Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούλιος 2020

31 Ιουλίου 2020

Δραστηριότητες αγορών

Επανεξέταση της αντιστοίχισης των βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων με την εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος

Στις 26 Ιουνίου του 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την εκ νέου αντιστοίχιση των βραχυπρόθεσμων πιστοληπτικών διαβαθμίσεων «R-3», «P-3» και «A-3» των DBRS Morningstar, Moody’s και Standard & Poor’s, αντιστοίχως, με την τρίτη βαθμίδα πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit quality step 3 - CQS 3) αντί της τέταρτης βαθμίδας (CQS 4) στην εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος και ενέκρινε τη δημοσίευση της επικαιροποιημένης εναρμονισμένης κλίμακας πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η εκ νέου αντιστοίχιση έγινε με βάση το αποτέλεσμα έκτακτης αξιολόγησης όσον αφορά τις αντιστοιχίσεις των πιστοληπτικών διαβαθμίσεων εξωτερικών οργανισμών αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας με την εναρμονισμένη κλίμακα πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος. Η νέα αντιστοίχιση θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου 2020.

Ένταξη του λεβ Βουλγαρίας και της κούνας Κροατίας στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ

Στις 13 Ιουλίου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε τα όρια υποχρεωτικής παρέμβασης που καθορίστηκαν με κοινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) και της Hrvatska narodna banka (Εθνική Τράπεζα της Κροατίας), σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της συμφωνίας της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά τη θετική αξιολόγηση των προηγούμενων δεσμεύσεων των βουλγαρικών και των κροατικών αρχών να ενταχθούν στην τραπεζική ένωση και τον ΜΣΙ ΙΙ που οδήγησε στις επίσημες αποφάσεις της 10ης Ιουλίου 2020 για τη συμπερίληψη των δύο νομισμάτων στον ΜΣΙ ΙΙ. Σχετικά ανακοινωθέντα διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Προληπτικού χαρακτήρα συμφωνίες επαναγοράς με τις κεντρικές τράπεζες της Αλβανίας, της Σερβίας και της Ουγγαρίας

Στις 17 Ιουλίου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θέσπιση δύο συμφωνιών επαναγοράς για την παροχή ρευστότητας σε ευρώ στην Τράπεζα της Αλβανίας και στην Εθνική Τράπεζα της Σερβίας. Αυτό έγινε για να καλυφθούν πιθανές ανάγκες ρευστότητας σε ευρώ λόγω δυσλειτουργιών της αγοράς που οφείλονται στη διαταραχή του κορωνοϊού (COVID-19). Στις 23 Ιουλίου 2020 η ΕΚΤ ανακοίνωσε παρόμοια συμφωνία με την Magyar Nemzeti Bank. Τα σχετικά δελτία Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκτακτη επανεξέταση του καταλόγου των εκδοτών που ταξινομούνται ως ειδικοί φορείς-εκδότες χρεογράφων στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις

Στις 17 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προσθέσει 15 εκδότες στον κατάλογο αναγνωρισμένων ειδικών φορέων-εκδοτών στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ: NBank Investitions- und Förderbank Niedersachsen (NBank), Investitionsbank Sachsen-Anhalt (ISA), Thüringer Aufbaubank, Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), Bremer Aufbau-Bank, Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern, Saarländische Investitionskreditbank AG, Clairsienne, Clésence, Valloire Habitat, Alliade Habitat, Néolia, Vilogia, Batigère και Malta Development Bank. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφότου αξιολογήθηκε ότι οι εν λόγω εκδότες πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια, με βάση την κοινή ορθή τους πρακτική και εθνική/περιφερειακή εμβέλεια. Οι εν λόγω εκδότες θα καταστούν επιλέξιμοι για αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (ΑΡΡ) και του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (ΡΕΡΡ).

Περαιτέρω επέκταση των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ως απάντηση στην πανδημία της νόσου COVID-19

Στις 20 και 22 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αίτημα εθνικής κεντρικής τράπεζας (ΕθνΚΤ) για δημιουργία νέου προσωρινού πλαισίου πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων (additional credit claim - ACC) καθώς και αιτήματα για αλλαγές στα ισχύοντα πλαίσια ACC πέντε άλλων ΕθνΚΤ. Τα πλαίσια ACC θεσπίστηκαν το 2011 προκειμένου να επιτρέπουν στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος να δέχονται προσωρινά ως εξασφάλιση ορισμένες δανειακές απαιτήσεις οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες καταλληλότητας και/ή τα πρότυπα πιστωτικής ποιότητας που θεσπίζει η Γενική Τεκμηρίωση. Η δέσμη μέτρων χαλάρωσης όσον αφορά τις ασφάλειες που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Απριλίου 2020 θέσπισε τη δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης των εν λόγω πλαισίων. Η αποδοχή νέων ή διευρυμένων πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω πλαίσια διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Επιχειρησιακή εφαρμογή της διαχείρισης των δανείων SURE

Στις 22 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επιχειρησιακές πτυχές που αφορούν τη διαχείριση των δανείων που χορηγούνται στο πλαίσιο του νέου μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE). Πρώτον, η ΕΚΤ θα ανοίξει έναν λογαριασμό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έναν λογαριασμό για κάθε ΕθνΚΤ δανειζόμενου κράτους μέλους της ΕΕ για τη διακράτηση κεφαλαίων που υπόκεινται στην υποχρεωτική περίοδο διακράτησης 20 εργάσιμων ημερών του TARGET2 πριν από την αποπληρωμή για τους σκοπούς της διαχείρισης των δανείων SURE. Δεύτερον, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι αποπληρωμές (κεφαλαίου και τόκων) που αφορούν δάνεια SURE και κατατίθενται υποχρεωτικά στον λογαριασμό της ΕΚΤ 20 εργάσιμες ημέρες του TARGET2 πριν από την αντίστοιχη προθεσμία θα εξαιρούνται από τον εκτοκισμό με αρνητικά επιτόκια για αυτήν την υποχρεωτική περίοδο. Αντ’ αυτού, στη διάρκεια αυτής της περιόδου οι εν λόγω καταθέσεις θα τοκίζονται με το υψηλότερο εκ του επιτοκίου μηδέν τοις εκατό ή του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα αποτυπωθούν στις αντίστοιχες νομικές πράξεις. Με το SURE αναμένεται να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνδρομή έως 100 δισεκ. ευρώ με τη μορφή δανείων από την ΕΕ προς τα πληγέντα κράτη μέλη.

Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά και το σύστημα δύο βαθμίδων

Στις 23 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, με συχνότητα που συμβαδίζει με τις περιόδους τήρησης ελάχιστων αποθεματικών, εθνικών στοιχείων για τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά, τους τρεχούμενους λογαριασμούς και τα πλεονάζοντα αποθεματικά, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία σε επίπεδο Ευρωσυστήματος και εθνικά στοιχεία για το σύστημα δύο βαθμίδων. Τα στοιχεία που θα δημοσιεύονται αφορούν τα ποσά εξαίρεσης, τα εξαιρούμενα πλεονάζοντα αποθεματικά, τα μη εξαιρούμενα πλεονάζοντα αποθεματικά και τα ποσά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Όλα τα στοιχεία θα δημοσιεύονται με βάση μέσους όρους των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών. Η ΕΚΤ επιφυλάσσεται για τυχόν καθυστερήσεις όσον αφορά τη δημοσίευση αυτών των στοιχείων εάν κρίνει ότι μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις αγορές. Η πρώτη δημοσίευση που αφορά τα στοιχεία από την εισαγωγή του συστήματος δύο βαθμίδων προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2020 μετά την προσαρμογή των εσωτερικών συστημάτων. Στη συνέχεια, τα στοιχεία θα δημοσιεύονται μετά το τέλος κάθε περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

Απόφαση που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2020/440 σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας

Στις 28 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2020/36 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2020/440 σχετικά με έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας. Η τροποποιητική απόφαση θεσπίζει τις αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 4-5 Ιουνίου 2020 για την αύξηση του μεγέθους του προγράμματος και την παράταση του χρονικού ορίζοντα για τις καθαρές αγορές. Η εν λόγω απόφαση θα είναι διαθέσιμη προσεχώς στο EUR-Lex.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Συνεισφορά στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις πληρωμές μικρής αξίας

Στις 25 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τις πληρωμές μικρής αξίας και ενέκρινε τη δημοσίευση αυτών των σχολίων. Οι παρατηρήσεις που συγκεντρώθηκαν από αυτήν τη δημόσια διαβούλευση, καθώς και από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη νέα ψηφιακή χρηματοπιστωτική στρατηγική για την Ευρώπη/σχέδιο δράσης χρηματοοικονομικής τεχνολογίας αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάρτιση στρατηγικής για τις πληρωμές μικρής αξίας που θα δημοσιευθεί το τρίτο τρίμηνο του 2020.

Πανευρωπαϊκή προσβασιμότητα για άμεσες πληρωμές μέσω της υπηρεσίας διακανονισμού άμεσων πληρωμών μέσω TARGET (TIPS)

Στις 22 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι, έως τον Νοέμβριο του 2021, και με την επιφύλαξη πιθανής περιόδου μετάπτωσης, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που έχουν προσχωρήσει στο σύστημα στιγμιαίας μεταφοράς πιστώσεων SEPA και είναι προσβάσιμοι μέσω του TARGET2 θα πρέπει επίσης να είναι προσβάσιμοι μέσω ενός λογαριασμού ρευστότητας κεντρικής τράπεζας TIPS. Θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι είτε ως συμμετέχοντες είτε μέσω λογαριασμού άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Παράλληλα, όλα τα αυτοματοποιημένα συστήματα εκκαθάρισης (ΑΣΕ) που παρέχουν υπηρεσίες άμεσων πληρωμών θα πρέπει να προχωρήσουν στη μετάπτωση των τεχνικών τους λογαριασμών από το TARGET2 στο TIPS. Αυτά τα μέτρα θα διασφαλίσουν την πανευρωπαϊκή εμβέλεια των άμεσων πληρωμών. Ο απώτερος σκοπός είναι να καταστούν εφικτές οι ηλεκτρονικές πληρωμές από και προς οποιαδήποτε χώρα σε πραγματικό χρόνο, τόσο σε συμβατικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Παράταση του χρονοδιαγράμματος για το σχέδιο ενοποίησης TARGET2/T2S

Στις 22 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε παράταση ενός έτους του χρονοδιαγράμματος για το σχέδιο ενοποίησης TARGET2/T2S από τον Νοέμβριο του 2021 στον Νοέμβριο του 2022. Επίσης αποφάσισε κατ’ αρχήν ότι η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλειών του Ευρωσυστήματος (ECMS) πιθανόν να αναβληθεί από τον Νοέμβριο του 2022 τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2023 και ότι θα διενεργηθεί περαιτέρω ανάλυση από το συμβούλιο υποδομών αγοράς. Το σκεπτικό που οδήγησε σε αυτές τις αποφάσεις αφορά τις προκλήσεις που προκύπτουν για τον χρηματοπιστωτικό τομέα από την πανδημία της νόσου COVID-19 και τον εκ νέου προγραμματισμό της καθολικής μετάβασης των διασυνοριακών πληρωμών του SWIFT στο πρότυπο ISO 20022.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την τροποποίηση των κριτηρίων διορισμού του διοικητή και άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου της Banco de Portugal

Στις 21 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/19, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Πορτογαλίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Νέα οργανωτική δομή της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ

Στις 24 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της νέας οργανωτικής δομής που αφορά τις υπηρεσιακές μονάδες της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Η Εκτελεστική Επιτροπή ζήτησε τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με αυτή την οργανωτική αλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 10.1 του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ. Για να καλυφθούν οι θέσεις που θα προκύψουν από τις αλλαγές θα γίνει ανακατανομή της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού, ενώ το κόστος θα είναι μηδενικό. Οι αλλαγές περιλαμβάνουν τη δημιουργία δύο νέων υπηρεσιακών μονάδων – συνολικά πλέον επτά – και την ανακατανομή εργασιών μεταξύ των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων. Η εποπτεία που αφορά συγκεκριμένες τράπεζες οργανώνεται σύμφωνα με τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών. Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το τέταρτο τρίμηνο του 2020, παρέχονται σε σχετικό δελτίο Τύπου διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Δημοσίευση γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Στις 30 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας που απευθύνονται στα σημερινά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου και έχουν εκδοθεί μετά τη θέση σε ισχύ του ενιαίου κώδικα συμπεριφοράς της ΕΚΤ για τους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (2019/C 89/03) τον Ιανουάριο του 2019. Θα δημοσιευθούν αντιστοίχως γνωμοδοτήσεις πρώτον σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων που ρυθμίζονται δυνάμει των άρθρων 11 και 12 του ενιαίου κώδικα και δεύτερον σχετικά με την αμειβόμενη απασχόληση μετά τη λήξη της θητείας (άρθρο 17 του ενιαίου κώδικα), οι οποίες θα συμπληρωθούν κατά περίπτωση από το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων μεταξύ Επιτροπής Δεοντολογίας και Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτή η δημοσίευση, που θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα γίνεται σε εξαμηνιαία βάση, είναι μια νέα πρωτοβουλία της ΕΚΤ με σκοπό να ενισχύσει τη διαφάνεια και να αποδείξει τη διαρκή της δέσμευση για χρηστή διακυβέρνηση και ακεραιότητα.

Στατιστικά στοιχεία

Απόφαση που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/32 όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013

Στις 17 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/1100 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/32 όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2020/33). Η τροποποιητική απόφαση προβλέπει τη συμπερίληψη επιπλέον κατηγοριών επενδυτικών οργανισμών, από τις οποίες μπορούν να χορηγούνται παρεκκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 (ΕΚΤ/2013/38), για τις εθνικές κεντρικές τράπεζες στην Αυστρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πορτογαλία. Η τροποποιητική απόφαση προβλέπει επίσης την απόσυρση κατηγοριών επενδυτικών οργανισμών για τη Γαλλία οι οποίες δεν εφαρμόζονται πλέον και περιλαμβάνει μικρές τροποποιήσεις λόγω αλλαγών σε ορισμένες εθνικές νομικές πράξεις. Η απόφαση είναι διαθέσιμη στο EUR-Lex.

Πολιτική διακοπής και διαδικασίες για το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο του ευρώ (€STR)

Στις 20 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την πολιτική διακοπής και τις διαδικασίες για το €STR και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευση της πολιτικής και των διαδικασιών στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, το Ευρωσύστημα συμμορφώνεται με την απαίτηση της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2019/1265 (ΕΚΤ/2019/19) για υιοθέτηση ξεκάθαρων γραπτών πολιτικών και διαδικασιών για την πιθανή διακοπή του €STR λόγω κατάστασης, ή άλλης συνθήκης, που συνεπάγεται ότι το €STR δεν είναι πια αντιπροσωπευτικό του υποκείμενου επιτοκίου που το €STR επιδιώκει να μετρήσει.

Κατάρτιση επιτοκίων καταγεγραμμένων στο παρελθόν για μη εξασφαλισμένες τοποθετήσεις στην αγορά χρήματος

Στις 23 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την καθημερινή δημοσίευση από την ΕΚΤ σύνθετων επιτοκίων προθεσμίας και ημερήσιων δεικτών βασιζόμενων στο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο-του ευρώ (€STR). Αυτή η έγκριση υπόκειται στα σχόλια που θα ληφθούν στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις παραμέτρους των επιτοκίων. Η έναρξη της διαβούλευσης εγκρίθηκε επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η δημοσίευση αυτών των επιτοκίων, κατά το παράδειγμα άλλων μεγάλων κεντρικών τραπεζών, θα σηματοδοτήσει τη στήριξη του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για το EURIBOR και μπορεί να προαγάγει την πιο διαδεδομένη χρήση του €STR στην αγορά. Τα έγγραφα που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική εποπτεία

Αποφάσεις για τη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας) καθώς και μεταξύ της ΕΚΤ και της Hrvatska Narodna Banka

Στις 24 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΕΕ) 2020/1015 σχετικά με τη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας) (ΕΚΤ/2020/30) και την απόφαση (ΕΕ) 2020/1016 σχετικά με τη θέσπιση στενής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κα της Hrvatska Narodna Banka (ΕΚΤ/2020/31). Και οι δύο αποφάσεις είναι διαθέσιμες στο EUR-Lex.

Κατευθυντήρια γραμμή σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 178 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Στις 25 Ιουνίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2020/978 σχετικά με την άσκηση της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 178 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 από τις εθνικές αρμόδιες αρχές όσον αφορά το όριο βάσει του οποίου εκτιμάται το ουσιώδες των καθυστερημένων πιστωτικών υποχρεώσεων των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2020/32). Η κατευθυντήρια γραμμή, η οποία λαμβάνει υπόψη τα σχόλια που ελήφθησαν στο πλαίσιο σχετικής δημόσιας διαβούλευσης της ΕΚΤ που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, είναι διαθέσιμη στο EUR-Lex.

Διαβούλευση σχετικά με τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού του Εποπτικού Συμβουλίου

Στις 15 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έδωσε τη γνώμη του για σχέδιο τροποποιήσεων του εσωτερικού κανονισμού του Εποπτικού Συμβουλίου, τις οποίες πρότεινε το Εποπτικό Συμβούλιο με σκοπό να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή των βουλγαρικών και κροατικών εθνικών αρμόδιων αρχών μετά την καθιέρωση στενής συνεργασίας της ΕΚΤ με τις αρχές των δύο αυτών χωρών στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 13δ του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, το Εποπτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό του κατόπιν διαβούλευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο.

Προετοιμασίες των τραπεζών για τις μεταρρυθμίσεις των επιτοκίων αναφοράς

Στις 22 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έγκριση της δημοσίευσης δύο εγγράφων σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις των επιτοκίων αναφοράς. Το πρώτο έγγραφο παρουσιάζει την οριζόντια αξιολόγηση του βαθμού ετοιμότητας των τραπεζών που εποπτεύονται στο πλαίσιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για τις μεταρρυθμίσεις των επιτοκίων αναφοράς. Το δεύτερο είναι μια έκθεση που περιέχει ορθές πρακτικές που πρέπει να υιοθετήσουν οι τράπεζες προκειμένου να προετοιμαστούν για τη μετάβαση. Και τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του COVID-19

Στις 24 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), όσον αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, η συμμόρφωση της ΕΚΤ με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις νομοθετικές και μη νομοθετικές στάσεις πληρωμών δανείων που εφαρμόζονται εξαιτίας της κρίσης του COVID-19 (EBA/GL/2020/02).

Αποτελέσματα της ανάλυσης ευπαθειών λόγω COVID-19

Στις 24 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ευπαθειών λόγω COVID-19 που διενήργησε ο ΕΕΜ με σκοπό να εντοπίσει πιθανές ευπάθειες του τραπεζικού τομέα στον απόηχο της πανδημίας. Τα αναλυτικά συγκεντρωτικά αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου.

Σύσταση σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19

Στις 27 Ιουλίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για έκδοση της σύστασης ΕΚΤ/2020/35 σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ/2020/19. Η σύσταση ΕΚΤ/2020/35, καθώς και δύο επιστολές προς τους διευθύνοντες συμβούλους των σημαντικών ιδρυμάτων (σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών και την λειτουργική ικανότητα αντιμετώπισης οφειλετών με οικονομικές δυσχέρειες στο πλαίσιο της πανδημίας), είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου