Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2020

31 lipca 2020

Operacje rynkowe

Zmiana przyporządkowania krótkoterminowych ratingów do zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu

26 czerwca 2020 Rada Prezesów postanowiła zmienić przyporządkowanie krótkoterminowych ratingów „R‑3” agencji DBRS Morningstar, „P‑3” agencji Moody’s oraz „A‑3” agencji Standard & Poor’s z 4. stopnia jakości kredytowej w zharmonizowanej skali ratingowej Eurosystemu do stopnia 3. i zgodziła się na ogłoszenie zaktualizowanej skali na stronie internetowej EBC. Ta zmiana jest efektem dorywczego przeglądu przyporządkowania krótkoterminowych ratingów zewnętrznych agencji oceniających jakość kredytową do zharmonizowanej skali Eurosystemu. Nowe przyporządkowanie będzie obowiązywać od 1 sierpnia 2020.

Przyjęcie bułgarskiego lewa i chorwackiej kuny do mechanizmu kursowego ERM II

13 lipca 2020 EBC ogłosił kursy obowiązkowej interwencji wyznaczone za wspólną zgodą przez Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii)) i Hrvatska narodna banka, zgodnie z art. 1 ust. 2 porozumienia z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym oraz krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określającego procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC. Przyjęta decyzja jest następstwem pozytywnej oceny uprzedniego zobowiązania się władz bułgarskich i chorwackich do przystąpienia do unii bankowej i ERM II, której efektem były formalne decyzje podjęte 10 lipca 2020 o włączeniu obu walut do ERM II; odnośne komunikaty także są dostępne na stronie internetowej EBC oraz na stronie Komisji Europejskiej.

Osłonowe linie repo z bankami centralnymi Albanii, Serbii i Węgier

17 lipca 2020 EBC ogłosił, że Rada Prezesów zatwierdziła ustanowienie dwóch linii repo na potrzeby zasilania w płynność w euro Banku Albanii i Narodowego Banku Serbii. Celem tej decyzji było zaspokojenie potencjalnego zapotrzebowania na płynność w euro w obliczu zaburzeń funkcjonowania rynku spowodowanych przez szok wywołany koronawirusem (COVID‑19). Następnie 23 lipca 2020 EBC ogłosił ustanowienie analogicznej linii dla Magyar Nemzeti Bank. Wszystkie komunikaty prasowe w tej sprawie są dostępne na stronie internetowej EBC.

Dorywczy przegląd listy emitentów zaklasyfikowanych w ramowych zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń jako agencje

17 lipca 2020 decyzją Rady Prezesów do listy uznanych agencji zamieszczonej na stronie internetowej EBC zostało dodanych 15 emitentów: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère oraz Malta Development Bank. Przyjęcie tej decyzji poprzedziła pozytywna ocena spełnienia przez nie kryteriów jakościowych, wydana na podstawie ich działalności na rzecz wspólnego dobra oraz krajowego lub regionalnego zasięgu. W efekcie wymienieni emitenci będą się kwalifikować do udziału w zakupach w ramach programu skupu aktywów (APP) i nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP).

Dalsze rozszerzenie zbiorów zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych w reakcji na pandemię COVID‑19

20 i 22 lipca 2020 Rada Prezesów wyraziła zgodę na wniosek jednego krajowego banku centralnego o ustanowienie nowego tymczasowego zbioru zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych oraz wnioski o wprowadzenie zmian w istniejących zbiorach zasad pięciu innych krajowych banków centralnych. Zbiory zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych wprowadzono w roku 2011, żeby pozwolić krajowym bankom centralnym z Eurosystemu przejściowo przyjmować jako zabezpieczenie pewne należności kredytowe niespełniające kryteriów kwalifikacji lub standardów jakości kredytowej określonych w „Dokumentacji ogólnej”. W pakiecie środków zmieniających zasady kwalifikowania zabezpieczeń przyjętym przez Radę Prezesów 7 kwietnia 2020 wprowadzono możliwość dalszego rozszerzania tych zbiorów. Wprowadzenie lub zmiana takich zasad wymaga uprzedniej zgody Rady Prezesów. Więcej informacji o zbiorach zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Operacyjne uruchomienie administracji pożyczkami w ramach instrumentu SURE

22 lipca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła rozwiązania operacyjne na potrzeby administracji pożyczkami udzielanymi w ramach nowego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w związku z sytuacją nadzwyczajną (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency – SURE). Po pierwsze, EBC otworzy jeden rachunek dla Komisji Europejskiej oraz po jednym rachunku dla wszystkich krajowych banków centralnych państw członkowskich UE zaciągających pożyczki SURE. Na potrzeby administracji pożyczkami środki muszą przed spłatą pozostawać na tych rachunkach przez obowiązkowy okres 20 dni roboczych TARGET2. Po drugie, Rada Prezesów zdecydowała, że przepływy pieniężne związane ze spłatą pożyczek SURE (kwota główna i odsetki) obowiązkowo deponowane na rachunku EBC na 20 dni roboczych TARGET2 przed odnośnym terminem wymagalności będą w tym okresie zwolnione z oprocentowania po ujemnej stopie. W tym wyprzedzającym okresie takie depozyty będą oprocentowane po stopie zerowej lub po stopie depozytu w banku centralnym, zależnie od tego, która z nich będzie wyższa. Podjęte decyzje zostaną odzwierciedlone w odpowiednich aktach prawnych. Instrument SURE ma zapewnić państwom członkowskim, które ucierpiały wskutek pandemii, wsparcie finansowe w postaci pożyczek od UE w maksymalnej wysokości 100 mld euro.

Publikacja danych o rezerwach obowiązkowych i dwupoziomowym systemie oprocentowania

23 lipca 2020 Rada Prezesów zgodziła się na publikowanie na stronie internetowej EBC, z częstotliwością odpowiadającą okresom utrzymywania rezerwy obowiązkowej, krajowych danych o rezerwach obowiązkowych, rachunkach bieżących i rezerwach nadwyżkowych, a także danych dotyczących dwupoziomowego systemu oprocentowania rezerw zagregowanych na poziomie Eurosystemu i w przekroju krajowym. Będą publikowane następujące dane: przyznane zwolnienia, zwolnione rezerwy nadwyżkowe, niezwolnione rezerwy nadwyżkowe oraz niewykorzystane zwolnienia. Wszystkie dane będą podawane na podstawie średnich stanów za okres rezerwowy. EBC zastrzega sobie możliwość opóźnienia publikacji danych, jeśli uzna, że mogłaby ona negatywnie wpłynąć na rynki. Pierwsza publikacja, obejmująca okres od wprowadzenia dwupoziomowego systemu oprocentowania, jest zaplanowana na listopad 2020, po dostosowaniu systemów wewnętrznych. Potem dane będą się ukazywać po końcu każdego okresu rezerwowego.

Decyzja zmieniająca decyzję (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii

28 lipca 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2020/36 zmieniającą decyzję (UE) 2020/440 w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii. Decyzja zmieniająca stanowi implementację prawną decyzji Rady Prezesów z 4−5 czerwca 2020 o zwiększeniu skali programu i wydłużeniu planowanego horyzontu czasowego zakupów netto. Przyjęta decyzja zostanie wkrótce opublikowana w portalu EUR-Lex.

Infrastruktura rynku i płatności

Odpowiedź na konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące unijnej strategii płatności detalicznych

25 czerwca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) na konsultacje publiczne Komisji Europejskiej dotyczące unijnej strategii płatności detalicznych oraz zezwoliła na publikację tej odpowiedzi. Oczekuje się, że opinie zebrane w ramach tych konsultacji i równoległych konsultacji na temat nowej strategii finansów cyfrowych dla Europy i planu działania w zakresie technologii finansowej zostaną wykorzystane przez Komisję Europejską do opracowania strategii płatności detalicznych, która ma być opublikowana w trzecim kwartale 2020.

Paneuropejski zasięg płatności natychmiastowych w systemie TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

22 lipca 2020 Rada Prezesów zdecydowała, że do listopada 2021 – z zastrzeżeniem potencjalnego okresu przejścia – dostawcy usług płatniczych, którzy stosują schemat polecenia przelewu natychmiastowego SEPA i są osiągalni dla systemu TARGET2, powinni stać się osiągalni także dla rachunku TIPS, gdzie rozliczanie płynności następuje w pieniądzu banku centralnego. Powinni być osiągalni albo jako uczestnicy, albo jako podmiot osiągalny (tj. poprzez rachunek innego dostawcy usług płatniczych). Jednocześnie wszystkie elektroniczne izby rozliczeniowe oferujące usługi natychmiastowego rozliczania płatności powinny przenieść swoje rachunki techniczne z TARGET2 do TIPS. Dzięki tym rozwiązaniom płatności natychmiastowe w euro zyskają zasięg paneuropejski. Ostatecznym celem jest możliwość dokonywania płatności elektronicznych między dowolnymi krajami w czasie rzeczywistym, zarówno w fizycznych placówkach handlowych, jak i online.

Wydłużenie terminu realizacji projektu konsolidacji TARGET2 i TARGET2-Securities (T2-T2S)

22 lipca 2020 Rada Prezesów zatwierdziła wydłużenie terminu realizacji projektu konsolidacji T2-T2S o rok, z listopada 2021 do listopada 2022. W zasadzie zdecydowała także przesunąć termin uruchomienia systemu zarządzania zabezpieczeniami w Eurosystemie (Eurosystem Collateral Management System – ECMS) z listopada 2022 co najmniej do czerwca 2023 i zleciła dalszą analizę Radzie ds. Infrastruktury Rynku. Powodem tych decyzji są wyzwania, jakie dla branży finansowej niesie pandemia COVID‑19, oraz odroczenie przez stowarzyszenie SWIFT globalnego przejścia płatności transgranicznych na standard ISO 20022.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie zmiany kryteriów powołania prezesa i pozostałych członków zarządu Banco de Portugal

21 lipca 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/19 na wniosek parlamentu Portugalii (Assembleia da República).

Zarządzanie wewnętrzne

Nowa struktura organizacyjna Nadzoru Bankowego EBC

24 lipca 2020 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości nową strukturę obszarów organizacyjnych Nadzoru Bankowego EBC. Zgodnie z art. 10 ust. 1 regulaminu EBC Zarząd skonsultował tę zmianę z Radą Prezesów. Obsada kadrowa nowej struktury zostanie zapewniona przez przesunięcia istniejących zasobów, więc wpływ tej restrukturyzacji na koszty będzie zerowy. Zmiany polegają na utworzeniu dwóch nowych obszarów organizacyjnych – czyli w sumie będzie ich siedem – oraz nowym podziale zadań dotychczasowych obszarów, zgodnie z którym nadzór nad konkretnymi bankami będzie zorganizowany według ich modeli biznesowych. Więcej informacji o tych zmianach, których ukończenie planuje się na czwarty kwartał 2020, można znaleźć w komunikacie prasowym EBC dostępnym na stronie EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Publikacja opinii Komitetu EBC ds. Etyki

30 lipca 2020 Rada Prezesów podjęła decyzję o publikacji opinii Komitetu ds. Etyki skierowanych do obecnych członków Zarządu, Rady Prezesów i Rady ds. Nadzoru i wydanych od czasu wejścia w życie w styczniu 2019 wspólnego kodeksu postępowania dla pracowników wysokiego szczebla Europejskiego Banku Centralnego (2019/C 89/03). Ogłaszane będą więc opinie dotyczące potencjalnego konfliktu interesów, który uregulowano w art. 11 i 12 wspólnego kodeksu, oraz pracy zarobkowej po zaprzestaniu pełnienia funkcji (art. 17 wspólnego kodeksu). W stosownych przypadkach dla uzupełnienia tych opinii podawane będą wyniki obrad Komitetu ds. Etyki i Rady Prezesów. Opinie mają być publikowane dwa razy do roku, poczynając od września 2020. Jest to nowa inicjatywa EBC, która ma na celu zwiększenie przejrzystości jego działań i odzwierciedla nieustające zaangażowanie na rzecz dobrego zarządzania i rzetelności.

Statystyka

Decyzja zmieniająca decyzję (UE) 2015/32 dotyczącą odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013

17 lipca 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2020/1100 zmieniającą decyzję (UE) 2015/32 dotyczącą odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2020/33). W decyzji zmieniającej wskazano dodatkowe kategorie funduszy inwestycyjnych, którym mogą zostać przyznane odstępstwa na mocy art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1073/2013 (EBC/2013/38), dla krajowych banków centralnych Austrii, Łotwy, Litwy i Portugalii. Usunięto także kategorie funduszy inwestycyjnych z Francji, których uwzględnienie nie jest już uzasadnione, oraz wprowadzono drobne zmiany wynikające z nowelizacji niektórych krajowych aktów prawnych. Decyzja jest dostępna w portalu EUR-Lex.

Zasady i procedury dotyczące zaprzestania stosowania krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR)

20 lipca 2020 Rada Prezesów przyjęła zasady i procedury dotyczące zaprzestania stosowania stawki €STR oraz zgodziła się na ich opublikowanie na stronie internetowej EBC. Tym samym Eurosystem wypełnia wymóg określony w wytycznych (UE) 2019/1265 (EBC/2019/19), żeby przyjąć jasne pisemne zasady i procedury dotyczące ewentualnego zaprzestania stosowania stawki €STR z powodu sytuacji lub innych warunków sprawiających, że ta stawka przestaje być reprezentatywna dla bazowej stopy procentowej, której ma być miarą.

Ogłaszanie retrospektywnych stóp dla niezabezpieczonego rynku pieniężnego

23 lipca 2020 Rada Prezesów zgodziła się, żeby EBC zaczął codziennie ogłaszać składane stopy terminowe i dzienne indeksy na podstawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR). Ta zgoda jest uzależniona od opinii otrzymanych podczas konsultacji publicznych na temat parametrów odnośnych stóp. Rada Prezesów zgodziła się także na rozpoczęcie tych konsultacji. Ogłaszanie powyższych stóp, za przykładem innych wielkich banków centralnych, będzie sygnałem wsparcia dla planów awaryjnych dotyczących stawki EURIBOR i może przyczynić się do powszechniejszego stosowania stawki €STR na rynku. Dokumentacja dotycząca konsultacji jest dostępna na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Decyzje w sprawie ustanowienia bliskiej współpracy między EBC a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bułgarii) i Hrvatska narodna banka

24 czerwca 2020 Rada Prezesów przyjęła decyzję (UE) 2020/1015 w sprawie ustanowienia bliskiej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bułgarii) (EBC/2020/30) oraz decyzję (UE) 2020/1016 w sprawie ustanowienia bliskiej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (EBC/2020/31). Obie decyzje są dostępne w portalu EUR-Lex.

Wytyczne w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013

25 czerwca 2020 Rada Prezesów przyjęła wytyczne (UE) 2020/978 w sprawie wykonania swobody uznania na mocy art. 178 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 przez właściwe organy krajowe w stosunku do mniej istotnych instytucji w odniesieniu do progu dotyczącego oceny istotności przeterminowanych zobowiązań kredytowych (EBC/2020/32). Wytyczne, w których uwzględniono opinie otrzymane podczas konsultacji publicznych na ten temat rozpoczętych przez EBC w styczniu 2020, są dostępne w portalu EUR-Lex.

Konsultacja w sprawie zmian do regulaminu Rady ds. Nadzoru

15 lipca 2020 skonsultowano z Radą Prezesów projekt zmian do regulaminu Rady ds. Nadzoru, zaproponowanych przez Radę ds. Nadzoru, żeby uwzględnić udział właściwych organów krajowych Bułgarii i Chorwacji po ustanowieniu bliskiej współpracy między organami obu tych krajów a EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego. Zgodnie z art. 13d regulaminu EBC Rada ds. Nadzoru przyjmuje swój regulamin po zasięgnięciu opinii Rady Prezesów.

Przygotowania banków do reformy stóp benchmarkowych

22 lipca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zezwolenie na publikację dwóch dokumentów dotyczących reformy stóp benchmarkowych. Pierwszy z nich przedstawia przekrojową ocenę stanu gotowości banków nadzorowanych w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego do tej reformy. Drugi to raport z wykazem dobrych praktyk, które banki mogą stosować, żeby przygotować się do przejścia na zreformowane stopy. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑19

24 lipca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza stosować się do jego wytycznych dotyczących ustawowych i pozaustawowych moratoriów na spłaty kredytów, stosowanych w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID‑19 (EBA/GL/2020/02).

Wyniki analizy podatności na zagrożenia związane z COVID‑19

24 lipca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację wyników analizy podatności na zagrożenia związane z COVID‑19 przeprowadzonej przez SSM w celu zidentyfikowania w sektorze bankowym miejsc potencjalnie podatnych na zagrożenia w kontekście pandemii. Szczegółowe zbiorcze wyniki wraz z komunikatem prasowym są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zalecenie w sprawie wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID‑19

27 lipca 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie zalecenia EBC/2020/35 w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID‑19 oraz uchylającego zalecenie EBC/2020/19. Zalecenie EBC/2020/35 oraz dwa pisma do prezesów instytucji istotnych (w sprawie zasad wypłaty wynagrodzeń oraz zdolności operacyjnej do radzenia sobie z dłużnikami mającymi trudności, w obu przypadkach w kontekście pandemii) są dostępne wraz z odnośnym komunikatem prasowym na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami