Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2020

31. juuli 2020

Turuoperatsioonid

Lühiajaliste reitingute vastavuse läbivaatamine eurosüsteemi ühtlustatud reitinguskaala alusel

26. juunil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse viia DBRS Morningstari, Moody’se ja Standard & Poor’si lühiajalised reitingud R-3, P-3 ja A-3 eurosüsteemi ühtlustatud reitinguskaala krediidikvaliteedi astmelt 4 astmele 3 ning kiitis ühtlasi heaks eurosüsteemi ajakohastatud ühtlustatud reitinguskaala avaldamise EKP veebilehel. Ümberkaardistamisel lähtuti väliste reitinguagentuuride lühiajaliste reitingute ja eurosüsteemi ühtlustatud reitinguskaala vastavuse sihipärase kontrollimise tulemustest. Uus kord jõustub 1. augustil 2020.

Bulgaaria leevi ja Horvaatia kuna kaasamine vahetuskursimehhanismi ERM2

13. juulil 2020 tegi EKP teatavaks kohustusliku interventsiooni määrad, mis määrati kindlaks EKP ning Bulgaaria keskpanga (Българска народна банка) ja Horvaatia keskpanga (Hrvatska narodna banka) ühisel kokkuleppel kooskõlas Euroopa Keskpanga ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade 16. märtsi 2006. aasta lepingu (millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis) artikli 1 lõikega 1.2. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel. Otsuse tegemisel lähtuti Bulgaaria ja Horvaatia ametiasutuste poolt pangandusliidu ja ERM2-ga ühinemisega seoses varem võetud kohustustele antud positiivsest hinnangust, mille tulemusena tehti 10. juulil 2020 ametlikud otsused kaasata need vääringud vahetuskursimehhanismi ERM2. Sellekohased kaks kommünikeed on kättesaadavad EKP veebilehel ja Euroopa Komisjoni veebilehel.

Ennetavad tagasiostutehingute kokkulepped Albaania, Serbia ja Ungari keskpangaga

17. juulil 2020 teatas EKP, et EKP nõukogu on heaks kiitnud kaks tagasiostutehingute kokkulepet eurodes likviidsuse pakkumiseks vastavalt Albaania keskpangale ja Serbia keskpangale. Kokkulepete eesmärk oli täita võimalikku likviidsusvajadust eurodes koroonaviiruse (COVID-19) pandeemiast tingitud šokist tulenevate turuhäirete korral. 23. juulil 2020 teatas EKP sarnase kokkuleppe sõlmimisest Ungari keskpangaga. Sellekohased pressiteated on kättesaadavad EKP veebilehel.

Eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus asutusteks liigitatud emitentide loetelu sihipärane läbivaatamine

17. juulil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse lisada EKP veebilehel avaldatud tunnustatud asutuste loetellu 15 emitenti: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère ja Malta Development Bank. Otsus põhineb positiivsel hinnangul, mille kohaselt vastavad kõnealused asutused kvalitatiivsetele kriteeriumitele, lähtudes nende riiklikust/piirkondlikust ulatusest ja üldise heaoluga seotud tegevusest. Selle tulemusena muutuvad need emitendid kõlblikuks nii varaostukava kui ka pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava alusel tehtavate ostude jaoks.

Täiendavate krediidinõuete raamistike edasine laiendamine seoses COVID-19 pandeemiaga

20. ja 22. juulil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks ühe riigi keskpanga taotluse uue ajutise täiendavate krediidinõuete raamistiku loomiseks ning samuti viie riigi keskpanga taotlused muudatuste tegemiseks olemasolevates täiendavate krediidinõuete raamistikes. Täiendavate krediidinõuete raamistikud võeti kasutusele 2011. aastal, et võimaldada eurosüsteemi riikide keskpankadel ajutiselt aktsepteerida tagatisena teatavaid krediidinõudeid, mis ei vasta ülddokumentatsioonis sätestatud kõlblikkuseeskirjadele ja/või krediidikvaliteedi standarditele. Tagatisnõuete leevendamise pakett, mille EKP nõukogu võttis vastu 7. aprillil 2020, võimaldab neid raamistikke veelgi laiendada. Täiendavate krediidinõuete uued või laiendatud raamistikud aktsepteeritakse pärast EKP nõukogu heakskiitu. Üksikasjalikum teave täiendavate krediidinõuete raamistike kohta on kättesaadav EKP veebilehel.

TERA laenudega seotud haldusküsimused

22. juulil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastust (TERA) antavate laenude haldamisega seotud korralduslikud aspektid. Esiteks loob EKP konto Euroopa Komisjonile ja konto iga laenu võtva ELi liikmesriigi keskpangale selliste vahendite hoidmiseks, mille suhtes kohaldatakse enne tagasimaksmist kahekümne TARGET2 tööpäeva pikkust kohustuslikku hoidmisperioodi TERA laenude halduse otstarbel. Teiseks otsustas EKP nõukogu, et TERA laenudega seotud tagasimaksevood (põhisummad ja intressid), mida hoiustatakse enne nõuetekohast maksetähtaega kohustuslikult EKP kontol kahekümne TARGET2 tööpäeva jooksul, on selle kohustusliku hoidmisperioodi vältel vabastatud negatiivse intressimäära kohaldamisest. Selle asemel tasustatakse neid hoiuseid sellel ettemaksuperioodil nullprotsendilise intressimääraga või hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga olenevalt sellest, kumb on kõrgem. Neid otsuseid kajastatakse asjakohastes õigusaktides. TERA peab andma mõjutatud liikmesriikidele ELi laenudena rahalist abi kuni 100 miljardi euro ulatuses.

Kohustusliku reservi nõude ja kaheastmelise süsteemiga seotud andmete avaldamine

23. juulil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks riikide kohustusliku reservi nõudeid, arvelduskontosid ja ülemääraseid reserve käsitlevate andmete avaldamise EKP veebilehel vastavalt hoidmisperioodidele ning samuti kaheastmelise süsteemiga seotud eurosüsteemi koondandmete ja riikide andmete avaldamise EKP veebilehel. Avaldatakse antud soodustuste (st tasustamisreeglist vabastamise), vabastatud ülemääraste reservide, mittevabastatud ülemääraste reservide ja kasutamata soodustuste andmed. Kõik avaldatavad andmed põhinevad hoidmisperioodide keskmistel näitajatel. EKP jätab endale võimaluse lükata selliste andmete avaldamine edasi juhul, kui need võivad tema arvates avaldada turgudele negatiivset mõju. Esimesed andmed, mis käsitlevad ajavahemikku alates kaheastmelise süsteemi kehtestamisest, on kavas avaldada 2020. aasta novembris pärast sisesüsteemide kohandamist. Edaspidi avaldatakse andmed pärast iga hoidmisperioodi lõppu.

Otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2020/440 pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ja ajutise varaostukava kohta

28. juulil 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2020/36, millega muudetakse otsust (EL) 2020/440 pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise ja ajutise varaostukava kohta. Muutmisotsusega jõustatakse EKP nõukogu 4. ja 5. juunil 2020 tehtud otsused suurendada varaostukava mahtu ja pikendada netovaraostude kavandatud tähtaega. Otsus avaldatakse peatselt EUR-Lexi veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Panus Euroopa Komisjoni avalikku konsultatsiooni, mis käsitleb ELi jaemakseteenuste strateegiat

25. juunil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) panuse Euroopa Komisjoni avalikku konsultatsiooni ELi jaemakseteenuste strateegia kohta ning andis loa see avaldada. Euroopa Komisjon kasutab nii selle avaliku konsultatsiooni raames kui ka Euroopa uut digitaalse rahanduse strateegiat / finantstehnoloogia tegevuskava käsitleva paralleelse avaliku konsultatsiooni tulemusena saadud tagasisidet jaemakseteenuste strateegia ettevalmistamiseks, mis kavatsetakse avaldada 2020. aasta kolmandas kvartalis.

Välkmaksete üleeuroopaline kättesaadavus TARGETi välkmaksete arvelduse (TIPS) teenuse kaudu

22. juulil 2020 otsustas EKP nõukogu, et makseteenuse pakkujad, kes on liitunud SEPA välkkreeditkorralduste skeemiga ja on kättesaadavad TARGET2s, peaksid olema 2021. aasta novembriks kättesaadavad ka TIPSi keskpanga likviidsuskonto kaudu, võttes arvesse võimalikku üleminekuperioodi. Nad peaksid olema kättesaadavad kas osalejana või kohustunud osapoolena (st teise makseteenuse pakkuja konto kaudu). Välkmakseteenuseid pakkuvad automatiseeritud kliiringukojad peaksid samal ajal viima oma tehnilised kontod TARGET2st üle TIPSi. Need meetmed tagavad eurodes välkmaksete üleeuroopalise kättesaadavuse. Selle lõppeesmärk on võimaldada elektrooniliste maksete tegemist reaalajas kõigis riikides nii füüsilistes kontorites kui ka internetis.

TARGET2-TARGET2-Securities (T2-T2S) konsolideerimisprojekti tähtaja pikendamine

22. juulil 2020 kiitis EKP nõukogu heaks T2-T2S konsolideerimisprojekti tähtaja pikendamise ühe aasta võrra 2021. novembrist 2022. aasta novembrini. Samuti otsustas nõukogu põhimõtteliselt, et eurosüsteemi tagatiste haldamise süsteemi käikulaskmise kuupäev lükatakse samuti edasi 2022. aasta novembrist kuni vähemalt 2023. aasta juunini, kusjuures turuinfrastruktuuri nõukogu peab tegema täiendava analüüsi. Need otsused tulenevad finantssektori ees seisvatest probleemidest, mis on tingitud COVID-19 pandeemiast ja SWIFTi piiriüleste maksete üldisest kavandatud üleviimisest standardile ISO 20022.

Õigusaktid

EKP arvamus Banco de Portugali presidendi ja teiste juhatuse liikmete ametisse nimetamise kriteeriumide muutmise kohta

21. juulil 2020 võttis EKP nõukogu Portugali rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2020/19.

Üldjuhtimine

EKP pangandusjärelevalve uus organisatsiooniline struktuur

24. juulil 2020 tutvus EKP nõukogu EKP pangandusjärelevalve tegevusharude uue struktuuriga. EKP juhatus konsulteeris nõukoguga selle organisatsioonilise muudatuse üle kooskõlas EKP kodukorra artikli 10 lõikega 10.1. Muudatuste elluviimiseks kasutatakse olemasolevaid töötajaid ja see ei mõjuta kulusid. Luuakse kaks uut tegevusharu, suurendades seeläbi tegevusharude koguarvu seitsmeni. Olemasolevate tegevusharude ülesanded jaotatakse ümber ning pankade järelevalve korraldatakse vastavalt nende ärimudelitele. Üksikasjalikum teave muudatuste kohta, mis on kavas lõpule viia 2020. aasta neljandas kvartalis, esitatakse selleteemalises pressiteates EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP eetikakomitee arvamuste avaldamine

30. juulil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse hakata avaldama EKP juhatuse, nõukogu ja järelevalvenõukogu praegustele liikmetele suunatud eetikakomitee arvamusi, mis on välja antud alates Euroopa Keskpanga kõrgetasemeliste töötajate tegevusjuhendi (2019/C 89/03) vastuvõtmisest 2019. aasta jaanuaris. Nõukogu otsuse kohaselt avaldatakse arvamused, mis käsitlevad võimalikke huvide konflikte (tegevusjuhendi artiklid 11 ja 12) ja tasustatavat tegevust pärast ametiaja lõppu (tegevusjuhendi artikkel 17). Kui see on asjakohane, lisatakse arvamustele eetikakomitee ja EKP nõukogu arutelude tulemused. Eetikakomitee arvamuste avaldamine on EKP uus algatus, mille eesmärk on suurendada läbipaistvust ning rõhutada jätkuvat pühendumust heale juhtimistavale ja usaldusväärsusele. Arvamusi hakatakse avaldama alates 2020. aasta septembrist ja seda tehakse edaspidi kaks korda aastas.

Statistika

Otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 alusel

17. juulil 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2020/1100, millega muudetakse otsust (EL) 2015/32 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EL) nr 1073/2013 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) alusel (EKP/2020/33). Muutmisotsusega lisatakse täiendavad investeerimisfondide liigid, mille suhtes võivad Austria, Läti, Leedu ja Portugali keskpank teha määruse (EL) nr 1073/2013 artikli 8 lõike 2 alusel erandeid. Samuti nähakse muutmisotsusega ette selliste investeerimisfondi liikide eemaldamine Prantsusmaa puhul, mis enam ei kehti, ning lisatakse teatavate riiklike õigusaktide muutmisest tulenevad väiksemad muudatused. Otsus on avaldatud EUR-Lexi veebilehel.

Euro lühiajalise intressimäära (€STR) lõpetamise põhimõtted ja kord

20. juulil 2020 võttis EKP nõukogu vastu euro lühiajalise intressimäära lõpetamise põhimõtted ja korra ning kiitis heaks nende avaldamise EKP veebilehel. Eurosüsteem järgib sellega suunises (EL) 2019/1265 (EKP/2019/19) sätestatud nõuet võtta vastu selged kirjalikud põhimõtted ja kord euro lühiajalise intressimäära lõpetamiseks olukorras või tingimuste esinemisel, mille tõttu euro lühiajaline intressimäär ei kajasta enam alusintressmäära, mida euro lühiajaline intressimäär peaks mõõtma.

Tagasivaatavad tagamata rahaturu intressimäärad

23. juulil 2020 andis EKP nõukogu EKP-le heakskiidu alustada euro lühiajalisel intressimääral (€STR) põhinevate koondintressimäärade ja päevaindeksite igapäevast avaldamist. Heakskiitmisel on arvesse võetud intressimäärade parameetreid käsitleva avaliku konsultatsiooni raames saadud tagasisidet. Kõnealuse konsultatsiooni algatamisele andis samuti heakskiidu EKP nõukogu. Nende intressimäärade avaldamisega – teiste suuremate keskpankade eeskujul – väljendatakse toetust EURIBORi hädaolukorrakavale, samuti võib see soodustada euro lühiajalise intressimäära ulatuslikumat kasutamist turul. Avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Otsused, mis käsitlevad tiheda koostöö alustamist EKP ja Bulgaaria keskpanga (Българска народна банка) ning EKP ja Horvaatia keskpanga (Hrvatska Narodna Banka) vahel

24. juunil 2020 võttis EKP nõukogu vastu otsuse (EL) 2020/1015 tiheda koostöö alustamise kohta Euroopa Keskpanga ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) vahel (EKP/2020/30) ning otsuse (EL) 2020/1016 tiheda koostöö alustamise kohta Euroopa Keskpanga ja Hrvatska Narodna Banka vahel (EKP/2020/31). Mõlemad otsused on avaldatud EUR-Lexi veebilehel.

Suunis kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel

25. juunil 2020 võttis EKP nõukogu vastu suunise (EL) 2020/978 kaalutlusõiguse kasutamise kohta määruse (EL) nr 575/2013 artikli 178 lõike 2 punkti d alusel seoses piirmääraga, mille alusel riiklikud pädevad asutused hindavad tähtajaks tasumata krediidi olemusega nõuete olulisust vähem oluliste krediidiasutuste osas (EKP/2020/32). Suunises võetakse arvesse 2020. aasta jaanuaris alustatud asjaomase EKP avaliku konsultatsiooni raames saadud tagasisidet. Suunis on kättesaadav EUR-Lexi veebilehel.

Järelevalvenõukogu töökorra muudatusi käsitlev konsultatsioon

15. juulil 2020 konsulteeriti EKP nõukoguga järelevalvenõukogu töökorra muutmise eelnõu üle. Järelevalvenõukogu kavandas muudatused, et võtta arvesse Bulgaaria ja Horvaatia riiklike pädevate asutuste osalemist pärast tiheda koostöö sisseseadmist nende kahe riigi ametiasutuste ja EKP vahel ühtse järelevalvemehhanismi raames. Vastavalt EKP kodukorra artiklile 13d võtab järelevalvenõukogu oma töökorra vastu pärast EKP nõukoguga konsulteerimist.

Pankade ettevalmistused viiteintressimäärade reformideks

22. juulil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks viiteintressimäära reforme käsitleva kahe dokumendi avaldamine. Esimeses dokumendis esitatakse horisontaalne hinnang ühtse järelevalvemehhanismi järelevalve alla kuuluvate pankade valmisolekule viiteintressimäärade reformideks. Teises dokumendis on aruanne pankade heade tavade kohta üleminekuks ettevalmistumisel. Mõlemad dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta

24. juulil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA), et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suunised COVID-19 kriisi kontekstis kohaldatavate seadusandlike ja muude kui seadusandlike laenumaksete moratooriumide kohta (EBA/GL/2020/02).

COVID-19 pandeemiaga seotud haavatavusanalüüsi tulemused

24. juulil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada COVID-19 pandeemiaga seotud haavatavusanalüüsi tulemused. Ühtne järelevalvemehhanism tegi selle analüüsi, et välja selgitada pandeemiast tingitud võimalikud nõrkused pangandussektoris. Üksikasjalikud koondtulemused ja asjakohane pressiteade on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Soovitus dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal

27. juulil 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule võtta vastu soovitus EKP/2020/35 dividendide jaotamise kohta COVID-19 pandeemia ajal ja soovituse EKP/2020/19 kehtetuks tunnistamise kohta. EKP pangandusjärelevalve veebilehel on kättesaadavad soovitus EKP/2020/35 ja kaks kirja oluliste krediidiasutuste tegevjuhtidele (mis käsitlevad pandeemia kontekstis nii tasustamispoliitikat kui ka organisatsioonilist võimekust tulla toime probleemsete võlgnikega); samuti on veebilehel avaldatud asjakohane pressiteade.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid