Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

Říjen 2019

25. října 2019

Tržní operace

Prodloužení dvoustranné dohody o měnovém swapu mezi ECB a čínskou centrální bankou

Rada guvernérů schválila 18. září 2019 další prodloužení dvoustranné dohody o měnovém swapu mezi ECB a čínskou centrální bankou People’s Bank of China o tři roky do 8. října 2022. Maximální objem této swapové dohody činí 350 mld. čínských renminbi a 45 mld. EUR. Po završení procesu podpisu byla na internetových stránkách ECB vydána související tisková zpráva.

Přeřazení krátkodobých ratingů společnosti Fitch na harmonizované ratingové stupnici Eurosystému

Rada guvernérů schválila 4. října 2019 přeřazení krátkodobých ratingů společnosti Fitch „F1“ a „F3“ ke stupni úvěrové kvality 3 na harmonizované ratingové stupnici Eurosystému. Toto přeřazení je založeno na výsledku pravidelného přezkumu přiřazení ratingů externích ratingových institucí na harmonizované ratingové stupnici Eurosystému, jehož cílem je zajistit, aby byla jako zajištění přijímána pouze aktiva vysoké úvěrové kvality. Toto přeřazení vstoupí v platnost dnem 1. listopadu 2019.

Rozhodnutí ECB o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů

Rada guvernérů přijala 15. října 2019 rozhodnutí ECB/2019/31 o úročení přebytečných rezerv a některých vkladů (přepracované znění). Rozhodnutí právně provádí dvoustupňový systém úročení přebytečných rezerv, který Rada guvernérů schválila jako součást komplexního souboru mimořádných měnověpolitických opatření, jež byla oznámena 12. září 2019. Rozhodnutí, které se použije počínaje sedmým udržovacím obdobím rezerv roku 2019, které začíná 30. října 2019, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Technické parametry pro obnovení čistých nákupů aktiv v rámci programu nákupu aktiv

Rada guvernérů potvrdila 23. října 2019, že hlavní prvky programu nákupu aktiv zůstanou většinou beze změny, jakmile budou čisté nákupy opět zahájeny.

Zejména bude rozdělení nákupů v rámci programu nákupu aktiv veřejného sektoru (public sector purchase programme – PSPP) mezi způsobilé jurisdikce nadále vedeno podílem příslušné národní centrální banky na klíči pro upisování základního kapitálu, který v čase doznává změn. Navíc budou splátky jistiny v rámci programu PSPP za obvyklých okolností reinvestovány v zemi, ve které jsou splátky prováděny. Stejně jako v minulosti budou reinvestice v rámci PSPP rozloženy během roku v zájmu stálé a vyrovnané přítomnosti na trhu. Rada guvernérů dále rozhodla, že nákupy obchodovatelných dluhových cenných papírů emitovaných mezinárodními organizacemi a multilaterálními rozvojovými bankami budou prováděny menším počtem národních centrálních bank, aby bylo zjednodušeno provádění a chráněno fungování trhu.

Pokud jde o programy nákupu cenných papírů soukromého sektoru, hlavní zásadou nákupů bude nadále tržní kapitalizace a kritéria způsobilosti nedoznala žádných změn.

Tržní infrastruktura a platební styk

Změna obecných zásad o systému TARGET2

Rada guvernérů přijala 4. října 2019 obecné zásady ECB/2019/30, kterými se mění obecné zásady ECB/2012/27 o transevropském expresním automatizovaném systému zúčtování plateb v reálném čase (TARGET2). Tato změna obecných zásad se týká požadavků spojených s technickou aktualizací 2019, která bude zavedena v listopadu 2019, zejména zdokonalení řešení pro případ nepředvídatelné události a také zavedení požadavku, aby účastníci poskytovali doklad o dodržování zásad bezpečnosti koncového bodu TARGET2. Změna obecných zásad, která se použije od 17. listopadu 2019, je dostupná na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k dodatečným makroobezřetnostním nástrojům týkajícím se hypotečních úvěrů na obytné nemovitosti v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 27. září 2019 stanovisko CON/2019/34 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Správa a řízení

Prozatímní předseda Výboru pro informační technologie

Rada guvernérů jmenovala 7. října 2019 Magiho Clavé, zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství ECB pro informační systémy, prozatímním předsedou Výboru pro informační technologie, a to počínaje 1. říjnem 2019 do konce března 2020.

Změny v pracovním řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky

Rada guvernérů schválila 9. října 2019 rozhodnutí ECB/2019/NP30, kterým se mění pracovní řád pro zaměstnance Evropské centrální banky, pokud se týká rozdělení platových tříd a dodatečných kritérií pro výběr, a rozhodnutí ECB/2019/NP31, kterým se mění příloha IIa pracovního řádu pro zaměstnance Evropské centrální banky. Změny rozhodnutí zdokonalují rámec ECB pro řízení talentů a zavádějí zejména mobilitu jako další výběrové kritérium pro služební postup, rozdělení platových tříd v zájmu umožnění služebního postupu v rámci platové třídy a pobídky ke zvýšení schopnosti ECB udržet si účastníky programu pro absolventy vysokých škol. Změny rozhodnutí vstoupily v platnost 10. října 2019 a pracovní řád je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky

Rada guvernérů přijala 23. října 2019 stanovisko CON/2019/35 na žádost předsedy Evropské rady. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Statistika

Změna nařízení ECB o statistice peněžních trhů

Rada guvernérů přijala 27. září 2019 nařízení ECB/2019/29, kterými se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů. Změna nařízení, která rozšiřuje přílohu IV o minimálních standardech uplatňovaných skutečným souborem zpravodajských jednotek, je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Priority jednotného mechanismu dohledu v oblasti dohledu a hodnocení rizik na rok 2020 jednotným mechanismem dohledu

Rada guvernérů nevznesla 30. září 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit shrnutí priorit jednotného mechanismu dohledu v oblasti dohledu a shrnutí hodnocení rizik jednotným mechanismem dohledu pro rok 2020. Shrnutí jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Výsledky zátěžového testu v oblasti dohledu 2019

Rada guvernérů nevznesla 2. října 2019 námitky ke zprávě o souhrnných výsledcích zátěžového testu v oblasti likvidity v roce 2019, kterou vypracovala Rada dohledu. V závěrech zprávy se uvádí, že likvidní pozice velké většiny bank, na které přímo dohlíží ECB, je celkově uspokojivá i přes určitá zranitelná místa, která si zasluhují další pozornost. Související tisková zpráva byla společně s výsledky následně zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Nový postup pro uznávání dohod o smluvním započtení podle článků 295 až 298 nařízení o kapitálových požadavcích

Rada guvernérů nevznesla 2. října 2019 námitky k návrhu Rady dohledu zavést nový postup, který bude ECB uplatňovat pro uznávání dohod o smluvním započtení podle článků 295 až 298 nařízení o kapitálových požadavcích. Tento nový postup, který byl sdělen všem významným institucím a je vysvětlen v dopise zveřejněném v části „letters to banks“ (dopisy bankám) na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu, začne platit 10. listopadu 2019.

Rozhodnutí ECB o významnosti dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 7., 10. a 24. října 2019 námitky k návrhům Rady dohledu změnit status významnosti určitých dohlížených úvěrových institucí. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a k dispozici je na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média