Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2020

31. července 2020

Tržní operace

Přezkum zařazení krátkodobých ratingů na harmonizované ratingové stupnici Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 26. června 2020 přeřadit krátkodobý rating R-3 společnosti DBRS Morningstar, P-3 společnosti Moody‘s a A-3 společnosti Standard & Poor‘s na harmonizované ratingové stupnici Eurosystému ze stupně úvěrové kvality 4 do stupně úvěrové kvality 3 a schválila zveřejnění aktualizované harmonizované ratingové stupnice Eurosystému na internetových stránkách ECB. Přeřazení je výsledkem přezkumu ad hoc, který se týkal zařazení krátkodobých ratingů externích ratingových institucí na harmonizované ratingové stupnici Eurosystému. Nové zařazení vstoupí v platnost dnem 1. srpna 2020.

Přijetí bulharského lva a chorvatské kuny do mechanismu směnných kurzů II

ECB oznámila 13. července 2020 na základě vzájemné dohody mezi ECB a Българска народна банка (Bulharská národní banka) a Hrvatska narodna banka kurzy pro povinné intervence v souladu s čl. 1 odst. 2 dohody ze dne 16. března 2006 mezi Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami členských států mimo eurozónu o provozních postupech mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě hospodářské a měnové unie. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB. Tomuto rozhodnutí předcházelo kladné posouzení předchozích závazků přijatých bulharskými a chorvatskými orgány připojit se k bankovní unii i k mechanismu směnných kurzů II (dále též „ERM II“); uvedené posouzení vedlo k formálním rozhodnutím ze dne 10. července 2020 zařadit obě měny do ERM II; dvě související komuniké jsou dostupná také na internetových stránkách ECB a Evropské komise.

Preventivní dohody o repo lince s centrálními bankami Albánie, Srbska a Maďarska

ECB oznámila 17. července 2020, že Rada guvernérů schválila zřízení dvou repo linek za účelem poskytnutí likvidity v eurech pro centrální banky Albánie a Srbska. Účelem bylo řešit případnou poptávku po likviditě v eurech, pokud by šok způsobený koronavirem (COVID-19) narušil fungování trhů. Dne 23. července 2020 oznámila ECB další podobnou dohodu s Magyar Nemzeti Bank. Všechny související tiskové zprávy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Přezkum ad hoc týkající se seznamu emitentů zařazených v rámci zajištění operací Eurosystému mezi agentury

Rada guvernérů rozhodla 17. července 2020 přidat na seznam uznávaných agentur na internetových stránkách ECB 15 emitentů: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (dále též „NBank“), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (dále též „ISA“), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (dále též „ISB“), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère a Malta Development Bank. Tomu předcházelo kladné rozhodnutí, že splňují kvalitativní kritéria; důvodem byla jejich všeobecně dobrá výkonnost a celostátní/regionální působnost. Díky tomu se tito emitenti stanou způsobilými pro nákupy v rámci programu nákupu aktiv (dále též „APP“) a nouzového pandemického programu nákupu aktiv (dále též „PEPP“).

Další rozšíření rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky v reakci na pandemii COVID-19

Rada guvernérů schválila ve dnech 20. a 22. července 2020 žádost jedné národní centrální banky (dále též „NCB“) o vytvoření nového přechodného rámce pro dodatečné úvěrové pohledávky (dále též „ACC“) a dále schválila žádosti o změny stávajících rámců ACC pěti dalších NCB. Rámce ACC byly zavedeny v roce 2011, aby umožňovaly národním centrálním bankám Eurosystému dočasně přijímat jako zajištění určité úvěrové pohledávky, které nesplňují pravidla způsobilosti nebo standardy úvěrové kvality stanovené v obecné dokumentaci. Tyto rámce bylo možné dále rozšířit poté, co Rada guvernérů přijala 7. dubna 2020 soubor zmírňujících opatření týkajících se podmínek zajištění. Přijetí nových nebo rozšířených rámců ACC podléhá předchozímu schválení Radou guvernérů. Podrobnější informace o rámcích ACC jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zprovoznění správy úvěrů v rámci nástroje SURE

Rada guvernérů schválila 22. července 2020 provozní aspekty spojené se správou úvěrů poskytovaných v rámci nového nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (dále též „SURE“). Zaprvé, za účelem držby finančních prostředků zřídí ECB jeden účet Evropské komisi a jeden účet NCB každého členského státu EU čerpajícího úvěr, přičemž pro účely správy úvěrů poskytnutých v rámci nástroje SURE je povinné držet zde prostředky po dobu 20 obchodních dnů systému TARGET2 před splacením. Zadruhé, Rada guvernérů rozhodla, že splátky v souvislosti s nástrojem SURE (jistina a úrok) povinně vložené na účet ECB 20 obchodních dnů systému TARGET2 před odpovídajícím datem splatnosti nebudou během uvedeného povinného období úročeny zápornými úrokovými sazbami. Místo toho budou tyto vklady během tohoto zálohového období úročeny nula procenty, nebo úrokovou sazbou vkladové facility podle toho, která z uvedených sazeb bude vyšší. Tato rozhodnutí se příslušným způsobem odrazí v relevantních právních aktech. SURE by měl podle očekávání zajistit finanční pomoc ve výši až 100 mld. EUR v podobě úvěrů poskytnutých Evropskou unií postiženým členským státům.

Zveřejňování údajů o povinných minimálních rezervách a dvoustupňovém systému

Rada guvernérů schválila 23. července 2020 zveřejňování národních údajů o povinných minimálních rezervách, běžných účtech a volných rezervách a údajů v souvislosti s dvoustupňovým systémem, agregovaných za Eurosystém i rozčleněných za jednotlivé státy, a to na internetových stránkách ECB s četností odpovídající udržovacím obdobím. Zveřejňovány budou úlevy způsobilé k vynětí, vyňaté volné rezervy, nevyňaté volné rezervy a nevyužité úlevy. Všechny údaje budou zveřejňovány na základě průměrů za příslušná udržovací období. ECB si ponechá možnost zveřejnit tyto údaje později, bude-li se domnívat, že by mohly mít nepříznivý dopad na trhy. První zveřejnění, které bude obsahovat údaje od zavedení dvoustupňového systému, je naplánováno na listopad 2020 po úpravě interních systémů. Následně budou údaje zveřejňovány po skončení každého udržovacího období.

Rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/440 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv

Rada guvernérů přijala 28. července 2020 rozhodnutí ECB/2020/36, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2020/440 o dočasném nouzovém pandemickém programu nákupu aktiv. Pozměňující rozhodnutí zavádí jako právní akty rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ve dnech 4.–5. června 2020, která se týkají zvýšení objemu programu a prodloužení zamýšleného horizontu čistých nákupů. Rozhodnutí bude brzy dostupné na portálu EUR-Lex.

Tržní infrastruktura a platební styk

Příspěvek do veřejné konzultace Evropské komise o strategii EU pro malé platby

Rada guvernérů schválila 25. června 2020 příspěvek Evropského systému centrálních bank (dále též „ESCB“) do veřejné konzultace Evropské komise o strategii EU pro malé platby a povolila jeho zveřejnění. Podle předpokladů využije Evropská komise zpětnou vazbu k této veřejné konzultaci i k souběžné veřejné konzultaci o nové strategii v oblasti digitálních financí pro Evropu / akčním plánu pro finanční technologie k přípravě zveřejnění strategie pro malé platby ve třetím čtvrtletí roku 2020.

Celoevropská dosažitelnost okamžitých plateb prostřednictvím vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET

Rada guvernérů rozhodla 22. července 2020, že do listopadu 2021, v závislosti na případném přechodovém období, by poskytovatelé platebních služeb, kteří jsou zapojeni do systému pro okamžité bezhotovostní převody SEPA (dále též „systém SCT Inst“) a jsou dosažitelní v systému TARGET2, měli být dosažitelní také na likviditním peněžním účtu vedeném u centrální banky v rámci vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (dále též „TIPS“). Měli by být dosažitelní jako účastník nebo jako dosažitelná strana (tj. prostřednictvím účtu jiného poskytovatele platebních služeb). Zároveň by všechna automatizovaná clearingová střediska, která nabízejí služby okamžitých plateb, měla převést své technické účty ze systému TARGET2 na TIPS. Tato opatření zajistí celoevropskou dosažitelnost okamžitých plateb v eurech; konečným cílem je umožnit elektronické platby z a do jakékoliv země v reálném čase jak fyzicky v obchodech, tak online.

Prodloužení časového horizontu konsolidačního projektu TARGET2-TARGET2-Securities

Rada guvernérů schválila 22. července 2020 roční prodloužení časového horizontu konsolidačního projektu TARGET2-TARGET2-Securities do listopadu 2022 místo do listopadu 2021. Také rámcově rozhodla o obdobném posunutí data spuštění systému Eurosystému pro správu zajištění z listopadu 2022 nejdříve na červen 2023 s tím, že Rada pro tržní infrastrukturu provede další analýzu. Důvodem těchto rozhodnutí jsou náročné úkoly, které pro finanční sektor představuje pandemie COVID-19, a změna termínu celosvětového přechodu přeshraničních plateb zajišťovaných Organizací pro zabezpečování mezibankovní komunikace na normu ISO 20022.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke změně kritérií pro jmenování guvernéra a ostatních členů řídící rady Banco de Portugal

Rada guvernérů přijala 21. července 2020 stanovisko CON/2020/19 na žádost portugalského parlamentu.

Správa a řízení

Nové organizační uspořádání bankovního dohledu ECB

Rada guvernérů vzala 24. července 2020 na vědomí nové uspořádání organizačních složek v rámci bankovního dohledu ECB. Tuto organizační změnu s Radou guvernérů konzultovala Výkonná rada v souladu s čl. 10 odst. 10.1 jednacího řádu ECB. Změny budou umožněny přerozdělením stávajícího počtu zaměstnanců a budou nákladově neutrální. Zahrnují vytvoření dvou nových organizačních složek, čímž je jich nyní celkem sedm, a přerozdělení úkolů mezi stávající organizační složky, přičemž organizace dohledu nad konkrétními bankami se řídí obchodními modely těchto bank. Podrobnější informace o změnách, jejichž dokončení se očekává ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020, jsou uvedeny v související tiskové zprávě dostupné na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Zveřejňování stanovisek vydaných Etickým výborem ECB

Rada guvernérů rozhodla 30. července 2020 zveřejňovat stanoviska Etického výboru určená současným členům Výkonné rady, Rady guvernérů a Rady dohledu a vydaná od vstupu kodexu ECB pro chování vysoce postavených úředníků Evropské centrální banky (2019/C 89/03) v platnost v lednu 2019. Zveřejňována tedy budou vydaná stanoviska zaprvé k potenciálním střetům zájmů, které upravují články 11 a 12 kodexu, a zadruhé k výdělečné profesní činnosti po skončení výkonu funkce (článek 17 kodexu), případně doplněná o výsledek jednání Etického výboru a Rady guvernérů. Stanoviska budou zveřejněna poprvé v září 2020 a poté vždy dvakrát ročně; jedná se o novou iniciativu ECB s cílem zvýšit její transparentnost a prokázat její soustavné nasazení v oblasti dobré správy a řízení a integrity.

Statistika

Rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/32 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013

Rada guvernérů přijala 17. července 2020 rozhodnutí (EU) 2020/1100, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/32 o výjimkách, které lze udělit podle nařízení (EU) č. 1073/2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (ECB/2020/33). Pozměňující rozhodnutí zohledňuje nově přidané kategorie investičních fondů, jimž mohou být uděleny výjimky podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 1073/2013 (ECB/2013/38), pro národní centrální banky Lotyšska, Litvy, Portugalska a Rakouska. Pozměňující rozhodnutí rovněž ruší kategorie investičních fondů pro Francii, které již neplatí, a zahrnuje menší změny vyplývající ze změn určitých vnitrostátních právních aktů. Rozhodnutí je k dispozici na portále EUR-Lex.

Zásady a postupy ukončení používání krátkodobé eurové sazby (€STR)

Rada guvernérů 20. července 2020 přijala zásady a postupy ukončení používání €STR a schválila zveřejnění těchto zásad a postupů na internetových stránkách ECB. Eurosystém tímto splňuje požadavek v obecných zásadách (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19) na přijetí jednoznačných písemných zásad a postupů pro možné ukončení používání €STR, pokud v důsledku určité situace nebo jiné okolnosti přestane být €STR reprezentativní pro podkladovou úrokovou sazbu, kterou má €STR za cíl měřit.

Vydávání retrospektivních sazeb nezajištěných peněžních trhů

Rada guvernérů 23. července 2020 vyjádřila svůj souhlas s tím, aby ECB začala denně zveřejňovat složené sazby a denní indexy na základě eurové krátkodobé sazby (€STR). Tento souhlas závisí na zpětné vazbě z nadcházející veřejné konzultace o parametrech sazeb. Rada guvernérů rovněž schválila zahájení této veřejné konzultace. Zveřejňování sazeb bude po vzoru jiných předních centrálních bank signalizací pro podporu pohotovostního plánování s ohledem na sazbu EURIBOR a mohlo by usnadnit širší užívání sazby €STR na trhu. Dokumenty související s veřejnou konzultací jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Rozhodnutí o navázání úzké spolupráce mezi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) a mezi ECB a Hrvatska narodna banka

Rada guvernérů 24. června 2020 přijala rozhodnutí (EU) 2020/1015 o navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) (ECB/2020/30) a rozhodnutí (EU) 2020/1016 o navázání úzké spolupráce mezi Evropskou centrální bankou a Hrvatska narodna banka (ECB/2020/31). Obě rozhodnutí jsou k dispozici na portálu EUR-Lex.

Obecné zásady o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013

Rada guvernérů 25. června 2020 přijala obecné zásady (EU) 2020/978 o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím, pokud jde o limit pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti (ECB/2020/32). Obecné zásady zohledňují zpětnou vazbu obdrženou v rámci související veřejné konzultace ECB zahájené v lednu 2020 a jsou k dispozici na portále EUR-Lex.

Konzultace o změnách jednacího řádu Rady dohledu

S Radou guvernérů byly 15. července 2020 konzultovány návrhy změn jednacího řádu Rady dohledu, které Rada dohledu navrhla, aby byla zohledněna účast bulharských a chorvatských vnitrostátních příslušných orgánů po navázání úzké spolupráce mezi orgány těchto dvou zemí a ECB v rámci jednotného mechanismu dohledu. V souladu s článkem 13d jednacího řádu ECB Rada dohledu přijme svůj jednací řád po jeho konzultaci s Radou guvernérů.

Přípravy bank na reformy referenčních sazeb

Rada guvernérů nevznesla 22. července 2020 námitky k návrhu Rady dohledu schválit zveřejnění dvou dokumentů o reformách referenčních sazeb. První z dokumentů uvádí horizontální hodnocení bank podléhajících dohledu v rámci jednotného mechanismu dohledu, pokud jde o jejich připravenost na reformy referenčních sazeb. Druhým dokumentem je zpráva s ověřenými postupy, jejichž přijetí se bankám doporučuje k přípravě na nadcházející změny. Oba dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Dodržování obecných pokynů EBA k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19

Rada guvernérů nevznesla 24. července 2020 námitky k návrhu Rady dohledu vyrozumět Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) o tom, že pokud jde o významné instituce pod přímým dohledem Evropské centrální banky, ECB dodržuje obecné pokyny EBA k legislativním a nelegislativním moratoriím na splácení úvěrů použitým v souvislosti s krizí vyvolanou pandemií COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Výsledky analýzy zranitelností v souvislosti s COVID-19

Rada guvernérů nevznesla 24. července 2020 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit výsledky analýzy zranitelností v souvislosti s COVID-19 provedené jednotným mechanismem dohledu za účelem odhalit potenciální zranitelnosti bankovního sektoru následkem pandemie. Podrobné shrnutí výsledků spolu se související tiskovou zprávou je k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Doporučení o vyplácení dividend v průběhu pandemie COVID-19

Rada guvernérů nevznesla 27. července 2020 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout doporučení ECB/2020/35 o vyplácení dividend během pandemie COVID-19, kterým se zrušuje doporučení ECB/2020/19. Doporučení ECB/2020/35 společně se dvěma dopisy adresovanými výkonným ředitelům významných institucí (o zásadách odměňování a provozních kapacitách pro dlužníky v tíživé situaci, v obou případech s ohledem na pandemii) a související tiskovou zprávou jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média