Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2020

31. júla 2020

Operácie na trhu

Zmena konverzie krátkodobých ratingov do harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému

Dňa 26. júna 2020 Rada guvernérov rozhodla o zmene konverzie krátkodobých ratingov „R-3“, „P-3“ a „A‑3“ spoločností DBRS Morningstar, Moody’s a Standard & Poor’s zo stupňa kreditnej kvality CQS 4 na stupeň CQS 3 harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému a schválila zverejnenie jej aktualizovanej podoby na internetovej stránke ECB. Táto zmena je výsledkom mimoriadnej revízie pravidiel konverzie krátkodobých ratingov externých inštitúcií hodnotiacich kreditné riziko do harmonizovanej ratingovej stupnice Eurosystému. Nové pravidlá konverzie budú platiť od 1. augusta 2020.

Prijatie bulharského leva a chorvátskej kuny do mechanizmu výmenných kurzov ERM II

Dňa 13. júla 2020 ECB na základe spoločnej dohody medzi Európskou centrálnou bankou (ECB), Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) a Hrvatska narodna banka vyhlásila kurzy pre povinné intervencie v súlade s článkom 1.2 dohody zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB. Toto rozhodnutie nadväzuje na kladné hodnotenie predchádzajúcich záväzkov bulharských a chorvátskych orgánov vstúpiť do bankovej únie i do ERM II, na základe ktorého boli 10. júla 2020 prijaté formálne rozhodnutia o zapojení oboch mien do ERM II. Dve súvisiace komuniké sú zverejnené internetových stránkach ECB a Európskej komisie.

Preventívne dohody o repo linkách s centrálnymi bankami Albánska, Srbska a Maďarska

Dňa 17. júla 2020 ECB oznámila, že Rada guvernérov schválila vytvorenie dvoch repo liniek na poskytovanie eurovej likvidity albánskej a srbskej národnej banke. Účelom liniek je uspokojiť prípadný dopyt po eurovej likvidite, ak by šok spôsobený pandémiou koronavírusu (COVID-19) narušil fungovanie trhov. Dňa 23. júla 2020 ECB oznámila ďalšiu podobnú dohodu s Magyar Nemzeti Bank. Všetky súvisiace tlačové správy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Mimoriadna revízia zoznamu emitentov zaradených medzi agentúry v kolaterálovom rámci Eurosystému

Dňa 17. júla 2020 Rada guvernérov rozhodla o zaradení 15 emitentov do zoznamu uznávaných agentúr uvedeného na internetovej stránke ECB: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère a Malta Development Bank. Rozhodnutiu predchádzalo kladné hodnotenie plnenia kvalitatívnych kritérií na základe ich všeobecne prospešnej činnosti a národnej/regionálnej pôsobnosti. Uvedení emitenti sa tak stanú akceptovateľnými v programe nákupu aktív a núdzovom pandemickom programe nákupu aktív.

Ďalšie rozšírenie rámcov dodatočných úverových pohľadávok v reakcii na pandémiu COVID-19

Dňa 20. a 22. júla 2020 Rada guvernérov schválila žiadosť jednej z národných centrálnych bánk o vytvorenie nového dočasného rámca dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) i žiadosti ďalších piatich národných centrálnych bánk o zmeny existujúcich rámcov ACC. Rámce ACC boli zavedené v roku 2011 s cieľom umožniť národným centrálnym bankám Eurosystému dočasne prijímať kolaterál v podobe určitých úverových pohľadávok, ktoré nespĺňajú kritériá akceptovateľnosti alebo štandardy úverovej kvality stanovené vo všeobecnej dokumentácii. Súčasťou súboru opatrení na uvoľnenie kolaterálových požiadaviek, ktorý Rada guvernérov prijala 7. apríla 2020, je možnosť ďalšieho rozšírenia týchto rámcov. Akceptácia nových a rozšírených rámcov ACC podlieha predchádzajúcemu súhlasu Rady guvernérov. Podrobnejšie informácie o rámcoch ACC sú uvedené na internetovej stránke ECB.

Sprevádzkovanie správy úverov SURE

Dňa 22. júla 2020 Rada guvernérov schválila prevádzkové aspekty správy úverov poskytovaných v rámci nového nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE). Po prvé, ECB na účely správy úverov SURE otvorí jeden účet pre Európsku komisiu a jeden účet pre národnú centrálnu banku každého členského štátu EÚ čerpajúceho úver na úschovu prostriedkov podliehajúcich povinnej úschove po dobu 20 obchodných dní systému TARGET2 pred splatením. Po druhé, Rada guvernérov rozhodla, že splátky úverov SURE (istiny a úrokov) povinne vložené na účet v ECB 20 obchodných dní systému TARGET2 pred príslušným dátumom splatnosti nebudú počas povinnej doby úschovy úročené zápornou úrokovou sadzbou. Počas doby úschovy budú tieto vklady úročené nulovou sadzbou alebo úrokovou sadzbou pre jednodňové sterilizačné operácie, podľa toho, ktorá z týchto sadzieb je vyššia. Tieto rozhodnutia budú zodpovedajúcim spôsobom premietnuté do príslušných právnych predpisov. Prostredníctvom nástroja SURE má EÚ postihnutým členským štátom poskytovať finančnú pomoc formou úverov do výšky 100 mld. EUR.

Zverejňovanie údajov o povinných minimálnych rezervách a dvojstupňovom systéme

Dňa 23. júla 2020 Rada guvernérov schválila zverejňovanie národných údajov o povinných minimálnych rezervách, bežných účtoch a prebytočných rezervách, ako aj údajov týkajúcich sa dvojstupňového systému (agregátne na úrovni Eurosystému i na národnej úrovni). Údaje sa budú zverejňovať na internetovej stránke ECB v intervaloch zodpovedajúcich udržiavacím obdobiam. Zverejňovať sa bude výška udelených výnimiek z úročenia zápornou sadzbou, prebytočné rezervy s výnimkou, prebytočné rezervy bez výnimky a nevyužité výnimky, a to na základe priemerov za príslušné udržiavacie obdobie. ECB si ponecháva možnosť zverejnenie údajov odložiť, ak by podľa nej mohli mať nepriaznivý vplyv na trhy. Zverejnenie prvých údajov, za obdobie od zavedenia dvojstupňového systému, je naplánované na november 2020, po prispôsobení interných systémov. Následne sa budú údaje zverejňovať vždy na konci príslušného udržiavacieho obdobia.

Rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív

Dňa 28. júla 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2020/36, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/440 o dočasnom núdzovom pandemickom programe nákupu aktív. Pozmeňujúce rozhodnutie uzákoňuje rozhodnutia Rady guvernérov zo 4. – 5. júna 2020 o zvýšení objemu programu a predĺžení plánovaného horizontu čistých nákupov. Rozhodnutie bude onedlho k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Príspevok k verejnej konzultácii Európskej komisie o stratégii EÚ pre maloobchodné platby

Dňa 25. júna 2020 Rada guvernérov schválila príspevok Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) k verejnej konzultácii Európskej komisie o stratégii EÚ pre maloobchodné platby a povolila jeho zverejnenie. Európska komisia plánuje použiť pripomienky a podnety prijaté v rámci tejto konzultácie, i v rámci súbežnej konzultácie o novej stratégii v oblasti digitálnych financií pre Európu/akčnom pláne pre finančné technológie, pri príprave stratégie pre maloobchodné platby, ktorá má byť zverejnená v treťom štvrťroku 2020.

Celoeurópska dostupnosť okamžitých platieb prostredníctvom okamžitého vyrovnania platieb v systéme TARGET

Dňa 22. júla 2020 Rada guvernérov rozhodla, že do novembra 2021, v závislosti od prípadného prechodného obdobia, by poskytovatelia platobných služieb, ktorí sú zapojení do systému SEPA okamžité platby (SEPA Instant Credit Transfer – SCT Inst) a dostupní v systéme TARGET2, mali byť dostupní i na účte peňažnej likvidity centrálnej banky v rámci okamžitého vyrovnania platieb v systéme TARGET (Target Instant Payment Settlement – TIPS). Mali by byť dostupní ako účastník alebo ako dostupná strana (t. j. prostredníctvom účtu iného poskytovateľa platobných služieb). Zároveň by všetky automatizované klíringové centrá, ktoré ponúkajú služby okamžitých platieb, mali previesť svoje technické účty zo systému TARGET2 do systému TIPS. Tieto opatrenia zabezpečia celoeurópsku dostupnosť okamžitých platieb v eurách, pričom konečným cieľom je umožniť elektronické platby z ktorejkoľvek do ktorejkoľvek krajiny v reálnom čase, tak fyzicky v obchodoch, ako aj online.

Predĺženie časového horizontu projektu konsolidácie TARGET2-TARGET2-Securities (T2-T2S)

Rada guvernérov 22. júla 2020 schválila ročné predĺženie časového horizontu projektu konsolidácie T2-T2S z novembra 2021 na november 2022. Zároveň tiež predbežne rozhodla o posunutí termínu spustenia systému Eurosystému pre správu kolaterálu (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) z novembra 2022 najskôr na jún 2023, pričom presnejší termín má posúdiť Rada pre trhovú infraštruktúru. Dôvodom týchto rozhodnutí sú náročné úlohy, pred ktoré finančný sektor stavia pandémia COVID-19, a posun termínu celosvetového prechodu cezhraničných platieb v rámci systému SWIFT na normu ISO 20022.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zmene kritérií pre vymenovanie guvernéra a ostatných členov riadiacej rady Banco de Portugal

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/19 dňa 21. júla 2020 na žiadosť portugalského republikového zhromaždenia.

Správa a riadenie

Nové organizačné usporiadanie bankového dohľadu ECB

Dňa 24. júla 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie nové usporiadanie odborných útvarov bankového dohľadu ECB. Túto organizačnú zmenu s Radou guvernérov v súlade s článkom 10.1 rokovacieho poriadku ECB konzultovala Výkonná rada. Reorganizácia prebehne prerozdelením súčasného stavu zamestnancov bez dodatočných nákladov. Zahŕňa vytvorenie dvoch nových odborných útvarov – čím sa ich celkový počet zvýši na sedem – a prerozdelenie úloh medzi existujúce útvary, pričom organizácia dohľadu nad jednotlivými bankami bude vychádzať z ich obchodných modelov. Podrobnejšie informácie o reorganizácii, ktorá má byť ukončená v poslednom štvrťroku 2020, sú uvedené v tlačovej správe na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Zverejňovanie stanovísk Etického výboru ECB

Dňa 30. júla 2020 Rada guvernérov rozhodla o zverejňovaní stanovísk Etického výboru adresovaných súčasným členom Výkonnej rady, Rady guvernérov a Rady pre dohľad vydaných od nadobudnutia účinnosti jednotného kódexu správania vysokopostavených úradníkov Európskej centrálnej banky (2019/C/89/03) v januári 2019. Zverejňovať sa budú stanoviská k potenciálnym konfliktom záujmov v zmysle článkov 11 a 12 jednotného kódexu a k zárobkovej činnosti po skončení funkčného obdobia v zmysle článku 17, v príslušných prípadoch spolu s prípadnými závermi rokovaní Etického výboru a Rady guvernérov. Zverejňovanie týchto informácií, v polročných intervaloch od septembra 2020, je novou iniciatívou ECB na zvýšenie transparentnosti a preukázanie svojej nepretržitej snahy o náležité riadenie a bezúhonnosť.

Štatistika

Rozhodnutie, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/32 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013

Dňa 17. júla 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2020/1100, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie (EÚ) 2015/32 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2020/33). Pozmeňujúce rozhodnutie zahŕňa ďalšie kategórie investičných fondov s možnosťou výnimiek v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 (ECB/2013/38) pre národné centrálne banky Litvy, Lotyšska, Portugalska a Rakúska. Zároveň ruší medzičasom neplatné kategórie investičných fondov vo Francúzsku a zavádza menšie úpravy v dôsledku zmien súvisiacich vnútroštátnych právnych predpisov. Rozhodnutie je k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Pravidlá a postupy pre ukončenie používania krátkodobej eurovej sadzby (€STR)

Dňa 20. júla 2020 Rada guvernérov prijala pravidlá a postupy pre ukončenie používania sadzby €STR a schválila ich zverejnenie na internetovej stránke ECB. Eurosystém tak plní požiadavku stanovenú v usmernení (EÚ) 2019/1265 (ECB/2019/19), podľa ktorej má prijať jasné písomné pravidlá a postupy pre možné ukončenie používania sadzby €STR, ak v dôsledku určitej situácie alebo inej okolnosti sadzba €STR prestane byť meradlom základnej úrokovej sadzby, ktorú má predstavovať.

Zostavovanie spätných nezabezpečených sadzieb peňažného trhu

Dňa 23. júla 2020 Rada guvernérov vydala súhlas s tým, aby ECB začala denne publikovať zložené termínované sadzby a denné indexy na základe krátkodobej eurovej sadzby (€STR). Jej súhlas je podmienený výsledkami verejnej konzultácie o parametroch tejto sadzby, ktorej otvorenie Rada guvernérov tiež schválila. Publikovanie týchto sadzieb, podľa vzoru ďalších popredných centrálnych bánk, má signalizovať podporu núdzového plánovania v súvislosti so sadzbou EURIBOR a zároveň umožniť rozsiahlejšie využívanie sadzby €STR na trhu. Podklady k verejnej konzultácii sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Rozhodnutia o nadviazaní úzkej spolupráce medzi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) a medzi ECB a Hrvatska Narodna Banka

Dňa 24. júna 2020 Rada guvernérov prijala rozhodnutie (EÚ) 2020/1015 o nadviazaní úzkej spolupráce medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) (ECB/2020/30) a rozhodnutie (EÚ) 2020/1016 o nadviazaní úzkej spolupráce medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska Narodna Banka (ECB/2020/31). Obidve rozhodnutia sú k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Usmernenie o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Dňa 25. júna 2020 Rada guvernérov prijala usmernenie (EÚ) 2020/978 o využití právomoci podľa článku 178 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu k menej významným inštitúciám, pokiaľ ide o prah pre posúdenie závažnosti kreditných záväzkov po termíne splatnosti (ECB/2020/32). Usmernenie, ktoré zohľadňuje pripomienky prijaté v rámci súvisiacej verejnej konzultácie ECB otvorenej v januári 2020, je k dispozícii na portáli EUR-Lex.

Konzultácia k zmenám rokovacieho poriadku Rady pre dohľad

Dňa 15. júla 2020 sa s Radou guvernérov uskutočnila konzultácia o navrhovaných zmenách rokovacieho poriadku Rady pre dohľad, ktoré navrhla Rada pre dohľad v rámci príprav na účasť príslušných vnútroštátnych orgánov Bulharska a Chorvátska v nadväznosti na nadviazanie úzkej spolupráce ECB s orgánmi týchto dvoch krajín v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Podľa článku 13d rokovacieho poriadku ECB prijíma Rada pre dohľad svoj rokovací poriadok po konzultácii s Radou guvernérov.

Prípravy bánk na reformy referenčných sadzieb

Dňa 22. júla 2020 Rada guvernérov nevzniesla námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť zverejnenie dvoch dokumentov o reformách referenčných sadzieb. Prvý dokument obsahuje

horizontálne hodnotenie pripravenosti na reformy referenčných sadzieb v prípade bánk podliehajúcich dohľadu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu. Druhým dokumentom je prehľad osvedčených postupov, ktoré môžu banky počas príprav na prechod využiť. Obidva dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Dodržiavanie usmernení EBA o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

Dňa 24. júla 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) – vo vzťahu k významným inštitúciám pod priamym dohľadom ECB – že ECB dodržiava usmernenia EBA o legislatívnych a nelegislatívnych moratóriách na splácanie úverov uplatňovaných v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Výsledky analýzy zraniteľnosti v dôsledku COVID-19

Dňa 24. júla 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť výsledky analýzy zraniteľnosti v dôsledku COVID-19, ktorú vykonal SSM s cieľom zistiť potenciálne slabiny bankového sektora vyvolané pandémiou. Podrobné agregátne výsledky sú spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Odporúčanie o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19

Dňa 27. júla 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať odporúčanie ECB/2020/35 o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19, ktorým sa zrušuje odporúčanie ECB/2020/19. Odporúčanie ECB/2020/35 je spolu s dvomi listami adresovanými výkonným riaditeľom významných inštitúcií (o politike odmeňovania a prevádzkovej kapacite v súvislosti s dlžníkmi vo finančnej núdzi, v oboch prípadoch v dôsledku pandémie) a súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá