Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Oktober 2019

25 oktober 2019

Markttransacties

Verlenging van de bilaterale valutaswapovereenkomst tussen de ECB en de People's Bank of China

Op 18 september 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een verdere verlenging van de bilaterale valutaswapovereenkomst tussen de ECB en de People's Bank of China, en wel voor drie jaar (tot 8 oktober 2022). Deze swapovereenkomst heeft een maximale omvang van 350 miljard Chinese renminbi en € 45 miljard. Na de ondertekening is een persbericht gepubliceerd op de website van de ECB.

Geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem: toewijzing van kortetermijnratings van Fitch

Op 4 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een aanpassing van de toewijzing van de door Fitch toegekende kortetermijnratings ‘F1’ en ‘F3’; deze worden toegewezen aan kredietkwaliteitscategorie 3 van de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem. Deze nieuwe toewijzing vloeit voort uit de resultaten van de periodieke evaluatie van de toewijzing van de ratings van externe kredietbeoordelaars aan de categorieën van de geharmoniseerde ratingschaal van het Eurosysteem, die ervoor moet zorgen dat alleen zeer kredietwaardige activa als zekerheid worden aanvaard. De aangepaste toewijzing wordt van kracht op 1 november 2019.

Besluit van de ECB betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves

Op 15 oktober heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/31 betreffende de rentevergoeding op deposito's, saldi en aangehouden extra reserves (herschikking). Met dit besluit wordt juridisch uitvoering gegeven aan het door de Raad van Bestuur goedgekeurde tweeledige systeem voor de vergoeding op extra reserves. Dit systeem vormt onderdeel van het op 12 september 2019 aangekondigde uitgebreide pakket van bijzondere monetairbeleidsmaatregelen. Het besluit wordt van kracht op 30 oktober 2019, wanneer de zevende reserveaanhoudingsperiode van 2019 aanvangt; het is beschikbaar op de website van de ECB.

Technische parameters voor de hervatting van de nettoaankopen van activa in het kader van het APP

Op 23 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur bevestigd dat de belangrijkste kenmerken van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) grotendeels ongewijzigd blijven wanneer opnieuw tot nettoaankopen wordt overgegaan.

Voor de verdeling van de aankopen in het kader van het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (public sector purchase programme – PSPP) over de in aanmerking komende landen blijft de leidraad met name de inschrijving van de respectieve nationale centrale banken op het kapitaal van de ECB (op basis van de van tijd tot tijd aangepaste kapitaalverdeelsleutel), op basis van standen. Bovendien zullen de aflossingen op PSPP-schuldbewijzen normaliter worden geherinvesteerd in het land waar de aflossingen plaatsvinden. Net zoals eerder zullen de PSPP-herinvesteringen over het jaar gespreid plaatsvinden om de markt niet te verstoren. De Raad van Bestuur heeft ook besloten minder nationale centrale banken te betrekken bij het aankopen van verhandelbare schuldbewijzen uitgegeven door internationale organisaties en multilaterale ontwikkelingsbanken, met het oog op een eenvoudiger uitvoering en ter bescherming van de marktwerking.

Bij de aankoopprogramma's voor door de private sector uitgegeven schuldbewijzen blijft de marktkapitalisatie de leidraad voor de aankopen. Verder zijn er geen wijzigingen in de toelatingscriteria.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Aanpassing van het TARGET2-richtsnoer

Op 4 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met Richtsnoer ECB/2019/30 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2). Het wijzigingsrichtsnoer omvat vereisten in verband met de in november 2019 uit te brengen technische release voor 2019, in het bijzonder de verbetering van de noodvoorziening. Daarnaast bepaalt het richtsnoer dat de deelnemers voortaan moeten aantonen dat ze de beginselen voor de end-point-beveiliging van TARGET2 in acht nemen. Het wijzigingsrichtsnoer treedt op 17 november 2019 in werking en is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake aanvullende macroprudentiële instrumenten voor hypotheekleningen op niet-zakelijk onroerend goed in Luxemburg

Op 27 september 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/34 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Luxemburgse ministerie van Financiën.

Corporate governance

Interim-voorzitter van het Comité informatietechnologie

Op 7 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur de heer Magi Clavé, plaatsvervangend directeur-generaal Informatiesystemen van de ECB, benoemd tot interim-voorzitter van het Comité informatietechnologie, vanaf 1 oktober 2019 tot eind maart 2020.

Wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank

Op 9 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/NP30 tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank betreffende de onderverdelingen van de salarisschalen en aanvullende selectiecriteria en aan Besluit ECB/2019/NP31 tot wijziging van bijlage IIa bij de Arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Europese Centrale Bank. De wijzigingsbesluiten versterken het ECB-kader voor talentmanagement en introduceren in het bijzonder mobiliteit als een aanvullend selectiecriterium voor promotie, onderverdelingen binnen salarisschalen om promoties binnen salarisschalen mogelijk te maken, evenals stimulansen om deelnemers aan het Graduate Programme beter aan de ECB te kunnen binden. De wijzigingsbesluiten zijn op 10 oktober 2019 van kracht geworden; de arbeidsvoorwaarden zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies van de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank

Op 23 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur CON/2019/35 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de voorzitter van de Europese Raad. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Statistieken

Wijziging ECB-verordening betreffende geldmarktstatistieken

Op 27 september 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Verordening ECB/2019/29 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken. De wijzigingsverordening verbetert Bijlage IV betreffende de door de werkelijke populatie van informatieplichtigen toe te passen minimumnormen; de verordening is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Toezichtsprioriteiten en risicobeoordeling van het SSM voor 2020

Op 30 september 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een samenvatting van de toezichtsprioriteiten en van de risicobeoordeling van het SSM voor 2020 te publiceren. De samenvattingen zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Resultaten van de door de toezichthouder uitgevoerde stresstests van 2019

Op 2 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het verslag van de Raad van Toezicht over de geaggregeerde resultaten van de liquiditeitsstresstest van 2019. Volgens het verslag is de liquiditeitspositie van de overgrote meerderheid van de banken die onder direct toezicht van de ECB staan, ruim voldoende, hoewel een aantal zwakke punten om nadere aandacht vraagt. De resultaten en een persbericht hierover zijn beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Nieuwe procedure voor de inaanmerkingneming van contractuele verrekeningsovereenkomsten krachtens de artikelen 295 tot en met 298 van de CRR

Op 2 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht voor een nieuwe, door de ECB te hanteren procedure voor het in aanmerking nemen van contractuele verrekeningsovereenkomsten krachtens de artikelen 295 tot en met 298 van de verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR). Alle belangrijke instellingen zijn over de nieuwe procedure geïnformeerd via een brief die beschikbaar is onder ‘Letters to banks’ op de website van het bankentoezicht van de ECB. De nieuwe procedure geldt vanaf 10 november 2019.

Besluiten van de ECB betreffende de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 7, 10 en 24 oktober 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de voorstellen van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van bepaalde onder toezicht staande kredietinstellingen te wijzigen. De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media