Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2020

31 juli 2020

Marknadsoperationer

Granskning av hur kortfristiga kreditvärderingar har omklassificerats till Eurosystemets harmoniserade kreditvärderingsskala

Den 26 juni 2020 beslutade ECB-rådet att göra en omklassificering av DBRS Morningstars, Moody’s respektive Standard & Poor’s kortfristiga kreditvärderingar ”R-3”, ”P-3” och ”A-3” från kreditkvalitetssteg (CQS) 4 till CQS 3 på Eurosystemets harmoniserade kreditvärderingsskala. ECB-rådet godkände även att Eurosystemets uppdaterade kreditvärderingsskala publiceras på ECB:s webbplats. Denna omklassificering är resultatet av en ad hoc-granskning av hur externa kreditbedömningsinstitut har omklassificerat kortfristiga kreditvärderingar till Eurosystemets harmoniserade riskklasskala. Den nya klassificeringen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Godkännande av inträde i växelkursmekanismen ERM2 för den bulgariska leven och den kroatiska kunan

Den 13 juli 2020 meddelade ECB att överenskommelse om de obligatoriska interventionskurserna hade träffats mellan ECB och Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) och Hrvatska narodna banka (Kroatiens nationalbank) i enlighet med artikel 1.2 i avtalet av den 16 mars 2006 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euroområdet avseende operativa förfaranden för en växelkursmekanism under etapp tre av den ekonomiska och monetära unionen. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats. Beslutet är en följd av den positiva bedömningen av de bulgariska och de kroatiska myndigheternas tidigare åtaganden om att gå med i både bankunionen och ERM2, och ledde till de formella besluten den 10 juli 2020 att ta med båda valutorna i ERM2. Två kommunikéer om detta finns på ECB:s webbplats samt på Europeiska kommissionens webbplats.

Preventiva repo-swappavtal med centralbankerna i Albanien, Serbien och Ungern

Den 17 juli 2020 meddelade ECB att ECB-rådet hade godkänt upprättandet av två preventiva repo-swappavtal för att tillhandahålla likviditet i euro till Bank of Albania och till National Bank of Serbia. Detta gjordes i syfte att hantera eventuella behov av likviditet i euro p.g.a. covid-19-relaterade marknadsstörningar. Ett ytterligare liknande arrangemang med Magyar Nemzeti Bank (Ungerns nationalbank) tillkännagavs av ECB den 23 juli 2020. Samtliga pressmeddelanden om detta finns på ECB:s webbplats.

Ad hoc-granskning av listan över emittenter som klassificeras som agenturer i Eurosystemets ramverk för säkerheter

Den 17 juli 2020 beslutade ECB-rådet att lägga till 15 emittenter på listan över godkända agenturer på ECB:s webbplats: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère och Malta Development Bank. Detta är resultatet av en positiv bedömning att de uppfyller de kvalitativa kriterierna, baserade på deras allmännyttiga och nationella/regionala verksamhet. Som resultat av detta blir dessa emittenter godtagbara för köp inom ramen för programmet för köp av tillgångar (APP) samt för PEPP-programmet (stödköpsprogram föranlett av pandemin).

Vidare förlängning av ramverken för ytterligare kreditfordringar som respons på coronapandemin (covid-19)

Den 20 och 22 juli 2020 godkände ECB-rådet en begäran från en nationell centralbank om att skapa ett nytt temporärt ramverk för ytterligare kreditfordringar (ACC) och även begäranden om ändringar av de befintliga ACC-ramverken för fem andra nationella centralbanker. ACC-ramverken infördes 2011 för att möjliggöra för nationella centralbanker i Eurosystemet att som säkerhet temporärt godta vissa kreditfordringar som inte uppfyller de regler för godtagbarhet och/eller standarder för kreditkvalitet som fastställts i Allmänna dokumentationen. Det paket med temporära lättnadsåtgärder för säkerheter som antogs av ECB-rådet den 7 april 2020 ger möjlighet att förlänga dessa ramverk ytterligare. Godtagande av nya eller förlängda ACC-ramverk ska förhandsgodkännas av ECB-rådet. Mer ingående information om ACC-ramverken finns på ECB:s webbplats.

Operationaliserad administration av SURE-lån

Den 22 juli 2020 godkände ECB-rådet operativa aspekter avseende administrationen av SURE-lån. Dessa lån betalas ut under det nya instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE). För det första kommer ECB att öppna ett konto för Europeiska kommissionen samt ett konto för den nationella centralbanken i varje låntagande EU-medlemsstat. Dessa konton är avsedda för de medel som obligatoriskt ska innehas i minst tjugo Target2-bankdagar före respektive återbetalningsdag vid administration av SURE-lån. För det andra beslutade ECB-rådet att SURE-relaterade återbetalningsflöden (kapital- och räntebelopp) obligatoriskt insatta på ECB:s konto tjugo Target2-affärsdagar före motsvarande förfallodag ska undantas från avkastning till negativ ränta. Istället ska de medel som under förskottsperioden finns på kontot ersättas antingen till en ränta på noll procent eller till räntan på inlåningsfaciliteten, beroende på vilken som är högst. Dessa beslut kommer att återspeglas i de relevanta rättsakterna. SURE förväntas ge finansiell hjälp på upp till 100 miljarder euro i form av lån från EU till drabbade medlemsstater.

Publicering av data om minimireservkrav (MRR) och det tvåledade systemet för reserversättning

Den 23 juli 2020 godkände ECB-rådet att nationella data om MRR, avistabehållning och kassaöverskott samt även uppgifter om Eurosystemets aggregerade och nationella data som rör det tvåledade systemet ska publiceras på ECB:s webbplats. Publiceringen ska ske med samma frekvens som uppfyllandeperioderna. De data som ska publiceras är undantagsavdrag, undantagna överskottsreserver, icke-undantagna överskottsreserver samt ej utnyttjade avdrag. Samtliga data kommer att publiceras baserat på genomsnitten för uppfyllandeperioder. ECB förbehåller sig möjligheten att senarelägga offentliggörandet av sådana uppgifter om dessa bedöms kunna få en negativ påverkan på marknaderna. Den första publiceringen med data sedan införandet av det tvåledade systemet planeras för november 2020, sedan de interna systemen justerats. Därefter sker publicering efter slutet av varje uppfyllandeperiod.

Beslut om ändring av beslut (EU) 2020/440 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin

Den 28 juli 2020 antog ECB-rådet beslut ECB/2020/36 om ändring av beslut (EU) 2020/440 om ett tillfälligt stödprogram föranlett av pandemin. Genom det ändrade beslutet införs rättsligen de beslut som fattades av ECB-rådet den 4–5 juni 2020 för att öka storleken på programmet och utvidga den tänkta tidshorisonten för nettoköp. Beslutet kommer inom kort att vara tillgängligt på EUR-Lex.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Bidrag till Europeiska kommissionens offentliga samrådsförfarande rörande en strategi för massbetalningar för EU.

Den 25 juni 2020 godkände ECB-rådet ett bidrag av Europeiska centralbankssystemet (ECBS) till Europeiska kommissionens offentliga samrådsförfarande rörande en strategi för massbetalningar för EU och godkände att detta bidrag offentliggörs. Den feedback som erhållits på både detta offentliga samråd och ett parallellt samråd om en ny digital finansstrategi för Europa/handlingsplan för fintech väntas komma att användas av Europeiska kommissionen när en strategi för massbetalningar förbereds. Synpunkterna publiceras under det tredje kvartalet 2020.

TARGET instant payment settlement (Tips) tillgängligt inom hela Europa

Den 22 juli 2020 beslutade ECB-rådet att senast i november 2021, eventuellt med en övergångsperiod, ska betaltjänstleverantörer som anslutit sig till Sepa-systemet för direktgirering (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) och som kan nås i Target2, också ska kunna nås via ett likviditetskonto för centralbankspengar. De ska vara nåbara antingen som deltagare eller som en nåbar part (dvs. genom kontot för en annan betaltjänstleverantör). Samtidigt ska helautomatiserade clearinghus (ACH) som erbjuder direktbetalningstjänster flytta över sina tekniska konton från Target2 till Tips. Genom dessa åtgärder blir direktbetalningar i euro tillgängliga i hela Europa med det slutgiltiga målet att möjliggöra elektroniska betalningar från och till alla länder i realtid, både i fysiska butiker och online.

Förlängd tidsram för konsolideringsprojektet för Target2/Target-2-Securities (T2-T2S)

Den 22 juli 2020 godkände ECB-rådet att tidsramen för T2-T2S-konsolideringsprojektet förlängs med ett år, från november 2021 till november 2022. ECB-rådet beslutade att även i princip skjuta upp lanseringsdagen för Eurosystemets system för förvaltning av säkerheter (ECMS) från november 2022 till åtminstone juni 2023 och att ytterligare analyser ska göras av styrelsen för marknadsinfrastruktur. Skälen till dessa beslut är de utmaningar som covid-19-pandemin har medfört för finansbranschen och den ändrade tidsplanen för SWIFT:s globala flytt av gränsöverskridande betalningar till ISO 20022.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ändringar av urvalskriterierna för utnämning av chefen för Banco de Portugal och andra medlemmar i ledningsorganet

Den 21 juli 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/19 på begäran av Republiken Portugals nationalförsamling.

Organisationsstyrning

Ny organisationsstruktur inom ECB:s banktillsyn

Den 24 juli 2020 tog ECB-rådet del av en ny organisationsstruktur för affärsområden inom ECB:s banktillsyn. Direktionen samrådde med ECB-rådet om denna organisationsändring i linje med artikel 10.1 i ECB:s arbetsordning. Ändringarna bygger på en omfördelning av befintliga personalresurser och påverkar inte kostnaderna. Därigenom skapas två nya affärsområden – som därmed sammanlagt uppgår till sju – och en omfördelning av uppdrag mellan befintliga affärsområden, där bankspecifik tillsyn organiseras i linje med bankernas affärsmodeller. Mer detaljerad information om dessa ändringar, som väntas ha slutförts under det fjärde kvartalet 2020, finns i ett pressmeddelande på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Publicering av yttranden från ECB:s etikkommitté

Den 30 juli 2020 beslutade ECB-rådet att publicera de yttranden från Etikkommittén som riktas till de nuvarande ledamöterna av direktionen, ECB-rådet och tillsynsnämnden och som har avgetts sedan ikraftträdandet av ECB:s gemensamma uppförandekod för medlemmar i organ på hög nivå inom Europeiska centralbanken (2019/C 89/03) i januari 2019. Yttranden har avgetts först om potentiella intressekonflikter enligt artiklarna 11 och 12 i den gemensamma uppförandekoden och därefter om avlönad yrkesverksamhet efter mandattiden (artikel 17 i den gemensamma uppförandekoden). Dessa yttranden kommer att offentliggöras och vid behov kompletteras efter Etikkommitténs och ECB-rådets överläggningar. Offentliggörandet kommer att starta i september 2020 och därefter ske halvårsvis. Detta är ett nytt initiativ av ECB för att öka transparensen och visa att man ständigt arbetar för att främja integritet och en god organisationsstyrning.

Statistik

Beslut om ändring av beslut (EU) 2015/32 om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013

Den 17 juli 2020 antog ECB-rådet beslut ECB/2020/1100 om ändring av beslut ECB/2015/32 om undantag som får beviljas enligt förordning (EU) nr 1073/2013 om statistik över tillgångar och skulder hos investeringsfonder (ECB/2020/33). Det ändrade beslutet inbegriper ytterligare kategorier av investeringsfonder, från vilka undantag kan beviljas enligt artikel 8.2 i förordning (EU) nr 1073/2013 (ECB/2013/38), för nationella centralbanker i Österrike, Lettland, Litauen och Portugal. Det ändrade beslutet ger även möjlighet att ta bort vissa kategorier av investeringsfonder för Frankrike som inte längre är aktuella. I beslutet görs också mindre justeringar till följd av ändringar i vissa nationella rättsakter. Beslutet är tillgängligt på EUR-Lex.

Policy för upphörande och förfaranden för den korta euroräntan (€STR)

Den 20 juli 2020 antog ECB-rådet en policy för upphörande och förfaranden för €STR och godkände publicering av denna policy och dessa förfaranden på ECB:s webbplats. Därigenom uppfyller Eurosystemet kravet i riktlinje (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) om att anta tydliga skriftliga policyer och förfaranden för ett eventuellt upphörande av €STR till följd av en situation eller något annat förhållande som leder till att €STR inte längre motsvarar den underliggande ränta som €STR avser att mäta.

Produktion av retroaktiva penningmarknadsräntor på lån utan säkerhet

Den 23 juli 2020 godkände ECB-rådet att ECB börjar med daglig publicering av sammansatta räntor och dagliga index baserade på den korta euroräntan (€STR). Feedback på detta godkännande kommer att tas emot inom ramen för ett offentligt samråd om ränteparametrar. Lanseringen av samrådet godkändes också av ECB-rådet. Publiceringen av dessa räntor, som följer de exempel som satts av andra större centralbanker, kommer att visa på stöd för beredskapsplaner för Euribor och kan underlätta en mer omfattande användning av €STR på marknaden. Dokument som rör detta offentliga samråd finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Beslut om upprättande av nära samarbete mellan ECB och Българска народна банка (Bulgariens nationella centralbank) och ECB och Hrvatska Narodna Banka

Den 24 juni antog ECB-rådet beslut (EU) 2020/1015 om att inleda ett nära samarbete mellan Europeiska centralbanken och Българска народна банка (Bulgariens nationella centralbank) (ECB/2020/30) och beslut (EU) 2020/1016 om att inleda ett nära samarbete mellan Europeiska centralbanken och Hrvatska Narodna Banka (ECB/2020/31). Båda besluten är tillgängliga på EUR-Lex.

Riktlinje om utövande av handlingsutrymme som framgår av artikel 178.2 d i förordning (EU) nr 575/2013

Den 25 juni 2020 antog ECB-rådet riktlinje (EU) 2020/978 om hur de nationella behöriga myndigheterna utövar det handlingsutrymme som framgår av artikel 178.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 gentemot mindre betydande institut avseende tröskeln för att bedöma hur väsentlig en förfallen kreditförpliktelse är (ECB/2020/32). Riktlinjen, som beaktar den feedback som erhållits i ett offentligt samråd som ECB lanserade i januari 2020, finns tillgänglig på EUR-Lex.

Samråd om ändringar i tillsynsnämndens arbetsordning

Den 15 juli 2020 konsulterades ECB-rådet om ett utkast till ändringar i tillsynsnämndens arbetsordning som lagts fram av tillsynsnämnden i syfte att förbereda deltagandet av de bulgariska och kroatiska nationella behöriga myndigheterna efter det nära samarbete som upprättats med dessa två länder och ECB inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen. I enlighet med artikel 13.d i ECB:s arbetsordning ska tillsynsnämnden anta sin arbetsordning efter samråd med ECB.

Bankers beredskap för reformer av referensräntor

Den 22 juli 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera två dokument om reformer av referensräntor. I det första dokumentet presenteras en övergripande bedömning av vilken beredskap som banker under den gemensamma tillsynsmekanismens tillsyn har i fråga om reformer av referensräntor. Det andra dokumentet består av en rapport om god praxis som banker bör tillämpa inför övergången. Båda dokumenten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om lagstiftade och icke lagstiftade moratorier avseende återbetalning av lån tillämpade under covid-19-krisen

Den 24 juli 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om betydande institut under ECB:s direkta tillsyn om ECB:s efterlevnad av lagstiftade och icke lagstiftande moratorier avseende återbetalning av lån tillämpade under covid-19-krisen (EBA/GL/2020/02).

Resultat av covid-19-relaterad känslighetsanalys

Den 24 juli 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera resultaten av den covid-19-relaterade känslighetsanalys som gjorts av SSM för att identifiera potentiella sårbarheter i spåren av pandemin. De detaljerade aggregerade resultaten samt ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Rekommendation om utdelningar under covid-19-pandemin

Den 27 juli 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att anta rekommendation ECB/2020/35 om utdelningar under covid-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/19. Rekommendation ECB/2020/35, tillsammans med två brev till VD:ar för betydande institut (om ersättningspolicy och den operativa kapaciteten att hantera låntagare med betalningssvårigheter, båda vad gäller pandemin) finns på ECB:s webbplats för banktillsyn tillsammans med ett pressmeddelande.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media