SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2020

31. juli 2020

Markedsoperationer

Gennemgang af placeringen af de korfristede ratings i forhold til Eurosystemets harmoniserede ratingskala

Den 26. juni 2020 besluttede Styrelsesrådet at omplacere de kortfristede ratings “R-3”, “P-3” og “A-3” fra henholdsvis DBRS Morningstar, Moody’s og Standard & Poor’s fra kreditkvalitetstrin 4 til kreditkvalitetstrin 3 på Eurosystemets harmoniserede ratingskala og godkendte offentliggørelsen af Eurosystemets opdaterede harmoniserede ratingskala på ECB's websted. Omplaceringen er resultatet af en ad hoc-gennemgang af placeringen af eksterne kreditvurderingsinstitutters kortfristede ratings i forhold til Eurosystemets harmoniserede ratingskala. Omplaceringen træder i kraft 1. august 2020.

Optagelse af den bulgarske lev og den kroatiske kuna i valutakursmekanismen (ERM2)

Den 13. juli 2020 meddelte ECB de obligatoriske interventionskurser, som er fastsat ved fælles overenskomst mellem ECB, Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) og Hrvatska narodna banka (Kroatiens Nationalbank) i overensstemmelse med artikel 1.2 i aftale af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted. Denne beslutning træffes efter den positive vurdering af den forpligtelse, som både de bulgarske og de kroatiske myndigheder tidligere har indgået, til at deltage i både bankunionen og ERM2, hvilket danner grundlag for de formelle beslutninger af 10. juli 2020 om at optage begge valutaer i ERM2. To kommunikéer om dette findes også på ECB's websted og Europa-Kommissionens websted.

Repoaftale med centralbankerne i Albanien, Serbien og Ungarn af forsigtighedshensyn

Den 17. juli 2020 meddelte ECB, at Styrelsesrådet har godkendt oprettelsen af to repoaftaler med det formål at stille eurolikviditet til rådighed for henholdsvis Bank of Albania og National Bank of Serbia for at håndtere eventuelle eurolikviditetsbehov i tilfælde af markedsforstyrrelser som følge af coronakrisen (covid-19). En tilsvarende aftale med Magyar Nemzeti Bank blev offentliggjort af ECB den 23. juli 2020. Alle pressemeddelelser om dette findes på ECB's websted.

Ad hoc-gennemgang af listen over udstedere klassificeret som agencies i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse

Den 17. juli 2020 besluttede Styrelsesrådet at tilføje 15 udstedere til listen over godkendte agencies på ECB's websted: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère og Malta Development Bank. Denne beslutning træffes efter den positive vurdering af, at de opfylder de kvalitative kriterier baseret på deres velgørende og nationalt/regionalt udbredte aktiviteter. Herefter vil disse udstedere være godkendt til opkøb under opkøbsprogrammet (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP).

Yderligere udvidelse af rammerne for yderligere gældsfordringer som reaktion på covid-19-pandemien

Den 20. og 22. juli 2020 godkendte Styrelsesrådet en anmodning fra en national centralbank om oprettelse af en ny midlertidig ramme for yderligere gældsfordringer (ACC) samt anmodning om ændringer til de nuværende rammer for yderligere gældsfordringer for fem andre nationale centralbanker. Rammerne for yderligere gældsfordringer blev indført i 2011 for at give de nationale centralbanker i Eurosystemet mulighed for midlertidigt at acceptere visse gældsfordringer, som ikke overholder reglerne for belånbarhed og/eller de kreditkvalitetsstandarder, der er fastsat i Dokumentationsgrundlaget, som sikkerhed. Pakken med foranstaltninger til lempelse af kriterierne for sikkerhedsstillelse, som Styrelsesrådet vedtog 7. april 2020, gjorde det muligt at udvide disse rammer yderligere. Accepten af nye eller udvidede rammer for yderligere gældsfordringer kræver Styrelsesrådets forudgående godkendelse. Nærmere oplysninger om rammerne for yderligere gældsfordringer findes på ECB's websted.

Den praktiske gennemførelse af administrationen af SURE-lån

Den 22. juli 2020 godkendte Styrelsesrådet en række aspekter vedrørende den praktiske gennemførelse af administrationen af lån, som udbetales under det nye instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE). For det første vil ECB som led i administrationen af SURE-lån oprette en konto for Europa-Kommissionen og en konto for hver enkelt af de nationale centralbanker i de EU-medlemslande, der optager lån, med henblik på at opbevare midlerne før tilbagebetaling i overensstemmelse med det obligatoriske krav om overførsel tyve Target2-bankdage inden forfaldsdagen. For det andet besluttede Styrelsesrådet, at tilbagebetalingsstrømme inden for rammerne af SURE (hovedstol og renter), som skal indsættes på ECB-kontoen tyve Target2-bankdage inden forfaldsdagen, er undtaget fra forrentning til negativ rente i denne obligatoriske periode. Indlånene vil i dette tidsrum blive forrentet med nul procent eller med renten på indlånsfaciliteten, alt efter hvilken der er højest. Disse beslutninger vil blive afspejlet i de relevante retsakter. SURE forventes at yde finansiel støtte på op til 100 mia. euro i form af lån fra EU til de berørte medlemsstater.

Offentliggørelse af data om reservekravet og det todelte system

Den 23. juli 2020 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af nationale data om reservekrav, anfordringskonti og overskydende reserver på ECB's websted, samt data aggregeret for Eurosystemet og nationale data vedrørende det todelte system. Offentliggørelsen vil ske med samme frekvens som reservekravsperioderne. Dataene, som vil blive offentliggjort, omfatter fradrag, fritagne overskydende reserver, ikke-fritagne overskydende reserver og uudnyttede fradrag. Alle data vil blive offentliggjort på basis af gennemsnitsværdier for reservekravsperioden. ECB forbeholder sig mulighed for at udsætte offentliggørelsen af sådanne data, hvis den vurderer, at de vil kunne påvirke markedet negativt. Den første offentliggørelse, som omfatter data siden indførelsen af det todelte system, vil efter planen finde sted i november 2020, efter at de interne systemer er blevet tilpasset. Offentliggørelsen vil herefter finde sted efter udgangen af hver enkelt reservekravsperiode.

Afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2020/440 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation

Den 28. juli 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2020/36 om ændring af afgørelse (EU) 2020/440 om et midlertidigt opkøbsprogram på foranledning af den pandemiske nødsituation. Med den ændrede afgørelse indføres afgørelserne, som Styrelsesrådet traf 4.-5. juni 2020 om at øge størrelsen af programmet og forlænge den forventede tidshorisont for nettoopkøb, juridisk. Afgørelsen vil inden længe være tilgængelig i EUR-Lex.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Bidrag til Europa-Kommissionens offentlige høring om en detailbetalingsstrategi for EU

Den 25. juni 2020 godkendte Styrelsesrådet et bidrag fra Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) til Europa-Kommissionens offentlige høring om en detailbetalingsstrategi for EU og gav tilladelse til offentliggørelse af dets bidrag. Det forventes, at Europa-Kommissionen vil anvende den feedback, som er indsamlet i forbindelse med såvel denne offentlige høring som en høring om en ny strategi for digital finans for Europa/handlingsplanen for finansteknologi, som er afholdt sideløbende hermed, til at udarbejde en detailbetalingsstrategi, som vil blive offentliggjort i 3. kvartal 2020.

Fælleseuropæisk adgang til straksbetalinger via TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Den 22. juli 2020 besluttede Styrelsesrådet, at leverandører af betalingstjenester, som har tilsluttet sig kreditoverførselsordningen for straksbetalinger i SEPA, SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst), og som kan nås via Target2, fra november 2021, med forbehold af en eventuel migreringsperiode, også bør kunne nås via en TIPS-likviditetskonto i centralbankpenge. De bør kunne nås enten som deltagere eller som en tilgængelig enhed (dvs. gennem en anden betalingstjenesteudbyders konto). Samtidig bør alle automatiserede clearingcentraler, som tilbyder straksbetalingstjenester, migrere deres tekniske konti fra Target2 til TIPS. Disse foranstaltninger vil sikre, at der kan foretages straksbetalinger i hele Europa og i sidste instans gøre det muligt at foretage elektroniske betalinger fra og til ethvert land i realtid i såvel fysiske butikker som online.

Forlængelse af tidsplanen for Target2/T2S-konsolideringsprojektet

Den 22. juli 2020 godkendte Styrelsesrådet, at tidsplanen for T2/T2S-konsolideringsprojektet forlænges med et år fra november 2021 til november 2022. Det besluttede principielt også, at datoen, hvor Eurosystemets nye system til forvaltning af sikkerhedsstillelse, Eurosystem Collateral Management System (ECMS), skal sættes i drift, tilsvarende skal udskydes fra november 2022 til tidligst juni 2023, og at der skal foretages yderligere analyser af Markedsinfrastrukturrådet. Begrundelsen for disse beslutninger er de udfordringer, som den finansielle sektor står over for som følge af covid-19-pandemien, og at SWIFT har udskudt sin globale migrering af grænseoverskridende betalinger til ISO 20022.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om ændringen af kriterierne for udnævnelse af Banco de Portugals direktør og andre medlemmer af bestyrelsen

Den 21. juli 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/19 på anmodning af Republikken Portugals Nationalforsamling.

Corporate governance

Ny organisatorisk opbygning for ECB Banktilsyn

Den 24. juli 2020 tog Styrelsesrådet en ny organisatorisk opbygning for forretningsområderne i ECB Banktilsyn til efterretning. Styrelsesrådet blev hørt om denne organisatoriske ændring af Direktionen i overensstemmelse med artikel 10.1 i forretningsordenen for ECB. Ændringen vil blive finansieret via en omplacering af nuværende medarbejdere og vil være omkostningsneutral. Der vil bl.a. blive oprettet to nye forretningsområder – hvorefter der vil være syv – og ske en omfordeling af opgaver på tværs af de nuværende forretningsområder. Tilsynet med de enkelte banker vil blive organiseret i overensstemmelse med bankernes forretningsmodeller. Nærmere oplysninger om disse ændringer, som forventes at være gennemført i 4. kvartal 2020, findes i en pressemeddelelse, som findes på ECB's banktilsynswebsted.

Offentliggørelse af udtalelser udarbejdet af ECB's etiske komité

Den 30. juli 2020 besluttede Styrelsesrådet at offentliggøre den etiske komités udtalelser rettet til de nuværende medlemmer af Direktionen, Styrelsesrådet og Tilsynsrådet, som er udarbejdet efter, at ECB's adfærdskodeks for højtstående embedsmænd i Den Europæiske Centralbank (2019/C 89/03) trådte i kraft i januar 2019. Komitéen har først afgivet udtalelser om potentielle interessekonflikter, som er reguleret af artikel 11 og 12 i adfærdskodeksen, og dernæst om indtægtsgivende erhvervsvirksomhed efter embedsperiodens afslutning (artikel 17 i adfærdskodeksen). Disse udtalelser vil blive offentliggjort, efter behov ledsaget af resultatet af den etiske komités og Styrelsesrådets drøftelser. Offentliggørelsen, som begynder i september 2020 og derefter finder sted to gange årligt, er et nyt initiativ, som ECB har taget for at øge gennemsigtigheden og dokumentere ECB's fortsatte engagement i god virksomhedsledelse og integritet.

Statistik

Afgørelse om ændring af afgørelse ECB/2015/32 om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013

Den 17. juli 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2020/1100 om ændring af afgørelse (EU) 2015/32 om undtagelser i henhold til forordning (EU) nr. 1073/2013 om statistik vedrørende investeringsforeningers aktiver og passiver (ECB/2020/33). Den ændrede afgørelse gør det muligt at medtage yderligere kategorier af investeringsfonde, der kan undtages i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38), for nationale centralbanker i Østrig, Letland, Litauen og Portugal. Den ændrede afgørelse gør det også muligt at fjerne kategorier af investeringsforeninger for Frankrig, der ikke længere finder anvendelse, og at foretage mindre ændringer som følge af ændringer af visse nationale retsakter. Denne afgørelse findes i EUR-Lex.

Politikker og procedurer for den korte eurorentes (€STR) ophør

Den 20. juli 2020 vedtog Styrelsesrådet politikkerne og procedurerne for den korte eurorentes (€STR) ophør og godkendte offentliggørelsen af politikkerne og procedurerne på ECB's websted. Dermed opfylder Eurosystemet kravene i retningslinje (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) om at vedtage klare, skrevne politikker og procedurer for den korte eurorentes eventuelle ophør som følge af en situation, eller et hvilket som helst andet forhold, som bevirker, at den korte eurorente ikke længere er repræsentativ for den underliggende rente, som den søger at måle.

Produktion af bagudrettede usikrede pengemarkedsrenter

Den 23. juli 2020 godkendte Styrelsesrådet, at ECB tager tiltag til daglig offentliggørelse af sammensatte renter og daglige indeks baseret på den korte-eurorente (€STR). Denne godkendelse er med forbehold af den feedback, der modtages efter den offentlige høring om renteparametrene. Iværksættelsen af høringen blev også godkendt af Styrelsesrådet. Offentliggørelsen af disse renter, som følger andre større centralbankers praksis, vil signalere støtte til beredskabsplanlægningen i forbindelse med EURIBOR og kunne fremme en mere vidstrakt anvendelse af €STR i markedet. Dokumenterne vedrørende den offentlige høring findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Afgørelser om etablering af tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) og ECB og Hrvatska Narodna Banka

Den 24. juni 2020 vedtog Styrelsesrådet afgørelse (EU) 2020/1015 om etableringen af tæt samarbejde mellem Den Europæiske Centralbank og Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) (ECB/2020/30) og afgørelse (EU) 2020/1016 om etableringen af tæt samarbejde mellem Den Europæiske Centralbank og Hrvatska Narodna Banka (ECB/2020/31). Begge afgørelser findes i EUR-Lex.

Retningslinje om udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 575/2013

Den 25. juni 2020 vedtog Styrelsesrådet retningslinje (EU) 2020/978 om de kompetente nationale myndigheders udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår mindre signifikante institutter med hensyn til grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er (ECB/2020/32). Denne retningslinje, som tager højde for feedback modtaget i forbindelse med en relateret offentlig høring, som blev iværksat af ECB i januar 2020, findes i EUR-Lex.

Høring om ændringer af forretningsordenen for Tilsynsrådet

Den 15. juli 2020 blev Styrelsesrådet hørt om et udkast til ændringer af forretningsordenen for Tilsynsrådet, som blev foreslået af Tilsynsrådet med henblik på at gøre det muligt for de bulgarske og kroatiske kompetente nationale myndigheder at deltage efter etableringen af et tæt samarbejde med myndighederne i disse to lande og ECB inden for rammerne af Den Fælles Tilsynsmekanisme. Tilsynsrådet skal i henhold til artikel 13d i forretningsordenen for ECB vedtage sin forretningsorden efter høring af Styrelsesrådet.

Bankernes beredskab i forbindelse med reformen af rentebenchmarks

Den 22. juli 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende offentliggørelsen af to dokumenter om en reform af rentebenchmarks. Det første dokument indeholder en horisontal vurdering af, i hvilken udstrækning bankerne under tilsyn inden for rammerne af Den Fælles Tilsynsmekanisme er beredt på reformen af rentebenchmarks. Det andet er en rapport, som indeholder principper for bedste praksis, som bankerne bør vedtage som forberedelse til overgangen. Begge dokumenter findes på ECB's banktilsynswebsted.

Overholdelse af EBA's retningslinjer om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen

Den 24. juli 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, overholder EBA's retningslinjer om lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige moratorier for tilbagebetaling af lån i lyset af covid-19-krisen (EBA/GL/2020/02).

Resultater af covid-19-sårbarhedsanalysen

Den 24. juli 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at offentliggøre resultaterne af den covid-19-relaterede sårbarhedsanalyse, som SSM har foretaget med henblik på at identificere potentielle sårbarheder i banksektoren i kølvandet på pandemien. De detaljerede aggregerede resultater findes på ECB's banktilsynswebsted sammen med en pressemeddelelse.

Henstilling om udlodning af udbytte under covid-19-pandemien

Den 27. juli 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at vedtage henstilling ECB/2020/35 om udlodning af udbytte under covic-19-pandemien og om ophævelse af henstilling ECB/2020/19. Henstilling ECB/2020/35, sammen med to breve til de administrerende direktører for signifikante institutter (om aflønningspolitikker og operationel kapacitet til at håndtere nødlidende skyldnere, begge dele i forbindelse med pandemien), findes på ECB's banktilsynswebsted sammen med en pressemeddelelse.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt