Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Heinäkuu 2020

31.7.2020

Markkinaoperaatiot

Lyhyen aikavälin luottoluokitusten sijoittuminen eurojärjestelmän yhdenmukaistetulla luokitusasteikolla

EKP:n neuvosto päätti 26.6.2020 tarkistuksesta, jonka mukaan DBRS Morningstarin luokitus R-3, Moody’sin luokitus P-3 ja Standard & Poor’sin luokitus A-3 sijoittuvat jatkossa eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon luokkaan 3. Aiemmin nämä lyhyen aikavälin luokitukset sijoittuivat luokkaan 4. Tarkistus perustuu ulkoisten luottoluokituslaitosten antamien luokitusten ja eurojärjestelmän yhdenmukaistetun luokitusasteikon keskinäisen vastaavuuden erityisarvioinnin tuloksiin. Tarkistetut luokitukset tulevat voimaan 1.8.2020.

Bulgarian levin ja Kroatian kunan liittäminen valuuttakurssimekanismi ERM II:een

EKP ilmoitti 13.7.2020 ehdottomista interventiokursseista, jotka oli sovittu Euroopan keskuspankin ja Bulgarian ja Kroatian keskuspankkien yhteisellä sopimuksella talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16.3.2006 tehdyn Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välisen sopimuksen artiklan 1.2 mukaisesti. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote. Bulgarian ja Kroatian valuuttojen liittämisestä ERM II:een oli päätetty 10.7.2020 sen jälkeen, kun maiden viranomaisten tekemät sitoumukset sekä pankkiunioniin että ERM II:een osallistumiseksi oli arvioitu myönteisiksi. Päätöksiä koskevat tiedotteet ovat luettavissa EKP:n ja Euroopan komission verkkosivuilla.

Repojärjestelyjen luominen Albanian, Serbian ja Unkarin keskuspankkien kanssa varotoimenpiteenä

EKP ilmoitti 17.7.2020 EKP:n neuvoston hyväksyneen takaisinostosopimusjärjestelyt, joilla Albanian ja Serbian keskuspankeille voidaan tarjota tarvittaessa euromääräistä likviditeettiä, sillä markkinoiden toiminta on koronaviruspandemian (COVID-19) seurauksena häiriintynyt. Samanlaisesta järjestelyistä Unkarin keskuspankin kanssa ilmoitettiin 23.7.2020. Aihetta käsittelevät lehdistötiedotteet ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Valtiosidonnaisiksi laitoksiksi luokitellut liikkeeseenlaskijat eurojärjestelmän vakuuskäytännössä

EKP:n neuvosto päätti 17.7.2020 lisätä EKP:n verkkosivuilla julkaistuun tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten luetteloon seuraavat 15 liikkeeseenlaskijaa: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère ja Malta Development Bank. Laitosten on arvioitu täyttävän laadulliset kriteerit yleishyödyllisen ja kansallisen/alueellisen toimintansa perusteella, joten niiden liikkeeseen laskemia omaisuuseriä voidaan hankkia omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP) ja pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP).

Lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden laajentaminen koronaviruspandemian vuoksi

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.7. ja 22.7.2020 lainasaamisten tilapäistä vakuuskelpoisuutta koskevan järjestelyn luomisen yhdessä kansallisessa keskuspankissa sekä muutoksia järjestelyihin viidessä muussa kansallisessa keskuspankissa. Eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit ovat vuodesta 2011 lähtien saaneet hyväksyä tilapäisesti vakuudeksi tiettyjä lainasaamisia, jotka eivät ole yleisasiakirjassa asetettujen vakuuskelpoisuus- ja luottokelpoisuusvaatimusten mukaisia. EKP:n neuvoston 7.4.2020 hyväksymään toimenpidepakettiin, jolla tähdätään vakuusvaatimusten helpottamiseen, sisältyy mahdollisuus laajentaa tällaisia järjestelyjä. Järjestelyjen luominen tai muuttaminen edellyttää kuitenkin EKP:n neuvoston ennakkohyväksyntää. Yksityiskohtaisempaa tietoa lainasaamisten vakuuskelpoisuudesta on EKP:n verkkosivuilla.

SURE-ohjelman lainojen hallinnolliset järjestelyt

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.7.2020 uudessa SURE-työllisyystukiohjelmassa maksettaviin lainoihin liittyviä hallinnollisia järjestelyjä. EKP avaa tilit komissiolle ja kunkin lainaa ottavan EU-maan kansalliselle keskuspankille. SURE-lainojen hallinnointia varten varat pidetään tileillä lakisääteisen 20 TARGET2-pankkipäivän hallussapitojakson ajan ennen takaisinmaksua. Lisäksi EKP:n neuvosto päätti, että SURE-ohjelmaan liittyvät lyhennys- ja korkomaksut, jotka talletetaan EKP:ssä oleville tileille 20 TARGET2-pankkipäivän ajaksi ennen eräpäivää, vapautetaan negatiivisista koroista lakisääteisen hallussapitojakson ajalta. Tänä ajanjaksona niille maksetaan joko nollakorkoa tai talletusmahdollisuuden korkoa sen mukaan, kumpi on korkeampi. Nämä päätökset otetaan huomioon lainsäädännössä. SURE-ohjelmassa on tarkoitus antaa jopa 100 miljardia euroa lainattavaksi EU:n jäsenvaltioille.

Vähimmäisvarantovelvoitetta ja kaksiportaista korkoa koskevat tilastot

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.7.2020 julkaistaviksi pitoajanjaksokohtaisia kansallisen tason tietoja vähimmäisvarantovelvoitteista, sekkitileistä ja velvoitteen ylittävistä varantotalletuksista sekä kaksiportaiseen korkoon liittyviä koko eurojärjestelmän ja kansallisen tason tietoja. EKP:n verkkosivuilla julkaistavat tiedot koskevat vapautettuja osuuksia, vapautettuja ja vapauttamattomia varantovelvoitteen ylittäviä talletuksia ja hyödyntämättömiä vapautettuja osuuksia. Näistä julkaistaan pitoajanjakson keskiarvot. Jos EKP katsoo, että tietojen julkaiseminen voisi vaikuttaa kielteisesti markkinoihin, se voi lykätä julkaisua. Kaksiportaisen koron käyttöönoton jälkeisiä tietoja on tarkoitus alkaa julkaista marraskuulla 2020, kun sisäiset järjestelmät on saatu mukautettua. Jatkossa tietoja julkaistaan kunkin pitoajanjakson loputtua.

Muutoksia pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta annettuun päätökseen (EU) 2020/440

EKP:n neuvosto antoi 28.7.2020 päätöksen EKP/2020/36, jolla muutetaan pandemiaan liittyvässä poikkeustilanteessa toteutettavasta väliaikaisesta osto-ohjelmasta annettua päätöstä (EU) 2020/440. Muutospäätöksellä saatetaan lainvoimaisiksi EKP:n neuvoston 4.6. ja 5.6.2020 tekemät päätökset, joilla kasvatettiin osto-ohjelmaa ja pidennettiin sen kestoa. Päätös julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Vastaus Euroopan komission julkiseen kuulemiseen vähittäismaksustrategiasta EU:lle

EKP:n neuvosto hyväksyi 25.6.2020 Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) vastauksen Euroopan komission järjestämään kuulemiseen vähittäismaksustrategiasta EU:lle sekä vastauksen julkaisemisen. Euroopan komission odotetaan käyttävän tähän ja samaan aikaan käynnissä olevaan kuulemiseen digitaalisen rahoituksen strategiasta ja finanssiteknologian toimintasuunnitelmasta saatuja vastauksia aineistona valmistellessaan vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä julkaistavaa vähittäismaksustrategiaa.

Pikamaksut eri puolille Eurooppaa TARGET-pikamaksupalvelun (TIPS) avulla

EKP:n neuvosto päätti 22.7.2020, että SEPA-pikatilisiirtojärjestelmän (SEPA Instant Credit Transfer, SCT Inst) piirissä olevien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat tavoitettavissa TARGET2-maksujärjestemän avulla, tulisi marraskuuhun 2021 mennessä mahdollisen siirtymäajan jälkeen olla tavoitettavissa myös TIPS-pikamaksupalvelun avulla joko suoraan tai toisen maksupalveluntarjoajan kautta. Pikamaksuja tarjoavien automaattisten selvitysyhteisöjen tulisi myös siirtää tilinsä TARGET2-järjestelmästä TIPS-palveluun. Näin varmistetaan, että euromääräiset pikamaksut kulkevat eri puolille Eurooppaa. Tavoitteena on, että niin kauppojen maksupäätteillä kuin verkossakin suoritettavat elektroniset maksut hoituvat lopulta kaikkien maiden välillä reaaliaikaisesti.

TARGET2-TARGET2-Securities (T2-T2S) ‑konsolidointihankkeen toteutusajan jatkaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 22.7.2020 T2-T2S-konsolidointihankkeelle vuoden jatkoajan marraskuusta 2021 marraskuuhun 2022. Periaatteessa päätettiin, että eurojärjestelmän vakuushallintajärjestelmän käyttöönottoa lykätään marraskuusta 2022 ainakin kesäkuulle 2023, ja markkinainfrastruktuurilautakunta tekee tarkemman analyysin. Päätösten taustalla ovat koronaviruspandemiasta aiheutuvat haasteet rahoitussektorilla sekä lykkäys SWIFTin siirtymisessä ISO 20022-standardiin maasta toiseen suoritettavissa maksuissa.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Banco de Portugalin pääjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten nimittämiseen sovellettavien perusteiden muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 21.7.2020 Portugalin kansalliskokouksen pyynnöstä lausunnon CON/2020/19.

Hallinto ja valvonta

EKP:n pankkivalvonnan organisaatiouudistus

EKP:n neuvosto tutustui 24.7.2020 EKP:n pankkivalvonnan uuteen organisaatiorakenteeseen. Johtokunta kuuli EKP:n neuvostoa organisaatiomuutoksesta EKP:n työjärjestyksen artiklan 10.1 mukaisesti. Muutos ei kasvata henkilöstötarvetta, vaan jo budjetoituja työpaikkoja ohjataan uusiin yksiköihin. Pankkivalvontaan luodaan kaksi uutta toimintayksikköä, ja nykyisten viiden tehtävät jaetaan uudelleen siten, että eri pankkien valvonta jaetaan yksiköihin pankkien liiketoimintamallin perusteella. Organisaatiomuutos on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tarkempaa tietoa on EKP:n pankkivalvontasivustolla julkaistussa lehdistötiedotteessa.

EKP:n eettisen komitean lausuntojen julkaiseminen

EKP:n neuvosto päätti 30.7.2020 julkaista eettisen komitean lausunnot, jotka on osoitettu nykyisille johtokunnan, EKP:n neuvoston ja valvontaelimen jäsenille sen jälkeen, kun EKP:n ylimmän johdon jäsenten yhteiset menettelytapaohjeet (2019/C 89/03) tulivat voimaan tammikuussa 2019. Mahdollisia eturistiriitoja (artiklat 11 ja 12) ja tehtävän päättymisen jälkeistä ansiotoimintaa (artikla 17) koskevat lausunnot julkaistaan. Samassa yhteydessä voidaan julkaista myös eettisen komitean ja EKP:n neuvoston käsittelyn lopputulema. Lausuntoja julkaistaan syyskuusta 2020 alkaen puolen vuoden välein. Taustalla on EKP:n sitoutuminen hyvään hallintotapaan ja luotettavuuteen ja halu tuoda sitä koskevaa tietoa paremmin saataville.

Tilastot

Muutoksia päätökseen (EU) 2015/32 poikkeuksista, joita voidaan myöntää asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2014/62) nojalla

EKP:n neuvosto antoi 17.7.2020 päätöksen (EU) 2020/1100 (EKP/2020/33), jolla muutetaan päätöstä (EU) 2015/32 (poikkeuksista, joita voidaan myöntää sijoitusrahastojen saamisia ja velkoja koskevista tilastoista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2013 nojalla). Muutospäätökseen on otettu uusia sijoitusrahastojen luokkia, joihin kuuluville sijoitusrahastoille Itävallan, Latvian, Liettuan ja Portugalin keskuspankit voivat myöntää poikkeuksia asetuksen (EU) N:o 1073/2013 (EKP/2013/38) artiklan 8 kohdan 2 nojalla. Samalla poistetaan Ranskan sijoitusrahastojen luokkia, joita ei enää käytetä, sekä tehdään vähäisiä muutoksia, jotka johtuvat tiettyihin kansallisiin säädöksiin tehdyistä muutoksista. Päätös on luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

€STR-koron lopettamiseen liittyvät toimintatavat ja menettelyt

EKP:n neuvosto hyväksyi 20.7.2020 euromääräisten markkinoiden lyhyen koron (€STR) lopettamiseen liittyvät toimintatavat ja menettelyt ja niiden julkaisemisen EKP:n verkkosivuilla. Näin eurojärjestelmä noudattaa suuntaviivojen (EU) 2019/1265 (EKP/2019/19) vaatimusta ottaa käyttöön selkeät kirjalliset toimintaperiaatteet ja menettelyt, jotka koskevat €STR-koron lopettamista johtuen tilanteesta tai jostakin muusta olosuhteesta, jonka vuoksi se ei enää edusta niitä korkoja, joita sillä on tarkoitus mitata.

Toteutuneiden vakuudettomien rahamarkkinakorkojen julkaiseminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 23.7.2020 euromääräisten markkinoiden lyhyeen korkoon (€STR-korko) perustuvien toteutuneiden korkojen ja päiväindeksien päivittäisen julkaisemisen. Ennen julkaisua korkoparametreista järjestetään julkinen kuuleminen, jonka käynnistämisen EKP:n neuvosto hyväksyi samassa yhteydessä. Korkojen julkaisemisella tuetaan vaihtoehtojen luomista euriborkorolle ja helpotetaan €STR-koron laajempaa käyttöä markkinoilla. Myös muut merkittävät keskuspankit julkaisevat vastaavia korkotietoja. Kuulemisasiakirjat ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Pankkivalvonta

Päätökset tiiviin yhteistyön aloittamisesta EKP:n ja Bulgarian keskuspankin sekä EKP:n ja Kroatian keskuspankin välillä

EKP:n neuvosto antoi 24.6.2020 päätöksen (EU) 2020/1015 (EKP/2020/30) tiiviin yhteistyön aloittamisesta Euroopan keskuspankin ja Българска народна банкаn (Bulgarian keskuspankki) välillä ja päätöksen (EU) 2020/1016 (EKP/2020/31) tiiviin yhteistyön aloittamisesta Euroopan keskuspankin ja Hrvatska Narodna Bankan välillä. Päätökset ovat luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Suuntaviivat asetuksen (EU) N:o 575/2013 artiklan 178 kohdan 2 alakohdan d mukaisen harkintavallan käytöstä

EKP:n neuvosto antoi 25.6.2020 suuntaviivat (EU) 2020/978 (EKP/2020/32) kansallisten toimivaltaisten viranomaisten asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisen harkintavallan käytöstä vähemmän merkittävien laitosten suhteen erääntyneiden luottovelvoitteiden merkittävyyden arvioinnissa käytettävän kynnysarvon osalta. Suuntaviivoissa on otettu huomioon EKP:n tammikuussa 2020 käynnistetyssä julkisessa kuulemisessa saadut kommentit. Suuntaviivat ovat luettavissa EUR-Lex-sivustolla.

Muutoksia valvontaelimen työjärjestykseen

EKP:n neuvostoa kuultiin 15.7.2020 kaavailluista muutoksista valvontaelimen työjärjestykseen. Valvontaelimen ehdottamissa muutoksissa otetaan huomioon Bulgarian ja Kroatian toimivaltaisten viranomaisten osallistuminen sen jälkeen, kun tiivis yhteistyö on aloitettu maiden viranomaisten ja EKP:n välillä yhteisen valvontamekanismin piirissä. EKP:n työjärjestyksen artiklan 13 d mukaan valvontaelin vahvistaa oman työjärjestyksensä EKP:n neuvostoa kuultuaan.

Pankkien valmistautuminen viitekorkouudistuksiin

EKP:n neuvosto jätti 22.7.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä julkaistaviksi kaksi viitekorkouudistuksia koskevaa asiakirjaa. Ensimmäisessä asiakirjassa

käydään läpi yhteisen valvontamekanismin piirissä olevien pankkien keskuudessa tehtyä arviointia, jossa selvitettiin, miten hyvin pankit olivat valmistautuneet viitekorkouudistuksiin. Toisessa asiakirjassa käydään läpi hyviä käytäntöjä, joiden avulla pankit voivat valmistautua muutoksiin. Molemmat asiakirjat ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavia lainsäädännöllisiä ja muita kuin lainsäädännöllisiä lykkäyksiä koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 24.7.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo alkaa noudattaa covid-19-kriisin vuoksi lainan takaisinmaksuihin sovellettavista lainsäädännöllisistä ja muista kuin lainsäädännöllisistä lykkäyksistä annettuja EPV:n ohjeita (EBA/GL/2020/02).

Koronaviruskriisiin liittyvien haavoittuvuustekijöiden analyysin tulokset

EKP:n neuvosto jätti 24.7.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista tulokset yhteisen pankkivalvonnan toteuttamasta analyysista, jossa selvitettiin mahdollisia haavoittuvuustekijöitä pankkisektorilla koronaviruspandemian yhteydessä. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu yksityiskohtaisten kokonaistulosten lisäksi aihetta koskeva lehdistötiedote.

Suositus osingonjaosta covid-19-pandemian aikana

EKP:n neuvosto jätti 27.7.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa suositus EKP/2020/35 osingonjaosta covid-19-pandemian aikana ja suosituksen EKP/2020/19 kumoamisesta. Suositus EKP/2020/35, kaksi merkittävien laitosten toimitusjohtajille osoitettua kirjettä ja aihetta koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n pankkivalvontasivuilla. Kirjeet koskevat palkitsemispolitiikkaa ja toiminnallisia valmiuksia velallisten maksuvaikeuksien käsittelyyn koronaviruspandemian yhteydessä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle