betreffende de wijze waarop de nationale bevoegde autoriteiten gebruikmaken van de manoeuvreerruimte krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 575/2013

Op 25 juni 2020 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer (EU) 2020/978 goedgekeurd betreffende de wijze waarop de nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van Verordening (EU) nr. 575/2013 toegekende manoeuvreerruimte voor het vaststellen van de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen (ECB/2020/32). In dit richtsnoer, dat beschikbaar is in EUR-Lex, is rekening gehouden met de feedback die werd ontvangen tijdens een openbare raadpleging die de ECB startte in januari 2020.

Raadpleging over wijzigingen aan het Reglement van orde van de Raad van Toezicht

Op 15 juli 2020 werd de Raad van Bestuur geraadpleegd over conceptwijzigingen aan het Reglement van orde van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft deze wijzigingen voorgesteld met het oog op de deelname van de Bulgaarse en Kroatische nationale bevoegde autoriteiten als gevolg van de totstandbrenging van nauwe samenwerking tussen de autoriteiten van deze twee landen en de ECB in het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM). Conform artikel 13 quinquies van het Reglement van orde van de ECB stelt de Raad van Toezicht zijn Reglement van orde vast na raadpleging van de Raad van Bestuur.

Voorbereidingen van de banken op de hervormingen van de referentierente

Op 22 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om in te stemmen met de publicatie van twee documenten over hervormingen van de referentierente. Het eerste document bevat een presentatie van de horizontale beoordeling van de mate waarin de onder toezicht staande banken in het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme voorbereid zijn op hervormingen van de referentierente. Het tweede document is een verslag met good practices die de banken kunnen hanteren om zich op de overgang voor te bereiden. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van de EBA-richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis

Op 24 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder direct toezicht van de ECB, de ECB zich houdt aan de EBA-richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis (EBA/GL/2020/02).

Resultaten van de Covid-19-kwetsbaarheidanalyse

Op 24 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de resultaten van de Covid-19-kwetsbaarheidanalyse te publiceren. Het SSM heeft deze analyse uitgevoerd om potentiële risicofactoren voor de banksector in verband met de pandemie op te sporen. De gedetailleerde totaalresultaten zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht, samen met een persbericht.

Aanbeveling betreffende dividenduitkeringen tijdens de coronapandemie

Op 27 juli 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar aangetekend tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om Aanbeveling ECB/2020/35 aan te nemen betreffende dividenduitkeringen tijdens de Covid-19-pandemie en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/19. Aanbeveling ECB/2020/35 is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht, samen met een persbericht en twee brieven aan de CEO's van belangrijke instellingen (over het bezoldigingsbeleid en de operationele capaciteit om met noodlijdende debiteuren om te gaan, beide in het licht van de pandemie).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media