Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Octombrie 2019

25 octombrie 2019

Operațiuni de piață

Prelungirea acordului bilateral de swap valutar între BCE și Banca Populară a Chinei

La data de 18 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat prelungirea acordului bilateral de swap valutar între BCE și Banca Populară a Chinei pentru încă trei ani, până la 8 octombrie 2022. Volumul maxim al acestui acord este de 350 de miliarde de renminbi chinezești și 45 de miliarde EUR. Un comunicat de presă pe această temă a fost publicat pe website-ul BCE după finalizarea procesului de semnare.

Realinierea ratingurilor pe termen scurt ale Fitch cu scala de rating armonizată a Eurosistemului

La data de 4 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat realinierea ratingurilor pe termen scurt „F1” și „F3” ale Fitch cu nivelul 3 de calitate a creditului de pe scala de rating armonizată a Eurosistemului. Această realiniere este rezultatul reexaminării periodice a alinierii ratingurilor instituțiilor externe de evaluare a creditului cu scala de rating armonizată a Eurosistemului, care vizează să asigure că sunt acceptate drept garanție numai active cu un nivel ridicat de calitate a creditului. Realinierea va intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2019.

Decizia BCE privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite

La data de 15 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/31 privind remunerarea deținerilor de rezerve excedentare și a anumitor depozite (reformare). Decizia pune în aplicare din punct de vedere juridic sistemul pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor excedentare aprobat de Consiliul guvernatorilor ca parte a pachetului cuprinzător de măsuri neconvenționale de politică monetară anunțat la data de 12 septembrie 2019. Decizia se va aplica începând cu cea de-a șaptea perioadă de aplicare din anul 2019, care debutează la 30 octombrie 2019, și este disponibilă pe website-ul BCE.

Parametrii tehnici pentru reluarea achizițiilor nete de active în cadrul APP

La data de 23 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a confirmat că, atunci când achizițiile nete vor fi reluate, caracteristicile principale ale programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) vor rămâne, în cea mai mare parte, nemodificate.

În special, alocarea la nivelul jurisdicțiilor eligibile a achizițiilor efectuate în cadrul programului de achiziționare de titluri emise de sectorul public (public sector purchase programme – PSPP) va continua să se bazeze ,în ceea ce privește volumul, pe cotele subscrise de băncile centrale naționale respective în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul BCE, astfel cum s-a modificat în timp. În plus, principalul răscumpărat aferent PSPP va fi, în mod normal, reinvestit în jurisdicția în care sunt efectuate rambursările. După cum s-a procedat anterior, reinvestirile aferente PSPP vor fi distribuite pe parcursul anului pentru a permite o prezență periodică și echilibrată pe piață. Consiliul guvernatorilor a decis, de asemenea, că achizițiile de titluri de natura datoriei tranzacționabile emise de organizații internaționale și bănci multilaterale de dezvoltare vor fi efectuate de un număr mai mic de bănci centrale naționale pentru a simplifica implementarea și a proteja funcționarea pieței.

Cu privire la programele de achiziționare de titluri emise de sectorul privat, capitalizarea pieței va continua să reprezinte principiul director pentru achiziții, nefiind aduse modificări criteriilor de eligibilitate.

Infrastructura pieței și plăți

Modificarea Orientării privind TARGET2

La data de 4 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2019/30 de modificare a Orientării BCE/2012/27 privind sistemul transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2). Orientarea de modificare include cerințele legate de modificările tehnice din 2019, care vor fi introduse în noiembrie 2019, în special optimizarea soluției pentru situații de urgență, precum și introducerea unei cerințe prin care să li se solicite participanților să furnizeze dovezi privind aderarea la principiile referitoare la securitatea de punct final ale TARGET2. Orientarea de modificare, care se va aplica începând cu data de 17 noiembrie 2019, este disponibilă pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la instrumente macroprudențiale suplimentare pentru creditele ipotecare rezidențiale în Luxemburg

La data de 27 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/34, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Luxemburg.

Guvernanță corporativă

Președinția interimară a Comitetului pentru tehnologia informației

La data de 7 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Magi Clavé, director general adjunct al Direcției generale sisteme informatice din cadrul BCE, în funcția de președinte interimar al Comitetului pentru tehnologia informației, începând cu data de 1 octombrie 2019, până la sfârșitul lunii martie 2020.

Modificările Condițiilor de angajare pentru personalul Băncii Centrale Europene

La data de 9 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/NP30 de modificare a Condițiilor de angajare pentru personalul Băncii Centrale Europene în ceea ce privește subdiviziunile grilelor de salarizare și criterii de selecție suplimentare și Decizia BCE/2019/NP31 de modificare a anexei IIa la Condițiile de angajare pentru personalul Băncii Centrale Europene. Deciziile de modificare optimizează cadrul BCE de management al talentelor și introduc, în special, următoarele: mobilitatea ca un criteriu de selecție suplimentar pentru promovare, subdiviziuni ale grilelor de salarizare pentru a permite promovări în cadrul acestora și stimulente care să încurajeze retenția participanților la Programul destinat absolvenților universitari. Deciziile de modificare au intrat în vigoare la 10 octombrie 2019, iar Condițiile de angajare sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avizul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

La data de 23 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/35, la solicitarea președintelui Consiliului European. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Statistică

Modificarea Regulamentului BCE privind statisticile referitoare la piețele monetare

La data de 27 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Regulamentul BCE/2019/29 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare. Regulamentul de modificare, care aduce îmbunătățiri anexei IV privind standardele minime aplicate de unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare, este disponibil pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Prioritățile în materie de supraveghere ale MUS și evaluarea riscurilor la nivelul MUS pentru anul 2020

La data de 30 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica o sinteză a priorităților în materie de supraveghere ale MUS și o sinteză a evaluării riscurilor la nivelul MUS pentru anul 2020. Sintezele sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Rezultatele testărilor la stres în scopul supravegherii din anul 2019

La data de 2 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la raportul întocmit de Consiliul de supraveghere referitor la rezultatele agregate ale testării la stres privind lichiditatea din 2019. Raportul concluzionează că marea majoritate a băncilor supravegheate direct de BCE dețin, în general, poziții de lichiditate confortabile, în pofida unor vulnerabilități care necesită în continuare atenție. Un comunicat de presă pe această temă, însoțit de rezultate, a fost publicat ulterior pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Noul proces pentru recunoașterea acordurilor de compensare contractuală în temeiul articolelor 295-298 din CRR

La data de 2 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a stabili un nou proces care trebuie aplicat de BCE pentru recunoașterea acordurilor de compensare contractuală în temeiul articolelor 295-298 din Regulamentul privind cerințele de capital (CRR). Noul proces, care a fost comunicat tuturor instituțiilor semnificative și este explicat într-o scrisoare publicată în secțiunea „Letters to banks” de pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE, se va aplica de la 10 noiembrie 2019.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La datele de 7, 10 și 24 octombrie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere referitoare la modificarea caracterului semnificativ al unor instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este publicată pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media