Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2020 m. liepos mėn.

2020 m. liepos 31 d.

Rinkos operacijos

Trumpalaikio skolinimosi reitingų klasifikacijos pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę pakeitimas

2020 m. birželio 26 d. Valdančioji taryba nusprendė pakeisti „DBRS Morningstar“, „Moody’s“ ir „Standard & Poor’s“ teikiamų trumpalaikio skolinimosi reitingų, atitinkamai R-3, P-3 ir A-3, klasifikaciją Eurosistemos suderintoje reitingų skalėje – priskirti juos prie kredito kokybės 3 žingsnio (vietoj 4 žingsnio) ir leido atnaujintą Eurosistemos suderintą reitingų skalę paskelbti ECB interneto svetainėje. Klasifikaciją nuspręsta pakeisti atlikus išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų teikiamų trumpalaikio skolinimosi reitingų klasifikacijos pagal Eurosistemos suderintą reitingų skalę ad hoc peržiūrą. Pakeitimas įsigalios 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Bulgarijos levo ir Kroatijos kunos įtraukimas į antrąjį valiutų kursų mechanizmą (VKM II)

2020 m. liepos 13 d. ECB paskelbė privalomus intervencinius kursus, kurie buvo nustatyti Europos Centrinio Banko (ECB) ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) bei Hrvatska narodna banka (Kroatijos nacionalinio banko) bendru susitarimu vadovaujantis 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutarties, nustatančios valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, 1 straipsnio 2 dalimi. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje. Šis sprendimas priimtas remiantis teigiamu Bulgarijos ir Kroatijos institucijų anksčiau prisiimtų įsipareigojimų prisijungti prie bankų sąjungos ir VKM II įvertinimu. Taigi, atsižvelgiant į tai, 2020 m. liepos 10 d. priimti oficialūs sprendimai įtraukti abi valiutas į VKM II. ECB ir Europos Komisijos interneto svetainėse šia tema taip pat paskelbti du komunikatai.

Susitarimai su Albanijos, Serbijos ir Vengrijos centriniais bankais dėl prevencinės atpirkimo sandorių linijos

2020 m. liepos 17 d. ECB paskelbė, kad Valdančioji taryba patvirtino du susitarimus – su Albanijos ir Serbijos centriniais bankais – dėl atpirkimo sandorių linijos sukūrimo likvidumui euru užtikrinti, t. y. likvidumo euru poreikiams patenkinti, jeigu tokių poreikių iškiltų dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos sutrikus rinkos veikimui. 2020 m. liepos 23 d. ECB paskelbė apie panašų susitarimą su Magyar Nemzeti Bank (Vengrijos centriniu banku). Visi pranešimai spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Emitentų, Eurosistemos įkaitų sistemoje priskirtų prie agentūrų, sąrašo ad hoc peržiūra

2020 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba nusprendė į ECB interneto svetainėje paskelbtą pripažintų agentūrų sąrašą įtraukti dar 15 emitentų: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère ir Malta Development Bank. Padaryta išvada, kad šie emitentai pagal bendram labui vykdomą veiklą ir tos veiklos nacionalinį (regioninį) mastą atitinka kokybinius kriterijus. Tad šie emitentai galės dalyvauti pirkimuose pagal turto pirkimo programą (TPP) ir specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP).

Tolesnis papildomų kredito reikalavimų sistemų plėtimas atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją

2020 m. liepos 20 ir 22 d. Valdančioji taryba patvirtino vieno nacionalinio centrinio banko (NCB) prašymą sukurti naują laikiną papildomų kredito reikalavimų (PKR) sistemą ir penkių kitų NCB prašymus pakeisti jau taikomas PKR sistemas. PKR sistemos buvo įdiegtos 2011 m., kad Eurosistemos NCB galėtų laikinai kaip įkaitą priimti tam tikrus kredito reikalavimus, neatitinkančius tinkamumo taisyklių ir (arba) kredito kokybės standartų, nustatytų Bendruosiuose dokumentuose. 2020 m. balandžio 7 d. Valdančiosios tarybos priimtame įkaitui taikomų reikalavimų švelninimo priemonių pakete buvo numatyta galimybė dar išplėsti šias sistemas. Naujų arba išplėstų PKR sistemų priimtinumą iš pradžių turi patvirtinti Valdančioji taryba. Daugiau informacijos apie PKR sistemas paskelbta ECB interneto svetainėje.

SURE paskolų administravimo praktiniai aspektai

2020 m. liepos 22 d. Valdančioji taryba patvirtino paskolų, suteiktų pagal naują laikiną paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos mažinti (SURE), administravimo praktinius aspektus. Pirma, ECB atidarys vieną sąskaitą Europos Komisijai ir po vieną sąskaitą kiekvienam ES valstybės narės, kuri skolinasi lėšas, NCB. Šiose sąskaitose lėšos bus privalomai laikomos 20 TARGET2 darbo dienų iki grąžinimo SURE paskolų administravimo tikslais. Antra, Valdančioji taryba nusprendė, kad už su SURE susijusių grąžinamų pinigų srautų (įskaitant ir pagrindinę sumą, ir palūkanas) privalomą laikymą ECB sąskaitoje 20 TARGET2 darbo dienų iki atitinkamo mokėjimo termino šiuo privalomuoju laikotarpiu nebus skaičiuojamas atlyginimas taikant neigiamas palūkanų normas. Šiuo laikotarpiu atlyginimas už tokius indėlius bus skaičiuojamas taikant nulinę palūkanų normą arba naudojimosi indėlių galimybe palūkanų normą – didesniąją iš jų. Šie sprendimai bus atitinkamai įtvirtinti reikiamuose teisės aktuose. Numatoma, kad pagal SURE nukentėjusioms ES valstybėms narėms paskolų pavidalu suteikta finansinė pagalba sieks iki 100 mlrd. EUR.

Duomenų apie privalomuosius atsargų reikalavimus ir dviejų pakopų sistemą skelbimas

2020 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba leido atsargų laikymo laikotarpių periodiškumu ECB interneto svetainėje skelbti nacionalinius duomenis apie privalomuosius atsargų reikalavimus, einamąsias sąskaitas ir atsargų perteklių, taip pat agreguotus Eurosistemos ir nacionalinius duomenis, susijusius su dviejų pakopų sistema. Numatoma skelbti duomenis apie sumas, atleistas nuo reikalavimo skaičiuoti atlyginimą, atsargų perteklių, kuriam taikoma išimtis, atsargų perteklių, kuriam išimtis netaikoma, ir nepanaudotas nuo reikalavimo skaičiuoti atlyginimą atleistas sumas. Visi duomenys bus skelbiami taikant atsargų laikymo laikotarpių duomenų vidurkius. ECB pasilieka galimybę atidėti duomenų paskelbimą, jei manytų, kad duomenų paskelbimas gali daryti neigiamą poveikį rinkoms. Pirmuosius laikotarpio nuo dviejų pakopų sistemos sukūrimo duomenis numatoma paskelbti 2020 m. lapkričio mėn., pakoregavus vidaus sistemas. Vėliau duomenys bus skelbiami po kiekvieno atsargų laikymo laikotarpio.

Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos

2020 m. liepos 28 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2020/36, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2020/440 dėl laikinos specialiosios pandeminės pirkimo programos. Priimtame sprendime teisiškai įtvirtinami 2020 m. birželio 4–5 d. Valdančiosios tarybos priimti sprendimai padidinti programos apimtį ir pratęsti ketinamų vykdyti grynųjų pirkimų terminą. Sprendimas netrukus bus paskelbtas portale EUR-Lex.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Dalyvavimas Europos Komisijos viešose konsultacijose dėl ES mažmeninių mokėjimų strategijos

2020 m. birželio 25 d. Valdančioji taryba patvirtino Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) atsakymą į Europos Komisijos viešas konsultacijas dėl ES mažmeninių mokėjimų strategijos ir leido šį atsakymą skelbti. Numatoma, kad rengdama 2020 m. trečiąjį ketvirtį planuojamą paskelbti mažmeninių mokėjimų strategiją Europos Komisija pasinaudos atsakymais, gautais per šias viešas konsultacijas ir per tuo pačiu metu vykdytas viešas konsultacijas dėl Europos naujos skaitmeninių finansų strategijos / „fintech“ sektoriaus veiksmų plano.

Galimybė visoje Europoje naudotis momentiniais mokėjimais per TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) sistemą

2020 m. liepos 22 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad iki 2021 m. lapkričio mėn. (palikus galimybę nustatyti pereinamąjį laikotarpį) mokėjimo paslaugų teikėjai (MPT), kurie laikėsi SEPA momentinių kredito pervedimų (SCT Inst) schemos reikalavimų ir yra pasiekiami TARGET2 sistemoje, turėtų būti pasiekiami ir TIPS centrinių bankų pinigų likvidumo sąskaitoje. Jie turėtų būti pasiekiami kaip dalyviai arba kaip pasiekiamos šalys (t. y. per kito MPT sąskaitą). Be to, visi automatizuotos tarpuskaitos namai, teikiantys momentinių mokėjimų paslaugas, savo technines sąskaitas turėtų perkelti iš TARGET2 į TIPS. Šios priemonės užtikrins, kad eurais vykdomų momentinių mokėjimų paslauga būtų galima naudotis visoje Europoje, ir padės pasiekti pagrindinį tikslą – užtikrinti, kad elektroninius mokėjimus būtų galima vykdyti iš bet kurios šalies į bet kurią kitą realiu laiku tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internetu.

TARGET2-TARGET2-Securities (T2-T2S) konsolidavimo projekto įgyvendinimo termino pratęsimas

2020 m. liepos 22 d. Valdančioji taryba patvirtino, kad T2-T2S konsolidavimo projekto įgyvendinimo terminas pratęsiamas vieniems metams – nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. lapkričio mėn. Ji taip pat iš esmės nusprendė Eurosistemos įkaito valdymo sistemos (angl. Eurosystem Collateral Management System, ECMS) naudojimo pradžios datą nukelti iš 2022 m. lapkričio mėn. bent į 2023 m. birželio mėn. Nuspręsta, kad tolesnę analizę atliks Rinkos infrastruktūros valdyba. Šie sprendimai priimti atsižvelgiant į iššūkius, kurių finansų sektoriui kilo prasidėjus COVID-19 pandemijai ir SWIFT pakeitus perėjimo prie ISO 20022 tarpvalstybinių mokėjimų srityje tvarkaraštį.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Banco de Portugal valdytojo ir kitų valdybos narių paskyrimo kriterijų dalinio pakeitimo

2020 m. liepos 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2020/19 Portugalijos nacionalinės asamblėjos prašymu.

ECB vidaus valdymas

Nauja ECB Bankų priežiūros tarnybos organizacinė struktūra

2020 m. liepos 24 d. Valdančioji taryba susipažino su nauja ECB Bankų priežiūros tarnybos veiklos padalinių struktūra. Vykdomoji valdyba dėl šio organizacinės struktūros pakeitimo konsultavosi su Valdančiąja taryba, laikydamasi ECB darbo reglamento 10 straipsnio 1 dalies nuostatų. Pakeitimai bus įgyvendinti perskirstant esamus darbuotojų etatus, tad papildomų išlaidų nebus patirta. Bus sukurti du nauji veiklos padaliniai (tad jų iš viso bus septyni), o dabartinių padalinių šiuo metu vykdomos funkcijos bus perskirstytos – bankų priežiūra bus vykdoma pagal bankų verslo modelių pobūdį. Pakeitimus numatoma baigti įgyvendinti 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį. Išsamesnės informacijos šia tema pateikta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje paskelbtame pranešime spaudai.

ECB Etikos komiteto nuomonių skelbimas

2020 m. liepos 30 d. Valdančioji taryba nusprendė paskelbti dabartiniams Vykdomosios valdybos, Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos nariams skirtas Etikos komiteto nuomones, parengtas nuo 2019 m. sausio mėn., t. y. nuo Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekso (2019/C 89/03) įsigaliojimo. Skelbiamos nuomonės dėl galimų interesų konfliktų, reglamentuojamų Etikos kodekso 11 ir 12 straipsnių nuostatomis, ir dėl atlygintinos profesinės veiklos, pasibaigus tarnybos laikui (Etikos kodekso 17 straipsnis), bus atitinkamai papildytos atsižvelgiant į Etikos komiteto ir Valdančiosios tarybos diskusijų rezultatus. Pirmąsias nuomones numatoma paskelbti 2020 m. rugsėjo mėn.; vėliau jos bus skelbiamos dukart per metus. Tai – nauja ECB iniciatyva, kuria ECB siekia didinti savo veiklos skaidrumą ir parodyti, kad yra ir toliau pasiryžęs laikytis gero valdymo ir sąžiningumo standartų.

Statistika

Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1073/2013

2020 m. liepos 17 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ES) ECB/2020/1100, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo (ES) 2015/32 dėl nukrypti leidžiančių nuostatų, kurios gali būti taikomos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2013, nuostatos dėl statistinių duomenų apie investicinių fondų turtą ir įsipareigojimus (ECB/2020/33). Sprendime dėl pakeitimų numatyta įtraukti papildomas investicinių fondų kategorijas, kurioms pagal Reglamento (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8 straipsnio 2 dalį gali būti taikomos nukrypti leidžiančios nuostatos, Austrijos, Latvijos, Lietuvos ir Portugalijos nacionaliniams centriniams bankams. Sprendime taip pat numatyta išbraukti Prancūzijos investicinių fondų kategorijas, kurios nebetaikomos, ir padaryti smulkius dalinius pakeitimus, susijusius su tam tikrų nacionalinės teisės aktų pakeitimais. Sprendimas paskelbtas portale EUR-Lex.

Euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) taikymo nutraukimo politika ir procedūros

2020 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba patvirtino €STR taikymo nutraukimo politiką ir procedūras ir leido šią politiką ir procedūras paskelbti ECB interneto svetainėje. Eurosistema taip vykdo Gairėse (ES) 2019/1265 (ECB/2019/19) nustatytą reikalavimą patvirtinti aiškią rašytinę politiką ir procedūras, pagal kurias, susiklosčius tam tikrai padėčiai arba tam tikroms sąlygoms, kai €STR nebeparodo pagrindinės palūkanų normos, kuriai išreikšti yra skirta, €STR gali būti nebetaikoma.

Praėjusių laikotarpių neužtikrintam skolinimuisi taikomų pinigų rinkos palūkanų normų skelbimas

2020 m. liepos 23 d. Valdančioji taryba patvirtino leidžianti ECB kasdien skelbti sudėtines terminuoto skolinimosi palūkanų normas ir dienos indeksus, grindžiamus euro trumpalaikio skolinimosi norma (€STR). Vėliau bus surengtos viešos konsultacijos siekiant surinkti pastabas dėl palūkanų normų parametrų. Valdančioji taryba taip pat suteikė leidimą surengti tokias viešas konsultacijas. Šių palūkanų normų skelbimu, kaip tai daro kiti didieji centriniai bankai, bus išreikštas palaikymas EURIBOR skirtų nenumatytų atvejų planų rengimui. Be to, tai gali padėti sukurti palankesnes sąlygas platesniam €STR naudojimui rinkoje. Viešų konsultacijų dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Sprendimai, kuriais nustatomas ECB ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) bei ECB ir Hrvatska Narodna Banka (Kroatijos nacionalinio banko) glaudus bendradarbiavimas

2020 m. birželio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą (ES) 2020/1015, kuriuo nustatomas Europos Centrinio Banko ir Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) glaudus bendradarbiavimas (ECB/2020/30), ir Sprendimą (ES) 2020/1016, kuriuo nustatomas Europos Centrinio Banko ir Hrvatska Narodna Banka (Kroatijos nacionalinio banko) glaudus bendradarbiavimas (ECB/2020/31). Abu sprendimai paskelbti portale EUR-Lex.

Gairės dėl naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą

2020 m. birželio 25 d. Valdančioji taryba patvirtino Gaires (ES) 2020/978 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų naudojimosi teise veikti savo nuožiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsnio 2 dalies d punktą mažiau svarbių įstaigų atžvilgiu dėl pradelstų kreditinių įsipareigojimų reikšmingumo įvertinimo ribinės vertės (ECB/2020/32). Rengiant gaires atsižvelgta į atsakymus, gautus per ECB 2020 m. sausio mėn. šia tema surengtas viešas konsultacijas. Gairės paskelbtos portale EUR-Lex.

Konsultacija dėl Priežiūros valdybos darbo reglamento pakeitimų

2020 m. liepos 15 d. su Valdančiąja taryba buvo konsultuotasi dėl Priežiūros valdybos siūlomų Priežiūros valdybos darbo reglamento pakeitimų. Pakeitimai pasiūlyti atsižvelgiant į Bulgarijos ir Kroatijos nacionalinių kompetentingų institucijų dalyvavimą Bendrame priežiūros mechanizme, ECB su šių dviejų šalių institucijomis užmezgus glaudų bendradarbiavimą. Remiantis ECB darbo reglamento 13d straipsniu, Priežiūros valdyba priima savo darbo reglamentą pasikonsultavusi su Valdančiąja taryba.

Bankų pasirengimas lyginamųjų palūkanų normų reformoms

2020 m. liepos 22 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti du dokumentus apie lyginamųjų palūkanų normų reformas. Viename dokumente pateiktas horizontalus pagal Bendrą priežiūros mechanizmą prižiūrimų bankų pasirengimo vykdyti lyginamųjų palūkanų normų reformas įvertinimas. Kitame išdėstyti gerosios praktikos pavyzdžiai, kuriais bankai gali vadovautis rengdamiesi taikyti naują tvarką. Abu dokumentai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų laikymasis

2020 m. liepos 24 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB ketina laikytis EBI gairių dėl teisės aktų pagrindu ir ne teisės aktų pagrindu atsižvelgiant į COVID-19 krizę taikomų paskolų mokėjimų moratoriumų (EBA/GL/2020/02).

Pažeidžiamumo COVID-19 pandemijos laikotarpiu analizės rezultatai

2020 m. liepos 24 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti pažeidžiamumo COVID-19 pandemijos laikotarpiu analizės rezultatus. Šią analizę atliko BPM, siekdamas įvertinti, kurios bankų sektoriaus sritys gali tapti pažeidžiamos pandemijos laikotarpiu. Išsamūs apibendrinti analizės rezultatai ir pranešimas spaudai šia tema paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Rekomendacija dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu

2020 m. liepos 27 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti Rekomendaciją ECB/2020/35 dėl dividendų paskirstymo COVID-19 pandemijos metu ir dėl Rekomendacijos ECB/2020/19 panaikinimo. Rekomendacija ECB/2020/35, du laiškai svarbių įstaigų vadovams (dėl pandemijos laikotarpiu taikytinos atlygio nustatymo politikos ir pajėgumo spręsti klausimus, susijusius su sunkumų patiriančiais skolininkais) ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai