Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2020. gada jūlijs

2020. gada 31. jūlijā

Tirgus operācijas

Pārskatīta īstermiņa reitingu atbilstība Eurosistēmas saskaņoto reitingu skalai

Padome 2020. gada 26. jūnijā pieņēma lēmumu mainīt īstermiņa reitingu "R-3", "P-3" un "A-3" (attiecīgi DBRS Morningstar, Moody’s un Standard & Poor’s) sasaisti no Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 4. kredītspējas līmeņa (KSL) uz 3. KSL un apstiprināja aktualizētās Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas publicēšanu ECB interneta vietnē. Atbilstība pārskatīta ārējo kredītnovērtējuma iestāžu īstermiņa reitingu un Eurosistēmas saskaņoto reitingu skalas sasaistes ad hoc pārskatīšanas rezultātā. Jaunā īstermiņa reitingu sasaiste stāsies spēkā 2020. gada 1. augustā.

Bulgārijas levas un Horvātijas kunas iekļaušana Valūtas kursa mehānismā II

ECB 2020. gada 13. jūlijā paziņoja par obligātās intervences kursu, kas noteikts, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos starp ECB, Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) un Hrvatska narodna banka saskaņā ar 2006. gada 16. marta Nolīguma starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas esošo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām, kas nosaka Ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras, 1. panta 2. punktu. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē. Šāds lēmums pieņemts pēc pozitīva novērtējuma par Bulgārijas un Horvātijas iestāžu iepriekšējo saistību izpildi, lai pievienotos banku savienībai un VKM II, kā rezultātā 2020. gada 10. jūlijā tika pieņemts oficiāls lēmums iekļaut abas valūtas VKM II. Šajā sakarā divi paziņojumi pieejami arī ECB interneta vietnē un Eiropas Komisijas interneta vietnē.

Piesardzības repo darījumu līnija ar Albānijas, Serbijas un Ungārijas centrālo banku

ECB 2020. gada 17. jūlijā paziņoja, ka Padome apstiprinājusi divu repo darījumu līniju izveidi, lai nodrošinātu euro likviditāti attiecīgi Albānijas Bankai un Serbijas Nacionālajai Bankai. Tas tika darīts, lai reaģētu uz iespējamajām euro likviditātes vajadzībām sakarā ar tirgus darbības traucējumiem koronavīrusa (Covid-19) izraisītā šoka dēļ. ECB 2020. gada 23. jūlijā paziņoja par turpmākas līdzīgas vienošanās panākšanu ar Magyar Nemzeti Bank. Visi attiecīgie paziņojumi presei pieejami ECB interneta vietnē.

Emitentu, kas Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmā klasificēti kā aģentūras, saraksta ad hoc pārskatīšana

Padome 2020. gada 17. jūlijā pieņēma lēmumu pievienot atzīto aģentūru sarakstam ECB interneta vietnē 15 emitentus: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère un Malta Development Bank. Tas darīts pēc pozitīva novērtējuma, ka tās atbilst kvalitatīvajiem kritērijiem, pamatojoties uz to darbību sabiedrības labā un valsts/reģionālo tvērumu. Tā rezultātā šie emitenti kļūs atbilstoši iegādēm aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) ietvaros.

Papildu kredītprasību regulējumu turpmāka paplašināšana sakarā ar Covid-19 pandēmiju

Padome 2020. gada 20. un 22. jūlijā apstiprināja vienas nacionālās centrālās bankas (NCB) pieprasījumu izveidot jaunu papildu kredītprasību (ACC) regulējumu un arī apstiprināja piecu citu NCB esošo ACC regulējumu pārmaiņu pieprasījumus. Papildu kredītprasību regulējumi tika ieviesti 2011. gadā, lai Eurosistēmas NCB varētu pieņemt kā nodrošinājumu noteiktas kredītprasības, kas neatbilst Vispārējā dokumentācijā noteiktajiem atbilstības noteikumiem un/vai kredītkvalitātes standartiem. Padomes 2020. gada 7. aprīlī apstiprinātais nodrošinājuma atvieglojumu pasākumu kopums ļāva turpmāk paplašināt šos regulējumus. Lai varētu pieņemt jaunus vai paplašinātus kredītprasību regulējumus, Padomei tie iepriekš jāapstiprina. Sīkāka informācija par papildu kredītprasību regulējumiem pieejama ECB interneta vietnē.

SURE aizdevumu administrēšanas nodrošināšana

Padome 2020. gada 22. jūlijā apstiprināja darbības aspektus, kas saistīti ar jaunā pagaidu atbalsta instrumenta bezdarba riska mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) ietvaros izmaksātajiem aizdevumiem. Pirmkārt, ECB atvērs vienu kontu Eiropas Komisijai un vienu kontu katras ES dalībvalsts NCB, kura saņem aizdevumu, līdzekļu turējumiem, uz kuriem attiecas obligātais 20 TARGET2 darbadienu turēšanas periods, iekams veikt atmaksu SURE aizdevumu administrēšanas mērķiem. Otrkārt, Padome pieņēma lēmumu, ka uz atmaksas plūsmām, kuras saistītas ar SURE (pamatsummas un procentu maksājumiem), kas 20 TARGET2 darbadienas obligāti noguldītas ECB kontā pirms attiecīgā noteiktā termiņa, šajā obligātajā laika periodā neattieksies atlīdzība ar negatīvām procentu likmēm. Atlīdzībai par šādiem noguldījumiem šajā sākotnējā periodā tiks piemērota vai nu 0% likme vai noguldījumu iespējas procentu likme, izvēloties augstāko no tām. Šie lēmumi tiks attiecīgi atspoguļoti atbilstošajos tiesību aktos. Gaidāms, ka SURE ietvaros tiks sniegta finansiāla palīdzība līdz 100 mljrd. euro apmērā kā ES aizdevumi pandēmijas skartajām dalībvalstīm.

Publicēti dati par obligāto rezervju prasībām un divu līmeņu sistēmu

Padome 2020. gada 23. jūlijā nolēma, ka ECB interneta vietnē reizi rezervju prasību izpildes periodā tiks publicēti valstu dati par obligāto rezervju prasībām, pieprasījuma noguldījumu kontiem un virsrezervēm, kā arī Eurosistēmas apkopotie dati un valstu dati, kas saistīti ar divu līmeņu sistēmu. Publicējamie dati ietvers atbrīvojuma kvotas, virsrezerves, kam piemērots atbrīvojums, virsrezerves, kam nav piemērots atbrīvojums, kā arī neizmantotās atbrīvojuma kvotas. Visi dati tiks publicēti, pamatojoties uz rezervju prasību izpildes perioda vidējiem rādītājiem. ECB paturēs iespēju aizkavēt šādu datu publiskošanu, ja tā uzskatīs, ka tie varētu negatīvi ietekmēt tirgus. Pirmā publikācija, kas ietvers datus par laikposmu kopš divu līmeņu sistēmas ieviešanas, plānota 2020. gada novembrī pēc iekšējo sistēmu pielāgošanas. Pēc tam dati tiks publicēti katra rezervju prasību izpildes perioda beigās.

Lēmums, ar ko groza Lēmumu (ES) 2020/440 par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu

Padome 2020. gada 28. jūlijā pieņēma Lēmumu ECB/2020/36, ar ko groza Lēmumu (ES) 2020/440 par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu. Lēmums, ar kuru veikti grozījumi, tiesiski iekļauj Padomes 2020. gada 4.–5. jūnija lēmumus palielināt programmas apjomu un pagarināt plānoto neto iegāžu periodu. Šis lēmums drīzumā būs pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Dalība Eiropas Komisijas sabiedriskajā apspriešanā par ES neliela apjoma maksājumu stratēģiju

Padome 2020. gada 25. jūnijā apstiprināja Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalību Eiropas Komisijas sabiedriskajā apspriešanā par ES neliela apjoma maksājumu stratēģiju un atļāva publicēt ar to saistīto informāciju. Gaidāms, ka Eiropas Komisija izmantos šīs sabiedriskās apspriešanas laikā, kā arī līdztekus notiekošās sabiedriskās apspriešanas par Eiropas jaunās digitālās finanšu stratēģijas/fintech laikā apkopotās atsauksmes, lai sagatavotu neliela apjoma maksājumu stratēģiju, kas tiks publicēta 2020. gada 3. ceturksnī.

Ātro maksājumu sasniedzamība visā Eiropā, izmantojot TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS)

Padome 2020. gada 22. jūlijā pieņēma lēmumu, ka līdz 2021. gada novembrim (ar iespējamu pārejas periodu) maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (MPS), kas pievienojušies SEPA ātro kredīta pārvedumu (SCT Inst) sistēmai un ir pieejami TARGET2, jākļūst pieejamiem arī TIPS centrālās bankas naudas līdzekļu likviditātes kontā. Tiem jābūt pieejamiem vai nu kā dalībniekiem, vai sasniedzamiem lietotājiem (piemēram, izmantojot cita MPS kontu). Vienlaikus visiem automatizētajiem klīringa centriem (ACH), kas piedāvā ātro maksājumu pakalpojumus, jāpārvieto savi tehniskie konti no TARGET2 uz TIPS. Šie pasākumi nodrošinās euro ātro maksājumu sasniedzamību visā Eiropā, kā galīgo mērķi nosakot elektronisko maksājumu pieejamību reālajā laikā no jebkuras valsts un uz jebkuru valsti gan pakalpojumu sniedzēju fiziskajā atrašanās vietā, gan tiešsaistē.

TARGET2-TARGET2 vērtspapīriem (T2-T2V) konsolidācijas projekta termiņa pagarināšana

Padome 2020. gada 22. jūlijā apstiprināja T2-T2V konsolidācijas projekta termiņa pagarinājumu par vienu gadu (no 2021. gada novembra līdz 2022. gada novembrim). Turklāt Padome pieņēma lēmumu, ka arī Eurosistēmas nodrošinājuma pārvaldības sistēmas (ECMS) darbības sākšanas datums tiks pārcelts no 2022. gada novembra līdz vismaz 2023. gada jūnijam. Tirgus infrastruktūras valde veiks turpmāku analīzi. Šo lēmumu pamatā ir sarežģījumi, ko finanšu nozarei rada Covid-19 pandēmija, un SWIFT pārrobežu maksājumu globālās migrācijas uz ISO 20022 standartu termiņa maiņa.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par grozījumiem attiecībā uz kritērijiem iecelšanai Banco de Portugal prezidenta un pārējo direktoru padomes locekļu amatos

Padome 2020. gada 21. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2020/19 pēc Portugāles Republikas Asamblejas lūguma.

Korporatīvā vadība

Jauna ECB banku uzraudzības organizatoriskā struktūra

Padome 2020. gada 24. jūlijā pieņēma zināšanai jaunu ECB banku uzraudzības darbības jomu organizatorisko struktūru. Valde lūdza Padomei konsultāciju par šīm organizatoriskajām pārmaiņām saskaņā ar ECB Reglamenta 10.1. pantu. Pārmaiņas tiks īstenotas, pārvietojot esošos darbiniekus, un neradīs papildu izmaksas. Tās ietver divu jaunu darbības jomu izveidi (attiecīgi būs septiņas darbības jomas) un uzdevumu pārdali esošajām struktūrvienībām, organizējot atsevišķu banku uzraudzību atbilstoši banku uzņēmējdarbības modeļiem. Sīkāka informācija par pārmaiņām, ko paredzēts pabeigt 2020. gada 4. ceturksnī, sniegta attiecīgajā paziņojumā presei, kas pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB Ētikas komitejas pieņemto atzinumu publicēšana

Padome 2020. gada 30. jūlijā pieņēma lēmumu publicēt Ētikas komitejas atzinumus, kas adresēti pašreizējiem Valdes, Padomes un Uzraudzības valdes locekļiem un pieņemti pēc Eiropas Centrālās bankas augsta līmeņa amatpersonu vienotā ētikas kodeksa (2019/C 89/03) stāšanās spēkā 2019. gada janvārī. Atzinumi, kas pieņemti, pirmkārt, par potenciāliem interešu konfliktiem, ko regulē saskaņā ar Vienotā ētikas kodeksa 11. un 12. pantu un, otrkārt, par algotu darbu pēc darba attiecību izbeigšanās (Vienotā ētikas kodeksa 17. pants), attiecīgi tiks publicēti un, ja nepieciešams, papildināti ar Ētikas komitejas un Padomes lēmumu rezultātiem. Šie atzinumi, kurus sāks publicēt 2020. gada septembrī un turpmāk publicēs divas reizes gadā, ir jauna ECB iniciatīva, lai uzlabotu caurredzamību un apliecinātu turpmāku apņemšanos veicināt labu korporatīvo vadību un integritāti.

Statistika

Lēmums, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/32 par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013

Padome 2020. gada 17. jūlijā pieņēma Lēmumu (ES) 2020/1100, ar ko groza Lēmumu (ES) 2015/32 par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1073/2013 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2020/33). Lēmums, ar kuru veikti grozījumi, paredz iekļaut turpmākas ieguldījumu fondu kategorijas, attiecībā uz kurām valstu centrālajām bankām var piešķirt atbrīvojumus Austrijā, Latvijā, Lietuvā un Portugālē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1073/2013 (ECB/2013/38) 8. panta 2. punktu. Lēmums, ar kuru veikti grozījumi, arī paredz svītrot ieguldījumu fondu kategorijas Francijā, kas vairs nav piemērojamas, kā arī ietver nelielus grozījumus, ko nosaka pārmaiņas noteiktos valstu tiesību aktos. Šis lēmums pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

Euro īstermiņa procentu likmes (€STR) izmantošanas pārtraukšanas politika un procedūras

Padome 2020. gada 20. jūlijā apstiprināja €STR izmantošanas pārtraukšanas politiku un procedūras un apstiprināja šīs politikas un procedūru publicēšanu ECB interneta vietnē. Tādējādi Eurosistēma nodrošina atbilstību Pamatnostādnes (ES) 2019/1265 (ECB/2019/19) prasībai pieņemt skaidras rakstiskas politikas nostādnes un procedūras attiecībā uz €STR iespējamo pārtraukšanu, ņemot vērā attiecīgo situāciju vai jebkādus citus apstākļus, kuru dēļ €STR vairs neatspoguļo pamatā esošo procentu likmi, kas €STR jānovērtē.

Retrospektīvu beznodrošinājuma darījumu naudas tirgus procentu likmju sagatavošana

Padome 2020. gada 23. jūlijā deva atļauju ECB sākt katru dienu publicēt saliktās procentu likmes un dienas indeksus, kas balstīti uz euro īstermiņa procentu likmi (€STR). Šīs atļaujas piešķiršana atkarīga no sabiedriskajā apspriešanā saņemtajām atsauksmēm par likmes parametriem. Padome apstiprināja arī sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Šo likmju publicēšana, sekojot citu lielāko centrālo banku piemēram, liecinās par atbalstu EURIBOR ārkārtas situāciju plānošanai un var sekmēt €STR plašāku izmantošanu tirgū. Sabiedriskās apspriešanas dokumentācija pieejama ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Lēmumi par ciešas sadarbības izveidi starp ECB un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka) un ECB un Hrvatska narodna banka

Padome 2020. gada 24. jūnijā pieņēma Lēmumu (ES) 2020/1015 par Eiropas Centrālās bankas un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) ciešas sadarbības izveidošanu (ECB/2020/30) un Lēmumu (ES) 2020/1016 par Eiropas Centrālās bankas un Hrvatska narodna banka ciešas sadarbības izveidošanu (ECB/2020/31). Abi lēmumi pieejami EUR-Lex interneta vietnē.

Pamatnostādne par rīcības brīvības izmantošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktu

Padome 2020. gada 25. jūnijā pieņēma Pamatnostādni (ES) 2020/978 par to, kā saistībā ar mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes izmanto Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 178. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteikto rīcības brīvību attiecībā uz kavētu kredītsaistību būtiskuma novērtēšanas robežvērtību (ECB/2020/32). Pamatnostādne, kurā ņemtas vērā ECB 2020. gada janvārī uzsāktās sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās atsauksmes, pieejama EUR-Lex interneta vietnē.

Konsultācija par grozījumiem Uzraudzības valdes Reglamentā

Padomei 2020. gada 15. jūlijā tika lūgta konsultācija par Uzraudzības valdes Reglamenta grozījumu projektu, ko ierosināja Uzraudzības valde, lai nodrošinātu Bulgārijas un Horvātijas nacionālo kompetento iestāžu dalību pēc tam, kad tika izveidota šo divu valstu kompetento iestāžu un ECB cieša sadarbība Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros. Saskaņā ar ECB Reglamenta 13. panta d) punktu Uzraudzības valde apstiprina savu reglamentu pēc konsultācijas ar Padomi.

Banku gatavošanās etalonlikmju reformai

Padome 2020. gada 22. jūlijā neiebilda Uzraudzības valdes priekšlikumam apstiprināt divu dokumentu publicēšanu par etalonlikmju reformu. Pirmajā dokumentā sniegts horizontālais novērtējums par Vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros uzraudzīto banku gatavību etalonlikmju reformām. Otrais dokuments ir pārskats par labo praksi, kas bankām jāievieš, lai sagatavotos pārejai. Abi dokumenti pieejami ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi

Padome 2020. gada 24. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm nodrošināt atbilstību EBI pamatnostādnēm par leģislatīviem un neleģislatīviem moratorijiem attiecībā uz aizdevumu maksājumiem, kas piemēroti, ņemot vērā Covid-19 krīzi (EBA/GL/2020/02).

Covid-19 ievainojamības analīzes rezultāti

Padome 2020. gada 24. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt VUM veiktās Covid-19 ievainojamības analīzes rezultātus, lai konstatētu banku sektora potenciālo ievainojamību pēc pandēmijas. Detalizēts rezultātu apkopojums pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē kopā ar attiecīgo paziņojumu presei.

Ieteikums par dividenžu sadali Covid-19 pandēmijas laikā

Padome 2020. gada 27. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt Ieteikumu ECB/2020/35 par dividenžu sadali Covid-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/19 atcelšanu. Ieteikums ECB/2020/35 kopā ar divām vēstulēm nozīmīgo iestāžu izpilddirektoriem (par atalgojuma politiku un darbības spēju nodrošināšanu attiecībā uz grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem – abos gadījumos pandēmijas kontekstā) pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē kopā ar attiecīgo paziņojumu presei.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem