European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

srpanj 2020.

31. srpnja 2020.

Tržišne operacije

Preispitivanje raspoređivanja kratkoročnih rejtinga u usklađenu ljestvicu kreditnih rejtinga Eurosustava

Upravno vijeće odlučilo je 26. lipnja 2020. prerasporediti kratkoročne rejtinge R-3 agencije DBRS Morningstar, P-3 agencije Moody’s i A-3 agencije Standard & Poor’s iz 4. stupnja kreditne kvalitete u 3. stupanj kreditne kvalitete na usklađenoj ljestvici kreditnih rejtinga Eurosustava te je odobrilo objavu posuvremenjene usklađene ljestvice kreditnih rejtinga Eurosustava na mrežnim stranicama ESB-a. Preraspoređivanje je rezultat preispitivanja raspoređivanja kratkoročnih rejtinga vanjskih institucija za kreditnu procjenu u usklađenu ljestvicu kreditnih rejtinga Eurosustava koje je provedeno ad hoc i stupa na snagu 1. kolovoza 2020.

Uključivanje bugarskog leva i hrvatske kune u europski tečajni mehanizam

ESB je 13. srpnja 2020.objavio obvezne intervencijske tečajeve o kojima je postignut zajednički dogovor ESB-a, središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) i Hrvatske narodne banke u skladu s člankom 1. stavkom 2. Sporazuma od 16. ožujka 2006. između Europske središnje banke i nacionalnih središnjih banaka država članica izvan europodručja kojim se utvrđuju operativni postupci za tečajni mehanizam u trećoj fazi ekonomske i monetarne unije. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a. Odluci je prethodila pozitivna ocjena u pogledu obveza ulaska u bankovnu uniju i europski tečajni mehanizam (ERM II) koje su preuzela bugarska i hrvatska nadležna tijela, zbog koje su 10. srpnja 2020. donesene službene odluke o uključivanju obiju valuta u ERM II, o čemu se na mrežnim stranicama ESB-a i Europske komisije mogu pronaći dvije obavijesti.

Linije za repo ugovor sa središnjim bankama Albanije, Srbije i Mađarske, koji će im stajati na raspolaganju u slučaju potrebe

ESB je 17. srpnja 2020. objavio da je Upravno vijeće odobrilo uspostavu dviju linija za repo ugovor o pružanju eurske likvidnosti albanskoj i srpskoj središnjoj banci radi zadovoljenja moguće potrebe za eurskom likvidnošću u situaciji tržišnih poremećaja zbog šoka prouzročenog koronavirusom (COVID-19). ESB je 23. srpnja 2020. najavio uspostavu slične linije sa središnjom bankom Magyar Nemzeti Bank. Sva povezana priopćenja za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Preispitivanje popisa izdavatelja koji su klasificirani kao agencije u okviru Eurosustava za kolateral koje je provedeno ad hoc

Upravno vijeće 17. srpnja 2020. odlučilo je dodati sljedećih 15 izdavatelja na popis priznatih agencija na mrežnim stranicama ESB-a: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère i Malta Development Bank. Odluci je prethodila pozitivna ocjena da izdavatelji ispunjavaju kvalitativne kriterije, koja se zasniva na njihovu djelovanju za opće dobro te poslovanju na nacionalnoj/regionalnoj razini. Njome ti izdavatelji postaju prihvatljivi u kupnjama u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira i hitnog programa kupnje zbog pandemije.

Daljnje proširenje okvirā za dodatna kreditna potraživanja u sklopu odgovora na pandemiju COVID-19

Upravno vijeće odobrilo je 20. i 22. srpnja 2020. zahtjev jedne nacionalne središnje banke za stvaranje novog privremenog okvira za dodatna kreditna potraživanja te zahtjeve za izmjene postojećih okvira za dodatna kreditna potraživanja drugih pet nacionalnih središnjih banaka. Okviri za dodatna kreditna potraživanja uvedeni su 2011. kako bi se nacionalnim središnjim bankama Eurosustava omogućilo da privremeno kao kolateral prihvaćaju određena kreditna potraživanja koja nisu u skladu s pravilima o prihvatljivosti i/ili zahtjevima povezanima s kreditnom kvalitetom iz Opće dokumentacije. Paketom mjera za ublažavanje zahtjeva povezanih s kolateralom, koji je Upravno vijeće donijelo 7. travnja 2020., otvorena je mogućnost za daljnje proširenje tih okvira. Za prihvaćanje novih okvira za dodatna kreditna potraživanja ili njihovo proširenje potrebno je prethodno odobrenje Upravnog vijeća. Više pojedinosti o okvirima za dodatna kreditna potraživanja možete pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Operacionalizacija upravljanja kreditima SURE

Upravno vijeće odobrilo je 22. srpnja 2020. operativne aspekte upravljanja kreditima odobrenima u sklopu novog instrumenta za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (eng. Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE). Prvo, za potrebe upravljanja kreditima SURE ESB će otvoriti jedan račun za Europsku komisiju i jedan račun za svaku nacionalnu središnju banku države članice EU-a koja se zadužuje, na kojima će se sredstava držati obveznih 20 radnih dana sustava TARGET2 prije otplate. Drugo, Upravno vijeće odlučilo je da će tokovi otplate povezani s instrumentom SURE (glavnica i kamate), za koje postoji obveza deponiranja na ESB-ovu računu 20 radnih dana sustava TARGET2 prije odgovarajućeg datuma dospijeća, tijekom tog razdoblja biti izuzeti od remuneracije po negativnoj kamatnoj stopi. U tom razdoblju koje prethodi otplati depoziti će se remunerirati po nultoj kamatnoj stopi ili stopi na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke, ovisno o tome koja je stopa viša. Mjerodavni pravni akti uskladit će se s tim odlukama. Očekuje se da će se instrumentom SURE pružiti financijska pomoć u obliku kredita EU-a pogođenim državama članicama u visini do 100 mlrd. EUR.

Objava podataka o minimalnim obveznim pričuvama i sustavu dviju naknada za pričuve

Upravno vijeće dalo je 23. srpnja 2020. odobrenje da se na mrežnim stranicama ESB-a objave, i to učestalošću razdoblja održavanja pričuva, nacionalni podatci o minimalnim obveznim pričuvama, tekućim računima i višku pričuva te agregirani podatci Eurosustava i nacionalni podatci povezani sa sustavom dviju naknada za pričuve. Objavit će se izuzeti odbitci, izuzeta i neizuzeta držanja viška pričuva te neiskorišteni odbitak. Svi će se podatci objavljivati na osnovi prosjeka u razdoblju održavanja pričuva. ESB će zadržati mogućnost odgode objave tih podataka ako ocijeni da bi objava mogla nepovoljno utjecati na tržišta. Prva objava, kojom bi se obuhvatili podatci od uvođenja sustava dviju naknada za pričuve, planirana je za studeni 2020., poslije usklađivanja unutarnjih sustava. Potom će slijediti objave nakon završetka svakog razdoblja održavanja pričuva.

Odluka o izmjeni Odluke (EU) 2020/440 o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije

Upravno vijeće donijelo je 28. srpnja 2020. Odluku ESB/2020/36 o izmjeni Odluke (EU) 2020/440 o privremenom hitnom programu kupnje zbog pandemije. Odlukom ESB/2020/36 u pravni se okvir unose odluke koje je Upravno vijeće donijelo 4. i 5. lipnja 2020. o povećanju iznosa toga programa i produljenju planiranog razdoblja provedbe neto kupnji. Odluka će se ubrzo objaviti na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Doprinos javnom savjetovanju Europske komisije o strategiji za plaćanja malih vrijednosti u EU-u

Upravno vijeće odobrilo je 25. lipnja 2020. doprinos Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) u sklopu javnog savjetovanja Europske komisije o strategiji za plaćanja malih vrijednosti u EU-u i dalo suglasnost za objavu doprinosa. Očekuje se da će Europska komisija povratne informacije koje prikupi u tom javnom savjetovanju kao i u usporednom javnom savjetovanju o novoj europskoj strategiji za digitalne financije / akcijskom planu za financijsku tehnologiju upotrijebiti u izradi strategije za plaćanja malih vrijednosti, koju će objaviti u trećem tromjesečju 2020.

Paneuropska dostupnost za trenutačna plaćanja putem usluge namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)

Upravno vijeće odlučilo je 22. srpnja 2020. da bi pružatelji platnih usluga koji sudjeluju u SEPA shemi za trenutačni kreditni transfer (SCT Inst) i dostupni su u sustavu TARGET2 do studenoga 2021. i ovisno o eventualnim razdobljima migracije trebali biti dostupni i preko računa kod središnje banke za TIPS. Trebali bi biti dostupni kao sudionici ili kao dostupna strana, odnosno preko računa drugog pružatelja platne usluge. Istodobno, sve automatizirane klirinške kuće koje nude usluge trenutačnog plaćanja trebale bi prenijeti tehničke račune iz sustava TARGET2 u TIPS. Tim će se mjerama postići paneuropska dostupnost eurskih trenutačnih plaćanja, pri čemu je krajnji cilj omogućiti elektronička plaćanja među svim državama u realnom vremenu, u trgovinama i na internetu.

Produljenje vremenskog okvira projekta konsolidacije sustava TARGET2 i Target2-Securities

Upravno vijeće odobrilo je 22. srpnja 2020. jednogodišnju odgodu završetka projekta konsolidacije sustava TARGET2 i Target2-Securities (T2-T2S) od studenoga 2021. do studenoga 2022. Osim toga, u načelu je odlučilo da će početak rada sustava upravljanja kolateralom Eurosustava također odgoditi od studenoga 2022. do najmanje lipnja 2023., s tim da će Odbor za tržišnu infrastrukturu još provesti dodatnu analizu. Te su odluke donesene zbog poteškoća s kojima se suočava financijska industrija zbog pandemije COVID-19 i odgode SWIFT-ove globalne migracije prekograničnih plaćanja na ISO 20022.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o izmjeni kriterija za izbor guvernera središnje banke Banco de Portugal i drugih članova Upravnog odbora

Upravno vijeće donijelo je 21. srpnja 2020. Mišljenje CON/2020/19 na zahtjev portugalskog parlamenta.

Upravljanje

Novi organizacijski ustroj nadzora banaka ESB‑a

Upravno vijeće primilo je 24. srpnja 2020. na znanje novi ustroj poslovnih područja u nadzoru banaka ESB-a. Izvršni odbor savjetovao se s Upravnim vijećem u vezi s tom organizacijskom promjenom u skladu s člankom 10. stavkom 1. Poslovnika ESB-a. Reorganizacijom se neće povećati ukupni broj radnih mjesta i neće se stvoriti dodatni troškovi. Među ostalim, stvorit će se dva nova poslovna područja tako da će ih ukupno biti sedam, a među postojećim poslovnim područjima preraspodijelit će se zadatci tako da će se nadzor pojedinačnih banaka organizirati prema poslovnim modelima banaka. Detaljnije informacije o promjenama, za koje se očekuje da će biti provedene do četvrtog tromjesečja 2020., mogu se pronaći u povezanom priopćenju za javnost na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banka.

Objava mišljenja Odbora ESB-a za etiku

Upravno vijeće 30. srpnja 2020. odlučilo je objaviti mišljenja Odbora ESB-a za etiku upućena sadašnjim članovima Izvršnog odbora, Upravnog vijeća i Nadzornog odbora koja je Odbor donio od siječnja 2019., kada je stupio na snagu ESB-ov Kodeks ponašanja za visoke dužnosnike Europske središnje banke (2019/C-89/03). U skladu s tom odlukom objavit će se mišljenja o, prvo, potencijalnim sukobima interesa (koji se uređuju člancima 11. i 12. Kodeksa) i, drugo, plaćenom radu nakon isteka mandata (članak 17. Kodeksa). Ako se Odbor za etiku obratio Upravnom vijeću u vezi s mišljenjem, zajedno s mišljenjem objavit će se i konačni ishod savjetovanja. Nakon prve objave u rujnu 2020. mišljenja će se objavljivati dva puta godišnje. Tom novom inicijativom ESB nastoji povećati transparentnost i pokazati trajnu opredijeljenost za dobro upravljanje i integritet.

Statistika

Odluka o izmjeni Odluke 2015/32 o odstupanjima koja se mogu odobriti prema Uredbi (EU) br. 1073/2013

Upravno vijeće donijelo je 17. srpnja 2020. Odluku (EU) 2020/1100 o izmjeni Odluke (EU) 2015/32 o odstupanjima koja se mogu odobriti prema Uredbi (EU) br. 1073/2013 o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (ESB/2020/33). Odlukom (EU) 2020/1100 omogućeno je uključivanje dodatnih kategorija investicijskih fondova, za koje je moguće odobriti odstupanja u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1073/2013 (ESB/2013/38), za austrijsku, latvijsku, litavsku i portugalsku središnju banku. Osim toga, Odlukom (EU) 2020/1100 Francuskoj je omogućeno isključivanje kategorija investicijskih fondova koje se više ne primjenjuju i unose se manje izmjene zbog izmjena određenih nacionalnih pravnih akata. Odluka se može pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Politika i procedure o prestanku eurske kratkoročne kamatne stope (€STR)

Upravno vijeće donijelo je 20. srpnja 2020. politiku i procedure o prestanku €STR-a te odobrilo objavu politike i procedura na mrežnim stranicama ESB-a. Eurosustav je time postupio u skladu sa zahtjevom iz Smjernice (EU) 2019/1265 (ESB/2019/19) za donošenje jasne pisane politike i procedure o mogućem prestanku €STR-a zbog situacije, ili bilo kojeg drugog uvjeta, koji čini da €STR nije više reprezentativan za kamatnu stopu na kojoj se temelji i čije bi mjerilo trebao biti.

Izrada retrospektivnih stopa na neosiguranom tržištu novca

Upravno vijeće odobrilo je 23. srpnja 2020. ESB-ovo dnevno objavljivanje složenih stopa i dnevnih indeksa na osnovi eurske kratkoročne-kamatne stope (€STR). Objava ovisi i o povratnim informacijama koje će biti prikupljene u javnom savjetovanju o parametrima kamatnih stopa. Upravno vijeće odobrilo je i pokretanje tog javnog savjetovanja. Objava tih stopa, po uzoru na druge važne središnje banke, bit će znak potpore planiranju za nepredviđene situacije u vezi s EURIBOR-om i mogla bi olakšati širu upotrebu €STR-a na tržištu. Dokumenti povezani s javnim savjetovanjem mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Nadzor banaka

Odluke o uspostavi bliske suradnje između ESB-a i središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) i između ESB-a i Hrvatske narodne banke

Upravno vijeće donijelo je 24. lipnja 2020. Odluku (EU) 2020/1015 o uspostavi bliske suradnje između Europske središnje banke i središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka) (ESB/2020/30) i Odluku (EU) 2020/1016 o uspostavi bliske suradnje između Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke (ESB/2020/31). Odluke se mogu pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Smjernica o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013

Upravno vijeće donijelo je 25. lipnja 2020. Smjernicu (EU) 2020/978 o izvršavanju diskrecijskog prava na temelju članka 178. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 od strane nacionalnih nadležnih tijela u odnosu na manje značajne institucije u pogledu praga za procjenu značajnosti dospjelih kreditnih obveza (ESB/2020/32). Smjernica (EU) 2020/978, u kojoj se uzimaju u obzir povratne informacije prikupljene u sklopu ESB-ova povezanog javnog savjetovanja pokrenutog u siječnju 2020., može se pronaći na mrežnim stranicama EUR-Lex.

Savjetovanje o izmjenama Poslovnika Nadzornog odbora

Nadzorni odbor savjetovao se 15. srpnja 2020. s Upravnim vijećem o nacrtu izmjena Poslovnika Nadzornog odbora s obzirom na sudjelovanje bugarskih i hrvatskih nacionalnih nadležnih tijela nakon uspostave bliske suradnje između nadležnih tijela tih dviju država i ESB-a u sklopu jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM). U skladu s člankom 13. d Poslovnika ESB-a Nadzorni odbor donosi svoj Poslovnik nakon savjetovanja s Upravnim vijećem.

Pripreme banaka za reformu referentnih kamatnih stopa

Upravno vijeće 22. srpnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri objavu dvaju dokumenata o reformi referentnih kamatnih stopa. U prvom se dokumentu iznosi horizontalna ocjena spremnosti banaka koje se nadziru u sklopu SSM-a za reformu referentnih kamatnih stopa. Drugo je izvješće s primjerima dobre prakse pripreme banaka za prijelaz na nove stope. Oba dokumenta mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA-inim Smjernicama o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID-om 19

Upravno vijeće 24. srpnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama o zakonodavnim i nezakonodavnim moratorijima na otplatu kredita koji se primjenjuju u kontekstu krize uzrokovane COVID-om 19 (EBA/GL/2020/02).

Rezultati analize osjetljivosti na pandemiju COVID-19

Upravno vijeće 24. srpnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da objavi rezultate analize osjetljivosti na pandemiju COVID-19 koju je SSM proveo kako bi se utvrdila moguća osjetljivost bankarskog sektora na posljedice pandemije. Detaljni agregirani rezultati mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka zajedno s povezanim priopćenjem za javnost.

Preporuka o raspodjeli dividendi tijekom pandemije COVID-19

Upravno vijeće 27. srpnja 2020. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da donese Preporuku ESB/2020/35 o raspodjeli dividendi tijekom pandemije COVID-19 i stavljanju izvan snage Preporuke ESB/2020/19. Preporuka ESB/2020/35 i dva dopisa glavnim izvršnim direktorima značajnih institucija (u vezi s politikama primitaka i operativnom sposobnošću postupanja s problematičnim dužnicima, oboje u uvjetima pandemije) mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka zajedno s povezanim priopćenjem za javnost.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije