Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

октомври 2019 г.

25 октомври 2019 г.

Пазарни операции

Удължаване на двустранното споразумение за валутен суап между ЕЦБ и Китайската народна банка

На 18 септември 2019 г. Управителният съвет одобри по-нататъшно удължаване на двустранното споразумение за валутен суап между ЕЦБ и Китайската народна банка за период от три години до 8 октомври 2022 г. Максималният размер на суап споразумението е 350 млрд. китайски юана и 45 млрд. евро. Прессъобщение по този повод беше публикувано на уебсайта на ЕЦБ след подписване на споразумението.

Ново съотнасяне на краткосрочните рейтинги, определени от Fitch, към хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата

На 4 октомври 2019 г. Управителният съвет одобри новото съотнасяне на краткосрочните рейтинги „F1“ и „F3“, определени от Fitch, към степен на кредитно качество 3 според хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата. To произтича от резултатите от редовния преглед на съотнасянето на рейтингите на агенциите за външна кредитна оценка с хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата, което цели да гарантира, че единствено активи с високо кредитно качество се приемат като обезпечение. Новото съотнасяне ще влезе в сила от 1 ноември 2019 г.

Решение на ЕЦБ относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити

На 15 октомври 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/31 относно олихвяването на наличностите от свръхрезерви и на някои депозити (преработен текст). Решението е правният акт, с който се въвежда двустепенната система за олихвяване на свръхрезерви, одобрена от Управителния съвет като част от цялостния пакет от нестандартни мерки по паричната политика, обявен на 12 септември 2019 г. Решението, което влиза в сила от началото на седмия период на поддържане на резервите за 2019 г. – 30 октомври 2019 г., е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Технически параметри на подновяването на нетните покупки на активи по програмата за закупуване на активи

На 23 октомври 2019 г. Управителният съвет потвърди, че при подновяването на нетните покупки на активи основните характеристики на програмата за закупуване на активи ще останат като цяло непроменени.

По-специално разпределението на покупките по програмата за закупуване на активи на публичния сектор между всички отговарящи на изискванията държави ще продължи да се ръководи – въз основа на наличностите – от съответния записан капитал на националните централни банки в капиталовия алгоритъм на ЕЦБ, който се изменя с времето. Освен това погашенията по главници от програмата за закупуване на активи на публичния сектор по принцип ще се реинвестират в държавата, в която са извършени изплащанията. Както преди, реинвестирането по програмата за закупуване на активи на публичния сектор ще бъде разпределено през цялата година, за да позволи редовно и балансирано присъствие на пазара. С цел да опрости прилагането на програмата и да защити функционирането на пазара Управителният съвет също така взе решение закупуването на търгуеми дългови ценни книжа, емитирани от международни организации и многостранни банки за развитие, да се извършва от по-малко на брой национални централни банки.

Що се отнася до програмите за закупуване на активи на частния сектор, водещият принцип за покупките ще продължи да бъде пазарната капитализация, а в критериите за допустимост няма да има промени.

Пазарна инфраструктура и плащания

Изменение на Насоките за TARGET2

На 4 октомври 2019 г. Управителният съвет прие Насоки EЦБ/2019/30 за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2). Насоките за изменение обхващат изискванията, свързани с техническата версия за 2019 г., която ще бъде въведена през ноември 2019 г., и по-специално с подобряването на начина на действие при извънредни ситуации, а също и въвеждането на изискване към участниците да представят доказателство за придържане към принципите за сигурност при крайната точка в TARGET2. Насоките за изменение, които са приложими от 17 ноември 2019 г., са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно допълнителните макропруденциални инструменти за жилищните ипотечни кредити в Люксембург

На 27 септември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/34 по искане на Министерството на финансите на Люксембург.

Административно управление

Временно изпълняващ длъжността председател на Комитета за информационни технологии

На 7 октомври 2019 г. Управителният съвет назначи г-н Мажи Клаве, заместник-генерален директор на генерална дирекция „Информационни системи“ на ЕЦБ, за временно изпълняващ длъжността председател на Комитета за информационни технологии, считано от 1 октомври 2019 г. до края на март 2020 г.

Изменения на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка

На 9 октомври 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/NP30 за изменение на Условията за работа на персонала на Европейската централна банка във връзка с подразделенията на категориите възнаграждение и допълнителните критерии за подбор и Решение ЕЦБ/2019/NP31 за изменение на приложение IIa към Условията за работа на персонала на Европейската централна банка. С решенията за изменение се укрепва рамката на ЕЦБ за управление на таланта и по-конкретно се въвежда: мобилността като допълнителен критерий за подбор в областта на повишенията; подразделения в категориите възнаграждение, които позволяват повишения в рамките на тези категории; и стимули, с които да се подобри задържането на участници в програмата за наскоро дипломирани висшисти. Решенията за изменение влязоха в сила на 10 октомври 2019 г., а Условията за работа на персонала са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становище на Управителния съвет на Европейската централна банка относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

На 23 октомври 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/35 по искане на председателя на Европейския съвет. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Изменение на Регламента на ЕЦБ относно статистиката на паричните пазари

На 27 септември 2019 г. Управителният съвет прие Регламент EЦБ/2019/29 за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари. Регламентът за изменение, който подобрява приложение IV относно минималните стандарти, които следва да бъдат прилагани от действителната съвкупност от отчетни единици, е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Надзорни приоритети на ЕНМ и Оценка на рисковете на ЕНМ за 2020 г.

На 30 септември 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за публикуване на резюме на Надзорните приоритети на ЕНМ и резюме на Оценката на рисковете на ЕНМ за 2020 г. Резюметата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Резултати от надзорния стрес тест през 2019 г.

На 2 октомври 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу доклада, изготвен от Надзорния съвет, за обобщените резултати от проведения през 2019 г. стрес тест на ликвидността. Заключенията на доклада са, че преобладаващата част от банките под прекия надзор на ЕЦБ разполагат с ликвидни позиции, които като цяло са добри въпреки някои уязвимости, изискващи допълнително внимание. Впоследствие на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор бяха публикувани прессъобщение по темата и резултатите.

Нова процедура за признаване на договорни споразумения за нетиране съгласно членове 295 – 298 от РКИ

На 2 октомври 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет, с което се въвежда нова процедура, която ЕЦБ следва да прилага за признаването на договорни споразумения за нетиране съгласно членове 295 – 298 от Регламента за капиталовите изисквания (РКИ). Новата процедура, за която бяха уведомени всички значими институции и която е обяснена в писмо, публикувано в раздела „Писма до банките“ на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор, е приложима от 10 ноември 2019 г.

Решения на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорните кредитни институции

На 7, 10 и 24 октомври 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложения на Надзорния съвет за промяна на значимостта на определени поднадзорни кредитни институции. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и се публикува на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите