Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2020

31. julij 2020

Tržne operacije

Nova vzporedba kratkoročnih bonitetnih ocen z usklajeno lestvico bonitetnih ocen Eurosistema

Svet ECB je 26. junija 2020 sklenil, da na novo vzporedi kratkoročne bonitetne ocene »R-3«, »P-3« oziroma »A-3«, ki jih pripravljajo DBRS Morningstar, Moody’s oziroma Standard & Poor’s, z usklajeno lestvico bonitetnih ocen Eurosistema. Te bonitetne ocene je prerazporedil s stopnje kreditne kvalitete 4 na stopnjo kreditne kvalitete 3. Odobril je tudi objavo nove usklajene lestvice bonitetnih ocen na spletnem mestu ECB. Nova vzporedba je rezultat ad hoc ocene vzporedbe kratkoročnih bonitetnih ocen zunanjih bonitetnih institucij z Eurosistemovo usklajeno lestvico bonitetnih ocen. Nova vzporedba začne veljati 1. avgusta 2020.

Vključitev bolgarskega leva in hrvaške kune v mehanizem deviznih tečajev II

ECB je 13. julija 2020 objavila obvezna interventna devizna tečaja, ki sta bila določena soglasno med ECB ter nacionalnima centralnima bankama Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in Hrvatska narodna banka v skladu s členom 1.2 Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB. Ta odločitev je bila sprejeta po pozitivni oceni predhodnih zavez, ki so jih dale bolgarske in hrvaške oblasti, da se državi pridružita bančni uniji in mehanizmu ERM II. Na podlagi te ocene je bila 10. julija 2020 sprejeta formalna odločitev o vključitvi teh dveh valut v mehanizem ERM II. Uradni sporočili o tem sta na voljo na spletnem mestu ECB in na spletnem mestu Evropske komisije.

Previdnostna linija repo poslov s centralnimi bankami Albanije, Srbije in Madžarske

ECB je 17. julija 2020 objavila, da je Svet ECB odobril vzpostavitev dveh linij repo poslov za zagotavljanje eurske likvidnosti albanski oziroma srbski centralni banki. Cilj je zadovoljiti morebitne potrebe po eurski likvidnosti v okolju tržnih motenj zaradi šoka, ki je posledica koronavirusa (COVID-19). Podobno linijo s centralno banko Magyar Nemzeti Bank je ECB objavila 23. julija 2020. S tem povezana sporočila za javnost so objavljena na spletnem mestu ECB.

Ad hoc ocena seznama izdajateljev, ki so v sistemu zavarovanja terjatev v Eurosistemu razvrščeni kot agencije

Svet ECB je 17. julija 2020 sklenil, da na seznam priznanih agencij, ki je na voljo na spletnem mestu ECB, doda 15 izdajateljev: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère in Malta Development Bank. Ta odločitev je bila sprejeta po pozitivni oceni, da izdajatelji zaradi njihovih dejavnosti v skupno dobro in nacionalnega oziroma regionalnega pomena izpolnjujejo kvalitativne kriterije. Ti izdajatelji bodo tako postali primerni v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev in izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji.

Nadaljnja razširitev uporabe okvirov za dodatna bančna posojila zaradi pandemije COVID-19

Svet ECB je 20. in 22. julija 2020 ugodil zahtevi ene nacionalne centralne banke, da vzpostavi nov začasen okvir za dodatna bančna posojila. Odobril je tudi spremembe obstoječih okvirov za dodatna bančna posojila petih drugih nacionalnih centralnih bank. Okviri za dodatna bančna posojila so bili uvedeni leta 2011, da bi lahko nacionalne centralne banke Eurosistema kot zavarovanje začasno sprejemale nekatera bančna posojila, ki niso skladna s pravili primernosti oziroma s standardi kreditne kvalitete, določenimi v splošni dokumentaciji. S svežnjem ukrepov za ublažitev zahtev glede zavarovanja, ki ga je Svet ECB sprejel 7. aprila 2020, je bila uvedena možnost nadaljnje razširitve uporabe takšnih okvirov. Sprejetje novega ali razširjenega okvira za dodatna bančna posojila mora predhodno odobriti Svet ECB. Podrobnejše informacije o okvirih za dodatna bančna posojila so na voljo na spletnem mestu ECB.

Operacionalizacija upravljanja posojil SURE

Svet ECB je 22. julija 2020 odobril operativne vidike upravljanja posojil v okviru novega instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE). Prvič, ECB bo odprla en račun za Evropsko komisijo in en račun za vsako nacionalno centralno banko države članice posojilojemalke, na katerih se bodo hranila sredstva, ki morajo biti na računu 20 delovnih dni sistema TARGET2 pred odplačilom za namene upravljanja posojil SURE. Drugič, Svet ECB je sklenil, da bodo tokovi odplačil v zvezi z instrumentom SURE (glavnice in obresti), ki morajo biti pred zadevnim dnevom zapadlosti 20 delovnih dni sistema TARGET2 deponirana na računu ECB, med tem obveznim obdobjem izvzeta iz obrestovanja po negativni obrestni meri. Med tem obdobjem bodo takšni depoziti obrestovani bodisi po 0-odstotni obrestni meri bodisi po obrestni meri za odprto ponudbo mejnega depozita, odvisno od tega, katera bo višja. Ti sklepi bodo ustrezno zajeti v relevantnih pravnih aktih. Prek instrumenta SURE bo predvidoma zagotovljena finančna pomoč v višini do 100 milijard EUR v obliki posojil EU prizadetim državam članicam.

Objava podatkov o obveznih rezervah in dvostopenjskem sistemu obrestovanja

Svet ECB je 23. julija 2020 odobril, da se na spletnem mestu ECB v vsakem obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv objavijo nacionalni podatki o obveznih rezervah, tekočih računih in presežnih rezervah kakor tudi agregirani podatki Eurosistema in nacionalni podatki v zvezi z dvostopenjskim obrestovanjem rezerv. Podatki, ki se bodo objavljali, se nanašajo na priznano izvzetje, izvzete presežne rezerve, neizvzete presežne rezerve in neizkoriščeno priznano izvzetje. Vsi objavljeni podatki bodo temeljili na povprečju v obdobju izpolnjevanja obveznih rezerv. ECB si pridržuje možnost, da takšne objave podatkov odloži, če meni, da bi lahko negativno vplivali na trge. Prva objava, ki bo zajemala podatke od uvedbe dvostopenjskega sistema obrestovanja, je načrtovana novembra 2020, potem ko bodo interni sistemi prilagojeni. Zatem bo objava potekala po koncu vsakega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv.

Sklep o spremembi Sklepa (EU) 2020/440 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji

Svet ECB je 28. julija 2020 sprejel Sklep ECB/2020/36 o spremembi Sklepa (EU) 2020/440 o začasnem izrednem programu nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji. Sklep o spremembi pravno uvaja sklepe, ki jih je Svet ECB sprejel 4. in 5. junija 2020, da bi povečal velikost programa in podaljšal nameravano obdobje izvajanja neto nakupov. Sklep bo kmalu objavljen na spletnem mestu EUR-Lex.

Tržna infrastruktura in plačila

Prispevek k javnemu posvetovanju Evropske komisije o strategiji glede plačil malih vrednosti v EU

Svet ECB je 25. junija 2020 odobril prispevek Evropskega sistema centralnih bank (ESCB) k javnemu posvetovanju Evropske komisije o strategiji glede plačil malih vrednosti v EU ter odobril objavo prispevka. Povratne informacije s tega javnega posvetovanja in z vzporednega posvetovanja o novi digitalni finančni strategiji za Evropo/akcijskem načrtu za finančno tehnologijo bo Evropska komisija predvidoma uporabila pri pripravi strategije glede plačil malih vrednosti, ki bo objavljena v tretjem četrtletju 2020.

Vseevropska dosegljivost takojšnjih plačil prek poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS)

Svet ECB je 22. julija 2020 sklenil, da bi morali ponudniki plačilnih storitev, ki so pristopili k shemi takojšnjih kreditnih plačil SEPA (SCT Inst) in so dosegljivi v sistemu TARGET2, do novembra 2021 ob morebitnem obdobju migracije postati dosegljivi tudi prek računa TIPS pri centralni banki. Dosegljivi bi morali biti bodisi kot udeleženec bodisi kot dosegljiva stranka (tj. prek računa drugega ponudnika plačilnih storitev). Obenem bi morale vse avtomatizirane klirinške hiše, ki ponujajo storitve takojšnjih plačil, svoje tehnične račune prenesti s sistema TARGET2 na sistem TIPS. S temi ukrepi bo zagotovljena vseevropska dosegljivost takojšnjih plačil v eurih, pri čemer je končni cilj omogočiti elektronska plačila iz katerekoli države oziroma v katerokoli državo v realnem času, in sicer tako v fizičnih kot tudi v spletnih trgovinah.

Podaljšanje časovnice projekta konsolidacije sistemov TARGET2 in TARGET2-Securities (T2-T2S)

Svet ECB je 22. julija 2020 odobril enoletno podaljšanje časovnice projekta konsolidacije T2-T2S z novembra 2021 na november 2022. Obenem je načeloma sklenil, da se bo preložil tudi datum začetka delovanja sistema za upravljanje zavarovanj v Eurosistemu, in sicer z novembra 2022 vsaj na junij 2023, medtem ko bo Odbor za tržno infrastrukturo opravil dodatne analize. Razlogi za takšno odločitev so izzivi, s katerimi se sooča finančni sektor zaradi pandemije COVID-19, ter preložitev globalne migracije čezmejnih plačil v okviru SWIFT na standard ISO 20022.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o spremembi meril za imenovanje guvernerja in drugih članov upravnega odbora centralne banke Banco de Portugal

Svet ECB je 21. julija 2020 Mnenje CON/2020/19 sprejel na zahtevo parlamenta Republike Portugalske.

Upravljanje in vodenje

Nova organizacijska struktura bančnega nadzora v ECB

Svet ECB se je 24. julija 2020 seznanil z novo strukturo poslovnih področij v bančnem nadzoru. S Svetom ECB se je Izvršilni odbor o tej organizacijski spremembi posvetoval v skladu s členom 10.1 poslovnika ECB. Spremembe bodo podprte s prerazporeditvijo obstoječih zaposlenih in bodo stroškovno nevtralne. Med njimi so ustanovitev dveh novih poslovnih področij, tako da jih bo skupaj sedem, ter prerazporeditev nalog med obstoječimi poslovnimi področji, pri čemer bo nadzor nad posameznimi bankami organiziran v skladu z njihovimi poslovnimi modeli. Podrobnejše informacije o spremembah, ki bodo predvidoma zaključene v zadnjem četrtletju 2020, so v sporočilu za javnost, ki je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Objava mnenj Odbora ECB za poklicno etiko

Svet ECB je 30. julija 2020 sklenil objaviti mnenji Odbora za poklicno etiko, namenjeni sedanjim članom Izvršilnega odbora, Sveta ECB in Nadzornega odbora ter izdani potem, ko je januarja 2019 začel veljati enotni Kodeks ravnanja za visoke uradnike Evropske centralne banke (2019/C 89/03). Tako bo objavljeno mnenje o morebitnem nasprotju interesov, ki ga urejata člena 11 in 12 enotnega kodeksa, ter mnenje o pridobitni poklicni dejavnosti po koncu zaposlitve, ki jo ureja člen 17 enotnega kodeksa, skupaj z izsledki posvetovanj Odbora za poklicno etiko in Sveta ECB, kjer je to primerno. Objavljanje, ki se bo začelo septembra 2020 in bo potekalo polletno, je nova pobuda ECB, katere cilj je povečati transparentnost in pokazati stalno zavezanost ECB dobremu upravljanju in integriteti.

Statistika

Sklep o spremembi Sklepa (EU) 2015/32 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013

Svet ECB je 17. julija 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/1100 o spremembi Sklepa (EU) 2015/32 o odstopanjih, ki se lahko odobrijo po Uredbi (EU) št. 1073/2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (ECB/2020/33). Sklep o spremembi ureja vključitev dodatnih kategorij investicijskih skladov, katerim lahko nacionalne centralne banke Avstrije, Latvije, Litve in Portugalske odobrijo odstopanja po členu 8(2) Uredbe (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38). Sklep o spremembi predvideva tudi izključitev kategorij investicijskih skladov v Franciji, ki se ne uporabljajo več, ter vključuje manjše spremembe, ki so posledica sprememb določenih nacionalnih pravnih aktov. Sklep je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Politika in postopki ukinitve eurske kratkoročne obrestne mere (€STR)

Svet ECB je 20. julija 2020 sprejel politiko in postopke ukinitve obrestne mere €STR ter odobril objavo politike in postopkov na spletnem mestu ECB. Eurosistem tako izpolnjuje zahteve iz Smernice (EU) 2019/1265 (ECB/2019/19), da je treba sprejeti jasne pisne politike in postopke o možni ukinitvi obrestne mere €STR zaradi situacije ali kateregakoli drugega pogoja, zaradi katerega €STR ne predstavlja več osnovne obrestne mere, ki naj bi jo merila.

Priprava obrestnih mer nezavarovanega denarnega trga za pretekla obdobja

Svet ECB je 23. julija 2020 odobril, da ECB začne dnevno objavljati sestavljene dolgoročnejše obrestne mere in dnevne indekse na podlagi eurske kratkoročne obrestne mere (€STR). Odobritev je pogojena s povratnimi informacijami, ki bodo prejete v javnem posvetovanju o parametrih teh obrestnih mer. Svet ECB je odobril tudi začetek javnega posvetovanja. Z objavo teh obrestnih mer po zgledu drugih pomembnejših centralnih bank bo nakazana podpora zasilnim načrtom v zvezi z obrestno mero EURIBOR, obenem pa bi se lahko spodbudila tudi večja uporaba €STR na trgu. Dokumenti, ki so povezani z javnim posvetovanjem, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Sklep o vzpostavitvi tesnega sodelovanja med ECB ter centralnima bankama Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) in Hrvatska narodna banka

Svet ECB je 24. junija 2020 sprejel Sklep (EU) 2020/1015 o vzpostavitvi tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) (ECB/2020/30) ter Sklep (EU) 2020/1016 o vzpostavitvi tesnega sodelovanja med Evropsko centralno banko in centralno banko Hrvatska narodna banka (ECB/2020/31). Oba sklepa sta na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Smernica o izvajanju diskrecijske pravice iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013

Svet ECB je 25. junija 2020 sprejel Smernico (EU) 2020/978 o izvajanju diskrecijske pravice pristojnih nacionalnih organov iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z manj pomembnimi institucijami glede praga za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2020/32). Smernica, v kateri so upoštevane povratne informacije iz javnega posvetovanja, ki ga je ECB organizirala januarja 2020, je na voljo na spletnem mestu EUR-Lex.

Posvetovanje o spremembah poslovnika Nadzornega odbora

Nadzorni odbor se je 15. julija 2020 posvetoval s Svetom ECB o osnutku sprememb poslovnika Nadzornega odbora, ki jih je ta predlagal zato, da bi se upoštevalo sodelovanje bolgarskih in hrvaških pristojnih nacionalnih organov, potem ko je bilo vzpostavljeno tesno sodelovanje med organi teh dveh držav in ECB v okviru enotnega mehanizma nadzora. V skladu s členom 13d poslovnika ECB Nadzorni odbor sprejme svoj poslovnik po posvetovanju s Svetom ECB.

Priprave bank na reformo referenčnih obrestnih mer

Svet ECB 22. julija 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri objavo dveh dokumentov o reformi referenčnih obrestnih mer. Prvi dokument predstavlja horizontalno oceno pripravljenosti bank, ki so pod nadzorom v enotnem mehanizmu nadzora, na reformo referenčnih obrestnih mer. Drugi dokument pa je poročilo z dobrimi praksami, ki naj jih banke sprejmejo, da bi se pripravile na prehod. Oba dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Upoštevanje smernic EBA o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19

Svet ECB 24. julija 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da Evropski bančni organ (EBA) obvesti o nameri ECB, da bo v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upoštevala smernice EBA o zakonskih in zasebnih moratorijih na odplačevanje posojil, uporabljenih zaradi pandemije COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Rezultati analize ranljivosti v kontekstu COVID-19

Svet ECB 24. julija 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi rezultate analize ranljivosti v kontekstu COVID-19, ki jo je pripravil enotni mehanizem nadzora, da bi ugotovil morebitne ranljivosti v bančnem sektorju zaradi izbruha pandemije. Podrobni agregirani rezultati so skupaj s sporočilom za javnost objavljeni na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Priporočilo o razdelitvi dividend med pandemijo bolezni COVID-19

Svet ECB 27. julija 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Priporočilo ECB/2020/35 o razdelitvi dividend med pandemijo bolezni COVID-19 in o razveljavitvi Priporočila ECB/2020/19. Priporočilo ECB/2020/35 je skupaj z dvema dopisoma upravi pomembnih institucij (o politiki prejemkov in o operativnih zmogljivostih za obravnavo dolžnikov v finančnih težavah, oba poslana v kontekstu pandemije) in s sporočilom za javnost objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije