European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iulie 2020

31 iulie 2020

Operațiuni de piață

Revizuirea alinierii ratingurilor pe termen scurt cu scala de rating armonizată a Eurosistemului

La data de 26 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să realinieze ratingurile pe termen scurt „R-3”, „P-3” și „A-3” ale DBRS Morningstar, Moody’s și, respectiv, Standard & Poor’s, care nu vor mai corespunde nivelului 4, ci nivelului 3 de calitate a creditului pe scala de rating armonizată a Eurosistemului, și a aprobat publicarea scalei actualizate pe website-ul BCE. Realinierea este rezultatul revizuirii ad-hoc a alinierii ratingurilor pe termen scurt ale instituțiilor externe de evaluare a creditului cu scala de rating armonizată a Eurosistemului. Noua aliniere intră în vigoare la data de 1 august 2020.

Admiterea levei bulgărești și a kunei croate în cadrul Mecanismului cursului de schimb II

La data de 13 iulie 2020, BCE a anunțat cursurile de intervenție obligatorie stabilite de comun acord între BCE și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și Hrvatska narodna banka, în conformitate cu articolul 1.2 din Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE. Această decizie a fost adoptată ca urmare a evaluării pozitive a angajamentelor anterioare adoptate atât de autoritățile bulgare, cât și de cele croate de a adera la uniunea bancară și la MCS II, care a condus la deciziile oficiale din 10 iulie 2020 privind includerea ambelor monede în MCS II; două comunicate referitoare la aceste decizii sunt, de asemenea, disponibile pe website-ul BCE și pe website-ul Comisiei Europene.

Aranjamente privind linii repo în scop preventiv cu băncile centrale din Albania, Serbia și Ungaria

La data de 17 iulie 2020, BCE a anunțat aprobarea de către Consiliul guvernatorilor a introducerii a două aranjamente privind linii repo destinate furnizării de lichiditate în euro Băncii Albaniei și, respectiv, Băncii Naționale a Serbiei. Scopul acestora este de a răspunde unui posibil necesar de lichiditate în euro în contextul unor disfuncționalități ale pieței ca urmare a șocului generat de pandemia de coronavirus (COVID-19). Un alt aranjament similar cu Magyar Nemzeti Bank a fost anunțat de BCE la data de 23 iulie 2020. Toate comunicatele de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Revizuirea ad-hoc a listei emitenților clasificați ca agenții în cadrul de garantare al Eurosistemului

La data de 17 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să adauge 15 emitenți pe lista agențiilor recunoscute de pe website-ul BCE: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère și Malta Development Bank. Revizuirea a fost efectuată ca urmare a unei evaluări pozitive, potrivit căreia aceștia îndeplinesc criteriile calitative, având în vedere activitatea lor în serviciul binelui comun și sfera lor de aplicare națională/regională. În consecință, acești emitenți vor deveni eligibili pentru achiziții în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și al programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP).

Extinderea în continuare a cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor ca răspuns la pandemia de COVID-19

La datele de 20 și 22 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat o solicitare din partea unei bănci centrale naționale (BCN) de a crea un nou cadru temporar pentru creanțe suplimentare de natura creditelor (additional credit claim – ACC), precum și solicitările de modificare a cadrelor existente din partea a alte cinci BCN. Cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor au fost introduse în 2011 pentru a permite BCN din Eurosistem să accepte temporar drept garanții anumite creanțe de natura creditelor care nu respectă normele de eligibilitate și/sau standardele de calitate a creditului stabilite în Documentația generală. Pachetul de măsuri de relaxare privind garanțiile adoptat de Consiliul guvernatorilor la data de 7 aprilie 2020 a introdus posibilitatea extinderii în continuare a acestor cadre. Acceptarea cadrelor noi sau extinse pentru creanțe suplimentare de natura creditelor face obiectul aprobării prealabile a Consiliului guvernatorilor. Informații mai detaliate privind cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor sunt disponibile pe website-ul BCE.

Operaționalizarea administrării împrumuturilor SURE

La data de 22 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat o serie de aspecte operaționale legate de administrarea împrumuturilor acordate în cadrul noului instrument de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj în situație de urgență (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE). În primul rând, BCE va deschide, în scopul administrării împrumuturilor SURE, un cont destinat Comisiei Europene și un cont destinat fiecărei BCN a unui stat membru al UE împrumutător pentru deținerea de fonduri, sub rezerva perioadei obligatorii de deținere de 20 de zile lucrătoare TARGET2 înainte de rambursare. În al doilea rând, Consiliul guvernatorilor a decis că fluxurile de rambursare (principal și dobândă) legate de SURE, depozitate obligatoriu în contul deschis la BCE timp de 20 de zile lucrătoare TARGET2 anterior datei scadente corespunzătoare din perioada obligatorie respectivă, vor fi exceptate de la remunerarea la rate negative ale dobânzilor. În schimb, în timpul acestei perioade prealabile, depozitele vor fi remunerate fie la zero la sută, fie la rata dobânzii la facilitatea de depozit, în funcție de care dintre acestea este mai ridicată. Aceste decizii vor fi reflectate în consecință în actele juridice relevante. Se așteaptă ca SURE să ofere asistență financiară în cuantum de până la 100 de miliarde EUR, sub formă de împrumuturi din partea UE, statelor membre afectate.

Publicarea datelor privind rezervele minime obligatorii și sistemul pe două niveluri

La data de 23 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea pe website-ul BCE, cu o frecvență corespunzătoare perioadelor de aplicare, a datelor naționale privind rezervele minime obligatorii, conturile curente și rezervele excedentare, precum și a datelor naționale și a celor agregate la nivelul Eurosistemului privind sistemul pe două niveluri. Datele care urmează să fie publicate se referă la scutiri, rezerve excedentare exceptate, rezerve excedentare neexceptate și alocări neutilizate. Toate datele vor fi publicate pe baza mediilor aferente perioadelor de aplicare. BCE își va rezerva dreptul de a amâna publicarea acestor date în cazul în care va considera că acestea ar putea avea un impact negativ asupra piețelor. Prima publicare, care acoperă datele ulterioare introducerii sistemului pe două niveluri, este planificată pentru luna noiembrie 2020, după ajustarea sistemelor interne. Publicările ulterioare vor avea loc după încheierea fiecărei perioade de aplicare.

Decizia de modificare a Deciziei (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie

La data de 28 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2020/36 de modificare a Deciziei (UE) 2020/440 privind un program temporar de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie. Decizia de modificare introduce, din punct de vedere juridic, deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor la datele de 4 și 5 iunie 2020 cu privire la extinderea dimensiunii programului și a orizontului preconizat al achizițiilor nete. Decizia va fi disponibilă în scurt timp în EUR-Lex.

Infrastructura pieței și plăți

Contribuția la consultarea publică a Comisiei Europene referitoare la o strategie pentru plățile de mică valoare în UE

La data de 25 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat contribuția Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la consultarea publică a Comisiei Europene referitoare la o strategie pentru plățile de mică valoare în UE și a autorizat publicarea acestei contribuții. Se anticipează că atât feedbackul colectat cu privire la această consultare, cât și cel obținut în urma unei consultări paralele referitoare la o nouă strategie pentru finanțele digitale în Europa/planul de acțiune FinTech vor fi utilizate de Comisia Europeană în vederea pregătirii unei strategii pentru plățile de mică valoare, care urmează să fie publicată în trimestrul III 2020.

Accesibilitate paneuropeană pentru plățile instant prin utilizarea Serviciului de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS)

La data de 22 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis că, până în luna noiembrie 2021 și sub rezerva unei posibile perioade de migrare, furnizorii de servicii de plată (Payment Service Providers – PSP) care au aderat la schema SEPA de transfer credit instant (SCT Inst) și care sunt accesibili în cadrul TARGET2 ar trebui să devină, de asemenea, accesibili într-un cont TIPS destinat furnizării de lichiditate constând în bani ai băncii centrale. Aceștia ar trebui să fie accesibili fie ca participanți, fie ca părți accesibile (prin intermediul contului unui alt furnizor de servicii de plată). În același timp, toate casele de compensare automată (Automated Clearing Houses – ACH) care oferă servicii de plăți instant ar trebui să își migreze conturile tehnice din TARGET2 în TIPS. Aceste măsuri vor asigura accesibilitatea paneuropeană a plăților instant în euro, cu scopul ultim de a permite efectuarea de plăți electronice din și către orice țară în timp real, atât în magazinele fizice, cât și online.

Extinderea calendarului proiectului de consolidare TARGET2-TARGET2-Securities (T2-T2S)

La data de 22 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat extinderea cu un an, din noiembrie 2021 până în noiembrie 2022, a calendarului pentru proiectul de consolidare T2-T2S. De asemenea, acesta a decis, în principiu, o amânare similară, din noiembrie 2022 până cel puțin în iunie 2023, a datei stabilite pentru operaționalizarea Sistemului de gestionare a colateralului din cadrul Eurosistemului (Eurosystem Collateral Management System – ECMS), Comitetul pentru infrastructura pieței urmând să efectueze o analiză suplimentară. Motivația acestor decizii o constituie dificultățile pe care le prezintă pandemia de COVID-19 pentru sectorul financiar și reprogramarea migrării globale la ISO 20022 a plăților transfrontaliere în cadrul SWIFT.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la modificarea criteriilor de numire a guvernatorului și a celorlalți membri ai Consiliului de administrație al Banco de Portugal

La data de 21 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2020/19, la solicitarea Adunării Republicii din Portugalia.

Guvernanță corporativă

Noua structură organizatorică a Supravegherii bancare a BCE

La data de 24 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a luat notă de noua structură a compartimentelor Supravegherii bancare a BCE. Consiliul guvernatorilor a fost consultat cu privire la această modificare organizatorică de Comitetul executiv în conformitate cu articolul 10.1 din Regulamentul de procedură al BCE. Modificările se vor baza pe resurse obținute din redistribuirea posturilor existente și vor fi neutre din perspectiva costurilor. Ele includ crearea a două noi compartimente, numărul total al acestora ajungând la șapte, și redistribuirea atribuțiilor între compartimentele existente, supravegherea specifică băncilor fiind organizată în funcție de modelele de afaceri ale băncilor. Informații mai detaliate privind modificările, a căror finalizare este prevăzută pentru trimestrul IV 2020, sunt furnizate într-un comunicat de presă pe această temă, disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Publicarea avizelor emise de Comitetul de etică al BCE

La data de 30 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a decis să publice avizele Comitetului de etică adresate membrilor actuali ai Comitetului executiv, ai Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere și emise de la intrarea în vigoare a Codului unic de conduită pentru înalții funcționari ai Băncii Centrale Europene (2019/C 89/03) în ianuarie 2019. Astfel, avizele emise, în primul rând, cu privire la posibilele conflicte de interese reglementate în conformitate cu articolele 11 și 12 din Codul unic și, în al doilea rând, cu privire la implicarea într-o activitate profesională remunerată după încetarea mandatului (articolul 17 din Codul unic) vor fi publicate și completate, după caz, cu rezultatele deliberărilor Comitetului de etică și ale Consiliului guvernatorilor. Această publicare, care va începe în septembrie 2020 și va avea o frecvență semestrială, reprezintă o nouă inițiativă a BCE destinată sporirii transparenței și demonstrării angajamentului său permanent în favoarea bunei guvernanțe și a integrității.

Statistică

Decizia de modificare a Deciziei (UE) 2015/32 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013

La data de 17 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2020/1100 de modificare a Deciziei (UE) 2015/32 privind derogările care pot fi acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1073/2013 privind statisticile referitoare la activele și pasivele fondurilor de investiții (BCE/2020/33). Decizia de modificare prevede includerea unor categorii suplimentare de fonduri de investiții, de la care pot fi acordate derogări în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 (BCE/2013/38), pentru băncile centrale naționale din Austria, Letonia, Lituania și Portugalia. De asemenea, decizia de modificare vizează eliminarea unor categorii de fonduri de investiții care nu se mai aplică pentru Franța și include modificări minore rezultate din modificarea unor acte juridice naționale. Decizia este disponibilă în EUR-Lex.

Politica și procedurile privind încetarea ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR)

La data de 20 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat politica și procedurile privind încetarea €STR și a aprobat publicarea acestora pe website-ul BCE. Prin aceasta, Eurosistemul se conformează cerinței prevăzute în Orientarea (UE) 2019/1265 (BCE/2019/19) de a adopta politici și proceduri scrise clare privind posibila încetare a €STR din cauza unei situații sau a oricărei alte împrejurări care face ca €STR să nu mai fie reprezentativă pentru elementul subiacent reprezentat de rata dobânzii pe care €STR încearcă să îl măsoare.

Elaborarea unor rate retrospective ale dobânzilor la operațiuni negarantate pe piața monetară

La data de 23 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a aprobat lansarea de către BCE a publicării cotidiene a unor rate la termen compozite și a unor indici zilnici bazați pe rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR). Această aprobare este condiționată de feedbackul care urmează să fie primit în cadrul unei consultări publice referitoare la parametrii ratelor. Lansarea consultării a fost, de asemenea, aprobată de Consiliul guvernatorilor. Publicarea acestor rate, urmând exemplul altor bănci centrale importante, va semnala sprijinirea planificării pentru situații neprevăzute destinată EURIBOR și poate facilita utilizarea pe scară mai largă a €STR pe piață. Documentele aferente consultării publice sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Deciziile privind stabilirea unei cooperări strânse între BCE și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) și între BCE și Hrvatska Narodna Banka

La data de 24 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia (UE) 2020/1015 privind stabilirea unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei) (BCE/2020/30) și Decizia (UE) 2020/1016 privind stabilirea unei cooperări strânse între Banca Centrală Europeană și Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31). Ambele decizii sunt disponibile în EUR-Lex.

Orientarea privind exercitarea marjei de apreciere prevăzute la articolul 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

La data de 25 iunie 2020, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea (UE) 2020/978 privind exercitarea marjei de apreciere prevăzute la articolul 178 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 de către autoritățile naționale competente în ceea ce privește instituțiile mai puțin semnificative cu privire la pragul pentru evaluarea caracterului semnificativ al unei obligații din credite restante (BCE/2020/32). Orientarea, care ține cont de feedbackul primit în contextul unei consultări publice pe această temă, lansată de BCE în ianuarie 2020, este disponibilă în EUR-Lex.

Consultarea privind modificările aduse Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere

La data de 15 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor a fost consultat cu privire la un proiect de modificare a Regulamentului de procedură al Consiliului de supraveghere, care a fost propus de Consiliul de supraveghere în vederea includerii participării autorităților naționale competente din Bulgaria și Croația, ca urmare a stabilirii unei cooperări strânse între autoritățile acestor două țări și BCE în cadrul Mecanismului unic de supraveghere. În conformitate cu articolul 13d din Regulamentul de procedură al BCE, Consiliul de supraveghere va adopta Regulamentul de procedură după consultarea Consiliului guvernatorilor.

Preparativele băncilor pentru reformele aduse ratelor dobânzilor de referință

La data de 22 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba publicarea a două documente privind reformele aduse ratelor dobânzilor de referință. Primul document prezintă evaluarea orizontală a stadiului de pregătire a băncilor supravegheate în cadrul Mecanismului unic de supraveghere pentru reformele aduse ratelor dobânzilor. Cel de-al doilea este un raport care conține bune practici pe care băncile trebuie să le adopte pentru a se pregăti în vederea tranziției. Ambele documente sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE referitor la moratoriile legislative și fără caracter legislativ aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19

La data de 24 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la intenția BCE de a respecta, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, Ghidul ABE referitor la moratoriile legislative și fără caracter legislativ aplicate plății împrumuturilor în contextul crizei COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Rezultatele analizei vulnerabilităților legate de pandemia de COVID-19

La data de 24 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica rezultatele analizei vulnerabilităților legate de pandemia de COVID-19, realizată de MUS cu scopul de a identifica posibilele vulnerabilități ale sectorului bancar în urma pandemiei. Rezultatele agregate detaliate sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, alături de un comunicat de presă pe aceeași temă.

Recomandarea privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19La data de 27 iulie 2020, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a adopta Recomandarea BCE/2020/35 privind distribuirea de dividende pe durata pandemiei de COVID-19 și de abrogare a Recomandării BCE/2020/19. Recomandarea BCE/2020/35 și două scrisori adresate directorilor executivi ai unor instituții semnificative (cu privire la politicile de remunerare și cu privire la capacitatea operațională de gestionare a debitorilor aflați în dificultate, ambele în contextul pandemiei) sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, alături de un comunicat de presă pe aceeași temă.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media